Groot Gouda, donderdag 20 juni 1946

Wetsovertretlers voor den Kantonrechter werking reeds toegezegd Een goed Idee Is het van het comité geweest om de besturen der buuifvereenigingen bij de te houden collecte in te schakelen zoodat deze vereeniglngen thans een bewijs kunnen leveren van hun burgerzin Misschien Is het onooodlg de aandacht van alle gemeentenaren op deze collecte te vestigea De nood is groot en kan alleen gelenigd worden in milde eensgezindheid Daarom gedenke ieder deze collecte op waardige wijze in het belang van onze Goudsche gemecnschap f 12 50 een goede straf ev te vervangen door 5 dh J M kwam er wat beter af f 6 of 3 dh luidde het vonnis voor hem Een klein intermezzo volgde hierna P G V H had met zijn rijwiel 3 personen tegelijk vervoerd dit was te veel van het goede reden waarom hij nu f 3 moet dokken M de W die daarna verscheen viel op een heftige manier het 8e leerjaar aan Met f 10 of 4 dh wilde den kantonrechter pogen meer medewerking van W te verkrijgen Melkventen mogen kinderen niet In schooltijd vandaar dat J V d W f 12 50 boete of 5 dh tegen zich hoorde elschea N G handelde twee zaken tegelijk af Hij had nl èn zoon èn dochter thuis gehouden f 15 of 6 dh was zijn straf Vrijgesproken werd H A R die voor het zelfde feit terecht stond G V had zonder een vergunning er voor met een stengun gespeeld Hij had de stengun gekregen van een schipper HIJ moet hem nu weer afstaan terwijl hij tevens nog een boete kreeg van f 15 of 5 dh Tot besluit van dezen ochtend nog een leerplicht gevalletje De opbrengst was f 2 50 tenzij P de G niet betaald in welk geval de Ned Staat 1 dag logies moet verstrekken De bïoemenkweeker G M dte2wekan geleden reeds voor geweest is werd ontslagen van rechtsvervolginp Hierna verscheen de winkelier A G die om 8 40 uur nog 2 man personeel In zijn winkel Het werken terwijl het tot 8 30 uur was toegestaan Met f 6 of 2 dh moet hij dit overwerken betalen Vervolgens verschenen 9 overtreders van de leerplichtwet A S en M H die al eerder met den kantonrechter In aanraking zijn geweest vanwege een zelfde feit hoorden nu f 10 of 4 dh tegen zich eischen A V H s dochter was wegens gebrek aan schoeisel thuis gebleven van school Rekening houdend met de omstandigheid dat de menschen al eens wcggebombardeerd waren werd de zaak voor onbepaaléen tijd opgeschort f l of Idhwas de straf die B S alt Zevenhnlzea tegen zich hoorde elschen H G D die volgens den kantonrechter weinig zorg aan opvoeding en kleeding besteedde weid veroordeeld tot f 6 of 3 dh Beter kwamen Th V en S M Ch V H er af althans voorlooplg De heeren achter de groene tafel wilden deze gevallen nog eens even aaazlen A V te Zevenhuizen had zijn zoon thuis gehouden om het land te laten Inzaaien De kantonrechter vond Autodiefstal De klompenfabrikant v V plaatste Dinsdagavond te 10 uur zijn auto voor een pand in de Crabethstraat Toen hij na even getelefoneerd te hebben weer bulten kwam was de wagen verdwenen Tot nu toe ontbreekt elk spoor van den dader Zitting Tribnnaal Op de zitting van Maandag 24 Juni a s zullen de navolgende zaken worden behandeld Adrlanus van der Flier uit Waddlnxveen Ruda Hendriks uit Den Haag en an Hermanns de Jong uit Bergambacht De zitting zal om 2 uur beginnen Inbrekers op pad Bij de J In het Van Bergen IJzendoompark wisten onbekenden met een valsche sleutel de garage te openen en nameneen damesrijwiel mee Van een tweederijwiel ontfermden zij zich over de banden Het tweede karretje lieten xe terplaatse Rekbare artikelen ea prijzen Wegens het venten met elastiek werd den chauffeur A M uit Utrecht geverbaliseerd Hij verkocht het voor 60 en 65 cent per meter Tegen een viertal koopers Is procesverbaal opgemaakt De toegestane prijs Is 45 cent Land en Tnindersbond Nadat de Chr Land en Tulnbouwbond afd Reeuwijk In 1941 door de Dultschers gedwongen werd zich te ontbinden Is thans weer een af deeling Reeuwijk opgericht BlJ de heroprichting sprak een hoofdbestuurslid over de nieuwe