«m» DfWELS MATINÉEMUSICALE 18< AD VERTENTIEN. Rij kshoogere burgerschool. TE KOOP: TE HUUR: Prijzen der Effecten. Goedkope MUZIEK voor PIANO. Burgerlijke Stand. Dr.J. B. ROLL 76'7). 747» 85716 87'716 83 9 Bunders ZOMERGERST. l'/3 Bunder HOOIGRAS. 7 Bunders grasrijk WEI LAND, gedeeltelijk gemest, alles ge- I legen in den Zuidplaspolder onder de ge meente ZEVENHUIZEN, in de nabijheid van Waddinxveen. Te bevragen bij J. van der LINDEN, Landbouwer, gemeente Ze venhuizen. pCt. 85”/lt 3378 74'/« 0.40 VAN te Amsterdam. 30'%. 30»/ls Mabel. Valse, Hess, Oü vas tu petit oiseau. Rêverie, Krug, Op. 131. Abendgebet van van d®. d®. 85'716 143% koers. 55 33% 40’/, 95% 76'716 16716 Laagste koers. 54% 64’/, 85'/, 143 53716 33% 40'%. 95'716 185'/, 467s 237s 67'/4 52’71. 58 74'/, 85'/« S77< 82’/» 185 46716 23‘/< 67 52716 577s te geven door het STAFMUZIEK van het 4' Regiment Infanterie, op ZONDAG den 7" JUL1J 1867, des namiddags ten 1 ure, in de Sociëteit „Ons Genoegen". HH. Leden rijn geregtigd hunne Barnes mede te brengen. De ondergeteekende brengt ter kennis van alle belangstellenden, dat het Open baar Examen voor de leerlingen van elke klasse zal plaats hebben op 10, 11 en 12 Julij aanst., des morgens van 912 en des namiddags van 14 uren. De Directeur, W. JULIÜS. lieden werden de geboorte van De BU: kennis van SABIS DES Junij 186 op bet Pe Dat vo< den van d< pligt is, r. voldoen ei binnen we G( 1 Mere Conran m de Stad gi De prijs per d Advertentie! ure, groot» Deze Droppels zijn ZiektenJicht en Podagra, derde gevallen nog hulp en Iedere flacon is met etiquette bij den Apotheker STEENMEIJER. 527a 57'%. een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rbeumatische en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verou- verligting aan. en gebruiksaanwijzing voorzien. Dépot voor Gouda Prijs van het gedestilleerd bij G. F. van de VELDE, te GOUDA, met inbegrip van accijns, bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant. Zuiver overgehaalde JENEVER a 467io per kan 635 cents, idem a 47’/j0 °/o per kan 65’ ets. Jenever 2de soort (Mout wijn) a 467io °/o per kan 62 cents; inl. BRANDEWIJN a 467io °/o Per kan 66’ cents. Meerdere .of mindere sterkte naar evenredigheid. Gouda, 3 Julij 1867. Zullen de Hanoveranen, die nu, volgens de verklaring den minister, hier stil leven, weggejaagd worden, terwijl 4671, 23'/. C. van I,eeuwen en H. M. Overleden: 28 Junij. Ham, 9 m. G M. Ridderhof, 8 w. F. van' 1 Julij. D. B. M W. Oudijk, 3 velstija, 18 m. - 1 Gehuwd: 3 Julij. AMSTERDAM, Dingsdag 2 Julij. Hoogste Gebleven - koers. 54'71. Uitgave ran F. K.0KSMA te Franeker. Be'póthouder A. BRINKMAN te Gouda. Raust, La violette. Mazurka, 0.30 Godfrey, Les gardes de la reine. Valse,» 0.60 0.60 0.40 0.30 Lumbye, Traumbilder. Fantaisie, 0.60 OesUn, lm Mondenschein. Melo- disches Klavierstück, Complete catalogussen gratie. wij verblijd door eene dochter. D'. W. JULIUS. M. M. JULIUS— Dumont. Gouda, 29 Junij 1867. De pari, reikt. De bij die pk mogelijk, worden af; noemde 5‘ van den t vlak op expeditie dwaasheid smaad, be tische be waren de en de ba: beginsel c gens een denaar bet van het de toepas: moet voo' niet spare dan band' duizende looze ram dwaas ge hem tot 1 Wij vei betreuren rebellen, lieveude 1 elk weerb gewelddac instelling: lafheid v huldigt, zij leeren De bijl juist beke Maximilis De ver< handelen want hij rustig te verloren leveringet Met D delijk Sle dige Pru waar is, d burg, Dt GOUDA. Geboren: 26 Junij. Cunira Adriana Sophia, ouders N G. Tholen en A. C. Job. 28. Marinus, ouders A. H. van der Zwalin en J. W. Ver kerk. Elisabeth, ouders G. Jaspers en J. M. Waltmans. 