-s MORKS' MAGAZIJN H- tflSfiENOW PRIJSCOURANTEN II GEB Knippatronenpapier een DIENSTBODE. Gen flinke Rijknecht en eeiiige vlugge MEUBELMAKERS, ORGEL. FIJNE ILLUSTRATIËN BOTER-SPECULAAS. Drinkt VERZUDEN'S KEIZERINNE-BITTER, Vereeniging „DE WERKMAN". II (f R. BISPING - GOUDA REGS NJASSEN en DEHI-SAISONS. Dagdienstbode. een flinke Tuinjongen een Afschrijver tevens Houtkorter, een Cirkelzager, een vlugge Beitser flinke JONGENS een nette Jongen VOOR MEUBELFABRIEKEN A. P. BAKKER. HUIZEN, uitmuntend gewonnen HOOI, Post- en Telegraafkantoor KERKDIENSTEN. CATHARINA, een Baggerman. "w. J. VAN ZANEN Prijs slechts f 4.90 per jaar. SCHILDER DE BESTE onder de 3 Cts Sigaren. EC. P. VAN RHIJN1 Drukkerij Herman Mathot Dagelijksch versch voorhanden heerlijk gekruide Combinatie PEEK CLOPPENBURG ÏIEUWSTE MODELLEN in li ftEGENJffe II Speciaji e afdeeling Hebren-Mode-Artikelen. Wei- en Tuinland. TWEE HUIZEN zaamheden. wordt alles, voor rekening der Ge meente, weder zooveel mogelijk in den ouden toestand teruggebracht. Art. 131. Met de in het vorig artikel bedoelde wetk- zaamheden wordt niet aangevangen, vóórdat Burgemeester en Wethouders, ten minste twee maal vier en twintig uren te voren, schrifte lijk hebben kennis gegeven aan den eigenaar of gebruiker van of aan hem, die eenig zakelijk of persoonlijk recht uitoefent op den weg, de brug of liet water, voor zooveel deze personen aan Burgemeester en Wethouders bekend zijn uij den legger der wegen en voetpaden der Gemeente Waddinxveen of uit bescheiden, welke ter Gemeentesecretarie berusten. In de in het eerste lid bedoelde kennis gevingen wordt vermeld, welke werkzaamheden zullen worden verricht, benevens de wijze waarop, en den tijd, binnen welken. Art. 132. Wanneer voor het verrichten van de in artikel 136 bedoelde werkzaamheden, Jcrach.tens wet telijk voorschrift, een publiekrechterlijke ver gunning wordt vereischt van het Rijk, de Provincie Zuid-Holland of de Hoogheemraad schappen Rijnland of Schieland, zoo kunnen deze werkzaamheden niet worden verricht, voordat vergunning is verleend. Art. 133. Als werken en inrichtingen, in het belang der openbare orde. worden onder meer be schouwd gasfabrieken, waterleidingen en rio leringswerken. HOOFDSTUK XI. Van het zetten van gelagen. Art. 134. Onverminderd de bepalingen der Drankwet is ieder, die eenig huis, waar men gelagen zet, opricht of overneemt, verplicht binnen drie dagen aan den Burgemeester schriftelijk mede- deeling te doen van de straat en het huis nummer vah ieder lokaal, door hem hiertoe in gebruik genomen of opgericht. Als huis waar men gelagen zet, wordt aan gemerkt elke voor het publiek toegankelijke localiteit, open plaats, tuin, inrichting of gedeelte daarvan, waarvan de houder er zijn werk van maakt om aan de bezoekers, tegen betaling, ten zijnent spijs of drank of beide te leveren en aldaar te doen gebruiken. Art. 135. De' houders dier huizen zijn verplicht die des avonds te tien uur te sluiten en gesloten te houden tot des morgens vijf uur. Het is hun verboden in dien tusschentijd in hunne huizen bezoekers te ontvangen of aanwezig te hebben. De Burgemeester kan vergunning verleenen om het huis op een later uur te sluiten of op vroeger uur te openen, dan hierboven is bepaald. Art. 136. Na openbare vermakelijkheden of feesten, moeten die huizen gedurende ten minste twee achtereenvolgende uren, na het dan voor de sluiting bepaalde uur, worden gesloten en ge sloten gehonden voor eiken bezoeker. Gedurende dien gesloten tijd zullen zich in die huizen geen bezoekers mogen bevinden, noch zich daarin mogen begeven. Als bezoekers worden niet beschouwd de leden van het huisgezin, noch de buitenshuis wonende bloed- of aanverwanten van den houder van het huis of diens echthenoote, noch, voor zooveel logementen betreft, de logeergasten, noch ook zij wier tegenwoordigheid wegens dringende omstandigheden vereischt wordt. (Wordt vervolgd.) In voorraad: 10 cents per boek (24 vel) DRUKKERIJ HERMAN MATHOT. Waddinxveen. DIENSTREGELING. Het kantoor is geopend: Post-, Telegraaf- en Telefoon, alsmede voor aangiften Ongevallenwet: op Werkdagen: 8m.1 a. en 2a.—1.30a. i Spaarbank: 9m.1 a. en 2a.7.30a. op Zon- en Feestdagen: 8/ti.—9m. en la.—2a. Voor Spaarbankzaken alleen 8m.—9/7».; geéi Ongevallenwet. Postwissels, quitantiezaken en overige On gevallenwet-aangelegenheden alleen op Werkdagen: 9m.ta. en 2a.3.30a. Buslichting aan het kantoor: Voor de richting Gouda: 6.m., 9.55/ti., 1.a., 4.30a,, 8.30a.; Zondags j6.