WB.Ï door myne de jongste onderzoe- lopigste ge- toring te ^richtingen. Ie noodlot- ge buiten nekten en 1883. BINNENLAND. ELS OEN Zondag 1 Juli. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. sis .AAR, irkoek, jnlanl I 6. FVERE De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 'NG IAN. 4 AD VERTENTIËN worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN appeljjke het Clan. Bestuur: de predi- worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS lo. 90 enter, van i te Hazeri- R en HEES- LADEN van JULI a s. augen voor radschappen beboerende m den Wie lijk gelegen WATER, karen, voor ngende met huurder om te stichten; r Secretarie De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 rranco per post 1.50. terd. Ver- ig van de i -4 GOUDSCHE COURANT. 1 eene Medaille tSMl iilBSO. Kolte fleueh— m luli«M, PirlH. Ftadawr Qmv CUtnUM ND; i, BRUSSEL nimtavMI Colflenr. Gouda, Het gerechtshof te Hage heef', gisteren de Ko- °ing, van Gorinchem, wegens moedwilligen manslag tot 20 jaren tuchthui.straf veroordeeld. De veroordeelde heeft cassatie aangeteekend. doen. Tot nadere regeling van een als op een gisterenavond gelp de Afd. Gouda en Omstret besloten door het Bestuurt afzonderlijke Commissie wordei het lijn aal voor een 1‘ Hoofdbestuur |en Afgevaardigd De werkzaamheden aan w. Oudewater Montfoort Utrecht worden door De Arrondissements-Beohtbank te Rotterdam heeft gisteren Jaautje Struik schuldig verklaard aan twee oplichtingen en den diefstal van juweelen en haar veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en 2 boeten, elk van f 100. Jan Hendrik van Zutphen schuldig verklaard aan medeplichtigheid aan diefstal en hem veroordeeld tot 2 jaren gevangenisstraf, Emanuel David Consenbeim schuldig verklaard aan heling en veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Vrijgesproken: Gerrit Struik, Antonie Koelink, Jacob Jools en Theodoras Nioolaas Van der Heem. De Gemeenteraad van Rotterdam heeft Donderdag met 19 tegen 18 stemmen beslist, dat de gemeente de levering van Gas aan den Rechter Maasoever in eigen beheer zal nemen. Echter verwierp hij met 14 tegen 13 stemmen het voorstel tot aankoop te dien eiude van de Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek. Een aantal leden, hoofdsakelijk aandeelhouders in de Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek, hadden de raadzaal verlaten, ten einde zich van stemming te kunnen onthouden. Uit het gevallen besluit spruit nu voort, dat B. en W. worden uitgenoodigd nadere voorstellen te doen tot uitvoering van het eerste punt. De heer Chatwood, de fabrikant der bekende brand* kasten, is voornemens binnenkort aan eenige genoo- digden een lunch aan te bieden in zijn reusachtige brandkast, die in de Engelsche afdeeling der machine- galerjj van de kol. tentoonstelling te Amsterdam geplaatst is. De kast weegt niet minder dan 12.000 kilo en beslaat een oppervlakte van negen vierkante meters. Aan hel verslag van directeuren der Ned. Maat schappij 10t bevordering van Nijverheid orer den staat der Maatschappij in 1882*83 outleenen wij het volgende Ingevolge de besluiten der vorige alg. vergadering zyn aan de Regeering de volgende adressen gezon den a. over de vestiging van een proefstation tot onderzoek van steenkolen b. over de instelling eener maritieme rechtbank c. over het landbouwonderwijs voor ambtenaren bij de koloniale cultures. Op het adres sub b. is van de Regeering een antwoord ont vangen, waarin wordt te kennen gegeven, dat de tegenwoordige regeling voldoende wordt geacht en er dus geen termen zijn gevonden om aan het ver zoek gevolg te geven. Naar aanleiding van een besluit dierzelfde alg. verg, zijn directeuren in correspondentie getreden met de Commissie der Internationale Tentoonstelling te Amsterdam betreffende de gewenschte tariefsvermin dering voor de Nederlandsebe inzenders. Directeuren verheugen zich, dat de Regeering heeft gehoor ge geven aan den algemeenen wensch om den Neder- landsoben iudustriëelen de inzending op deze tentoon stelling minder kostbaar te maken. De commissie, benoemd tot nader onderzoek be treffende de Vereenigingen tot het bouwen van arbei derswoningen, die zich speciaal ook zou