Groot Gouda, donderdag 20 juni 1946

f Overzicht vao de Coofereatie te Paris Waarnemers te Parijs zijn teleur gesteld door de behandeling van de conferentie van ministers van Buiten landsche Zaken van de eerste groote proef van de huidige vergadering n l de Italiaansche herstelbetalingen Men is niet slechts teleurgesteld door de negatieve resultaten van de besprekingen van Dinsdag doch ook door de klaarblijkelijk weinig royale houding van de individueele gedelegeerden ten aanzien van dit probteem Men heeft aldus deze waarnemers van verschillende nationaliteiten langen ti d verdaan met discussies over bedragen die in verhouding tot de al gemeene oorlq skosteB zeer gering zijn en een lagBoprijs vormen voor een overeenstemming tusschen de groote mogendheden Men moet de oorzaak voor de onverzoenlijke houding van Dinsdag dan ook elders zoeken en wel ten eerste in een botsing tusschen tegenstrijdige standpunten ten aanzien van de vraag hoe de naoorlogsche economie van Italië mgeschakeld moet worden in het geheel der Europeesche economie Ten tweede begrijpt men van beide zijden weinig van het psychologische belang dat Rusland en de Westelijke geallieerden hechten aan de verschillende aspecten van dit probleem De Engelschen en Amerikanen verzetten zich tegen het Russische verlangen handelsovereenkomsten op langen termijn met Italië te sluiten het jgeen gesteund door het voldoen van de Russische aanspraken uit de Ita liaansche productie zou beteekenen dat deze productie door Rusland gekanaliseerd zou worden zooals dit reeds op den Balkan en met Fmland geschied is Dit Russische verlangen verklaart tevens de groote belangstelling die de Russen hebben voor de binnenlandsche politieke toestand in dit land en hun eisch tot vervolgmg van fascistische oorlogsmisdadigers Anderzijds is de Italiaansche delegatie wel bereid de hertelbetalingen te voldoen uit de productie omdat zij zich ervan overtuigd houden dat op het laatst de Westelijke geallieerden voor deze betalingen financieel aansprakelijk zullen zijn deze hebben immers reeds op zich genomen steun te verleenen aan het herstel van Italië Als psychlogische factor geldt bovendien de meening der Russen dat de oorlogsschade die de Italianen m Rusland hebben aangericht zij worden verantwoordelijk gesteld voor de verwoesting van vijf groote Russische steden herstelbetalingen van aanzienlijke grootte motiveert en met slechts een symbolische betaling Gedurende de laatste 48 uur bestaat er echter in Russische knngen een merkbare neiging om een beroep te doen op de Engelschen en Amen kanen niet te hardnekkig vast te houden aan hun standpunt ten aanzien van vitale punten En men is er zeker van dat bij geen der betrokkenen het verlangen bestaat de huidige conferentie te doen mislukken De controle op de Atoomenergie Tijdens de openingsbijeenkomst te Birmingham van de Britsche vereeni ging van geleerden op het gebied der atoomenergie heeft dr Jones van tfe Universiteit van Oxford voorgestel dat de vergaderinig met voidoeninff de voorstellen welke Baruch heeft g daan ter internationale controle van de atoomenergie ziet en hoopt dat deze spoedig zullen worden lïitge voerd De resolutie werd aangenomen OvereenkcMmt in eake evacuatie Chineezen bereikt Volgens een bericht van Radio New Delhi heeft Sjahrir aangekondigd dat met de