HANDEL EN NIJVERHEID. 55 54 T. P. Viruly, President. B. van Galen. W. D. de Lange. K. Jonker. O. J. C. Prince. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Ord.e van aftreding 1878. IP. Goedewaagen W. Hoogendijk Wz. 1880. C. A. Schouten. I D. Lulius van Goor. J. Droogleever Fortuijn, Secretaris. en onroerende goederen; directie van Johan Caspar Schuurman. A. Kok, Agent der Zaanlandsche Assurantie-Com- pagnie voor Brand en Binnenlaudsche Vaart, geves tigd te Krommenie. W. Kromhout, Agent der Brandwaarborg-Maatschappij Vesta” te Amsterdam. F. N. Maas JrAgent der Assurantie-Compagnie op gericht in den jare 1771, thans onder directie van H. G. van der Vries, J. M. van Bosse, te Amsterdam. P. C. Maas JrAgent der algemeene Friesche Le vensverzekering Maatschappij te Leeuwarden, onder di rectie van J. Oosterhoff, Wzn. P. M. Montijn te Gouda en J. A. Montijn te Oude- water, Directeuren der Nederlandsche Brandwaarborg-Maat schappij voor roerende goederen, enkel voor landbouwers en veehouders, onderling, opgericht te OwLeioater, in 1850, 1). -Directeur voor Nederland der Engel- sche Levensverzekering-Maatschappij „the Eagle,” opge richt in 1807. A. Nortibr, Agent der Glasverzekering Maatschappij „Prudentia,” te Amsterdam. D. C. Samson. (Markt n° 92), Agent der Brandwaar borg-Maatschappij tegen Brandschade te Zutphen, voor alle onroerende en roerende goederen, bouwmanswoningen, vee, hooi, koopwaren enz. Ook wordt het vee verzekerd tegen het treffen van onweer in de weide. ---Agent der Algemeene Commanditaire Vennootschap ter verzekering van schepen, voertuigen en Goederen tegen alle schade bij transport te land en te water, gevestigd te Zutphen. 1). Ten kantore der Directie, gevestigd te GOUDA, beslaat, ook gelegen heid tot verzekering van alle andere roerende en onroerende goederen zoo op vaste premie als in ouderlingen Waarborg. A. Smits, Agent der Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering, te Tiel. Hoofd-Agent der Neder landsche Algemeene Verzekering-Maatschappij, tegen zee-, rivier- en hagelschade, te Tiel. D. J. van Vreümingen, Agent der Maagdenburger Brandwaarborg-Maatschappij G. C. van der Want, Agent der Maatschappij van Algemeene Assurrutie tegen gevaren van brand en los barsting van gas, gevestigd te Brussel, Bruidstraat n° 24. --Agent van Algemeene As surantiën op het leven, te Brussel, Bruidstraat, n° 24. B. H. van de Werve, Hoofd-Agent van de Assurantie- Maatschappij tegen Brandschade, te Zutphen, voor gebou wen en roerende goederen. B. H. van de Webve L. Seotemaker Pz., Agen ten der Levens-Verzekering de Vennootschap „Nederland” te Amsterdam. P. A. Zonne, Agent van de Nationale Levensverzeke- ringsbank te Rotterdam.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 29