Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. :us, 'ISIS. IEN rich niet oor den int, A. 1878. Np 2109. 11 BUITENLAND. eid. BONS TIEN, tenland- J^igste NATIONALE MILITIE. Zondag 3 Maart. JVEB, r. gen lel. Bultenlandscli Overzicht. Kennisgeving. BU deze Courant behoort een Bijvoegsel. GOUDSCHE COURANT. .7. sen uiterst MAAT- ns te en goede •keur. bij den 'ouda. .GD m, aorgens 7 per week No. 7. 1ENRIJK. ?FSCIIE orergebracht. Een correspondent van de Tim uit St. Petersburg (Woensdag): bet teeltenen der rredesv aangaande die voorwaai o juiste mededeelingen beweren selfs, dat bet Wat gelegd wordt, oi gepantserde schepen en aan de Russische houders is seer zeker onwaar, kennen, zeggen, dat het erp van den heer Bland ia in >rden, niettegenstaande het veto lijmen Huis hebben bet ^Umeerderbeid (*/i der ent. Amsterdam, tat, F 250. JMINGEN De, ontkenning van de juistheid der ipededeeling van Keuter, omtrent de Russische voorwaarden, was - TTT.JS=^- -- Veel sterker, dan ze ia nes vorig nummer werd indent vaa de Timet seint namelijk jTot beden 2 uur werd nog geen officieel beticht ontvangen, omtrent nepwaarden. Reuter’s bericht tÜ|b heeft onvolledige en Nb grondslag. Bevoegden btbicht geheel onwaar is. ■■Mot het afstaan van zes oattrent volledige kwijting ran Turksche schuldbrieven, Die ft wezeulyke voorwaarden t 0Beele bericht eeuroudig op losse geruchten is geMbwd". Voor het overige verwijten wij naar het telegram uit Konstantinopel, houdende, dat Dinsdag' de ouder- teekening wordt verwacht. Jammer maar, dat men nu niet weet, of dit bericht vau Keuter meer ver trouwen verdieut, dau hei overige omtrent de vre desvoorwaarden. Die in zulke belangrijke zykeu zien vergist, of losse praatjes mededeelt, kan maar niet zoo dadeljjk weer onvoorwaardelijk geloof vinden. Groot-Brittanuië schijnt zijn oorlogzuchtige plan nen niet geheel te hebben bpgegeveu. Als opper- bevelhebber voor het geval van oorlog wordt genoemd generaal sir Napier van Magdala met sir Garnet Wolsely als chef van den groeten staf. Den 27en Februari is te Malta bet eskader uit Gibraltar aangekomen, bestaande uit de schepenMinotaur, Black Prince, Defence, Shannon, Foxhound en Wye. Volgens Havas worden te BadenBaden reeds toebereidselen gemaakt voor de aanstaande conferentie, hoewel - aan de herlogelijke regyeriug nog niet officieel om hare toestemming tot het houden der conferentie-is gevraagd. latuaachen is reeds bepaald dat de vertegenwoordigen der mdgendheden in het kasteel van den groothertog zullen bijeenkomen. Het aantal telegraafdraden wordt vermeerderd, ten einde voor ieder vertegenwoordiger een bijzonderen draad ter beschikking te stellen. In het Maart-nummer van de Nineteenth Century komt een opstel voor ran den heer Glsdstone, onder het opschrift.The paths of honour and of shame" (de weg van eer en. de weg van schande). Op den voorgrond stellende, dat een oorlog zouder reden nooit eervol weien kau, zei Gladstone uiteen, dat Engeland geen schijn van reden zelfs meer heeft voor een oörlog, sedert wijselijk werd vastgesteld, dat de zaak van het varen van schepen door den Bosporus aan dè beslissing van Europa zal worden overgelaten. Belangen heeft Engeland altijd in het Oos- ten, maar dat het er byioudere belangen heeft, kan nauwelijks worden beweerd. En Engeland is noch j gerechtigd, noch verplicht, om de wapenen op te nemen voor de handhaving van algemeen Euro- peesche belangen. Bovendien,sedert Europa de be slissing hebben zal over de vaart door deu Bosporus t heeft het daarmede verbonden vraagstuk van het I bezit aan Konstantinopel niet meer een uitsluitend Britsch belang. Over de grenzen van Bulgarije sprekende, zegt i Gladstone, dat noch de Balkan aan de eene, noch i de zee ann de andere