I ping. Donderdag, 20 Junij. öuitenlanïi. öinncnlanö. ten. 1867. 545. AFKONDIGING. 185Y, 77»/» fssel. Uitgave van A. BRINKMAN. elen te 85’/. 74»/» 8 De verjaardag 67 IAN. jzingen te Hoofdop- te Gra' □rnoemden 3 3 8 2 S 8 8 16 16 Gebleven koers. 55 STGELAN- en Gra- !n Koepel llMVONING ravesaude, lESBEBG, ■nhage, op 1867, de» t openbaar sdag 'smor- gen mor- i 6’/2 uur. agen na il 5 uren. Lange TiendewegD. n°. 6C. S, te worden. Nieuwland ide, gelijk ad en ge- GOUDSCHE COURANT. Junij. ite /16 16 Gouda, den 18n Junij 1867. Burgemeester De Secretaris, C. J. VAN DER GRIJP, L. 8. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is2,franco p. post ƒ2,25. Advertentien van 16 regels tot des middags ten 12 ure, grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn. en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, BERGEN IJZENDOORN. De prijs der Advertentien van één tot zes regels met ipbegrip van het zegel is 80 Cent, vo<r eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. GOUDA, 19 Junij. De verjaardag van H. M. de koningin is alhier maandag op de gebruikelijke wijze gevierd. Van de publieke gebouwen en van vele particuliere huizen waoperde de nationale vlag. Des middags is op de markt parade gehoucj^n door de d4. schutterij, en de troepen van het garnizoen. Des avonds was muziekuitvoering op de markt. Gisteren bleven de vlaggen wapperen tot herinnering aan Waterloo. De collecte, ten behoeve der gewapende dienst, beeft opgebragt 101 76. Op beide dagen hadden wij echter een droevig ongeval te betreuren; maandag morgen werd uit het water der Jjnrte akkeren, even buiten de stad, rogehaald bet lijk eener<vrouw, die slechts kort geleden bare woning had verlaten, en dings- London, 16 Junij. Ten gevolge van het besluit van het huis der gemeenten, dat geen stedelijk kiesdistrict van 10,000 of minder inwoners meer dan éénen vertegenwoordiger naar het parlement zou afvaardigen, moest er meer omvang worden gegeven aan de wijziging der lijst van kiesdistricten dan de regering aanvankelijk voornemens was. Dien ten gevolge is door den minister Disraeli een nieuw plan bij dit huis voor* gedragen van de 45 engelsche zetels in het huis der gemeenten, waarover thans te beschikken valt, worden daarbij 19 aan stéden, 1 aan eene hoogeschool en 25 aan landelijke kiesdis tricten van Engeland toegewezen. De minister betuigde, dat de regering bij het opmaken van dat plan ernstig en te goeder trouw had gezocht partij-belangen geheel buiten overweging te houden. De Reform League, die tot nog toe alleen voor de ra dicale hervorming van Engeland’s instellingen werkzaam was, heeft gemeend haren werkkring te moeten uitbreiden. Haar bestuur heeft gisteren een «woord aan ae volken van Europa» uitgevaardigd. Wijzende op hetgeen het engelsche volk van de gevestigde staatsmagten door louter zedelijke kracht ver worven heeft en nog verwerft, vermaant het de volken en in zonderheid de arbeidende volksklassen, om gezamentlijk overal wanbestuur, voorrekten en misbruiken, en inzonderheid de oor logzuchtige staatkunde van vorsten en staatsmannen tegen te gaan. Een afschrift van dit adres, waarvoor zelfs de Times zijne kolommen opengesteld heeft, zal worden toegezonden aan alle vereenigingen van arbeidslieden in Europa. In de zitting van het lagerhuis gaf lord Stanley te ken nen, dat bij weinig hoop koesterde er in te zullen slagen om den oorlog te vermijden, toen het voorstel tot het houden eener conferentie was aangenomen. Hij had er veel op tegen om de neutraliteit van het luxemburgsche grondgebied door Engeland te doen waarborgen, maar indien dit niet was ge daan, ware de oorlog onvermijdelijk geweest. Hij meende dat een oorlog tusschen Pruisen en Frankrijk thans onwaarschijnlijk is. 18 Juny. Gisteren heeft te Birmingham een conflict plaats gehad tusschen de protestanten en de katholieken. De onlusten duren voort. De oproerwet is afgekondigd. De ge wapende magt is tusschen beiden gekomen. In twee straten hebben ernstige ongeregeldheden plaats