Groot Gouda, vrijdag 21 juni 1946

De strijd der matadoren ontbrandt De zorg voor het kind De kampioens competltie begint dit weekend op voUe toeren te draaten Ajax en Heerenveen ontmoeten elkaar 2 terdag ia Amiterdam en ZondBg in Heercnveen De Weitcrlingcn zullen wel favoriet zi n in beide wedstr den Haarlem en NEC ontmoeten elkaar a i Zaterdag in N megen Zondag gaan ze tesamen naar Haarlem Ofschoon wc Haarlem de meeste kans geven op punten geloovenwi toch dat NEC wel een punt in de wacht zal skpcn In Breda ontmoet N AC de andere Zuidelijke kampioen Het eerste treffen was een vrij tamme vertooniag De wedstrijd van Zaterdag zal waarschijnUjk een beter spel beeld te zien geven het vreemde is er nu wat af terwijl de zenuwen de spelers ook wel niet zulke groote parten meer zullen spelen In afd I wordt nog gespeeld de van geen belang zijnde wedstrijd RPC Xerxes De t Gooi keeper vd Heide die zich vorige week tegen Xerxes zoo kranig geweerd heeft kan Zondag weer toooen wat hij waard is in den eersten van de wedstrijden die over het eerste klasseschap vaa t Gooi moeten beslissen Evenals voor t Gooi begint ook voor VlIC Zondag de degradatie competitie ea wel tegen Excelsior We zien de Hagenaars nog wel een overwinning behalen Het programma voor Zaterdag en Zondag luidt Kampioenschap van Nederland Zaterdag 22 Junii Ajax Heerenveen NACLimbnrgia NEC Haarlem Zondag 33 Juni Hcerenvecn Ajaz HaarlcmNEC Promotie 2e klasse Dutrict I t Gooi APC District II VUC Excelsior Dutrict ni PEC Rigtersbleek VitesscLabw BINNENLAND DE ZEELIEDEN EN HAVENSTAKINGEN Motie aan de R eering Aan de Regeering is de volgende motie toegezonden De vergadering van 20 Juni 1946 in de Apollohal te Amsterdam belegd door de E V C voor de bevolking van Amsterdam gehoord de tot haar gerichte toespraken van G J van Heuven Goedhart H M van Randwijk A j Koejema ns en F Kuiper dringt er bij de Regee ring met den meesten klem op aan haar medewerking te verleenen aan een bevredigende oplossing van de stakingen der zeelieden en m de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam opdat na de beëindiging van het conflict het recht der zeelieden om door tusschenkomst van door henzelt verkozen vakorganisaties medezeggingschap te verkrijgen bij de toekomstige herzieningen en aanvullingen van hun arbeidscontract gewaarborgd zijn Zesde Eeuwfeest Sacrement van het Mirakel Op Sacramentsdag is het zesde eeuwfeest van het Sacrament van Mirakel te Amsterdam ter gelegenheid waarvan een Eucharistisch Congres wordt gehouden alleen kerkelijk gevierd Hooge geestelijken onder wie de Pauselijke Internuntius Mgr P Giobbe en Mgr J P Huiberts Bisschop van Haarlem droegen in verschillende kerken te Amsterdam pontificale H Missen op Des middags trok de iaarlijksche processie rondom het Bagijnhof nochtans in geheel afwijkenden vorm en met afwijkende Üturgie De procwsie bestond ditmaal vrijwel geheel uit geestelijken terwijl de vele bruidjes langs de route stonden geschaard WE GAAN VOORUIT Nu de loonsverhooging voor de veenarbeiders onlangs is goedgekeurd zullen ook de turfprijzen omhoog moeten gaan Aldus deelt men ons van de zijde van het departement van handel en nijverheid mede De overheid heeft er echter naar gestreefd deze verhooging zoo gering mogelijk te doen zijn waartoe zij heeft bepaald dat de lasten van de loonsverhooging zoowel door de producenten als de verbruikers gedragen zullen worden Tegelijkertijd is uitvoering gegeven aan t reeds bestaande voornemen tot een verlaging der handelsmarges te