Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ;p 1878. N? 2107. IJ BUITENLAND. BINNENLAND. Woensdag 27 Februari. liuitcnlaiidsch Overzicht. Nationale Militie. IAFEL- GLAS, ping □en. ia GOUDSCHE COURANT. zoomede i zonder [oederen ca acht Russische de kapi- 95 cent), :nt. nsterdam, it, F 250 HINGEN [EN enz. i elkaar, 4 uur par- 2 en 2—5 ntore ran e substan- uogen niet rwekt een i de huid e, doet bij rsproeteu, n, maakt mde huid en werkt mtgehalte nder gun- me beven van ge- king; 100 tje geurige na aange- 178, voorm. Gouw*, c. I BOEDEL, iRT-MAH. KIPPEN- •EKWEB- AReen* ai machine, blaauw en i oude en en een Gisteren is de vrede geteekend te San Stephano, een voorstad van Konstantinopel, werwaarts de groot vorst Nicolaas zich met toestemming van den sultan begeven heeft en dat diensvolgens door een Russisch corps als lijfwacht of escorte van den prins is be zet. Omtrent dit verdrag, dat Mvrede van Konstan tinopel" gedoopt is, verneemt men het volgende lo. Bulgarije zal het land bevatten tusschen den Douau en h'et Balkan-gebergte, met uitzondering van de Dobrudscha. Het zal tv,enzeer bevatten Rumelië tusschen de Zwarte Zee en Servië, met inbegrip der* vallei van Maritza, doch zonder Adrianopek Eene vergadering van notabelen zal den vont kiezen, wiéns benoeming aan de bekrachtiging van de Porte en de mogendheden onderworpen wordt. Bulgarije zal cone schatting betalen, gelijkstaande aan de nctto-opbrengst van de tegenwoordige schatting. Eene Russische com- zal gedurende twee jaren toezicht houden op van Bulgarije, dat door 50,000 man Donderdag 14 Maart e. k. zal de heer P. H. Hugenholtz jr. leeraar bij de Vrije Gemeente te Amsterdam in het lokaal #Nut en Vermaak” alhier betaald worden en strekken tot schadeloosstelling der te Konstantinopel gevestigde Russen en Russische instellingen, tot volledige terugbetaling van de kapi talen door de Russen in Turksche obligatiën belegd, lot betaling van de onderhoudskosten van krijgs gevangenen en herstel der monden van de Sulina. Thans blijft nog de bekrachtiging van dit tractaat over, voor zoover de goedkeuring der mogendheden noodig is. De conferentie te Baden-Baden moet daarvoor zorgen. Dat die goedkeuring zou worden onthouden is bijna niet te denkenmaar zelfs dan nog zou inderdaad gelden, wat von Bismarck zeide: zalig zijn de be zitters. De Russen zijn er du eenmaal en die ze wil verdrijven vanwaar ze zijn, zou niet alleen daarin reeds eene allesbehalve gemakkelijke zaak vinden, maar nog bovendien eene andere, vry wat lastiger, op zijne schouders geladen ziendie namelijk van dit verwarde Oostersche huishouden zel( te regelen. Nabetrachtingen over de rode van prins van Bismarck zijn nog aan de orde en gelijk vanzelf spreekt, dragen de verschillende gevoelens vrij sterk kenmerken van de belangen der hoorders. Wat in Duitschland b. v. en ook in Frankrijk bij de eerste beoordeeling het meest bovendreef, was een gevoel van gerustheid, toen men de ernstige verzekering vernam, dat Duitsch land geenszins genegen was den scheidsrechter, of schoolmeester van Europa te spelen en toch zooveel mogt lijk trachten zou, op belangelooze wijze het behoud van den vrede te bevorderen. En even natuurlijk is, dat in Engeland juist dit het minst bevalt, terwijl men in Oostenrijk niet met onverdeeld genoegen kan vernemen, dat men ten slotte daar toch op eigen ver antwoordelijkheid zal moeten handelen en te Peters burg niet, dat Duitschland niet van zins is de gevolgen van overijlde besluiten altijd goed te maken. Die buiten de quaestiën Maan en alleen belang hebben bij het tot stand komen van een zoo duur zaam mogelijken vrede kunnen de boodschap van prins von Bismarck niet dan met blijdschap hebben vernomen en voor hen zal weR dat gedeelte zyner rede bet belangrijkste wezen, Waarin hij sprak over de mogelyke gevolgen eener conferentie, die niet tot eene afdoende beslissing vo^rt. Al sprak prins Bismarck onderstellenderwijze, hij liet toch vrij duidelijk dóórschemeren, dat hij eene con