sociale wetgevingen Op 28 Juni a s zal wederom een vergadering worden gehouden ter verkiezing vaa een definitief bestuur BURGERLIJKE STAND Geboren Johannes L zv C J Janmaat en J Hogenelst Willem zvWv Weerdhulzen en B Mul Overleden te Stuttgart Dl Arle Ernst 26 J overl 4 Maart 1945 Gehuwd J H Blom 23 J te Gouda en I E Hermcnet 20 J C Helj 45 J en A V Drongelen 43 J Ondertrouwd N J van Dijk 32 J te Gonderak en M v Es 21 j Loop der bevolking Ingekomen M v Es In H 39 uit Gouderak L H Vos In H 259 uit Utrecht N V Vcgten In H 7 uit Gouda M C Redegeld in H 78 uit Den Haag Vertrokken A v Reede uit H 49 naar Gouda Ch S v Aert uit H 14 naar Rotterdam S Hermenet uit H 100 naar Sfad aan t Haringvliet Th G Bouhuijs uit H 120 naar Gouda J J Slingerland uit E 47a naar St Maartensdijk digheid te onderkennen en dus te ellmineeren Men hoede zich dus om aan toekomstvoorspellingen een vast geloof te hechten alleen omdat men denkti Het voorgaande wat controleerbaar is li waar dus de toekomst voorspelling is óók waar Tevens kan men niet zeggen of deze wenschelljkheld afwqklng ja dan neen heeft plaats gehad BURGERLIJKE STAND Geboren Juni Neeltje dv W Boerma en Evd Stelt Bogen 4 Geertrulda J J M dv J P V Oosten ea J S G vd Vathorst J Phlllpsweg 40 Juni Hendrlka C dv H H JBarendrecht en C A Cosrengel Jan v Renesseplein 22 Nelly dv C J Kuipers en J MeljUnk Snoljstraat 54 Bendlx J zv J Haagsma en M Leeflang Vosslusst 42 Cornells zv C v Weerdhulzen en MSchenk Groenendaal 84 Willem J zvW de Belj en W W Petuljt C Ketelstraat 11 Juni Geertrulda dv J Selts en WJ Koster C Ketelstraat 14 Willie dv WD Blonk en IJsselstljn Fluw slngel 47 Maria dv M A H Schouten en M Zlnkhaan Baanstraat 23 Gerardus E zv J v Ginnekcn en I W Wlnterschevea J Kottensteeg 8 Juni Catharlaa A Th C dv TSeelman en L v Wijk Naaierstraat 5 Tjepke zv H Tjepkema en A Spaarman Bl slngel 25 Getrouwd Juni C J Smit en W M Pos Juni J E de Langen en J Barendregt Th A M de Korte en C Boonekamp M P de Jong en A E Rosbeek H Bouter en J E J Tom A Blcijenbergen I Bleijenbfrg G Hordijk en G Verbiest J de Pater en S A Dijkman J deMunck en J P Calatz G M Slingerland n T G Schotborgh P A Huijzer ea CP Vink J B Oskam en J vd Geest Juni J Both en A A de BruijmOverleden 16 Juni Arle de Moolj 76 j 18 Juni Johanna Pranclsca de Jong 61 j Gljsbert Klein 70 J Johannes vd Tol 53 J Maria van Vlaardlngea 82 J Zware jongens doen zwaar werk In den afgelöopen nacht zijn Inbrekers aan den Verlorenkost druk aan t werk geweest Bij de graanmalerlj van Galema wisten zij den toegang tot het kantoor te forceeren en nairfen de brandkast die circa 3 400 Kg weegt mee Ook een nieuwe fiets was van hun gading Prof TenHseff over Peter Hurkos Woensdagavond j l hield dr TcnHaeff in Stolwljk een lezing over wat hij noemde Parognode het complex van verschijnselen welke ligt tusschen telepathie ea proscople helderziendheid Deze deskundige begon met een historisch overzicht van de ontwikkeling dier wetenschap en determineerde sommige omstreden punten o a verband houdende met het verschil tusschen spiritisme en telepathie De eerste man die voortdurende aandacht begon te schenken aan parapsychologische verschijnselen was èe Engelsche predikant GlenviUe Na hem kwamen Kant Schelling en Schopenhauer die als de voorloopers van deze wetenschap beschouwd kunnen worden De Engelschman Ryers gaf als eerste het verschijnsel den naam Telepathie v h Grieksch tele = ver pathos = aandoening Vooral na 1850 begon de nog betrekkelijk Jonge wetenschap de voortdurende aandacht der geleerden te trekken waarbij dan een uitgebreid onderzoek gebruik makende van quantitatleve of statistische methode ontstond In Engeland en Nederland zijn enquêtes gehouden over gevallen van telepathie om te vernemen en na te gaan De Groningsche psycholoog Prof Hermans heeft met Prof TcnHaeff dit onderzoek In ons land geleld De verschijnselen In het algemeen bezien leidden tot de overtuiging dat de menschelijke natuur een gradueel doch geen