geraken De prijs voor een eenheid baggerturf 600 stuks komt daardoor van 7 05 op f 7 50 en die van een eenheid pèrsturf 400 stuks van f 6 60 op 6 90 District IV Helmondl RBC TSCGoes Dutrict V Emmen LSC Promotie 3c klasse LFC VDL VOC De Musschen Zaterdag 22 Jont 7 our terrein Sparta DCVSVW Promotie 4e klasse Archipel Hillegom Merwesteijn HOV terrein DFC Terlaak Lekkerkerk terrein Laakkwartier Pechvogels VND terrein DHZ District I Ie kl RFCXerxes Dutrict V Ie kl FrUia Velocitas SneekHSC Bc QuickVeendam e klasse H SIOD Hellevoet sloU GVRAJOOVV Het programma van de afd Gouda luidt Kampioenschap 2e klasse Nieuwerkerk 2 Nicuwkoop 1 2e klasse A Olympia 4 Donk 3 3e klasse A Amm SV 3 Schoonhoven 3 Stolwijk 3 Unio 2 Lekkerkerk 4 Gr Ammers 2 Bergambacht 3 Schoonhoven 4 Nieuwerkerk 3 Haastrecht 3 12 uur 3e klasse B Waddinxveen 4 Mocrca pellc 2 Moordrecht 3 Donk 4 Boskoop 2Zwervers 3 Boskoop 4 GDS 2 12 u Ona 6 Unio 3 12 uur Doak 5 VEP 4 12 30 uur 3e klasse C VEP 3 EST02 12 30u GSV 5GDS 3 12 uur Boskoop 3GDS 4 4 uar Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld vangen te 2 uur aan Programma Jnaloreneompctitie Zaterdag 22 nnl Afdeellng A Groep 1 Olympia a Ona a 4 aar Groep 2 Waddinxveen a Bodegraven yi 4 aur De Turfprijzen De Spoorbrug Dordrecht Zwijndrecht is hersteld zoodat waarschijnlijk 15 Juli weer de eerste personentrein zal rollen tusschen deze gemeenten Vliegtuigen voor de Marine Voor dienst bij de Nederlandsche Marine Luchtvaart is opnieuw een aantal Firefly MK I verkenningsvliegtuigen aan de Kon Marine afgeleverd Er is een aanzienlijke order voor de nieuwe Firefly MK 4 geplaatst bij de Fairy Aviation Company door het Nederlandsche Ministerie van Marine Nederlandsch Italiaaasche handelsbesprekingen Hedeniseen Nederl delegatie naar Itali vertrokken onder leiding van den heer D Spierenburg directeur bi he directoraatgeneraal voor de bultenlandsche economische betrexkingen van he Ministerie van Handel en Nijverheid voor het voeren van besprekingen over het hervatten van meer normale handelsbetrekkingen tusschen beide landen Het AFP meldt nog uit Rome dat van Itallaanschc zijde de besprekingen gevoerd zullen wordea onder leiding v in den heer Di Nola directeur generaal voor handelszaken van het Ministerie vaa Buitenlandschc Zaken Min Tan Royen naAr Londen Naar wij uit betrouwbaren brem vernemen zal Minister Van Royen zich dezer dagen naar Londen begeven teneinde aldaar de heer Van Klcffens Mii zonder portefeullla te ontmoeten Bi deze ontmoeting ztdien de loopende zaken ter spralu wordea gebracht HERSTEL VAN SPOORWAGENS Om een rond getal te nemen de Spoorwegen hebben zoo n dertigduizend spoorwagens te herstelen En hoe te herstellen Wie de uitgebrande locomotieven en rijtuigen ziet welke op sommige stations staan opgesteld kan zich niet voorstellen dat daaruit nog eens een bruikbaar voertuig kan worden gemaakt Maar de technici staan voor niets en niet alleen in de groote fabrieken en werkplaatsien worden spoorwagens hersteld ook in de kleinere depots doet men wat men kan Zoo heeft gisteren de 4000ste herstelde spoorwagen van het hoofddepót Rietlanden te Amsterdam proefgereden een locomotief wel niet van het grootste soort maar die toch een snelheid van 120 km per uur met wat goeden wil kan halen In een maand tijds hadden de arbeiders van het hoofddepót het met kogelgaten doorzeefde totaal geruïneerde vehikel weer in een bruikbaren locomotief omgetooverd 1 Men combineert de onderdeden van geheel en al onbruikbare gedoopte locomotieven met nog