zijde als de ware grens van Bulgarije kan worden beschouwd. Hoe die grenzeu i moeten worden getrokken kau alleen worden uitge- maakt na een onpartijdig en degelijk onderzoek. Het i tractaat van '56 bevatte een artikel, inhoudende, dat i de wenschen der bevolking in de Vorstendommen zouden worden geraadpleegd door middel van divans „ad hoc". Gladstone weusoht, dat dit ook nu zal geschieden en dat tnen dan verder geen rekening zal houden met antipathieën en intriges, met de herinnering aan het verleden en de wenschen voor de toekomst. Zondag e. k. moeten in Frankrijk zeventien nieuwe verkiezingen worden gehouden, waarvan twee wegens het overlijden van de heeren Raspail en Ducamp, de overige wegens vernietiging van vroegere verkiezingen. Voor Ducamp zijn twee nieuwe candidaten gesteld, de heer Favand, ^Ud-kapitein, gesteund door de Rdpublique frangaite, en de heer Desmons. Laatst genoemde is hervormd predikant en het klinkt dus zeker nog al vreemd, wanneer men hem door de conservatieve dagbladen een ultra-rkdicaal hoort INRIGTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge- meente Gouda Gelet op artt. 6 en 7 der wet van den 2n Juny 1875, (staatsblad no. 95). Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek, met bijlagen; 1’. van K. en C. Jonker om vergunning tot het uitbreiden -hunner aardewerk-fabriek, in het perceel gelegen op den Raam wyk O no. 291 en 292, Kadaster Sectie D no. 1543. 2°. van J. Coster om vergunning tot het oprigten eener fabriek van boterkleureel, in het perceel op de Gouwe, wijk C. no. 76, kadaster Sectie B no. 1438. Dat op Zaterdag dcn\18n Maart 1878, Hes middags ten 12 ure op bet Raadhuis, gelegenheid is om be zwaren tegen het verleenen der gevraagde vergunningen in te brengen, on dat gedurende drie dagen voor dien dag, op de Secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomén schrifturen kan worden keunie genomen. Gouda, den 2n Maart 1878. Burgemeester eri Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. KENNISGEVING EERSTE ZITTING w dzn MILITIERAAD. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de EERSTE ZITTING van den Militieraad, bedoeld bij art. 86 der wet van den 19n Augustus 1861, (Staatsblad No. 72), zal plaats hebben op bet Raad huis alhier, Dinsdag* den 19n Maart 1878, des namiddags ten 1 ure, voor hen die bij de loting getrokken hebben No. 1 tot en met 70, en voor de boogere uommers den 20a Maart daaraanvolgende, des middags ten 12 uren. In deee tilting moeten verschijnen de Vrijwilligers voor de Militie en de Loielingen die vrijstelling ver langen wegens siekelijke gesteldheid, gebreken qf gemis van de gevorderde lengte, terwijl daarin teven» uitspraak wordt gedaan, omtrent hen die vrijstelling hebben inge diend en alle verdere Ldtèlsngen. Voorts wordt den Lotelingen herinnerd Dat om vrijstelling te erlangen wegens BROEDER- DIENST, de volgens art. 21 van het Koninklijk besluit van den Beten Mei 1862 (Staatsblad No. 46), vereisehte bewijsstukken," uiterlijk tien dagen vóór den dag waarop de Eerste Zitting van den Militieraad wordt geopeud, by deu Burgemeester moeten worden ingeleverd; en dat hij, die voor bovengenoemden Militieraad niet ia verschenen, gehouden wordt geen redenen tot vrijstelling te hebben en roor den dienst wordt aan gewezen, terwijl het niet ontvangen van eene bij zondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet niet ontheft van de verplichting tot het verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde be wijsstukken. Gouda, den 2n Maart 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. noemen. In het district van Raspail wordt de beer Clovis Hugucs aanbevolen. Conservatieven zijn- iu deze beide districten niet gesteld. Verder zyn er 9 