Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. w. NEÜET, 3T en INWO- heid, bjj den n. :eid, JAAR, 1878. Np 2204. BUITENLAND. BINNENLAND^ Trljdag 11 October. ord □STQ- Bulleiilandscli Overzicht. P- wordt het ge it ieder flesch, ntd Anotkeri*- renjs, hetwelk idelaar en de iter.'W ndpoeder «stige kalk en i fijner. >eersel, vullen, GOUDSCHE COURANT ktsing gevraagd iken over 8 dagen uitspraak. Liiallierin-Pre- op ia vertegenwoordigers i het adverten- hp. Boek- ea winkelier op de E. van Santen (blauwe porec- tabilirê, apoth.; uwetihoven; te j E. Noordijk; isterdam bij F. apotheek; te j Schoonhoven een be- |ke Gezond- rdtop/ranro «khandel te (rzonden. B. 14. rtraits- Albums, «menta et de geraagd, een rordt gevraagd LUGGE r werkzaamhe- meer op goede gelet worden, andela&r J. A. Gisterenmiddag ten half vijf ure is ef te Krimpen a/d IJsel een brand uitgebroken, die zoo spoedig in ht^igheid toenam, dat twee bouwmanswoningen, be nevens hooibergen en nog een aangrenzend gebouwtje een prooi der vlammen zijn geworden. De oorzaak van den brand schijnt te moeten wor den toegeschreven aan een knaapje, dat in de onmid- delijke nabijheid van een der hooibergen een vuurtje wilde stoken, hetgeen hem helaasmaar al te goed gelukt is. De woningen en een gedeelte van het hooi is ver zekerd, alsmede is naar men verneemt van een der bewoners voor eer.e waarde van f 5000.aan pa pieren verbrand. Bij de Dinsdag te Botterdam gehouden verkiezing voor een lid der Tweede Kamer waren uitgebracht 1202 geldige stemmen. Verkozen werd de heer mr. J. van Gennep met 719 stemmen. De heer Jansen verkreeg 280, jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman 199 stemmen. Bij de verkiezing te Dordrecht voor een lid der Tweede Kamer werden nitgebrecht 1078 stemmen. Gekozen werd mr. G. M. van der Linden met 740 stemmen. Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman ver kreeg 266 stemmen. Tot zetters voor ’s Rijks Directe Belastingen in de gemeente Moordrecht zijn door den beer com- msissaris des konings herbenoemd de heereü G. A. vin Houweninge en IJ J. de Jong. Te Waddinxteen zijn herbenoemd de aftredende heeren A. Luyendyk en G. Overeynder. Tot gemeenteontvanger te Oudewater, is benoemd <1 en eerst atertecrd. !0 en 60 an| “rh Mn Z. X uniatitclie tnnil. i v.m liet limit- en up ril ,„nr- nakt lossloaa'f» het tiimlvkraoh n reinijft.getft en reuk; l. r.ijl oet reniirgnee. tandpasta ■r tanden, tot ;uk en van kalk fandzeej). ntler het émail piunloeuiiigen Cu. en ia toe- Maarschalk Mac-Mahon heeft twee decreten getee- kend. Bij het eerste worden de gemeenteraden, sa in ngeroepen tegen 27 October om uit de kiezers hunner gemeente een lid van het kiescollegie voor den senaat te benoemen; bij het tweede worden de verkiezingen voor den senaat vastgeshld op 5 Ja nuari a. st. In de gisteren gehouden zitting van den Duitschen Rijksdag werd het bureel bij acclamatie herkozen; namens de conservatieven en het centrum Werd echter hierbij verklaard, dat zij zich niet tegen de herkie zing verzetten met bet oog op de werkzaamheden, ofschoon naar hun overtuiging het bureel niet was samengesteld overeenkomstig de getalsterkte der par tijen. Daarna werd overgegaan tot de twjeede lezing van de socialistenwet. De afgevaardigde Franken stein las namens het centrum een verklaring voor, waarin wordt gezegd, dat het centrum, schoon de gevaren erkennend van de socialistische agitatie, de ingediende wet voor niet geschikt houdt om die agitatie te bestrijden, en om die reden tegen de wet zal stemmen. De hoofden van de sociaal-democraten nemen reeds hun maatregelen met het oog op de nieuwe wethet wachtwoord is: geen verzet legen de wet, noch met woord, noch met daad, maar daarentegen vastere aan sluiting van de partijgenooten. De socialisten, die te Berlijn wonen en óf geen werk hebben, óf broo- deloos worden door de wel men schat hun aantal op 15®00 zullen naar elders vertrekken en bf over Duitschl md worden verdeeld om de propaganda in het geheim voort te zetten bf in het buitenland werkzaam zyn men noemt België in Zwitserland. Aan het hoold van elke sociaal-democrutische kolonie zal een vertrouwd man worden geplaatst, die schier onbeperkt gezag zal uitoefenen op de plaats en met het centraal- com'v.