29. Ma ria, ouders J. A. C. Reunngs en A. P. Reinierse. Cornelis, ouders A. Melkert en M. Furrer. Maria Henriette, ouders W. Julius en M. M. Dumont. Jacobus Cornelis, ouders M. van den Berg en J. van Tol. 30. Johannes Gerardus, ouders J. G. Reparon en J. Lafeber. 1 Julij. Elizabeth, ouders J. Lorie en F. de Vroom. 2. Anna Maria, ouders van der Heijden. D. van Hensbergen, 18 w. 29. C. var M. van der Horst, huisvr. van J. Boekhoven, 58 j. Hoorn, 7 j. J. Huivenaar, 3 w. m. J. A. Olifiers, 3 j. 2. H. Nu- L. Broekhuizen, 15 m. G. ”an Wijmen en G. van Hennen. Het nationale ministerie verkeert in staat van ontbinding. De tweede kamer is ongehoorzaam geweest en heeft, in weer wil van het bepaalde verbod, een amendement aangenomen. Zoude het geen tijd worden om de amendementen te verbieden even als de motien van orde. En dan ging het in een moeite door om de ir terpellatien in het verbod op te nemen, van dat regt wordt tegenwoordig toch ook nog al druk gebruik ge maakt. Wat behoeft dat? Kan men de zaken niet gerust aan de specialiteiten overlaten? Ned. w. sch. 2% dito 3 dito 4 Handelm. op resc. Belgie Roths. Spanje obl. 2J/2 Portugal obl. 3 Rush obl. H. 5 d°. 1828/29 5 d°. 6e serie 5 <F. Lond. 1862 5 d°. Amst. 1864 5 d°.Amst.l860 4% Aand. spoorw. Oost.Metall.5 pOt. dito dito 2j/2 d°. rente Amst. 5 d°. nat. 1854 5 d°. in zilv. 1864 5 Italië Amst. 5 Turk, buitenl. 5 Griekenland 5 Ver. Staten 1874 5 1881 6 1882 6 Mexico 1851 5 groeit. Voor de droogmaking zonden 63 machines, ieder ran 150 paardekracht, moeten gebezigd worden. De 200,000 bun ders land, die men zoude verkrijgen, zouden in polders van 15,000 bunders ongeveer moeten verdeeld worden, wegens de meerdere of mindere diepte, die gemiddeld 3% el is. De stoomgemalen zouden zonder tegenspoed toch nog ongeveer 16 maanden moeten malen om de 6,000 millioen kubiek ellen water weg te malen. De kosten worden geraamd op 85 millioen gulden, of met de renten gedurende bet werk op ruim 100 millioen. Liep alles gunstig af, dan zoude een bunder op ruim 500 te staan komen. Wanneer zullen de plannen tot rijpheid komen? Daarvoor zal toch wel geld te krijgen zijn. In alle gevallen is het voor onze kapitalisten beter daaraan geld op te offeren dan om den zieken man te steunen, Max te helpen of de edele spaansehe regering in de gelegenheid te stellen de spaansehe schuld met eenige millioenen te vermeerderen. wegjagen geen sprake was toen zij, ook al volgens de verkla ring van den minister, een vrijcorps wilden vormen Dat zoude met regt den oorlogzuchtigen geest, waarvan de europe- sche dampkring zwanger is, karakteriseren. Rustige vreem delingen verwijdert men, en vrijcorpsmannen duldt men. Een vreemde gastvrijheid. Maar er is nog slechts gesproken, en niet gehandeld. Voor den nederlandschen naam, wrillen wij hopen, dat het nationale ministerie niet tot handelen overgaat. De israelieten uit Portugal, hie. gastvrij opgenomen, hebben onzen handel, de fransche refugiés onze nijverheid doen bloeijen. Nederland kan de wetten der gastvrijheid niet schenden, en de verdrijving der Hanoveranen zoude voorzeker de populariteit, waarin dit ministerie zich te regt verheugen mag, zeer bena- deelen. 30% 14'/, 76'/, 77%6 76'7)6 157/, Boekdrukkerij van A. BRINKMAN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1867 | | pagina 3