Groot Gouda, woensdag 19 juni 1946

reiken we Fulda waar we overnachten De chauffeurs werpen zich neer waar ze plaats vinden op den grond op tafels of achter in hun wagens Dadelijk vallen ze in slaap Het is een bijna onuitstaanbare spanning voor de zenuwen zoo ver te rijden zonder rustpauze en het gebeurt dat twee chauffeurs die den geheelen tijd naast elkaar moeten zitten zoo woedend op elkaar worden dat een uitbarsting onvermijdelijk wordt Dat wordt dan gauw weer in orde gebracht volgens de meest schitterende voorbeelden van de Wild West Films De wagen houdt stil met schreeuwende remmen de 2 mannen springen er uit stappen naar het nabijgelegen veld en rammelen elkaar af dat hooren en zien vergaan Twee minuten later schudden ze alles van zich af zooals twee honden het water van zich afschudden en als ze weer den wagen binnenspringen zijn ze 4e beste vrienden van de wereld Het heeft tijd noodig gehad om deze methode uit te vinden maar ze werkt prachtig Op den derden dag van de convoojvaart stelt Luitenant Funder voorOostenrijk te bereiken in één adem Dit beteekent dat er ongeveer 48 urengereden moet worden zonder wezenlijk oponthoud De ch u feurs bekijken elkaar wrijven hun kin maar niemand bromt Het moet gebeuren Een convooi is op weg De route gaat verder door Hanau de wonderschoone stad Aschaffenburg en het oude Würzburg De dorpen flikkeren voorbij in het sterke zonlicht We zien wijnvelden vruchtplantages roode boerderijen kruisbeelden langs den steenweg neergestorte vliegmachines en naar beneden gestorte tanks in de grachten en tegen den horizon kilomtter lange goederentreinen stampvol met armzalige vluchtelingen op weg naar een ongekend doel Stof en vuilnis zetten zich vast in neus en keel In het achterhoofd komt een drukkend zwaar gevoel het siddert en flikkert voor de oogen De motoren steunen Ze zijn als walsen rustig statig met volkomen gelijken vaart rollen ze vooruit en dwingen de hindernissen ter zijde Beneden bij de stroombedding zitten oude mannen te visschen hoog hoog boven liggen de middeleeuwsche burchten omgeven door dennen en Met het Deensche Roode Kruis naar Oostenrijk Naar de Amerikaansche tone Gottingen de stad die ifTVden moreen der tijden een haardstede van Duitsche cultuur en geestesleven was brengt ons met een slag tot de hèrde werkelijkheid terug Het is alsof een reuzenhand over de stad geveegd heeft en alles wat boven de 2 meter uitstak omvergeworpen heeft Duizenden menschen moeten in ruïnes wonen of onder open fiemel slapen Op hun gelaat is geen haat of verbittering te zien slechts onverschilligheid De Dieselwagens kruipen nu ojnhoog langs de steile berghellingen en moeten we naar beneden dan gaat het nog veel langzamer Het gewicht van de vracht belet dat we de wagens in vrijwiel kunnen laten loopen Het moet stap voor stap gaan of de zwaarte van de vracht zou geheel het comrooi naar beneden doen storten als een lawine en alles verbrijzelen We rijden nu de Amerikaansche zone binnen maar merken geen verschil Luitenant Funder praat diplomatiek met de Amerikaansche wacht deze slaat aan de slagboom wordt geheven vrije baan Nu en dan ontmoeten we een in tegengestelde richting rijdend Amerikaansch vrachtconvooi De wagens volgen dicht op elkaa voorop zien we 2 motorrijders met stormhelm op het hoofd Ze zitten kaarsrecht op de stoffige machines en wuiven met roode vlaggen om den weg te banen voor de wagens achteraan Op een van de voorste vrachtauto s ze zijn zoo groot als een huis met twee verdiepingen staat met rood geschreven Baby car We glimlachen en wuiven naar de negerchauffeurs die hun mond vol kauwgummi hebben De 2 convooien passeeren elkaar en de lucht wordt als het ware uit pnze longen gezogen Overal op alle hoeken en straten zien we Amerikaansche wegwijzers Death