in goeden Staat zijnde machines en de Spoorwegen kunnen weer een trein meer latgn loopen Dat moet echter met zeer eenvoudige middelen gebeuren want de werkplaats waarover het hoofddepót beschikt is maar zeer simpel van omvang Werkelijk groote Verktuigen zooals die in een fabriek voorkomen ontbreken En het herstel moet geschieden tusschen het eigen werk als de revisie van de tot het hoofddepót behoorende locomotieven en wagens door De herstelde locomotief dateert van 1900 maar kan nog best mee zooals de proefrit op het baanvak Amsterdam Amersfoort bewees Er waren geen bloemen en geen toespraken om het heugelijke feit van de 4000ste te vieren De 400 arbeiders die er werkzaam zijn waren al weer aan het volgend exemplaar begonnen De werkplaatsen en de magazijnen zijn na de bevrijding weer geheel geinvesteepd moeten worden want zooals overal elders hadden de Duitschers er alles uit gestolen en vernield En bovendien nog verdedigden zij zich er hardnekkig zoodat de Canadeezen er aan te pas moesten komen om ze er uit te jagen Men behoeft dus over weinig phantasie te beschikken om zich voor te kunnen stellen hoe het er uit zag Maar desondanks toog men weer aan het werk en nu draait het bedrijf weer op volle toeren Het is zoo veel uitgebreider geworden omdat er aan de locomotieven en de wagens zooveel meer hersteld moet worden Zoo langzamerhand komen de spoorwegen weer in materiaal te zitten Hadden ze voor de spoorwegstaking 866 locomotieven thans hebben ze 782 waarvan er 333 nog of weer bruikbaar zijn 284 in de werkplaatsen worden hersteld 124 gesloopt worden en ten slotte worden er nog 59 vermisf 405 door de Duitschers gestolen locomotieven zijn alweer teruggekeerd waarvan er 161 hersteld zijn Bovendien beschikken de Spoorwegen over 25 Zwitsersche 33 Zweedsche 27 bruikbare Duitsche en 106 onbruikbare Duitsche 305 bruikbare Engelsche en 34 onbruikbare Engelsche Een allegaartje dus van locomotieven en de chef van t hoofddepót verklaarde desgevraagd zonder chauvinisme dat de Hollandsche nog altijd de beste blijken te zijn JVlet personenwagens is het minder goed gesteld De Spoorwegen hebben er 654 bruikbare waarvaS 267 buitenandsche 704 zijn defect en 583 worden nog vermisf Ijitusschen zijn er 364 uit Duitschland teruggezonden Ook veel materiaal voor werkplaatsen en magazijnen is daar teruggevonden maar het is nog lang niet zoover dat de Spoorwegen kunnen zeggen dat ze al het gestolené weer terug hebben gekregen De beambten wachten echter daar niet op en werken verder en zooals we gisteren hebben kunnen constateeren met goede resultaten Rust in kamp Duindorp teruggekeerd Gillette is er weer ♦ Na jaren van schcereUcnde komt Gillette ons bevrijden I Gillette Standard 10 et p mesj In t gedetineerdenkamp Duindorp is de normale toestand hersteld Bij het middagappel is gisteren een kamporder van den commandant voorgelezen waarbij werd bekend gemaakt dat de uitzonderingstoestand de z g staat van beleg na dit appel is opgeheven De commandant vertrouwt op de volledige medewerking en de handhaving van de rust van de kampbewoners ter voorkoming van een her haling van de getroffen maatregelen De werkzaamheden en de uitoefening van den dienst zijn hervat Autopark Deelen trekt M ewenschte belangsteling Dezer dagen werd kort bij het vliegveld Deelen een Apeldoorner betrapt die bezig was een drietons truck met autobanden en motoren uit het Autopark te Deelen weg te voeren De man liet bij de nadering der politie zijn buit in den steek maar kon dienzelfdag toch nog