ferentie zonder beslissing niet verwachtte, omdat daaraan belanghebbenden toch te veel gelegen moet zijn. En wat hijzelf moeilijk zeggen kon, volgt daarby uit den aard der zaak. De Russische r«- gtering zal niet uit het oog verliezen, dat zij thans het groote voorrecht hebben zou van een middelaar, die haar later, in veranderde omstandigheden en bij veranderde stemming, wel eens kon ontvallen. Die dit alles overweegt, kan aangaande den uit slag der conferentie niet al te sombere gedachten koesteren, terwyl in het ergste geval nog altyd dit blijft, dat men volstrekt niet zal kunnen zeggen, wat men wil doen, wanneer men niet de oplossing wil, die Rusland voorstaat. In Frankrijk is de begrooting van uitgaven ein delijk aangeland bij den Senaat, die op verzoek der Regcering terstond met de behandeling een aanvang zal makenmen weet, er is haast by ’t werk, want anders zou de Regeering genoodzaakt zijn voor 1 Maart opnieuw aan te vragen. De Kamer heeft wel het uiterste ©ogenblik afgewacht, maarzij heeft haar zin niet kunnen krijgen, om de koorden zoo lang in handen te houden, dat de amnestiewet en de wet op den staat van beleg waren goedgekeurd. Een paar verkiezingen zijn intusschen weder door de Kamer vernietigd. Intusschen heeft de minister Lèon Say reeds bij de Kamer aanvraag gedaan voor een nieuw */ia ingeval de senaat voor Vrijdag niet gereed is. Vrijdag werd in den Duitscheu Rijksdag een aan vang gemaakt met de behandeling van de bekende nieuwe belastingen, die uitvoerig door den Minister Camphausen werden toegelicht mei oude argumenten; deze komen hierop nederde bijdragen der Staten kunnen niet worden verhoogd, het Rijk moet finan cieel onafhankelijk worden van die bijdragen en zijn eigen belastingen hebben. Ditmaal was het niet Richter, die aan de spits trad dejj, opposanten, maar' Helldorfde voornaamste spreker Jvas echter, vooral missie zal gedurem de regeering Russen zal bt-zet worden. 2o. Podgoritza en Antivari zullen by Montenegro worden gevoegd, benevens eenige andere arrondisse menten ten oosten en ten westen. 3o. Bevoegdheid van Rusland tot afstand van de Dobrudscha aan Rumenië in ruil voor Bessarabië, en tot aanmerkelijke vergrooting van Servië naar den kant van Bosnië en Nisch. 4o. Handhaving van het tegenwoordige stelsel betreffende de zeeëngten, welker doorvaart aan alle oorlogschepen zal verboden zyn, behalve in enkele op zichzelf staande gevallen. Volledige vrijheid der handelsscheepvaart, zelfs in oorlogstyd. 5o. Eene oorlogsschatting aan Rusland van 1400 millioen roebels, tot de kwijting waarvan Turkije zal afstaan Ratum, Kara, Bajazid, Ardahan, benevens het grondgebied van dien gordelvoorts zes pantserschepen ter keuze van Rusland. Turkije zal bovendien nog betalen veertig millioen p. st. in obligatiën, waarvan de interest cn de aflossing zullen gewaarborgd worden door de schatting van Bulgarije en Egypte, benevens door de inkomsten van Anatolië en de mynen van Ileraolea. Tien millioen roebels zullen onmiddellijk BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, gezien art. 9 van Zijner Majesteits besluit van den 17den December 1861, (Staatsblad No. 127.) Roepen door deze op alle Ingezetenen die ver langen als Vrijwilligers bij de Militie op te treden, om zich daartoe ter Secretarie der gemeente aan te geven, vóór of op den 2 MAART, van des voormiddags 10 tot des namiddags ten één ure, onder opmerking Dat door de Gemeente aan hen, die zich als zoo danig mogten willen verbinden uit fondsen der gemeente, voor iederen Vrijwilliger een handgeld wordt voldaan ter somma van Dertig Gulden. Dat hij, die zich als vrijwilliger wil verbinden, moet zijn ingezetene des Rijks, ongehuwd of kin derloos weduwnaar, voorts ligchamelijk voor de dienst geschikt; ten minste 1,560 meter lang; op den Istén January van het jaar der optreding het 20ste jaar ingetreden en het 35ste niet hebben volbragt; tot op het tijdstip der optreding aan zijue verplig- tingen ten aanzien van de Militie, voor zoo vel die te vervullen