wezenlijk verschil vertoont d w z iedereen Is ontvankelijk voor telepathie maar bij de een is dit meer ontwikkeld dan bij den ander Sprekende over Menschen die op het tooneel staan gaf hij te kennen dat menschen als Indra geen telepathie demonstreeren maar met spierreacties werkten dus op de zenuwachtige afwijkingen der menschen lettep en daaruit conclusies trekken Bij Peter Huskos moest TiiJ even stil blijven staan Hij beaamde dat deze een herseastoornis moest hebben waarbij dan de paragnoze eigenschappen een complex van allerlei vrijgekomen verschijnselen zich voordoen Prof TenHaeff waarschuwde voor één dlng n l toekomstvoorspellingen Als Peter Hurkos zich a h w open stelt voor in drukken dan worden meestal de wenschen de vaderen der gedachten van den vragensteller langs nJepatischen weg overgebracht in de uitspraak die hij in dezen zal doen Dit is geen kwade wil van zichzelf maar hij bezit niet het vermogen om deze vervalsrhendc omstan waarde mal zoowel als moreel van deze gebledsdeelea in de Amerlkaansche wereld niet voldoende beseft Men draagt In het moederland geen kennis van de oppositie die er tegen den hnidigen stand van zaken bestaat Dit komt vooral omdat de voorlichting ia de richting van Europa zoo bedroevend slecht is Zij is nl in handen van personen die zelf belang bij een bepaalde voorstelling van de dingen hebben De grondwet van 1922 laat bestunrs hervormingen toe zonder dat daaraan Intrinsiek Iets veranderd moet worden Binnen het kader van deze constltiti kunnen de West Indische gebledsdeelen de bevoegdheid krijgen vele eigen aangelegenheden zelf te regelen De totale herziening van de staatrechterlljke verhouding staat hier bulten en daarom behoen niet eerst een Rljksconferentie te wordoi afgewacht Wij staan op het standpo dat wij niet naar huls terugkeeren voordat wij positieve hervormingen kunnen meenemen Wl meenen dat Indien Nederland deze thans niet wil toestnw er geen sprake kan zl n van oprechten goeden wil WlJ blijven tot wij klaar zijn en ons doel bereikt hebben De heer Lim a Po voorzitter der Surlnaamsche delegatie sprak zich ti in denzelfden geest De eenlge vcrschtilen die er tusschen de beide commisM bestaan vloeien meer voort uit een verschil In temperament Suriname v dient meer dan een stief moederU behandeling want de bevolking Nederlandsch in taal en zeden De onbekendheid met ons land mer is verbazend men verwart ons o Curasao en omgekwrd het verhaal van den brug tusschen Willemstad en fV maribo is in dit erband kenmerkendien praat over njéts anders dan v arm land Atr iiri l wij weten 1 T land rijk Is Het bezit nl verborgen rj dommen die alleen tot t moeten worden gebracht Ook niet weg voordat wlJ positieve resuitaw hebben bereikt UIT DEN OMTREK REEUWIJK Samenkomat ElJEhoeven Zaterdagavond 8 uur zal een evaage llsatlesamenkomst worden gehouden op het parkeerterrein bij Elfhoevea Ds E S de Lint uit Sluipwijk zal hier spreken ovar het onderwerp Het conflict van toen en nu Medewerking zal worden verleend door de zangvcrecnlging uit Slulpwljk Bespviting van aardappelen De Burgemeester heeft bekend gemaakt dat alle met aardappelen beteelde perceelen bespoten moeten worden met een oplossing van Calsium arsenaat in het tijdvak van 15 26 Juni a s GcTonden en verloren voorwerpen Gevonden t een boodschappentasch te bekomen bl J Wondergem Brug een handgeknoopteschoudertasch te bekomen blJ Van Burg Bodegr Straatweg 27 Vermist een hond terug te bezorgen bij A van Hense Bothstraat 79 Gouda verloren aangegeven een blauw wollen truitje door mevr Wieberding F 92 te Sluipwijk verloren damesportefeuille met opgemaakte roode bloempjes Inhoudende pi f 95 door G v d Neut Znldeinde H 191 Nieuwkoop STADSNIEUWS Voor de laatste zitting van den noodgemeenteraad Begin aU zal de Noodgemeenteraad die wl nu ongeveer drie kwart jaar keanen voor de laatitc maal bljeeakomen Ia deze vergadering zuUen B en W aan den raad n aantal voorstellen voorleggen Het college van B en W zal o m