Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. EDE ling. u, A.VEN. N? 2180. ken 1878. BINNENLAND- BUITENLAND. Vrijdag 16 Augustus. :ts jh. iagd LEK. Kennisgeving. UuUi'iilanilsch Overzicht. 1 Partjjen tot uEK, Merhig, De inzending van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. afstand van Larnaca”, Nicosia r Tante, comedie in twee be- J worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommera VU F CENTEN. huiswaarts te zenden. eiland zal het Engelsch zijn, maar besluiten in een klein nelden zonder 'VERBOSCH, S teBergam- 8 DAG den middags ten .nx GROOT, i circa IEN. 1 Mei 1879. Torens te be- GOUDSCHE COURANT. met afzon- geteekend B. ;en, erve jen land, land, eg van Gouda ij inschrjjving U8TÜ8 1878, uize van den 'welk: Het tets aldaar, er inzage van DEKKER in dng twee uren :htingen zijn Heer L na De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.75, franco per post 2. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS van het gros der be- het Congres zijn een en niet voor De BURGEMEESTER van Gouda, brengt bij dete ter kenni. ran de belanghebbenden, dat duur den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz. te Rotterdam, op den 12n Augustus 1878 lyn exe cutoir verklaard twee Kohieren van bet patentrecht dienst 1878/9, bevattende de wijken K. tot en met T. Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gerteld in handen van den Heer Ontvanger, dat ieder daarop voorkomende rerpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen, en dat heden in gaat de termyn van DRIE MAANDEN, binnen welken de reclames behooren te worden ingediend. Oouda, den 14n Augustus 1878. De Burgemeester voornoemd, REMY, L. B. de grondbeginselen der vroeger te Bern gesloten overeenkomst. De thans bestaande postvereeniging i omvat alle geciviliseerde landen, over een uitgetsrekt- beid van 1.300.000 vlerk, mijlen met circa 750 millioen inwoners. Deze nieuwe wereld-post- conventie zal 1 April 1879 in werking treden.* (Am st. Cl.) iht. Liedvon des piano- 30 Ct. ar eine Alt mof. 30 eine Sopran- 30 ebe fur eine 30 lianof. 30 len Boekhan- eg, bjj wien :rpgbaar z'gn. GOUDA, 15 Augustus 1878. De uitslag der Dinsdag te Alphen vanwege de afdeeling der Hollandsche maatschappij van landbouw gehouden harddraverijen is als volgt: Voormiddag-harddraverijprijs; een tilburytuig met herlijnen zilver, behaald door de Suzanna, van den heer N. van den Akker, te Alphen; premie: 2 harddravershooofdstellen, behaald door de Christina, van de heeren Gebrs. Blom, te Gouda. Ingeschre ven waren 12 paarden. Namiddag-harddravery door paarden van zessen klaar, prijs: 20 gouden willems in étui, behaald door Mallejan, van den heer H. van Haaren, te Amsterdam, bereden door P. J. Koek. (Aan den berijder van het winnende paard is 20 toegekend.) Premie: 75, behaald door de Lady, van den heer J. Rodenburg, te Vlaardingerambacht, berijder A. de Graaff. Ingeschreven waren 12 paarden. Met betrekking tot het te Parijs gehouden post- congres vernemen wij het volgende: „Het nieuwe postverdrag berust, in hoofdwak op den onwil en de oppositie volking; de bepalingen van bron van onlusten voor Oostenrijk, Oostenrijk alleen. Vergeleken met de bezetting van Bosnië, is die van Cyprus door de Eugelschjm slechts kinderspel geweest, al gaat het daar nog allesbehalve voor dep wind. Men heeft na lang zofkeu geschikte winter kwartieren gevonden bij de zuidelijke bergery tus- schen Lithkodouda en Makhucrac ongeveer op gelijken i n Limasol. De Re- geering is voornemens een der Et ropeesche regimenten De of Iciëele taal van het i en pro clamaties zullen met Grieksclie en Turkschc vertalingen worden uitgevaardigd. Het is gebleken, dat de Porte de belastingen voor het loopend jaar reeds had geïnd en den oogst reeds van tc voren aan de pachters had verkocht, lootfat Cyprus tot op April */9 aan de Eugelschen niets zal iubreugpnWie niet sterk is moet slim zijn* dachten de Turken, maar terecht merkt de //Daily News"-correspondent op, dat, wanneer Engeland niets krijgt, het ook niets aan Turkije kan uitkeeren. De gezondheid der troepen wordt er niet beter op en typheuse koortsen worden heviger. De Regeering heeft na lang aarzelen besloten een deel van het Indisch contingent onmiddellijk naar huis te zenden. De vier Engelsch-Indiache transportschepen zullen het Goorka-regiment en het 25e reg. infanterie van Madras meenemen. Zondag begon de inscheping. Geschiedde dit om den storm in Britsch-Indië te bezweren Uit Mexiko belangrijk nieuws. Generaal Escobedo, die geruitnen tijd krijgsvolk op de been hield voor rekening van Lcrdo di Tejada, ex-president der re publiek én om den regeerenden presideut, Porfino Diaz, te doen vallen, werd den 20 Juli te Cuatro Cicuagas door de geregelde mexikaansche troepen gevangen genomen en naar Monterey, hoofdkwartier van generaal Trevino, overgebraclit. Kort daarna veroordeelde een krijgsraad Escobedo ter dood. Zijne verdwijning maakt een