drive slowly of Dangerous Curve met een doodskop als achter grond Bij de bruggen moeten we onophoudelijk halt maken omdat de Duitsche bruggen gesprongen zijn en de bruggen van de Amerikaansche genie doen ons wonderlijke omwegen maken Doelmatig middel om de vriendschap te onderhouden Rond 3 4 uur in den morgen be sparrenbosschen Naar boven naar beneden vooruit vooruit Würzburg wordt bereikt op eersten Paaschdag Juist op dezen dag is het een jaar geleden dat de oude stad één van de oudste Duitsche vestmgen op klaarlichten dag gebombardeerd werd door 1000 Amerikaansche vliegtuigen De aanval duurde 20 minuten en kostte 5000 menschen het leven Tweederde van de stad werd in puin gelegd Als we voorbij de kerk komen die er nog staat zien we zwart gekleede mannen en vrouwen bloemen op de graven leggen Hun gezichten zijn ble k en versteend Neustadt Ansbach Nürnberg Ne i markt Regensburg éen eerste zicht op den Donau die is niet blauw maar grijs geel In de groote steden zijn we nu zoo gewoon ruïnes te zien dat het geen indruk meer op ons maakt als we een witte badkuip ontdekken zwevend in de vrije lucht op de hoogte van een vierde verdieping Oostenrijk wenkt ons in de verte Nu zijn het de Beiersche Alpen die we bestijgen Bij Passau zijn er sneeuwbedekte bergen als achtergrond De bevolking is van karakter veranderd zooals de natuur De Beiexen hebben hun glimlach bewaard behalve in de steden De jonge meisjes dragen CHndl jurken met Gret chen haartooi De boeren drijven hun ossekarren weg van de wegen om plaats te maken voor de auto s Het is zoo warm en zacht als in Juli in Denemarken De fruitboomen zijn reeds uitgebloeid berk en beuk zijn geheel in het groen De jongeren wuiven ons toe en roepen Grüszt Danemark und Danisches Rote Kreuz we wuiven terug en peinzen of dat wel tegen het fraterniseeringsverbod kon zijn De Oostenrijksche grens wordt bereikt Bij de grens van Oostenrijk zijn er ernstige moeilijkheden De wagens zijn zoo zwaar geladen dat ze de berghelling niet op kunnen met hun aanhangwagens De wegen hebben een helling van plusmin 23 graden f e chauffeurs vloeken en tieren Hun oogen zijn roodgerand en brandend door gebrek aan slaap hun gelaatskleur is vaal geel Eén voor één moe ten de aanhangwagens afgekoppeld worden één voor één worden ze naar boven gesleurd Dat neemt duivelsch langen tijd en alles staat in rep en roer Langs den weg komen kindertjes te voorschijn Niemand heeft tijd om een blik te werpen op de vhnders die over de velden fladderen of te luisteren naar het gekweel der vogels Eindelijk de grens van Oostenrijk Jubel stijgt in ons Hier is alles zoo hemelsch en rein d t men lust gevoelt op staand n voet uit te stappen om zachtjes te slapen in het gras aan de gracht Elk zenuw hunkert naar slaap Met een schok staan de wagens stil de voorstad van Linzl De luchtgeeft een laatsten zucht alle wagens schijnen een beetje ineen te zakken Linz is bereikt volgens het plan ue chauffeurs wenschen elkaar proficiat en een enkele doodmoeë glimlach gaat als een zonnestraal over een dojiker ongeschoren gelaat Vin Linz telephoneeren we naar Weenen slechts 150 km afstand Den volgenden dag rijden de wagens verder door de Russische zone n in den namiddag komen we te Weenen aan V Een convooi heeft haar doel bereikt RUSLAND EISCHT 100 MILLIOEN DOLLAR VAN ITALIË Na gedurende twee en een half uur besprekingen te hebben gevoerd over de kritieke kwestie van de Italiaansche herstelbetalingen zijn dt ministers er niet in geslaagd tot overeenstemming te komen ioewel er ten aanzien van de verschillende standpunten meer soepelheid viel waar te nemen dan voorheen Wat betreft de 100 millioen dollar die Rusland van Italië eischt bleven Byrnes en Bevin bij hun standpunt dat Rusland dit bedrag zou kunnen verhalen op