4 12 rw. VAN DER STEEN?}) Fijne Vleeschwaren U-- en Worstsoorten, en r kwaliteit Uarkensvleescb. en Ruud Us ten allen tijde verkrijgbaar. BANKETBAKKERIJ, KOKSZAAK. Goudsehe Sprits - -- Firma J. BREEBAART Lzn. f Gwcemaal bekroond voor dc Tijnste Uarkens. 184 HSZEarkt A. 53. Mej. F. W. Raabe, vice-secr. Mej. J. J. Geitel, penningm. K. van der Torren, commiss. P. F. de Jong. J. de Jong. Handel in COMESTIBLES. TELEFOON No 18. Confiseur van wijlen Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Goudsche Zwemclub. J. Samsom, vice-secretaris P. C. J. Goedewaagen, pen ningmeester. J. Kortenoever, voorzitter. N. F. Weijer, vice-voorzitter. A. P. Vermey, secretaris. Aantal werkende leden 20, contribueerende 30. Om als werkend lid te worden aangenomen, moet men een contributie be talen van 2,— en een entree van f 0,23. Donateurs als minimum jaarlyksche contributie f 1.--. Ieder, die lid der vereeniging wenscbt te worden, moet zijn voornaam, naam en woonplaats door een lid schriftelijk aan den Secretaris doen opge ven. terwijl het bestuur over de aanneming der candidaten, als lid, beslist Goudsche Cricket- en Football-Club „Olympia”. (Opgericht 1 Juni 1886). Beschermheer, Dr. H. IJssel de Schepper. G. IJssel de Schepper, voorz. J. J. F. Pino, vice-voorzitter. L. Keus, secretaris. P. H. J. IJssel de Schepper, vice-secretaris. Postduiven-Societeit „de Luchtbode”. Bestuur. Th. A. v. Berkel, voorzitter. J. G. Jongeneel, vice-voorz. P. M. van Waas, secr.-penn. Deze vereeniging richt elk jaar minstens 300 Postduiven af en maakt prijs- vlucliten van 100 tot 300 Kilometers. Ieder lid verbindt zich om ten allen tijde wanneer zulks noodig is zijne Postduiven beschikbaar te stellen voor liet Ministerie van Oorlog. N. F. Weijer, penningm. K. van der Torren, vice- penningmeester J. S. Samsom, commissaris van het materieel. Goudsche Fietsclub „Momus”. Opgericht 1 Februari 1905. Bestuur. L. F. Hoogendijk Dz., voorz. Mej. J. C. Hoogendijk van Cappellen, vice-voorz. I). H. Greup, secretaris. 11 Spekslagerij en Handel in Fijne Vleeschwaren. Gouwe C 71, Gouda. - - k 1 Houdt zich beleefd aanbevolen voor de levering van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 94