Geallieerden een overeenkomst is bereikt ten aanzien van de evacuatie uit West Java najtr Batavia van tienduizend Chineezen die sedert de slachtingen van Tangerang ter wiHe van hun veiligheid onder bewaking zijn gehouden Redai Dt raat gelcg een het e De zQbi tn vrott lijkj echte progi goed nomi origii perse Kkei zettei en gi gezel N mogi ring ielcSl gebo toep dige met TH ALI A TH EATER K1eiv eg l03 Tel 2230 Gouda Vaanf Vr dag 21 Jani tot ca mmt Wocaadag 26 Juni iwn vrooltjk en ge xUig programma Margaret Locktirood en Vic Oliver zingen ea dansen in de nieuwe groota opg clte Show iüm Y be your Sweetheart Melodie cAarme zvter n eeh vlotte apectaculaire masieal Bespreekt vooral tijdig U r plaatsen 1 nar v ar iedere voorstelling Uitsluitend v s mor ens 10 12 u beh 2 ndags Tele oaisch223lO Aanvang der voorstellingen Vrijdag en Woensdag 7n 9 1Su Zaterdag Maandag en Dinsdag 3 u 7 n en 9 15 u 2 ondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 n Oadertroawd t L ERNST VAN HOORN Arta en ROOSJE VAN DEN BERG Garderen Huize t Sol Herv Pastorie Getrouwd JAN BOTH ea lEANNE DE BRUIJN dit mede namens wederzQdsche fbmille hartelijk dank zeggen voor dt veil bii ken vnn belangstelling voor en bt hun buwelQk ondervonden Goada 20 Juni 1946 B Martensstr 7 Ver oren Maandagmiddag 17 Juni 1946 een liametporteinonnale Inhoudende £ 90 f 95 alsmede 2 versnaperingsbonnen gaande van Reeuwijk naar Gouda Tegen belooning terug te bezorgen Burgvlietkadc 58 Gouda Toegaagalle Iceftijdeo Adverteeren doet verkoooen Veggeloopen draadh Foxtanlcr Lalttertnd naar den naam S panccr Tetitn belooning terug te b torgen bij C L KROPMAN Kleiweg 2 Gotala Heden behaagde het den Heere na een kortc ongesteldheid van onze It it weg te nemen onzen Innig geliefden Man en zorgzamen Vader onzen lieven 2U aa Broeder BdhiiwdbfoedcrenOom JobiMii van den Tol ia dca leef van 53 Jaren j U van den Tol Ksape P van den Tol ea Verloofde Gor Coby en Pamille Gouda 18 Juni 1946 Vm der Palmstraat 131 Geen bloemen De teraardcbestellingzal D V plaats hebben Zaterdag 22 Juni a s te 12 uur vanaf het woonhuis te 12 45 uur op de Algcmeeae Begtaafplaats te Gouda Kleinbeeld camera kns 2V ntilen vóör een klapcamerat 6x9 Itcolc Valgncat Br onder no 8201 bur v d bl Weggeloopen een Groenendaler met een klein wit vldije tiuschcn de voorpootea Zijn naam is Roeki Tagca belooalag t rng te bezorgea Zoutmanastfaat 9 Rondvaart ReeBwijkschs plassen Voorloopig des Zaterdags en Zondags Vacantie alk dagen Vertrek bij minstens 5 personen tegen 50 et p persoon Kinderen tot 12 jaar half geld Vertrek plaatsen El hoevenbmg 2 Burg Lucasselaan tegenover Veilinggebouw De Onderaenier Sdiippar J Luitjca Bccaw k Voor Taxi ritten Dag en Nacht geopend EM TAX Zeugestraat 4 Telef 2500 AutO Rljlea Flinke jongen gevraagd voor magazqn en loopwerk Firma C Sliedrecht en Zn Oosthaven 13 Gouda ROYAL SOCIETY OF ARTS LONDON Kon Academie pan Wetenschappen A Examens voor Vaardigheidsdipl Engelsch Proflcieacy Certificate zullen in Den Haag worden gehouden Gratis inl bi B B O fBeterEngelschOnderricht Postbus28 Den Haag Rfiime torteering in Crème Poeder Poui e Lippensiifi Donzen Btitlenime Tandpasia Parfums enz vindt U bij Eapsalon Keoy hrninilksloit 2 Tilii 3113 WINIIEUOFFMIIIII inraagil Aanmelden P DE GRUYTER en Zn N V Markt 74 Gouda op Vrijdag en Zaterdag a s