JAN ZWART Pz, Bleekcrssingel R 265 telefoon no. 5. HBiüellJBrÊPortLCfiniBntvoriiiSclilffflrilBCker, bekroond op verschillende Tentoonstellingen. Steenkolen, Cokes, Briketten enz. en Grint-, Kluit-, Schelp-, Steen- en Stuifkalk Gips en prima Inlandsche zoowel als AiidernacMe Tras, Waal-, Rijn-, IJsel-, Friesche Sier-, Vuur- en Drijfsteenen. Alle soorten Pannen, Tegels en Bakkersoventegelen, Cement-, Parquet- en Troltoirtegels, Bigg-elzand. en Sciielpen- i52 HANDEL IN en Zondagsschool „Jozef”. Gehouden in de Byzondere school voor Chr. Nat. Onderwys, 250 kinderen. Bestuur. W. Kaars, penningmeester. in verschillende grootten, 10 IX v. d. Weiden, \e. penningm. P. Danens, 2e A. A. Signer, ie Muziekcomm. P. J. Spee, 2e E. J. Nijkamp, Eerelid. Vereeniging „Tot Heil des Volks”. zlfdeeliny Gouda. B. Belonje, penningmeester. G. J. Goedewaagen, vice-pen- ningmeester J. J. Bik, locaal-comm. 's avonds half 0 lot 7 uur. Specialiteit in lekwal. Anthraeietkolen, Depót der E. v. d. Spelt, voorzitster. I A. Vergeer, vice-voorzitster. I J. Schiedon, penningmeests. P. de Jong, secretaresse. Vereeniging ter bevordering van Chr. Nationaal Onderwijs te Gouda. Bestuur. C. van Wingerden. H. A. Toen. H. A. Toen, voorzitter. G. Prince, vice-voorzitter. B. Punselie, seretaris. J. L.de Raadt, vice-secretaris. j. 3. w,», Contributie f 2,50 per jaar. p m. 30 leden. Gedurende de wintermaanden kindervoeding in het lokaal Wiihelminastraat van 's avonds half S te! 7 uur. J. van Oei, voorzitter. P. Blazer, secretaris. K. van Rhijn, penningm. Aantal leden 30 en p. m. 40 begunstigers. De leden betalen jaarlijks ƒ5.—. Zij kiezen uit hun midden het bestuur der Chr. School. Begunstigers geven jaarlijks een vrijwillige bijdrage. Christelijke Zangvereeniging „Crescendo” voor gemengd koor Onderafdeeling van den Chr. Nat. Werkmansbond. Directeur C. Arentz, J.Gz. H. F. Nieveld, ie voorzitter. S. W. Wulffraat, 2e A. J. de Mink, Spoorstraat 204, secretaris. J. van Oei, voorzitter. H. Haverkamp, secretaris. Chr. Jongedochters-Vereeniging „Dorcas”. Opgericht 31 October 1867. 40 leden. I M. v. Veen, vice-secretaresse. N. v. VW,vice-penningmeests.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 78