gehad, waarbij eene r, c. kapel is aangevallen. Berigten uit Mexico over New-York melden dat Maxi- liaan van de regtbank, waarvoor hij teregt stond, geëischt heeft, dat zyne zaak zou onderzocht worden door een staten congres. Parijs, 17 Junij. In Engeland worden groote toebereid selen gemaakt voor de ontvangst van den sultan. Het paleis van Buckingham zal te zijner beschikking worden gesteld. Intusschen wordt van verschillende zijden beweerd, dat niets minder zeker is dan deze reis van den Grooten Heer naar Frankrijk en Engeland. Inderdaad is de toestand van Turkije vrij kritiek, en de nota, die door de europesche kabinetten aan de porte gezonden is, is niet bijzonder aangenaam. De Moniteur, gewag makende van het vertrek des konings van Pruisen, zegt dat de koniug verlangde, dat zijn vertrek zonder ceremoniën plaats zou hebben. De koning heeft den keizer bartelijk dank gezegd voor de ontvangst, die hem te Parijs ten deel is gevallen, en de beide souvereinen zijn op de hartelijkste wijze van elkander gescheiden. De keizer is een weinig ongesteld en heeft mitsdien giste ren de receptie op de tuilerien niet kunnen bijwonen. De Etendard bevestigt dat de keizer hersteld is. Hetzelfde blad meldt, dat de mogendheden den 15n dezer eene collectieve nota aan de porte hebben doen toekomen we gens de aangelegenheden van Candia. In deze nota wordt de porte uitgenoodigd, om eene enquête op Candia, in vereeniging van gedelegeerden der mogendheden, in te stellen. Hierop heeft de turksche regering nog niet geantwoord. Volgens de Patrie schijnt het zeker, dat de zitting van het wetgevend ligchaam na den 15“ juiij niet zal voortduren. Tot vóór dien tijd zouden het budget en de ontwerpen van locaal belang in discussie komen. De wetsontwerpen, betref fende de legerorganisatie, de drukpers en het regt van veree niging zouden voor de tweede periode der zitting, die "den 3^ november zou geopend worden, gereserveerd blijven. De keizer, die een weinig aan stijfheid in de lenden leed, waarbij schele hoofdpijn kwam, is, naar luid van de Patrie, na eene rust van 24 uren hersteld. 18 Junij. De instructie in de zaak van Berezowski compromitteert vele aanzienlijke Polen. Herlijn, 17 Junij. Uit Noord-Sleeswijk schrijft menAl hier beslaat een zeer nijpend gebrek aan arbeiders, aangezien ’’erreweg het meerendeel hunner zich met der woon verwijde ren, om zoo doende zich aan de algemeene weerpligtigheid te onttrekken. Om in de behoeften te voorzien, moet men zich wenden tot de digtbevolkte streken van Diritschland. Onze industrie gaat echter niet alleen onder deze omstandigheid ge- duki, maar er is ook geores aan Kapitaal. ny uc ürsïaduuc onzekerheid van den politieken toestand, willen de duitsebe kapitalisten hun geld niet gaarne aan Denen, deensche kapita listen het hunne evenmin aan Duitschers verstrekken, minder uit wederkeerigen haat, dan wel wegens den ongeregelden regts- toestand. Een en ander maakt, dat men dringend wenscht, dat eindelijk de politieke toestand definitief geregeld worde. Weenen, 15 Junij. Men verwacht een koninklijk rescript, waarbij op grond der oude staatsregtelijke verdragen Croatie en Slavonic eenvoudig bij Hongarije worden ingelijfd. Hier van blijven Dalmatie en de militaire grenzen uitgezonae.d BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, gelet op de bepalingen van artikel 30 der verordening van politie, brecgen ter algemeene kennis, dat bij deze door hen vergun ning wordt verleend om de straten te schrobben, (behalve waar die in de laatste twee maanden zijn vernieuwd of hersteld) op Vrijdag en Zaturdag den 21n en 22“ Junij 1867, tot des voor- m id dag s elf ure. Verder herinneren zij aan de eigenaars of bruikers van ge bouwen en erven hunne verpligting om de straten, riolen en goten, vóór, achter en ter zijde van die gebouwen en erven eenmaal *s weeks te doen reinigen en v rder schoonhouden, op de nakoming waarvan door de politie streng zal worden toe gezien.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 1