—m. Voor de richting Boskoop: 5.35/77., 8.-/77., 1 1.35/ti., 2.55a., 6.45a.; Zondags S.—m. Alleen pakketpostzending bovendien richting Gouda des nam. 7 uur. NED. HERV. KERK yoorm. halftien en nam. halfzeven Ds Ronner. GEREF. KERK. Voorm. halftien en nam. halfzes Ds. J. J. Wielenga. REM, GEREF. KERK. Voorm. 10 uur Dr. R. Miedema, Rem. Pred., te Schoonhoven. ♦Zondagschool 11.45. ADVERTENTIËN. Geboren dochter van JOHs DEKKER. N. DEKKER-VOS. Nieuwenhoorn, 6 November 1915. 235 Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij onze 25-jarige Echtvereeniging, betuigen wij aan Familie en Vrienden onzen innigen dank. W. VERWE1J. 234 <3. VERWEIJ-Hoogendoorn. MEVROUW VAN 'LANGE vraagt direct Mevrouw HESLENGA vraagt tegen I December een nette Inlichtingen te bekomen bi] A. VAN SPRANG, 228Brugweg. GEVRAAGD: legen Kerstmis en voor direct 238 K. DE VINK, Nesse. gevraagd 237 bij Firma Gebr. GALAMA. Aan de Meubel- en Houtwarenfabriek der N.V. Handelsvereeniging v.h. J. DOYER 4 Co. Jaagpad (vroeger „De Nijverheid) worden gevraagd voor directe indiensttreding (bekwame en halfwas, voor vast werk) 227 jjjjglj»"—pOTQGafisCH ATELIER - Oosthaven 20 - GOUDA Opnamen tot 's avonds 9 uur bij ELECTRISCH LICHT. j||jilllltl|Sll||j5|||||||i||||sSSS....T--- VERGROOTINGEN Het goedkoopste, geïllustreerde, groote Maandschrift voor Nederland is (onder redactie van C. VAN SON - Boekentafel G. VAN HULZEN) bevat novellen en schetsen; gedichten; artikelen over de voornaamste actueele onderwerpen; populair wetenschappelijke opstellen; plaatsbeschrijvingen; af en toe een tooneelstuken als bijlage een vel van de prettige „Natuur en Sport'1 Serie. Vormt jaarlijks TWEE ZWARE PRACHTDEELEN met vele platen. MORKS' MAGAZIJN is het Nederlandsche tijdschrift bij uitnemendheid voor huisgezin.en leestafel. Dordrecht. Aflevering ter kennismakking gratis. C MORKS Gzn. De eerste 25 nieuwe abonnés vanaf Januari of Juli ontvangen alsnog gratis een stel keurige plaatjes: De Molen van Jacob Maris en Kerkinterieur van Bosboom, benevens de aardige boekjes: De Hengelaar, Het Aquarium en Het Voetbalspel. v* 7l\o rln Uon.o ï.i.t r,n Mtt t„...LS Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders, Oom en Tante WILLEM VERWEIJ en GEERTJE HOOGENDOORN den 30sten October a.s. hunne 25-Jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbaar Dochtertje en Nicht, Dirkje Verweij. Belia Heijns. Waddinxveen, 17 October 1915, Zoo spoedig mogelijk gevraagd een halfwas of bekwame aan de Machinale Speelgoedfabriek G. 0KKERSE. Degene die meer in dit vak werkzaam zijn geweest genieten de voorkeur. |M Direct een paar gevraagd. Adres: J. C. AKERBOOM, Scheepswerf, 1 boskoop. Aan Drukkerij Herman Mathot wordt gevraagd (leeftijd minstens 13 jaar) om tevens in het vak te worden opgeleid. TE KOOP een mooi instrument, met schrif telijke garantie, voor de spotprijs van f75.—. Oude instrumenten kunnen ingeruild worden. J4.J. W. NIEUWENHOVEN. Noordkade 104. 108 Verkrijgbaar bij: Arn. VAN DER HEIJDEN, W addinxveen. 87 VOOR SCHEREN EN HAARSNIJDEN MODERN INGERICHT mJ MODERNE UITVOERING LAATSTE NQUVEAÜTÉ'S IN OMSLAGPAPIEREN Op aanvrage wordt gaarne (zonder eenige verbinding uwer zijds) een compl. schets met prijsopgave verstrekt naar Foto's, Penfeeketiinge'n of Lichtdrukken Beleefd aanbevelend, Neemt proef en overtuigt U van de broosheid en fijne smaak. Beleefd aanbevelend, Luxe Bakkerij. Personen die lid wenschen te worden van bovengenoemde vereenigyig, gelieve zich vóój 28 October a.s. bij het Bestuur of bij de Bode Joh. Kerver op te geven. a'. SEN, waterdicht, 18.—, 20.—, 22.50, 26;— tot 36.—. DEM1-SA1SONS met en zonder zijdên revers 10.—, 12.—, 14.—, 16.—, 18.— en hooger. Zondags gesloten. "4 NOTARIS G. VOS te Waddinxveen, zal op WOENSDAGEN 3 en 10 November 1915, telkens voorm. 11 uur, in hét Café van den Heer Vermeulen aan de Brug te Waddinxveen, publiek verkoopen voor de Heeren C. en W. DE BRUIN: met ongeveer 950 R.R. uitmuntend Tuinland (kweekerjj) en ongeveer 650 R.R. Wei- of Hooiland. gelegen nabij de Spoorbrug, aan het Jaagpad in Bloemendaal onder Waddinxveen, zamen groot 2 H.A. 30 A. 85 c.A., in 6 perceelen en combinatie. Alsmede op 10 November 1915, terzelfder plaats en ure 5000 K.G. staande op gemeld land. Inmiddels uit de hand te koop. Nadere inlichtingen bij biljetten en ten kantore van genoemden Notaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Advertentieblad Waddinxveen | 1915 | | pagina 1