voorstellen aan mej A M P veritoep ontslag te verleenen Mej Verstoep was onderwijzeres aan school B op 19 Mei 1945 door den Mil Comm is bevolen de uitoefening van haar functie te staken Op 13 Mei j l werd deze starting opgeheven doch zij heeft sedert dien haar werkzaamheden niet hervat Het college van E en W vindt in het plichtsverzuim waaraan zi zich heeft schuldig gemaakt een reden den raad voor te stellen mej Verstoep ontslag te verleenen Tevens zullen op de agenda worden geplaatst de voorstellen tot overplaatsing van de heeren onderwijzers D R Klootwijk en G C Leijdecker8 resp werkzaam aan school B en school 7 naar de school voor ULO en school B De heer J L HuUeman die n bonw vergunning tot het vergrooten van de carosserlefabrlck aan de Nteuwatecg had aangevraagd heeft hiervoor van het college van B en W geen toestemming gekregen De heer Hulleman Is tegen dit besluit In beroep gegaan B en W hebben destijds het verzoek geweigerd omdat de vergrooting zou gaan ten koste van een open ruimte achter de huidige fabriek een ruimte die volgens de BouW en Woning verordening niet mag worden bebouwd B en W zullen daarom aan den raad voorstellen afwijzend te beschikken op het door den heer Hulleman gedane beroep In verband met het stijgen der materialen prijzen en loonen zullen B en W aan den raad voorstellen de grafrechten voor enkele en dubbele grafkelders te verhoogen met resp f 150 en f 225 De oude rechten bedroegen f 275 en f375 10 jaar Steeds Paraat De vereenlglng van het Goudsche Brand weerkorps Steeds Paraat herdacht gisteren haar tienjarig bestaan De vereenlglng die thans 23 leden telt d w z het geheele Goudsche korps heeft veel gedaan In het belang van onze gemeente en ook In dat van andere gemeenten De GoudKhe brandweer heeft met haar materiaal en personeel daadwerkelijk hnip verleend bij de blussing van de groote brand die Rotterdam in Mei 1940 teisterde na het bombardement van onze bevrijders In April van het Jsar 1943 Is de Goudsche brandweer nogmaals uitgerukt naar Rotterdam toen werd deze stad geteisterd door een brand tengevolge van een bombardement door de geallieerde luchtmacht Toen In Maart 1944 het Bezuldenhoutkwartler In Den Haag gebombardeerd was was ook de Goudsche brandweer weer present om daadwerkelijk hulp te verleenen Niet alleen bulten de stad ook In Gouda werd goed werk gedaan Wie herinnert zich niet den grooten brand in de Kaarsenfabriek den brand bij de meubelfabriek van Den Boer en In een lakspuiterij Onder de Boompjes De oprichting van Steeds Paraat had plaats kort na den brand in de Kaarsenfabriek ter verhooging van bet contact tusschen de brandweerlieden Ze is in dezca opzet volledig geslaagd Ter gelegenheid van het 10 Jarlg bestaan heeft de vereenlglng gistermiddag na een demonstratie op de Markt waarbij we haar materiaal twee autospuiten en de Magyrus ladderwagen konden bewonderen een rit door Gouda gemaakt Om 4 uur recepleerde het bestuur In da Beursklote Naast functionariseen blJ de brandweer zagen we den heer W Beekman plv commissaris van politie den heer E A Polet die Steeds Paraat kwam gelukwenschen namens de gemeente Gouda daar de burgemeester door ongesteldheid verhinderd was De difecteur van de Goudsche Waterleiding Maatschappij den teer J Jaring en de inspecteur van de landelijke brandweer den heer de Roos gaven eveneens blijk van hun belangBtelllag Collecte Stormsckade A s Zaterdagmiddag heeft het comité dat in verband met de groote stormschade la de Korte Akkeren werd opgericht een collecte georganiseerd Deze collecte is noodig gebleken daar de totale schade circa f 10 000 bedraagt en vele getrof fenen zelf niet financieel draagkrachtig genoeg zijn Het spreekt natuurlijk van zelF dat degenen die dit wel zijn door bedoeld comité niet geholpen zullen worden zoodat het geld ook inderdaad onder hen zal worden verdeeld die er het meeste behoefte aan hebben Ter opluistering van het geheel zijn onderhandelingen geopend met diverse muzlekvereenigingen