Groot Gouda, zaterdag 22 juni 1946

Jnst aar ar itve itve vee GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT MAAKT MACHT iMbictie L J A v d Steenhoven Mr A A J RJksen 0nikker Drokkerij Verzijl Oouda NUMMER 259 ZATERDAG 22 JUNI 1946 Redactie ea adniaUtratle Bur Markt 67 Oouda Telefoon AboDn p w 27 c Losse niHiiin 10 tl wij niet konden blijven Wij hebben al geschreven dat de bezetting v n Je redactie en de moeilijkheid van drukken dat op den duur niet mogelijk maakten De verhouding tot de Qoudsche Courant had zich intusschen zoo gewijzigd dat de overgang voor ons geheel aanvaardbaar was Wij zijn overtuigd dat deze het algemeen karakter ten volle zal handhaven Deze overgang werd ook in andere bladen besproken Wij zijn erkentelijk voor de lof over onzen arbeid die ons daarbij niet is onthouden Wij kregen daarbij ook kritiek Dat is het goede recht van deze kranten Hier en diar was deze echter ingegeven door de wensch bij dezen overgang een deel van onze abonné s naar hun registers Avond voor gcrepatrlcerdtn Qsteravond organiseerde het Gondsche Comité Nederland helpt Indië voor de gcrcpatricerden nit Indlfr een gezeiligen avond waarop zlj naar hartelost hebben kunnen lachen Daar de voorzitter vaj jet comité de hter D Nederhorst menteel in Engeland vertoeft werd zen avond geopend met een welkomstwoord door den heer P van Bemmel die de aanwezigen mededeelde dat alles In het werk zal worden guteld om de repatriandi betere huisvesting te verschaffen Hierna verzorgden de voor dit doel gecombin bunrtvcreenigingen KrugerlaanJonberutraat een cabaret programma dat gezien mocht worden Naast schetsjes van dol komlschea aard zooals Bobbel over swing Bobbel in het schildersatelier De feestredenaar De Psycholoog en Jansen heeft telefoon stukjes die vlot werden opgevoerd en waarom naar hartelust gelachen kon worden bevatte het programma twee pantominest In bet boemelt je en De Koop waarom even hard werd geschaterd Ook Harry Hagendorn verscheen in dit programma als Prof Fingetquick ten tooncele en wij kunnen niet anders zcggta dan dat hi met zijn goocheltoeren grootcn bijval vond en zijn programma op zeer verdienstelijke wijze afwerkte Wij zullen ons maar niet afvragen hoeveel uurtjes van zijn studie hij hiervoor heeft moeten opofferen Het was een programmapunt dat door de aanwezigen graag werd gezien Naast dit komische en lichte deel van het programma zong de bariton Gijs Straver eenige Napolitaansche liederen en gaf an Jansen een pianosolo ten beste Twee K P ers geen Knockploegmannen doch Koowe Potatoes leden eenige parodietjes op bekende songs Dit waren vrijwel de punten die op het programma stonden vermeld en waarvan alle aanwezigen hebben getoten wtnsch Die er echter aan doet twijfe len of het belang niet in het oordeel meespreekt In elk geval is gebleken dat redactie en lezers zelfs door het gedrukte woord en al moest het kort eenvnudif en algemeen blijven elkaar hebben begrepen Dat heeft ons genoegen gecaan Wij danken U daarvoor YOorlialp aaniiegsallieerileii Tliegers Drie Gonwcnaars ontvangen oorkonden Gisteren werden drie Gonwenaars verrast met de toezending van een oorkonde voor hulp aan geallieerde vliegers Zooals wij reeds hebben gemeld is dit werk opgedragen aan het Miss X Detachement Het beirof hter den heer A Langeraar misschien beter bekend onder den naam van Lex en den heer en mevr W Mnl derAbcrson Op 8 Juni 1944 stortte in de Reeuwijkscbc plassen een mlddenboordschuttcr van een Mosquito neer Hij werd opgevischt en de heer Langeraar bezorgde hem een veilig heenkomen bi den heer en mevrouw Mulder die hem een poos onderdak gaven Dr Tom moest medische hulp verkenen daar de vliegenier een schot door zijn voet had gekregen Na drie maanden verblijf in Gouda is de piloot naar het zuiden van ons land getransporteerd waar hij In die dagen juist werd bevrijd Later daalde in Bloemendaal een Tsjech die eveneens door den heer Langeraar onderdak werd gebracht Nummer drie waaraan Lex hulp verleende was een vliegenier uit Rhodesia die bi Benschop was neergekomen Deze twee mannen zija op St Nlcolaasavond door de Dordtsche rivierpolitie naar het bevrijde Brabant gebracht Zoo hielpen in alle stilte Gonwenaars mede aan het zoo hoog