Italiaansche activa in de vroegere satellieten staten in den Balkan plus de Italiaansche schepen van marine en koopvaardij Bidault verklaarde van meening te zijn dat Italië de herstelbetalingen uit de productie zooals door Molotov voorgesteld zou kunnen doen als het begin van de periode van zes jaar 2 jaar zou worden uitgesteld Molotov zeide hierop dat het Fransche standpunt het zijne zoo dicht naderde dat een overeenstemming mogelijk was Bevin verklaarde zich evenwel sterk tegen het Russische zoowel als het Fransche voorstel aangezien hierdoor de gisteren overeengekomen meest begunstigingsclausule te niet zou worden gedaan Met betrekking tot de 200 millioen dollar herstelbetaling die Rusland van Italië vraagt ten behoeve vart Joeo Slavië en Griekenland was Molotov bereid de Grieksche en Joegoslavische eischen voor te leggen a n de komen de 21 landen vredesconferentie maar hij stond er op dat de Russische eisch op de huidige conferentie zou worden geregeld Byrnes zeide dat volgens economj sche deskundigen in de V S de waar de van de Italiafansche activa op den Balkan tusschen 60 en 75 millioen dis lar bedroeg Hij schatte de waarde van de twee Italiaansche schepen op ongeveer 25 millioen dollar Volgens Molotov zou de waarde van de schepen slechts tusschen 7 en lo millioen dollar bedragen en die vas dé activa op den Balkan 20 milliotn dollar Byrnes en Molotov hervatten toe de bespreking over het feit of Italj aansche oorlogsschepen al of niet als herstelbetaling of oorlogsbuit konden worden beschouwd In dit verband wees Molotov op de overeenkomst van Berlijn waarop de Duitsche vloot on Öer de Geallieerden werd verdeeld Hf stond er op daf de Italiaansche vlw op dezelfde wijze zou worden behandeld én dus als herstelbetaling zou zijn uitgesloten Byrnes antwoorddt dat de Duitsche vloot bij bijzondere overeenkomst was verdeeW en niet als voorbeeld zou kunnen dienen Bij de besprekingen over de Italiaansche herstelbetalingen verklaarile Bevin dat Engeland bereid was alle eischen tot herstelbetaling van Italië op te geven mits de andere landen hetzelfde deden Tegen dit voorstel waren Molotov en Bidault Men besloot daarop het vraagstuk der Italiaansche herstelbetalingen later verder te behandelen Heden zullen de ov rige punten van de agenda worden behandeld n l de teruggave van Geallieerde bezittingen in Italië en maatregelen ten aanzien van Italiaansch bezit in gebieden dié aan andere naties afgestaan zullen worden het t rugtrékken van Geallieerde troepen uit Italië de Dodecanesos de grenzen van Italië met Joego Slavië en OostCT rijk en ten slotte de beperking van de Italiaansche vloot Hof van Cassatie roept Republiek uit Het Italiaansche Hof van Cassatie heeft een Proclamatie uitgegeven wafirin officieel geconstateerd wordt dat het Italiaansche Volk de Republiek als Staatsvorm heeft gekozen Op kantoor der N V Groothandel en Aardewerkfabriek v h Corns Jonker Zooo kunnen geplaatst worden eenige lililSTUTIEIIE KIltHIEI M of Vr Mulo of H B S opIeiding gewenscht Schriftelijke sollicitaties Turfsingel 61 Gouda Met groote vreugde geven wlJ U kennia van de cBoortc vsn onze Dochter Mm9 Anthonia N A de Wit W de Wlt Revet Gouda 19 Juni 1946 Blcekersilngel 36 Met groote bllidtchap geven wij kennis van de voorspoedige gfb x rtc van oazed Zotm TJEPKBR H Tjepkema A TjepkemaSpaarman Gouda 19 Juni 1916 filedcerasingel 25 Verloofd GERDA VAN LEEUWEN en SIMON LAUGEMAN 30 Juni 1946 Haastrecht D 23 Batavia Tegalweg 6 Meden overleed door een noodlottig orgeval Roelof Stolk tn den ouderdom van 38 jaar Voorburg MCStoik Klaaren Ankle Ria Gouda Stolk Stolk den Haag en kinderen Voiwbarg 16 Juni 1946 Park Vroonesteijn 1 een huis aan de firaaff Florisweg Liefst nieuwbouw Met opgaaf van holsnommer Br o der no 3421 Adv Bureau Houtman