gearresteerd worden Spoedig kwam aan het licht dat men een goeden greep had gedaan De politie ontdekte drie afzonderlijke diefstalcomplotten De vijf hoofddaders zijn gearresteerd en aan de Burgerlijke justitieele autoriteiten overgeleverd terwijl 15 soldaten door hun commandant in arrest zijn gesteld Het onderzoek door de Arnhemsche recherche en de militaire politie is in vollen gang Er kunnen nog meer arrestaties verwacht worden Onze Kopenhaagsche corre ondente schrijft Deze is goed in Denemarken en begint reeds voor de geboorte Eén der nieuwste wetten op het gebied der gezondheidszorg waarborgt iedere toekomstige moeder g gratis toezicht gedurende de zwangerschap Er wordt haar een kaart uitgereikt door den teert en hierop worden de bizonderteert en hierop worden de zizonderheden genoteerd die van belang zijn voor een normaal verlopende geboorte Tevens ontvangt de vrouw een kleine handleiding waarin zij practische raad kan vinden De kaart waarborgt drie keer fen onderzoek door een dokter zeven keer door een vroedvrouw Er is düs ruimschoots gelegenheid eventuele afwijkingen te constateren Voor ongeveer een jaar geleden werd b v iedere vrouw die een kind verwaclvtte verplicht zich te laten onderzoeken voor syphilis daar helaas geslachtsziekten onrustbarend toegenomen zijn gedurende de oorlogsjaren Na de geboorte die óf thuis óf op een kliniek plaats vindt en waarvan het vroedvrouwhonorarium door het ziekenfonds betaald wordt komt een kinderverpleegster om toedicht te houden op de nieuwe Staatsburger Met haar worden voedingsproblemen enz besproken en als er afwijkingen zijn wordt de moeder naar een consultatiebureau voor zuigelingen verwezen waar kinderartsen gratis te consulteren zijn Na een jaar houdt dit toezicht op maar er is nu ook gelegenheid de kleuters te laten onderzoeken van tijd tot tijd Een groot deel van deze kleuters komt echter onder medisch toezicht als zij een kleuterschool of kinderbewaafplaats bezoeken waar maandelijks soms ook wekelijks een arts de kleintjes onderzoekt Toevallig kreeg ik gelegenheid kennis te nemen van de manier waarop enige fabrieken voor de kinderen van hun arbeiders en ander personeel zorgen Hier was sprake van drie fabrieken die gezamenlijk een crèche een kleuterschool voor de kleinste en voor grotere kleuters hadden opgericht benevens een clubhuis voor de schoolgaande kinderen Hier kon het personeel der fabrieken hun kinderen aan de goede zorgen van kinderverzorgsters toevertrouwen De kleintjes moesten er 8 uur s morgens gebracht worden daar zij allemaal een bad kregen voor het ontbijt De maaltijden en middagslaapjes werden geheel door deze instelling geregeld de kinderen kregen kleren aan van de kleuterbewaarplaa s en eerst na de middag BUITENLAND Informeele bijeenkomst der ministers te Parijs Op voorstel van den Britschen min van buitenlandsche zaken Bevin hebben de vier ministers besloten de gistermiddag gehouden informeele bijeenkomst over de netelige kwestie der Italiaansche koloniën geheel voor pers en publiek geheim te houden Tijdens de Strict informeele bijeenkomst der ministers van gistermiddag werd hun een Amerikaansch voorstel voorgelegd om de kwestie van de souvereinit it van Italië s voormalige Afrikaansche koloniën een jaai uit te stellen Aan het eind van dit jaar zouden de koloniën onder het beheerschap der Ver Naties komen in müi i ers nog geen oplossing zouden hebben gevonden De minii HET POLITISCE DELICT Gedachten van Prof Hf Dalnstee ontleend aai Je Mainüendrai Wé ver geien wel