einde aan den burgeroorlog. Veertig jongelieden van het Collége Colbert, te Parijs, zullen een bezoek aan ons land brengen, ten einde onze groote openbare werken te bezichtigen. Zij zullen Dinsdagavond e. k. te Amsterdam aankomen. Uit het officieel programma voorde ontvangst van HH. KK. HH. prins en prinses |lendrik blykl dat zij op 29 Augustus te Oldenzaal plechtig ontvangen en naar het Loo begeleid zullen worden. Zaterdag 31 Augustus, plechtige intocht in de residentie, eerst naar het paleis des konings, daarna naar het paleis van het hooge echtpaar. De koning, de groothertog en de groothertogin vim Saksen Weimar zullen het echtpaar vergezellen. De prinsen Alexander en Frederik zullen bij de ontvangst op ’s konings pa leis tegenwoordig zijn. Zondag 1 September gala diner bij den koning. Maandag 2 September groote parade op het Mali veld. In den loop der aanstaande maand October viert het Nederlandse!» tooneel te Antwerpen de 25ste verjaring van zijn bestaan. Voor deze omstandigheid heeft het gemeentebestuur eenen prijskamp van Neder- landsche tooneelletterkunde uitgeschreven, waaraan Bel gische en Hollandsche schrijvers uitgenoodigd werden deel te nemen. Niet minder dan 89 stukken werden ingezonden. De jury werd samengesteld uit de heeren Jan van Been, gemeenteraadslid, voorzitter; P. Genard, Julius De Geyter, Aug. Michiels, D. Sleeckx, Paul Billiet, Emm. Rosseels, Arthur Carnette, Jacobs-Beeckmana» Victor Driessens, Hansen cn Van den Brander. Die jury heeft thans uitspraak gedaan de uitslag is als volgt Categorie A, stukken van drie en meer bedrijven 1ste pry’s 1000 fr.Annemie, tooneelspel in 4 be drijven, door Rosier Faassen 2de prys, Berlka. comedie door J. C. Kreukniet van Amsterdam 3de prijs, verdeeld tusschen Toch gebogen door Jan sen, te Harlingen en Op *1 spel gezet, door Margadant en Slingervoet Ramondt. Categorie B. stukken van een en twee bedreven 1ste pry’s: Behouden, comedie, door Arnold Ising, te ’s-Gravcnhage 2de,prijs: Mijn vrouw» dryven door I. Bosch. 3de prijsMijne Tor tel je», door Maas Geesteranus redacteur van de Slaah-Ct.te ’s-Gravenbage. Er werden verder aanbevelingen toegekend voor het drama Ada van Holland en de tooneelschets De Kerstboom. De pry’zen zullen uitgereikt worden in de maand October, gedurende de feesten en op eene der jubel- vertooningen. Voor de viering van het 60-jarig bestaan van dé maatdehappy van weldadigheid, die men niet geheel uit de kas wil bekostigen, omdat men meent, daar voor de gelden der maatschappij niet te mogen beste den, is doof commissaris’vn 100 loegestaan. De reductie van het jaarboekje, gc.voon elk jaur een Aan de monarchaalgezinde leden van den Franschen senaat is het eindelijk gelukt een conservatief comité te vormen, ter bestrijding van het rcpublikeinscbe co mité bij de aanstaande verkiezingen voor dat hooge collegie van 8tuut. De heeren Aduet, Aucel, de La- reinty, de Larocbefouchauld, de Moutaiguac, de Partz, Porriquet, de Preiscac en Teilband hebben die taak op zich genomen; slechts een hunner is bonapartist: Porriquet. Zijne medegecom mil teerden zijn legitimisten en clerikale Qrleauisteu; maar zullen zoo noodig bo napart isten zijn, als zij het niet geweest zyn, doet de Inde'pendance btlge opmerken. Het nieuwe /zcomité der r< chterzyde”, of //der Unie van conversatieveu”, zal eerstdaags zijn manifest uitvaardigen, als antwoord op dat der linkerzijde. “i De byeeuróepiiig van den Duitschen Rijksdag op 9 September is thans officieel en met niet weinig spanning wordt de loop der zaken daar tegemoet gezien; by de benoeming van het bureel zullen aller eerst de partijen haar krachten meten, want de over wegend liberale kleut zal moeten verdwijnen; er wordt ook verteld, dat Forckenbeck, die, schoon natiouaal- liberaal, bij alle partijen hoog wordt geacht, voor de oandidatuur van het voorzitterschap zal bedanken; de nationalen smeeken hem reeds in de kranten aan dit voornemen geen gevolg te geven, maar Waar- schijulyk geschiedt dit bij voorbaat; Forckenbeck kan moeilijk verklaren, dat hij het presidium weder zul aanvaarden, want het is onzeker, of het hem weder zal worden aangebodendat haugt af van de nieuwe party-combinatie. Het is gelukkig, merkt Daily Nèw» op, dat de Eugelsohe gevolmachtigden op het Congres niet lang na hun terugkomst van Berlyn wachtten met het vieren van hun triumf. De berichten uit Bosnië, de mogelijkheid van een botsing bij Batoum als eerste vruchten van het Congres zullen eenigermate een teleurstelling zijn voor hen, die zich daarvan gouden bergen beloofden. Oostenrijk was nooit gelukkig met zijn invallen in Bosuië en Herzegowina. Prins Eugenius drong wel tot Bosna-Serai door, maar moest eigenlijk onverrichterzake terngkeeren. Het leger van den prins van Suksen-Hildburghausen werd geheel verslagen. Natuurlijk zal Philippovitch ten slotte zegevieren, maar hij zal te kampen hebben met

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1