é, dat in hel buitenland vcrblyf zal hoyden, in verbinding staan de noodige< brochures zullen op geheime wijze verspreid worden. Bosnië en de Hvrzegowina zijn nu door Oostenrijk zoo geheel onderworpen, dat reede de vraag ryzen kan, wat er mede te doen. Dat het op inlijving zal uitloopen, laat zich voorzien. De Turksohe regee ring schijnt maar niet te vatten, dat gedane zaken geen keer hebben en van een$ overeenkomst met Oostenrijk wil ze dus niet weten. De vraag ont staat dus, hoe do nieuwe gewestcy zullen worden ingclyfd. Zullen ze worden gevoegd by Opstenryk of bij Hongarije? Bij geen van beide, zegt een diplomaat in de Augtb. Alig. Ztg. Hy hoopt, dat Bosnië een derde op zich zelf staande deel van Oostenryk-Hongarije worden zal en dit dan ook een tolverbond lal kunnen maken met Servië en Mon tenegro. aarby dan later zich Bumeniö en Bulgarye zullen kunnen voegen. Voor dit denkbewd is zeker veel te zeggen, maar het is de vraag, of het in Oostenrijk zelf bijval vinden zal. ï)e eigenlijke beteekenis van de verschillende wijzen, waarop het ontslag van den Hongaarschen minister van flnmtciën, fcoloman Szell, „met dankbetuiging voor de vele den Keizer en den lande bewezen diensten," en van de overige Hougaarsche miniskn en het Oosten rij klche Kabinet, „met opdracht om zich tot de benoeming hunner opvolgers met het bestuur te blijven belasten," door den Keizer werd aange nomen, ligt hierin dat alleen het ontslag van Koloman Szell definitief is, terwyl aan de overige ministers, zoowel te Pesth als te Weenen, de t>ak is opgedragen om de politiek van graaf Andrassy voor de beide parlementen te rechtvaardigen en te verdedigen en pogingen in het werk te stellen om de beide ver tegenwoordigingen voor die politiek te winnen. In dit laatste geval blyven de ministers ook verder, met, aanvulling der bestaande vacaturen (te Pesth financiën en te Weenen binnenlandsche zaken), aan het bestuif terwyl ingeval van eene nederlaag in de parlementen het aanvankelijk aangenomen ontslag dér b^ide ministeriën door den Keizer definitief zal Verleend worden. In dit laatste geval zou het gevolg geen Under kunnen weten dan dat ook graaf Andrassy A. V.J. S. en A. O.,'wonende té Bleiswyk, besch. van diefstal van eendeu. Eisch 14 dagen gev. eenz. weoxUeder. In bovenstaan* jiwv gciiivun vaugcr ic vuucwaïcr, ia uvuuviuu de heer C. Snelleman. Tot tweede hnlponderwyze- ré» m de «peubare «drool sddirar werd benoemd mq. L. Diephuin, thans als zoodanig werkzaam te Epe. Dinsdagmorgen ten 10 ure vertrok van Utrecht de eerste personentrein naar Leiden, ten einde de beambten der lyn LeidenWoerden op hun bestem ming te brengen. Door den Raad van toezicht op de spoorwegdien-C^ ten is gisteren de opneming geschied van den spoor weg LeidenWoerden, welke opneming moetfvooraf gaan aan *s Ministers machtiging tot opening van den dienst. Staten-Genera&l. Twbbdb Kamkb. ^Zittin gen van 8 en 9 October. w In dë fitting van Dinsdag is de heer van Swin- deren, nieuw benoemd lid in het hoofdkiesdistriot Dokkum, beëedigd en toegelaten. Aangenomen zijn de ontwerpen tot goedkeuring eener dading omtrent het schip Qainlel, betreffende de grensverandering van Hekelingen, tot goedkeuring van Indische credieten over 1876 en 1877 en tot naturalisatie van Vermeu len en negen anderen. In de zitting van gisteren is het wetsontwerp be treffende het buwelyk des konings, met algemeene stemmen goedgekeurd, en daarna, met 56 stemmen te gen 1, onveranderd aangenomen het wetsontwerp re gelende de. voorwaarden tot verkrijging der bevoegd heid van arts, na verwerping van twee amendemen ten op art. 4. De kamer is op retyes gescheiden. lu de geheime raadszitting, door den Haagschea gemeenteraad den In October jl. gehouden, is vast gesteld een'adres van gelukwensching aan Z. M. den koning met zyue verloving met H. K. H. mevrouw de prinses van Waldëck-Pyrmont. Dit