teneinde hun belang looze medewerking te verkrijgen Vcr schillende vereeniglngen hebben hun mede REEUWIJK Predikbeurten voor Zondag 23 Juni 1946 Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp V m 9 30 uur en n m 7 uur Ds W VroeglndewelJ van Poortvllet vroegere predikant alhier Ned Herv Kerk te Slulpwljk V m 9 30 uur en 6 30 uur n m Di E S de Lint Geref Kerk aan de Brug V m 10 uur en n m 5 uur Ds P Warmenhoven WADDINXVEEN Kinderlamming lo onze gemeente zijn enkele gevallen van kinderverlamming geconstateerd Een der patientjes moest In t Ziekenhuis worden opgenomen Ook In Zevenhuizen zijn enkele gevallen geconstateerd Eén van de patientjes Is hieraan overleden BINNENLAND Nederlanders hmgeeren als Dultschers In Warley Essex wordt met ingang van vandaag gedurende 4 avonden n z g VictoryTattoo gehouden een militaire demonstratie van het eerste infanterie trainings corps adaar Deze Tattoo wordt elk jaar gehouden en de bedoeling er van is bij die gelegenheid gelden onder de bevolking te verzamelen voor een fonds dat aan de nagelaten betrekkingen van gesneuvelde militairen ten goede komt In verband met de Victory viering heeft de Tattoo dit jaar een min of meer feestelijk karakter Een kleine 400 Nederlahdsche militairen die aldaar eveneens gelegerd zijn zullen aan de Tattoo deelnemen en als vijand d w z als Dultschers fungeeren Het ligt in de bedoeling van generaal majoor Van Voorst Evekmk deze Tattoo morgenavond bij te wonen Eén cent meer voor het schoonmaken van de haiing De minister van landbouw visscherij en voedselvoorziening heeft den maximumprijs voor maatjesharmg voor den consument gehandhaafd op 8 cent per stuk Voor het schoonmaken der haring mag echter één cent meer in rekening worden gebracht dan aanvankelijk was bepaald zoodat het schoonmaken der haring ten hoogste 2 cent per stuk kan kostln Op de naleving van de prijsvoorschriften voor l aring zaï I streng worden toegezien De West Indische Delegaties Nederlanjlsche vlag uit de Caralbische zee Wij hebben den Indruk dat Ne ferland de geweldige atcrieel Vrij onverwacht arriveerden hier vorige week twee delegaties uit West Indië Dr M F da Costa Gomez voorzitter der Cura aosche commissie zette In een gesprek uiteen hoe hlJ de positie van Curasao ais Nederlandsch gebiedsdeel in de wereld zag Curasao is een gebied met betrekkelijk welBlg Inwoners met kleine oogen gezien is het dus klein doch Curasao ligt in het brandpunt der Amerlkaansche verbindingswegen het heeft deel aaneen uitgebreid luchtvaartnet en Is het voorportaal van Zuld Amerlka Duizenden vreemdelingen op doorreis doen het eiland aan en men noemt het het Shopping centre of the world Het centrum van de wereldeconomie Is verplaatst naar de Amerlkaansche wereld en dat Nederland In dezen moeilijken tlid op dit halfrond een gebiedsdeel bezit mag een gave gods genoemd worden Daar komt nog bij dat de aanhankelijkheid aan de kroon blJ de West Indische bevolking zeer groot Is Er bestaat weliswaar vaak tegenkanting tegen bepaalde Nederlanders die in hun overheidsfunctie niet altijd met tact optreden doch er wordt dan ook terdege verschil gemaakt tusschen Nederlanders en Nederland Niettemin genieten vele Nederlanders op Curasao en op de andere eilanden een groot vertrouwen Dat kan Ik niet beter lllustreeren dan door het feit dat de heer Gerhards door Bonaire werd afgevaardigd als vertegenwoordiger van het eiland hoewel hlJ daar een van de drie Nederlanders is Curasao viadt tegenover Brazilië en Venezuela sCen open deur men acht het Nederlandsche bestuur zeer hoog en Nederland bezit in geheel Zuld Amerlka een enorme goodwill Karakteristiek hiervoor is dat Columbia interneering van Nederlanders verbiedt zelfs indien er oorlog met Nederland zou zijn Nederland Is zich dit alles veel te weinig bewust het schenkt te weinig aandacht aan hetgeen er onder de bevolking leeft Het ziet niet ia dat bier een gevaar voor afbrokkeling bestaat en als dit deel afbrokkelt dan verdwijnt de