geroemde maar ook zoo gevaarlijke werk van hulp aan geallieerde vliegers en voor deze onderSchelde Gouwenaars zal deze oorkonde ongetwijfeld hun leven lang van groote waarde zijn De Heer Meindert gaat heen Naar wij vernemen is de heer H Meindert hoofd van de geniedienst hier in Gouda benoemd tot opzichter eerste klas gemeentewerlcen te Alphen aan de Rijn Het gedrnkte woord Een nabetrachting met onze lexers Groot Gouda verschijnt vandaag vo ór h€t laatst in den vorm waaraan de lezers vanaf 15 Augustus 1945 gewoon waren Op verzoek van de andere bladen die daaraan deelnamen hield toen De Vrije Pers op en verzorgden wij een nieuw blad op zakelijke basis Voordien hadden wij eenige I maanden belangeloos onzen tijd en T moeite aan de plaatselijke nieuwsvoor ziening gegeven en hebben velen ge te verstrekken aan Volksherstel Stich ting 40 45 en andere lichamen die het algemeen belang dienen Nu loopt ook de tijd ten einde dat wij op denzelfden voet al andere kranten ons dagblad hebben geleid Wij dragen het werk over aan de Goudsche Courant die verder het belang van onze lezers zal dienen Zeker Groot Gouda verdwijnt met geheel Vanuit het oude kamp blijft ook voeling bestaan met hen die de zaak overnemen JVlaar de krant verliest zijn eigen bedrijf Het spreekt vanzelf dat wij op dezendag graag een enkel woord spreken met onze lezers Wij kennen elkaardoor het gedrukte woord Dat is ietsanders dan het gesproken woord waarbij men direct voelt welken indruk het maakt en men weerwoordontvangt Vaak hoort de redacteur niets over wat hem bizonder belang r rijk leek en slaat bij de lezers in watmaar terloops werd gezet en afge 4rukL En een lezer in Nederland blijft nu eenmaal Nederlander en moppert dus graag Je krant hoeft maar een paar maal zoo eerlijk te zijn om een gegeven bericht te rectificeeren en een vernuftige lezer spreekt al van het rectificatiekrantje Hij merkt niet dat de andere krant die niet rectificeert hem minder beleefd behandelt en hem volkomen bij de neus heeft Als er een paar zetfouten in de krant staan vraagt iemand belangstellend of de redactie eigenlijk wel op de hoogte is van de Nederlandsche spelling Wie denkt dat er in een artikel geen geest zit qualificeert het direct als volkomen onbenullig Een van de redacteuren kreeg door de telefoon de hartelijk gemeende vraag van een bekend Gouwenaar of hij zich niet geneerde om in de kop van zoo n blaadje te cfagri De waardeering spreekt meer onwillekeurig Die merk je pas duidelijk als je b v ophoudt met een bepaalde reeks Dan krijg je van velen de vraag Waarom doen jullie dèt niet meer Juist een dagblad dat makkelijk en voor ieder leesbaar moet zijn stelt aan het gedrukte woord bizondere eischen Het moet kort zijn Een krantenlezer houdt niet van lange kolommen Het moet ook eenvoudig zijn niet te theoretisch het moet geen problemen geven maar resultaten Tenslotte eischt juist h t algemeene dagblad een zekere geestelijke terughouding De persoonlijke kant van eert levensbeschouwing dient op den achter grond te blijven Ook hier wil de lezer meer resultaat zien dan een nauw keurige beschrijving van wat de laatste geestelijke drijfveeren zijn Het gevaar dreigt dat de inhoud hierdoor vlak wordt De krantenschrijver gaat dan zelf niet meer zien welke vragen onder de schijnbaar gladde oppervlakte liggen hij verliest aan persoonlijke nuance en geestelijke diepte Ook met de eischen van vlotte leesbaarheid en juist vanuit den algemeenen achtergrond van het blad zou er intusschen meer geestelijke snit mogeJijk geweest zijn Dit eischt echter meer oefening en tijd dan te onzer beschikking stond Het deed ons goed dat wij in de laatste dagen herhaaldelijk van verschillende kanten blijken van waardeering ontvingen Wij zijn erkentelijk voor het woord dat de burgemeester ons ten afscheid gaf Soms gng de dank gepaard met het verzoek of De afstandamarsch van de Gondsche Jengdraad op 29 Jnni Hier volgt de definitieve regeling en nltstippeling van de marsch Allereerst dient voorop gesteld te worden dat de marsch niet is georgaaiieerd als wcdstrQd Neen dat is onze bedoeling niet De tocht is georganiseerd door de Jeagdta d en als zoodanig stellen wij hem voor als wandaling om van de natuur te genieten De