werd in da vergadering van Dinsdag dóór den voorzitter open baar gemaakt. Gisteren is men op bet Beursplein voor bet station te Rotterdam, begonnen met het nemen van een proef tot een nieuw stelsel van spoorlegging voor den tramway. Een jeugdig wynkoopersbediende te Rotterdam heeft zich, het leven moede, op zyn kantoor door een pistoolschot den schedel verbrijzeld. Naar men verneemt, is door d^ firma Jnllien en Cie. te Brussel aan den Minister van wateiptaat aan vraag gedaan om eene concessie voor d in den val der beide lands-ministeries, werd mede- gesleept, daar *t onmogelijk zou zyn parlementaire ministeriën te Pesth en te Weenen te vormen, terwyl de buitenlandsche politiek, welke door bride parle menten afgekeurd werd, onveranderd zou worden voort gezet. Voor zooveel men uit de tegenstrijdige berichten kan nagaan, zijn de Engrisch-Indischc troepen nog niet Afghanistan binnengrtrokken en poogt men nog den Emir ontzag in te boezemen door sterke afdee- liugen samen te trekkeu aan de grenzen. Maar reeds nu zyn de Indische dagbfadeu vol kladhen over de intendance. Mét- name schijnt niet voldoende voor vervoermiddelen te .zijn gezorgd. Dit verneemt men van de troepen, die naar Jamrood moeten ruk ken (Khyberpas) en crenet-us van de «fdeeling be stemd naar Qurttah. Nog altijd schijnt men to gelooven, dat de troepen zich slechts zullen hebben te vertuouen, om de Af- ghanen tegen den ’Eiuir in opstand te brengen. „Te Lahore (schrijft een correspondent) zijn de inboor lingen algemeen van geygplen, dat alleen reeds het binnenrukken der Britschc troepen hei afzetten en misschien het vermoorden, van den Emir tengevolge hebben zal.” Heeft de vorming van een ni$uw Egyptisch kabinet aanleiding gegeven tot eeujge moefelijkhedeu tusschen Frankrijk en Engeland, dfe echter weldra zijn opge lost, th As heeft Italië bedenkingen geopperd tegen de regeling der ministerieels portefeuilles in Egypte. De Italiaanschc regeéring gaat nl. uit van het denk beeld, dat aan Egypte eén internationale regeerings- vonn is gegeven en verklaart nu, dat met het oog op de gewichtige belangen die Italië bij den gang van zaken in Egypte heeft, het nie|.-«un gedoogen, dat het geen itrk*d afTde EfgrptiMUqM^e ani uitoefenen. De regecringen vnft Frankrijk en Enge land hebben hierop geantwoord, dat de optrediug jan vreemdelingen iu het Egyptische Ministerie volstrekt geen officieel karakter beeft en niet kaff worden beschouwd als een qnaestie van internationaal- administratief recht. De Italiaausc^ regeering heeft echter met deze verklaring geen genoegen genomen, maar volhardt in haar verlangen om ook invloed uit te oefinen op de Egyptische aangelegenheden. Eene beslissiug is nog niet genomen en aan' de vertegenwoordigers van Italië zyn nieuwe instructies gezonden ter voortzetting van de pogingen' om de belangen van Italië te handhaven. Bij al de ver schillende bestanddcelen, waaruit regeering cn rechts pleging in Egypte tegenwoordig bestaan, ware het niet te verwonderen, zoo een Babylonische spraak verwarring ontstond, die een geheide reorganisatie noodzakelyk’ maakt. GOUDA, 10 October 1878. Het ontwerp van wet betreffende het huwelyk van Z. M. den Koning met mevrouw de Prinses Adel heid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyrmout is in de gisteren gehouden zitting*der Tweede Kamer met algemeene stemmen goedgekeurd. In de zitting der Rotterdamsche Arr.-Rechtbank van Dinsdagmorgen, werd o. a. reróordecld: J. B.besch. van beleediging van een bedienend beambte, tot 15 boete of 2 dagen gev. M. D. besch. van geweldpleging jegens dienend beambte, werd vrygesproken. Vervolgens stonden terecht W. H.wonende te Gouda, besch. van mishandeling van J. de B. Eisch 15 dagen gev. eenz. en ƒ8 boete of 1 dag gev. eenz. E. V.huisvr. van N. S.wonende te Gouda, besch. van beleediging met woorden van «en bedienende beambte. Eisch /10 boete of 3d. gev. H. B.wonebde te Moordrecht, besch. vgn l^t slaan van een bedienend beambte.. Eisch 15 dagen gev. eenz.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1