II n L L rf 11 lil <1 JU I l <1 I n 181 s lis - 2 12 2(3 Tarief der Telegrammen voor Bosnië, Herzegowina, Montenegro, Roumanie, uien »uui uuauic, uci Luyuniua, iiivii Servie, Italië, Spanje en Oostenrijk. ITALIË ENZ. ITALIË ENZ. OOSTENRIJK. OOSTENRIJK. cent voor elke 3 woorden of gedeelte van 3 woorden BELGIË OUITSCHLAND. FRANK RIJK. DENEMARKEN en ZWITSERLAND 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1!) 20 21 22 23 24 23 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Naar Gibraltai Gr.-Brit- tanje en Ierland. Gewoon Telegram. Gewoon Telegram. Gulden. 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,45 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,60 0,65 0,65 0,70 0.70 0,75 0,75 0,80 0,80 0,85 0,85 0,90 ringend Negram Gulden. 1,65 1,75 1,85 2 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55 2,65 2.80 2,90 swoon II legram.ll Dringend! I Gewoon Telegram! |Teli Gulden 1,50 1,50 1,80 2,20 2,65 3,05 3,50 3,93 4,40 4,80 5,23 5,70 POSTBLA.DEN voorzien van den zegelstempel van 3, 3 en 12 cent zijn verkrijgbaar gesteld a 3, 5 en 13 cent. Briefkaarten, briefomslagen en postbladen, welke vóór de ter post bezorging onbruikbaar zyn geworden, kunnen aan de postkantoren tegen nieuwe worden ingewisseld tegen bijbetaling van de formulierkosten 14 15 16 19 j 20 I 21 22 23 24 25 (Dringend II Ge' I Telegram.HTele I Gulden. II I 1 ns Gei |Tekn Gulden. 2,05 2,20 2,35 2,50 I 2,65 I 2,80 I 2,90 3,03 3.20 3,33 3,50 i 3.65 Gulden. 6,10 6,55 7- 7,40 7,85 8,30 8,70 9,15 9,60 10,05 I 10,45 I 10,90 Drii egram Tel Gulden. 0,50 0,50 0,50 0,60 0,70 0,85 0,95 1,05 1,15 1,30 1,40 1,50 Le Sr ïi Ge woon .Telegram. Gulden. 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60 0,63 0,75 0,80 0,85 0,95 1- 1,03 1,13 1.20 1,23 1,30 1,10 1,45 1,30 1,60 1,63 sgro, Grot dringend 11 Gewoon Telegram. Gulden. 0,50 0,50 I 0,50 0,30 0,60 0,70 0,80 0,90 1,- 1,10 1,20 1.30 1,40 1.30 1.60 1,70 1,80 1,90 2,- 2,10 2,20 2,30 2,10 2,30 Gewoon I Telegram Gul,den. 050 0 50 0’60 0’75 0’90 1’05 1’20 1>33 1,45 I 1,60 1.73 I 1,90 - --- ..waUVIA WUV. Boven 10 tot 50 woorden 3 r-* v. muo wuuiueu. r' w„t voor elke 10 woorden of gedeelte van 10 woorden. Voor dringende telegrammen wordt de tweevoudige prijs berekend. Tarief der Telegrammen voor België, Duitschland, Frank rijkDenemarken, Groot-Brittanje en Ierland en Zwitserland. Voornaamste bepalingen met betrekking tot het telegraphisch verkeer binnen Nederland. 1,05 1,05 1,05 1,05 1,20 1,40 1.60 1,80 1,95 2,15 2,35 2.53 2,75 2,95 3.15 3,35 3,53 3,75 3.90 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 lot-Brittanje en Ierland de Teleg—-- ^Igemeene Bepalingen. De telegrammen moeten duidelijk en leesbaar ge schréven worden-, doorhalingen, bij- en tusschenvoegingen moven daarin niet voorkomen, tenzij behoorlijk gewaarmerkt. Bij het samenstellen moet deze volgorde worden in acht genomen: I. De aanwijzing voor voorrang, betaald antwoord, collationneering, kennisgeving van ontvangst, naseining, bezorging buiten de Hjn enz.; 2. het adres; 3. de inhoud; 4. de onderteekening. Tele grammen die niet aan de vereiscliten voldoen, worden ter verbetering terug gegeven. Bij de berekening der woorden wordt het adres medegerekend Vijf cijfers en 13 letters worden voor één woord gerekend. Zinteekens worden kosteloos overgebracht. Alleen wanneer ze tusschen cijfers staan, tellen komma, punt en breukstreep elk voor één cijfer. Tusschen haakjes telt voor één woord en aanhalingsteekens ook voor één woord, ook onderstreeping van een woord. Tariefs-Bepalingen. Zie tarief. Antwoorden kunnen voor Nederland voor willekeurig aantal, voor Staten daarbuiten tot hoogstens 30 woorden, vooruit betaald worden; wordt verlangd een antwoord van 10 woorden vooruit te betalen, dan is de aanwijzing «antwoord betaald” (verkort Rp één woord) voldoende, doch bjj vooruitbetaling van meer of minder w'oorden voor het antwoord, moet dit aantal woorden achter de aanwijzing «antwoord betaald” of Rp vermeld en ook daarvoor betaald worden. De bezorging per post ge schiedt kosteloos. Bij betaling der hodekosten door den afzender is f 0.30 verschuldigd; moeten die kosten van den geadresseerde geheven worden, dan betaalt hij die werkelijke kosten. Voor bezorging per estafette, (bestelling te paard) moet borg gesteld worden. Elk afschrift van een telegram kost f 0,13 per 100 woorden. Dringende telegrammen hebben voorrang en kosten bet dubbele van het lelegram binnenland, buitenland driemaal den prijs van hetzelfde aanlal woorden. en Zwitserland •grammen toegelaten. ewoon Dringend Gewoon I Dringend ;legram| Telegram! ITelegram i Telegram I Dringend G (Telegram. iTeJ Gulden. 1,05 1,03 1,05 1,15 1,20 1,30 1,35 1,45 1,30 1,60 1,65 1,75 1,80 1,90 1,95 2,05 2,10 2,20 2,25 2,35 2,40 2,30 2,55 2,65 ir, Montene; worden geen Tarief der Telegrammen voor het Binnenland. Van 2 tot 10 woorden 23 cent. Boven 50 woorden 3 cent

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 108