candidaten, wier verkiezing vernietigd werd. Te Arles de heer de Cadillan; te Luneville, de heer Michaut, directeur van de beroemde glasblazerijen rait Baccarat; te Mamers de hertog van Rocbefouc^uld- Bisaccia; te Castres de heer Combes; te Abbeville de heer Briet de Raiuvillierste Baumc-les-Dames de heer Estignardte 8t. Brieuc de heer de Cham- pagtiy en te Loudéac de heer de Veillet. Deze negen stellen* zich weder canJidaat en de conserva tieven hopen natuurlijk, dat zy weder zullen worden gekozen. In de districten Limoux, Villefranohe, Cbateaurouz en Clermont de l’Oise hebben de vroegere candidaten zich teruggetrokken en zullen thane waar schijnlijk de heeren Kougé, Gaze. Bottard en leva- vasaeuf (allen van de 363) gekozen worden. Alleen iu het laatste district werd een nieuwe conservatieve candidaat gesteld. Men ziet met eeuige belangstelling uit naar den uitslag, omdat nu $al moeten blijken, welke kracht de conservatieven ia deze districten hebben, wanneer zy niet door de Regeering worden gesteund, noch ook door de tegenwoordige liberale Rageeriag met ongeoorloofde middelen worden bestreden. In de laatste dagen, zoo wordt uit Parijs aan de Köluucke Zeilung geschreven, beeft Gambetta eenige bijeenkomsten gehad met d*n hertog van Aumale, om te handelen over een samengaan der constitu- tioneelen in den Senaat met de linkerzijde, ten einde in de tegenwoordige onrustbarends buitenlsndsche verwikkelingen elke biuueulandsche crisis te voor komen. De Duiisohe nationaal-libendeu weten nog niet* van de toekomstige politiek raa den rfkvknselier het gerucht loopt, dat Campluusen, wel rerre vsn af te treden, integendeel zal worden benoemd tot vice-kanselier. Het vermoeden berust echter alleen op een uitdrukking in de redevoering van Bismarck, die even goed een andere verklaring toelaat. Donderdag hield de Rijksdag zich voornamelijk bezig met de behandeling der interpellatie van den Elzasser afgevaardigde Winterer over het weigeren van verlof door den .gouverneur te Straatsburg tot het uitgeven van een ultramontaansch gekleurd Fransch blad. De Regeering verdedigde de handel wijze van den gouverneur, voornamelijk op grond van den exoeptioneelen toestand in het Ryhdand. De paus beeft kardinaal Simeoni bevestigd in zijne betrekking van secretaris van staat, en de hulde ontvangen van den Amerikaanscben kardinaal Mac- Kloskey, die thans eerst is aangekomen en verklaarde bet niet te betreuren dat hij niet voor de sluiting van het conclave kon kohien, daar dit een uitste kende keus had gedaan. De paus heeft aan alle hooge ambtenaren van den pauselyken stoel te kennen s gegeven, dat hy Zondag, op den dag zyner kroning door alle titularissen qmgeveu wil zijn. Van vrouwen schijnt by niet* te willen wetenalthans alle leden van het schoon» geslacht op het Vatioaan aanwezig, hebben last gekregen hel te verlate», terwijl de door haar bewoonde vertrekken tot bureaux zullen worden ingeriebt. 't Wordt dus een echte jonge-beeren- huishouding. De kroning vau den uieuwen paus zal allerwaar schijnlijkst plaats vinden in de Sixtyasche kapel. Het zilver-ontwei Amerika wet gewoi vau den president. Sent ontwerp goedgekeurd met stemmen) door dit veto noodig geworden. Voor zooveel wij thans nog de zaak kunnen beoor- deelen, is het oorspronkelijk plan ran den heer Bland zoo sterk gewijzigd, dat de zaak nu eigenlijk eênvou- dig neerkomt op invoering van den dubbelen standaard en de nadeeleu, die men er van vreesde, betrèkkeljik -gering zullen zijlij Maar men zal natuurlijk de stuk- nen zelve moeten afwachten, daar de ervaring vol- doende heeft geleerd, hoe weinig men op de onvol ledige en gebrekkige mededeelingen van de telegraaf' kan vertrouwen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1