waren, voldaan en een goed zede lijk gedrag geleid hebben. Dat hij bij zijne aangifte als Vrijwilliger zal be- hooren over te leggen het door den Bungeraeester af te geven getuigschrift, voorgeschreven bij art. 9 vooruoemd, tot afgifte waarvan zal worden gevaceerd ter Secretarie der gemeente, op den 24n dezer maand. Gouda, den 26u February 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. om de positie, die hij inneemt, Stauffenberg, die in naam der nationaal-liberalen de ingediende ont werpen af keurde en op belastinghervorming aandrong met constitutioiieele waarborgen en op een Rijksmi- nister van Financiën. Van minder bevriende zijde werd aangevoerd, dat het heele deficit verdween, wanneer slechts de oorlogsbegrooting werd verminderd. Bismarck woonde een gedeelte van. de zitting bij en sprak op nieuw zijn voorliefde uit voor indirecte belastingen. De algemeene beraadslaging zou Zaterdag worden voortgezet. Dit is ook gebeurd en de zitting is toen zeer belangrijk geweest. Bismarck en Camphausen hebben verklaard op het punt der tabaksbelasting eenstem mig te denken cn Camphausen heeft zelfs voor zich een portefeuille-quaestie gemaakt vau de al of niet aan neming in beginsel der door hem voorgestelde be lasting. De rijksdag, die duidelyk zijn tegenzin tegen dit ontwerp heeft doen blijken, deinsde terug voor een conflict met de regeering cn in de algemeene verwarring werd als middel om tijd te winnen door Hand voorgesteld de belastingont werpen te verzenden naar de bcgrootingscommissie. Aldus werd besloten. De crisis van het rijksbestuur schijnt nu werkelijk gekomen te zijn. Volgens het thans door de Belgische Kamer aan genomen wetsontwerp op den arbeid van vrouwen en kinderen in de mijnen mogen, te rekenen van 1 Augustus a., meisjes niet voor haar 13e en jongens niet voor hun 12e jaar voor den arbeid in mijnen worden aangewend. Omtrent den nieuwen Heiligen Vader is niets naders bekend. Terwyl van den eenen kant bericht wordt, dat zijne houding tegenover den staat en in het bijzonder tegenover het koninkrijk Italië meer verzoenend zou zijn dan die van wijlen Pius IX, waarbij men dan het bericht voegt, dat Leo XIII zich niet als een gevangene „op het Vaticaan zal beschouwen, maar zich, voor de leus op raad zijner geneesheereu, ook elders zal ophouden, wordt van de andere zijde even stellig vulgehouden, dat de aanstaande encycliek nieuwe heftige protesten zal be vatten en het stalo quo zal worden gehandhaafd. Officieel is nog niets van de bedoeling van Leo XIII gebleken. GOUDA, 26 Februari 1878. De heer A. H. de Klerck predikant te Neerlang- broek heeft voor het op hem uitgebrachte beroep bij de Ned. Herv. Gemeente alhier bedankt. Wij herinneren %nze stadgenooten aan het kunst genot, dat ons Vrijdagavond a. st. te wachten staat door eene uitvoering van het zoo beroemde Floren- tijner Strijkkwartet. Aanbeveling behoeft die uitvoering niet, zij spreekt geheel voor zich zelf en allen, die zich het genot van een vroegere uitvoering herinneren of gunstige beoor- deelingen lazen in allerlei bladen, zullen natuurlijk de gelegenheid niet; laten voorbijgaan om Vrijdag zich een genot te verschaffen, zooals hun slechts zeer zelden te beurt valt. Naar wij vernemen, zijn de wetsontwerpen ber- treffende de geldleening en tot regeling van het lager onderwijs van den Raad van State terugont vangen bij de betrokken Departementen, zoodat nu binnen weinige dagen de indiening aan de Tweede Kamer kan worden tegemoet gezien. (Fad.) De Goudsche correspondent van de Schoonh. Ct. deelt mede, dat weldra in deze gemeente de strijd zal worden hernieuwd over de openbaarheid der zittingen van de Kamer van Koophandel, daar het bedanken van den heef Viruly een nieuwe verkiezing noodzake lijk maakt. Indien deze correspondent zich op een extra verkiezing verheugt, zal hij, vreczen we, teleurgesteld worden, daar zij zeer goed met de gewone verkiezingen in November a. s. kan samenvallen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1