DECEMBER 1944 V DE GEUS - JE MAIN TIEN DRAI - ONS VOLK - HET PAROOL - STENTOR - DE TOEKOMST TROUW - DE VONK - DE VRIJE GEDACHTE - DE VRIJE KATHEDER - VRIJ NEDERLAND - IE WAABffEID ep NIEUWSORGANEN BINNENLANDS NIEUWS Naar wij vernemen hebben de razzia's in Haarlem 2 dagen geduurd»Het resul taat was 2800 slacJojbOkffers^Zaterdagnachb om 3 uur ontvingen de mannelijke bewonere-van Delft een oproep om zich te melden. Een uur later werd de ^atad afgezet^Aangezien rjazzia's aan de orde van de dag zijn, willen wij onze lezers op het volgende widens Laat Uw-~atamk&art en di^tributlehascho; den NIET thuis.Zoekt U elders een onderkomen, bezorgt Uw gastheer dan zo weinig mogelijk last^Kleodt U zo go-ed mogelijk.* Neeart-eetgerei, eer deken en indien mogelijkwat levensmiddelen medelLaat U niet verleiden door Uw kennis van de sterkte vaii de D. bezretting.in de stad. In Delft was er op het einde van de vorige week bijna geen 5. soldaat meer tre zieniEurg*Acket A#VW heeft bericht-ontvangen, dat de Goudse brandweerauto .is gestolen". Er wareom plannen in de maak om hem te vordereniOp het eiland van Dordrecht opereren geall. patrouilles. Met hun jeeps staken, zij het Hollands Die; over.Volgens Zweedse berichten zouu-Seys Iaquart op de nominatie staan, om tot opvolgar van Von Ribbentrop- te worden benoemd. a BUITENLAN d's NIEUWS Er is nog geen verbetering gekomen in detóestand in Griekenlanden Saloni ka ,waar eerst een -alg. staking was uitgebroken heerst thans rust.De stad is in handen van de E.AJkLJReufcer bericht uit Athene, dat de sterkte van de ELAS-hroepen in en om de Gr. hoofdstad 25.000 man bedraagt.De Br. gebrui ken thans hun zware wapens in de strijd tegen de vrij scharen. De Br, Min.v, h. Miadell.Zeegebied, Herald. MaoMillah, is naar. Gr, vertrokken. Men hoopt, dat er door zijn toedoen een ontspanning zal optreden. Gerucixten-over on— - derhandelingen tussen de E.A.M. en de regering van Papandreioe zijn tegen gesproken,, Wel is bevestigd, dat Br. troepen op weg zijn naar Athene.De verriezen aan doden en gewonden van beide partijen worden op 1500 man ge schat* Het gebied, dat de ELAS bezet houdt blijkt tamelijk groot te 'zijn. Zo hebben zij b.v. bijna de gehele havenplaats Piraeus in hun macht even als talrijke politieposten in de hoofdstad. In SLe Eng. pers is men over he algemeen maar matig ingenomen met de verklaringep van Churchill.The Times heeft bijna openelijk partij gekozen Voor ae verzetsbeweging,Zij beschul- digd de regering Papanareioei^die door de Br, gesteund wordt, ervan, dat zi weinig heeft gedaan voor de zuivering van het politieapparaat,Talrijke po litieambtenaren en collaborateurrdie met de D. hebben ••-. geheuld-." zijn op hun posten gehandhaafd terwijl bovendien de Br. op het ogenblik van de diensten van dergelijke mensen gebruik meksn.De gehele E.A.M, beweging kan de opstand niet ja de schoenen worden geschoven. De lihkslWBctremistische elementen hebben de zaak' op de spits gedrevpfuOver het algemeen koestert het Gr, volk wantrouwen tegenover de huidige regering. Deze opstand en het Br. ingrijpen heeft geen vijandschap jegens het; Br. volk doen ontstaan,Men hoort ook geen critiek op Scoby of het *r. leger, schrijft de Timescorresp in Athenerj-De Br. Admiraliteit heeft een nieuw© vloot samengesteld, de Par l C 1 H - 1 III 1 - t t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

De Vrije Pers | 1944 | | pagina 1