Borg Martensstraat 6 Heden overleed door een droevig ongeval onze lieve iiicht Mejuffrouw Jobaiiflt Frtncüu dejoog In den ouderdom van 61 aar Namens de familie Wed A de Brui a Zuidam ifsscllaan 108 Gouda 18 Juni 1946 Nieuvie Haven 270 De begrafenis zal plaats hebben Donderdag 20 Juni a s te 10 uur vanaf het sterfhuis te 10 30 uur op de Algemeene begraafplaats te Gouda Gevraagd nttte aankomende llilirsMiiRii il lilfwis Hoog loon en vacantie b Maarleveld Westhaven 64 Net persoon zoekt werkzaamheden voor de ochtenduren van 8 30 tot 11 30 u Verlangd salaris f 15 Br onder no 8205 bur v d bl VfONmCRUIL Woning aan den Bodegr Straatweg voor woonhuis te Gouda Brieven onder no 3410 Adver tentiebureau Houtman Bi geai Martensstraat 6 Gouda HOVTEN GEBOUWTIE 5x3 enkel duims besch kap te koop Zeer solide No 717 Adv Bur Rijnland Leiden J de Wittstraai 35 Telef 25098 Gevraagd N€TTE HULP voor heele of halve dagen Zondégs vri of WERKSTER Hulp aanw Mevr MEULWIJK Stolwijkersluis B 289 ROTTERDAMSCH PfïïLH ORKEST Beethoven Cyclus 1946 Dirigent PIBT VAN MBVBK 3e CONCERT DONDEDDAG 20 JUNI Niouwen Schouwbwg 8 uur Soliste Ankle v Wickevoort Crommelinr Zang 8e Symphonie Egmontllederen 7e Symphonie 4e CONCERT Donderdag 27 Juni in de Groaie of Si Janiïkerk 8 uur Ouverture Leonore 111 9e Symphonie Solisten Dora Lindeman Annie Hermes Louis v Tulder Willem RavelU ea Koor der Mi tot Bev der Toonkunst Afd Rotterdam KMtt ii vta dk coactH ad f 3 verkrijgbaar b4 Botkhaadtl I dtVcn Wl diUBat4 Instltnit Toor Medi elis Hiid si YoitTirzorgiig Weer dagel ka geopend pan 9 12 onr en 2 5 onr Gezichtsbehandeling volgens Amerikaansche metbode ManicurenBpileeren Electrisch afdoende ontharen ♦ Verwijderen van wratten Ook voor Uw voeten vindt U bi ons het beste op elk gebied Verwijderen van kalknagels likdoorns enz Voetwratten voeten Beenmassage j VISSBH M li n n I III I II i i ii i M aM rt a a i i a 1 i i M M M M i MiM GEVRAAGD bekwame winiceljuffrouw en winiceljuffrouw y ALLEEN voor Zaterdag teenland Aanm Kantoor Nieuwe Haven 1 Vertegenwoordiger gevreagd voor bezoeken van Detaillisten in de Kaas Roomboter en Margarine branche in de provincie Zuid Holland bezit van rijbewijs geeft voorkeur Brieven met volledige bijzonderheden onder no 6 Advertentiebureau Houtman Burgemeester Martensstraat 6 Gouda Te koop aangeboden een 6 VOltl iütO aCCB Br onder no 9600 bur v d bl Gevraagd nette werkster Voor 1 dag per week Adres Fluweelenslngel 70 Gevraagd door jongelui die wenschen te trouwen biirs li iiiiilti I wuini met gebruik van keuken of kookgelegenheid Br onder no 8222 bur v d bl Te kfoop aangeboden een KOELKASTJE in prima staat Karnemelksloot 18 TE KOOP AANGEBODEN xwart Mtlact af on met oader ark BrccTaart H 19 HecrcspoUkorlogc goci oapcad Tarfalagcl 19 7 umrxwart lapoa ca crfaot bioaai GocJaaTcrwtllcadyli H 19 Gload alraw vooroorl joogtnipakiclecityd o J f Boeghcim Iite H v Alpcaiti 34 prima radio Erta Brlcvca oadn no 8208 Jiortai v d blad Net Rosthttis gezocht door Heer Br onder ao 3228 bur v ijj Te koop Draajlh Foxtcrrtó reu 8 weken Vader de betoj winner 19 Harpertzoon oiW Pickwick clnb moeder Gof8 War Baby zeldzaam goede stamming Kennel Go O j Wlerickerkade HeketiM windacherm oor kladl kl d r pMil kiaderfao l b J jB PERSON IEL AANGfBODjJ Wtd laar bitdt ileh aan ali litülhe Britvco oadar no 8196 boreaa TER RUILING bc l buti nteuw bonw voor woni tatiott Spoed j Bri eader o 8209 b e i r Mtliicanaatcl x g n Hl jorkX 12 ch e m I gioad nicawa EngeUch fittib i 24 X IV4 voor 28 i U m M Britven o a ao 8204 bar klein bteld camtra leni 2 r camera 9 M 0 Brl o 8201 bnr vwd damcaachoenao pnmp 3 Inge betreaiehoenen maat j at Koa Wilbelmlnaweg waadclwagcatlc voor RjjjUi donkerblauwe dameiiomerni Jj voor waodelwaBemJIe Stalwijkerti llchtblaBW lomtrtapon a j3 lH