eens dat iedere rehtsnorm die te hoog grijpt en te fel aantast tyranniek is niet élechts indien die rechtsnorm in dienst staat van het kwaad doch ook indien zij in dienst staat van het goed Het jj sociale moord als men een te groot volksdeel wit gaan zuiveren wil gam opsluiten berechten bestraffen en uitsluiten Door een waarlijk sociaal d i de reëele zelf ordening bepaald recht zouden de kopstukken de aanbrengers en provocateurs de ergste profi tears zonder twijfel zeer streng worden bestraft doch zou er voor bestraffing van de taüooze kleine lieden geen plaats zijn werden ze verkleed voor zij door één der ouders werden gehaald De kosten waren niet bizonder hoog en als er plaats was konden kinderen uit de omliggende straten worden opgenomen Dit was geen instelling voor de kinderen van werkende vrouwen maar voor het gehele personeel Er zijn een 5 of 6 van deze instellingen in Kopenhagen Komen de kinderen op school dan begint het toezicht v n den schoolarts en tandarts Daar is iets wat op de scholen in Nederland teveel ontbreekt en dat is het verplichte schoolbad Zelfs gedurende de ooriog kregen de kinderen hun wekelijkse warme bad op schooK Op vele scholen is ook de z g Oslo maaltijd ingevoerd en krijgen de kinderen een 14 I melk 4 sneetjes roggebrood met kaas geraspte wortel tomaat of ei een halve appel en een lepel vitaminol of levertraan Kuqnen de ouders de onkosten betalen dan doen zij dat anders betaalt de school Een volgende keer iets over de ge zondheidszorg voor volwassenen nieuwe spelling ters benoemden een speciale commissie om dit voorstel in overweging te nemen dat tevens de invoeging in het orttwerp vredesverdrag met Italië zou bevatten van een clausule waarin het afstand doen van de koloniën door Italië v ordt aangegeven De mmistprs bereikten geen overeenstemming maar zij waren het er over eens dat uitste te verkiezen is boven in het geheel geen oplossing De commissie zal bestaan uit Benjamin Cohen V S Gladwyn Jebb Eng Wisjinski U S S R en Cduvé de MurviUe Frankrijk De ministers zullen heden om vier uur weer in informeele zitting bijeenkomen Het is nog niet bekend f freiw onderwerpen zullen worden besproken daar informeele besprekingen geen vastgestelde agenda hebben In een memorandum heeft de Griek sche regeering gisteren haar eischen voo schadevergoeding doof Italië kenbaar gemaakt Hierin worden 200 000 pond sterling voor materieele schade 55 750 000 pnd st voor de kosten der bezetting en 463 750 000 pnd St voor budget uitgaven geëiscnt Fred Rose krijgt 6 jaar Het Canadeesche Gerechtshof heeft Fred Rose lid van het Canadeesche Parlement tot 6 jaar gevangenisstral veroordeeld omdat hij medewerking heeft verleend aan het geven van verboden inlichtingen aan de Sowjet Russische regeering De voedselpositie in Engeland Op een bijeenkomst van den landbouwraad heeft de Engelsche minister van landbouw Tom Williams gespro ken over de ernstige vermindering van de productie van vleesch en eieren tengevolge van de inkrimping der rantsoenen ten behoeve van den veestapel m zijn geheel genomen zal de toestand niet zoo goed worden als nij was in de ergste ooriogsdagen Voor wat de eieren betreft kan verwacht worden dat de vermeerdering van de opbrengst van varkensvleesch za naar verwacht wordt op zijn minst terugloopen tot het laagste niveau der oorlogsjaren Melk moet naast brood de tweede plaats linnemen aldus de minister Ten aanzSen hiervan hoopte hij dat er geen sprake zou zijn van een werkelijk belangrijke vermindering in de opbrengst