S. 1). BOON, Bruinkolen Briquets F. J. BOER, Leeraar in de Wiskunde HET G. GRAVESTEIJN, BOEKHOUDEN. HANDEL IN STEENKOLEN, COKES ten, fr. behangers artikelen, $al©usieën, 3/Cat» 'Werzeil, katta-lEercha, tTechtbana ene. IOI GOUWE C 27 GOUWE C 27. H. P. Schim van EN MERK in. ’t GROOT en TdLZEUST- KAMERBEHAWER. GOUDA. WIJDSTHAAT A 168. Mr. J. Fortuijn Droogleever. Voorzitter. J. J. Grootendorst, Penning. D. Ruijter, Secretaris. A. Roozeboom. M. van Dantzig. F. Grendel. H. Jager. G. Langeraar. P. C. van der Meulen. A. van Veen. EN V olksonderwijs. Afdeeling Gouda. Bestuur. van der Loeff, Voorzitter. Mr. W. J. Fortuijn Droog leever Jr., Secretaris. Iluisvlijtschool. J. van Kempen, Onderwijzer Anti-Dienstvervangingsbond. Afdeeling Gouda. H. W. G. Koning, Voorzitter. Contributie f 0,23 per jaar. Plaatselijke Vereeniglng tot Bevordering het Onderwijs en Schoolbezoek. P. C. van der Meulen. M. Spruijt. C. Witte van de Velde. H. P. Schim van der Loeff. G. A. D. J. Gabrij. Penningm. M. J. van Dugteren. Dr. H. A. van der Meulen, Haastrecht. Pensioenvereeniging voor Werklieden. Afdeeling Gouda. Dr. J. S. G. Gleuns, Voorz. Mr. D. N. Brouwer. J. H. v. d. Voort, Secretaris. Mr. J. Fortuijn Droogleever. C. D. Julius, Penningmeester.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 63