75°° 7°oo 3,5° 75°° 3,75 8000 4, 8500 4,25 9000 4,50 95°° 4,75 7 7 5? i85 184 77 77 7? 77 77 77 77 77 7? 77 77 77 I OOOO 7000 8000 8500 9000 ,7 95°° 77 77 77 7? 77 van Zegeling van effecten. van 31 December 1885, zijn onderwor- zegelrecht van 1 per mille of 5 cents van Buitenlandsche geldleeningen en renten; alle aandeelen in maatschappijen of ondernemingen, welker kapitaal door aandeelen vertegenwoordigd wordt; de voorloopige bewij zen van storting op die aandeelen, en in het algemeen alle stukken, die, onder welker benaming ook, gerangschikt kunnen worden onder de effecten of publieke fondsen, met uitzondering alleen van de effecten en schuldbrieven ten laste van den Staat. Dit zegelrecht wordt berekend Over ronde sommen van 50 tot een bedrag van 250, 25° 5°°, 5°° 5000, Is kapitaal of rente alleen in vreemde munt, uitgedrukt, zoo wordt deze herleid in Nederlandsche munt, volgens aangegeven gewonen maatstaf. NB. Niet van zegelrecht vrijgestelde stukken zijn niet leverbaar, tenzij zij behoorlijk gezegeld zijn. Bovendien is eene boete (minstens 100 bedragende) van honderd maal het nietbetaalde recht verschuldigd. verhooging van Aan een vast zegelregt zijn onderworpen: i°. Alle zonder tusschenkomst van een openbaar amb tenaar opgemaakte of niet uitdrukkelijk van zegelrecht vrijgestelde kwitanciën of andere eenzijdige akten of ge schriften, bevattende de erkenning door of namens den schuldeischer van het geheel of gedeeltelijk te niet gaan eener geldschuld, onverschillig in welken vorm die stuk ken overigens zijn opgemaakt, al ware het in dien van berichten of brieven. Deze bepaling is niet toepasselijk op de kwitanciën voor betaalde Rijks-, Provinciale- of Plaatselijke belastin gen, polder-, dijk-, molen- of sluisgelden en andere water schapslasten, waaromtrent de bestaande bepalingen (Zegel recht ad o,22|) blijven gelden. 20. Wissels en alle ander handelspapier buiten het Rijk betaalbaar, alsmede het binnen het Rijk betaalbaar, zoo genaamde kort papier waaronder de wet verstaat dat, het welk betaalbaar is gesteld: het zij op zicht of vertoon, of wel uiterlijk acht dagen na zijne dagteekening. Volgens de wet pen aan een ieder 50: alle Certificaten Nationale Schuld door administratiekan toren uitgegeven en alle andere aandeelen in Binnen- en Boven de 6500 tot en met 77 77 77 77 77 77 Boven de f 10,000 met opklimming 50 cents, alles zonder opcenten. van 5 cent (zonder opcenten) 1000 en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 111