route is door het Beijerscbe en een heel stuk de Krimpenerwaard in Er zijn menseben die voor het natuurschoon naar de boflschen of naar zee zelfs naar België of Zwitserland gaan Wij zallen echter probeeren het dichterbij te zotken Heusch onze oude poldcri zijn het net zoo goed waard als bijv de Hoogc Velnwe Het spreekt daarom haast vanzelf dat wij oog en gevoel voor de natuur hebben Dus niet hard loopen geen sterk tromgeroffel de heeie weg langs geen voortdurend overluid zingen Als we dorpen en buurten passeeren waar we doorgaan correct STADSNIEUWS Er is al gezegd dat het geen wedstrijd wordt Daarom Is de volgende regeling getroffen We verzamelei allemaal om 2 uur op de Veemarl errein vanwaar we met tusscbenpoozen iria de Singels de stad uitgaan De eerste controlepost mag niet eerder verlaten worden dan half 4 en de laatste niet eerder dan 5 uur De groepsleiders krijger hun deelnemerskaarten thuis en zij moeten die op de bewuste Zaterdag aan hun menschen uitreiken Het is niet de bedoeling deze op jassen of dergelijke te spelden Dat is geen gezicht Alleen bij de controleposten worden ze te voorschijn gehaald en afgeteekend De groepsleiders krijgen eveneens een schfcts van de route toegestuurd aan de hand waarvan zif dus kunnen loopen Bij terugkeer in de stad verzamelen alle deelnemers zich hi de markthallen waar aan de groepsleiders de diploma s worden uitgereikt Uileraard wordt aan de leiders der verschillende groepen de verantwoordelijkheid opgedragen over het gedrag op de Veemarkt onderweg en in de hallen De organisatoren van de tocht houden echter ook de verantwoordelijkheid Voor eventueele ongelukken of kapotte voeten onderweg hebben wij de medewerking van E H B O menichen gekregen Tot slot deze regels Ie Neem niet meer ballast mee dan hoogst noodzakelijk is 2e Houdt voor de tocht je voeten droog anders loop je ze stuk 3e Ga niet zitten in of loop niet door hoog gras hooiland 4e Houd de pas er in niet slenteren maar ook niet spurten 5e Zorg dat er geen enkel spoor achterblijft schillen en doozen 6e Let ook op de natuur roadom je Ontslag Gemeentesecretaris In aansluiting op ons bericht betreffende het ontslag van den heer G J Pot vernamen wij nog ten stadhuize dat dit ontslag is verleend aangezien de houding van den heer Pot tijdens de bezetting zoodanig is geweest dat hij niet in zijn betrekking kon worden gehandhaafd Dit ontslag is niet eervol verleend doch den heer Pot Is wel een wachtgeld toegekend tot zijn pensioengerechtigden leeftijd Bcliairijke Mededeelifg voor de angtilotcae Wj do tadlo Ceotrole Als slot van de wekelijksche Radiopraatjes voor de Gondsche Radio Centrale in de campagne Gezinsherttel zullen a s Maandagavond 24 Juni direct na de nieuwsberichten van 7 uur eenige belangrijke mededeelingen gedaan worden over Gezinshulp We raden een leder aan hiervan kennis te nemen Landelijke herdenking L O L K P Alle Gondsche oud L O ers K P ers ta zij die buiten het directe L O verband hon medewerking hebben verleend en die op 27 Juni as den herdenkingsdag te Zeist willen bezoeken worden verzocht zich oor heen en terugreis voor Dinsdagavond 8 uur a s op te geven aan W J Dercksen Krugerlaan 71 Telefoon 2395 Barenmzie De families G en C van de Westerkade hadden reeds qeruimen ti d ongenoegen met elkaar Gisteren kwam er In deze verhoudlna ten critiek moment to mevrouw G de heer C uitlachte Dit werkte dermate opwindend op C s zenuwen dat hij een steen opnam en prompt twee ramen van G Ingooide De politie kalmeerde en noteerde Rqwieldiefstal Ten nadeele van de schollix A T werd uit de rijwielloods van de U L U school aan de Martensslngel een damesrijwiel ontvreemd Oneerl ke dienstbode Een rechercheur nit Hilversum heeft de 18 Jarige mej V aangehouden die in Hilversum ten nadeele van haar mevrouw een zilveren hanger en een handdoek had weggenomen Nationale Reclassccritgidag Door de omstandigheden van de voorbijgaande jaren waren wij niet In staat de laatste jaren onze colcicte te houden Echter is de arbeid van het Reclasseerlngtwerk doorgegaan De vraag om hulp wordt bij den dag grooter daar vele levens in het bijzonder van de jeugd in den moeiliikcn tiid die achter ons ligt uU het gotde poor zijn geraakt Wij hebben daarvoor