tusschen 3 en 6 uur n m 91 fkl SCHOUWBURG III llllllB OSCOOP if Gouda s mooiste Theater met de prima films Vaaaf Vriidag tot ca aict Wocnadao D cerate balaagrykc Zwltaciactie film D LAATSTE KANS S n iB4nikwtkiundc flln dit di laattlt Baudcs wart tiloaftocht Mkt door KmttlkM ta B ropa beha d ll dt ftibtwogta lotgcvallca jm kiiraio aaig il ta vluchltitagta y hna lacht aaar lictmntralt Zwltitriaad vow het ntatelioBtttrtadt atdmt Een fÜm van intmtnatiomiM frivnnt Toegang boven H Jaar Aanvang det voorst Vri dagavoBd 7 o en 9 15 n bverige dagen3n 7 u en 9 15 a Zondag 4 voorst 3 u 5 n 7 n en 9 15 u VrQdag a s bfe en j tn film vieVke men ich steeds sal herinneren Onze neire vpouw rf n de ileppen Noire Dame de la Moutte Te kooir oen tandem eventueel ook te raikn teacn tenHBBKBNKIIWIl zooaeedigmet bijbetaling Bockwibergstraat 8 Sigarenriiigsler gevraagd voor 1 ft 2 dagen per week Hoog loon Werktijd aaar kcazc Te hour aaagebodea op goeden stand sfeimeaMfeerde Sigarenfabriek KELGO Geuzenstraat 37 slaapkanmr heer ztt en met of soader pension voor of dame Br ader ao 8232 bur v d blad iTiililisitii siiiikaisi Te kooppeen Tenorbai o Ifawallantn Slaggitaar P M DE 0 KS fleGeaettcUtr 1 tnsachca 6 7 30 uur Visdag 21 nai aavcwdana 8 B fta de bcacdeaxaal vaa het Bhtawe Kraia WeaOuivea f Sprtktr P Uda BnumH Bvaag tt Bodtgi Oadcnrttp Leven brengende woorden Koax loMcria Toagaag vt4 REUNIE BIOSCOOP THEATER Dtrcetit T J ▼ d ToMta Goada ATTENTIE I Htt ibccm vaa Saadtri of tlit Rivtr att Pavi Rebcaoa ii m tnotm ddtfi dal wl dtM VrQdag ai nog aitt kaaata btaagta doek dm liont cea wttk lattr Ia Ttrband daarmadt iMbbaa wjf gcmctad dtu wtA te brcagcD EEN ATTRACTIIP PRO RAHffA vaa acth n vtrraatingtallTl Vanaf VKIJDAG 21 JUNI ta WOEPTODAG 26 JUNI MIDDAG EN AVQNDVOORSTELUNGBN George Honatoa Syd Saylor cb Rntli ColesiM DEPARELVISSCHERS VAN MACAZZAR ii kt Bla if iptltndt op d Zuidu t liaar Idylliicbi elludia Ia oni Toorprogramaa in na komt tta wara vtrraüiag GENBAUTRYia COMIN ROUND THE MOUNTAIN ta dt akowttt aetaalikiUa Totgaag alltaa bovtn M ür Aanvang der voorstelling dagelQks 3 u 7 u en 9 15 n Vr dag 7 u en 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7 n en 9 15 unr PUtlibctprcken dagcl ki 1 uar voor dta aaOTaag vta iedere Toontdiltf Bciotkeri buitto Gouda kanaen ichrlftclljk plaaUin opgcvca aaa de dlrtctb Dexe moetaa uur voor dtn taavaag zlfn afgebaald Htt oordetl vaa dulitaden beio kcn iteri Rcaaie ledere waek een goed piogiiBa en vanaf Vrijdag 28 Jani Paul Robeson in SANDER OP THE RIVEIf 7CHEVR0LFT De hiuun ehevrolet Sedao m Deae ia ihans bij ons ie bezichliten Voor aiwikkelinf vos Uw loewijzing ook vo andere aaerken houden wij ons beleefd aanbevolen o Tol hei geven van inlichlingen en hulp hij eveniueele aanvrafien cijn wij aieeds t ® bereid Aanbtveltad DE JONG S AUTOHANDEL GOUDA Inweelensingei 59a Tel 2824 HALLO HALLO Wilt U dansen waar het altijd gezellig ist DoH Hoac de JfJUUtt Muwt in tiMidutlf Dansorkest de bekende Oki Bhythm Stara o l v A den HeU Schitterende ffansvtoer Volop con if t Komt U ook a 8 Zondag van é onxe heerl kc kersen profiteercn f Beleefd aanbevelend A Bott e i = ii4 4 Het landi Taa de ihee Ugt onder de stralende tropenzon Hier rijpt ta de thee dat gearige VoUe aroma het kenmerk van de goede theesoorten Dit komt vooral zoo tot uitfaio in O E dice THEE