Uw hulp nocdig en zullen dan ook binnen enkele weken een collecte houden voor onzen arbeid Steunt deze collecte door Uw gave en door U aan te bieden voor hulp veor deze te houden collecte Het comité is als volgt samengesteld H i A V Bohemen Korte Tiendeweg 10 Voorzitter J den Hertog v Baerlestraat 23 Secretaris L Pitlo v Iter BOtlaan 9 Penningmeester F Rietveld Mevr P C V Vliet Weelde W F Imbens W C Scheerens Het Rottèrdamscti Philharnioaisch Orkest Door bijzondere omstandigheden wordt het concert van 27 Juni a s in de Groote of St Janskerk te Gonda uitgesteld De abonnementen behouden hun geldi eid De voor dit concert eventueele reeds gekochte losse kaarten worden door de Boekhandel J de Ven Wijdstraat 4 teruggenomen Nadere mededeelingen over dit concert zullen t z t worden gepubliceerd Landeliike L O dag Donderdag a s zal te ZeUt een groote landelijke L O dag worden gehouden Uit geheel Nederland zullen daa zfl die hun daadwerkelijke steun zoowel op financieel als op ander gebied aan het verzetswerk hebben gegeven Het ligt In de bedoeling van de voormalige Goudiche L O groep dezen landdag bij te wonen De Gouwenaars die van hun oude liefde voor dit verzetswerk willen blijk geven en dezen bijeenkomst wenschen bij te wonen gelieve ztch te wenden tot den heer W J Dercksen KrngelaaB71 tel 2395 Het licht in de bedoeling per bos naar Zeist te vertrekken IdeedUeiM Weer vcrwachtlBg dMf bat K N M Ltotai rgtMVMé Meett matige wind tnsscbeaN N Wt Gedeeltelijk bewolkte lucht doch geen regen van beteckenis Wtlntg vtranderlng van temperatuur 23 Juni Zon op 4 20 onder 21 03 Maan op 1 22 onder 13 40 Mat Is r ln Gouda t doonf Rcnnie Vrijdag t m Woensdag DePardvisschers van Macazzar Toegang boven 4 jaar SchonwbnrgBloscoop Vr dag t m Woensdag De laatste kans Tocg boven 14 jr ThallaTheater Vrijdag t m Woensdag ril bc your Sweetheart Toeg alle leeft Sociaal Adviesbmcao NVH Maandag t m Vrijdag zitting van 2 4 uur en tevens Woensdagavond van 7 9 nnr Jacht en vischactea en vischvergunningen De plv commissaris van politie maakt bekend dat vanaf Maandag 24 Juni 46 formulieren voor bet aanvragen van jBchtacten Mn het bureau van politi afd administratie gebouw Artl Legl Markt 27 kunrntn worden afgehaald Vlsch acten en verguoningcn 2i n rveretns bij genoemde afdcfliog verkrijgbaar vanaf 24 Juni 1946 Bureau geopend i eerste 5 werkdagen van de week van 9 30 12 en 14 30 17 uur Zaterdags van 9 30 12 non HANDBAL Promotiewedatriyd Excelsior 1 DWS 2 As Zondag 10 uur spelen de Excelsior dames om een plaats in de 2a klas De Excelsior dames hebben de beste papieren en ze zulten deze kans wel niet voorbij laten gaan 11 Uur spelen de Excelsior beerea tegen DWS Dit zal een vinnigen wedstrijd worden MBDBDBELINGBN PLAATSBLI KB DISTBIBUTIEDIENST GOUDA Klompen Van 24 tot en met 28 Juni 1946 kunnen wederom aanvragen voor klompen worden ingcdlecd aan het loket klompen van den dlstributlediensta d Westhaven De aandacht wordt erop gevestigd dat alleen die personen vallende onder de categoriën welke reeds in voorgaande persberichten genoemd zijn hiervoor in aanmerking komen De uitvoer van steenkoten uit het Ruhrgebied Gezaghebbende Britsche kringen te Berlijn verklaren dat het bericht uit het Fransche blad Le Combat als zou de Britsche opperbevelhebber m DuitscWand zijn regeering hebben verzocht de uitvoer van steenkool uit het Ruhrgebied op te schorten om een economische ineenstorting in de Britsche zone te voorkomen de feiten verdraaid heeft Er is voorioopig nog geen sprake van een dreigende economische ineenstorting zoo wordt verklaard noch van een stopzetten van den ko lenuitvoer uit het Ruhrgebied De kolensituatie is niettemin ernstig aldus de verklaring en de behoeften van de Duitsche industrie zijn groot Een en ander zou mogelijk kunnen leiden tot de weigering van FransChe verzoeken om verhooging van den export Rantsoeneering in Zuid Afrika Dr H J van Eek directeur voor de Voedselvoorziening en Distributie heeft gisteren verklaard dat hij de voedselrantsoeneering in 9 belangrijke stadsdistricten in Zuid Afrika op 1 Augustus hoopt in te voeren Brood en suiker zouden zeker worden gerantsoeneerd en de mogelijkheid voor rantsoeneering van vleesch wordt thans overwogen