belasten met het instellen van een onderzoek naar den toestand der arbeiderswoningen in het buitenland, ondervond vele teleurstellingen, die baar in de volvoering van haar taak dwarsboomden. Directeuren stellen voor, die zaak verder te laten rusten. Het schijnt toch, dank zij zeker ook aan Het is zeer in het oog loopend, hoezeer onze etens- uurtjes, ja, onze geheele verdeeling ran den dag verschillen van die van vorige eeuwen. Te Berlijn stond men in het laatst van de 16de eeuw om 5 uur ’s morgens op, at om 8 uur soep, gebruikte om 10 uur het middagmaal, om 3 uur brood, om 5 uur hel avondeten en ging om 7 of 8 uur naar bed. Daar bij feestelijke gelegenheden het toeberei den der spijzen meer tijd vereischte, gebruikte men het middagmaal om .11 en het avondeten om 5 uur; gezellige bijeenkomsten en danspartijen mochten niet langer dan tot 8 uur duren. Te dien tijde begonnen de scholen ’s morgens om 6 uur en duurden tot 8 en des middags van 12 tot 2; ’s Woensdags werd er school gehouden tot 9 uur, terwijl de namiddag vrij was. In Frankrijk gebruikte men in de 16de eeuw het middagmaal om 12 en het avondeten om 4 uur. Lode wijk XIV dineerde om 12 uur, zijn gevolg een uur later. In het begin van de 18de eeuw was het reeds algemeen gebruikelijk om 1 uur te dineeren en zoo werd de tijd van het middageten langzamerhand verschoven. {Am. Ct.) X. oppert in De Tijd het denkbeeld, ter wille van het toenemend verkeer, dat alle menschen behalve de moedertaal nog eene taal zouden leeren, die dan wereldtaal zou worden. X. geef: aan om den naijver van groote mogendheden te voorkomen daarvoor het Nederlandpoh te kiezen, of wel het Latijn. Deze keuze bewijst genoeg dat de man niet nage dacht heeft over hetgeen hy zegt, ’t Is indien wy het zoo eens mogen uitdrukken te mal om alleen te loopen, dat men van Griek en Spanjaard, Franschman en Rus zou verlangen, dat ze Hollandscb zouden leeren. De menschen kunneu de woorden niet eens uitspreken. Om met Latijnsche woorden de hedendaagsche be grippen uit te drukken is ook aan ernstige bezwaren onderworpen. Maar het denkbeeld zelf, hoe fraai in theorie, is volstrekt onpractisch. De beschaafden leeren reeds talen, de aristocratie van alle landen spreekt Frapsoh. Maar het volk in zyne wijdste beteekenis, heeft al moeite genoeg om zijn eigen taal te leeren, dan dat er eenige kans zou bestaan dat het nog een extra-taal zóó leerde, dat het er eenig nut van had. GOUDA, 30 Juni 1883. De Algemeene Vergadering van het Nederlandsch Protestantenbond zal dit jaar in Gouda worden gehouden en wel in het laatst van de maand October of het begin van November. De vergadering heeft plaats gedurende twee ach- tereenvolgende dagen, waarop o. a. aan de orde zal zijn de herziening van het Algemeen Reglement. Op den avond van den eersten dag ral zich in de groote of St. Janskerk alhier een zangkoor doen hooren onder leiding van den heer S. van Milligen, welke zich daartoe bereidwillig bereid heeft verklaard, terwijl dienzelfden avond een rede zal worden uitge sproken door den heer Jer®. de Vries, pred. te Haarlem. Naafloop zullen het Hoofdbestuur en bh. Afgevaardigden door de hier gevestigde afdeeling van het'Protestantenbond worden gerecipieerd. Den tweeden dag heeft na afloop der vergadering een diner plaats, terwijl des avonds een bijeenkomst wordt gehouden, waarin ook gelegenheid zal worden gegeven tot debat. Gelijk gewoonlijk zullen ook ditmaal vertegen woordigers uit Engeland, Zwitserland en Duitsch- land, waarschijnlijk ook uit Zweden en Noorwegen op de vergadering aanwezig zijn en uit de door hen vertegenwoordigde landen—mededeelingen y^n “ander zal zoo nden vergadering van n van het Bond is [au die afdeeling eene benoemd, wier taak behooflijke ontvangst van zorg te dragen. i de stoomtramlijn Gouda de IJsel-Stoomtramweg-maatsohappij met spoed voort gezet. Men is reeds tot Haastrecht genaderd. {Locomotief.) Op de Classicale vergadering van Gouda II. Woens dag gehouden, waren 32 predikanten en 38 ouder lingen tegenwoordig. De aftredende leden van het Class. Bestuur: de predi kant Ds. A. Mac Pherson en de ouderlingen G. Van der Zwalm en F. Middelkoop, alsmede de secundi- ouderlingen P. W. Kamphuijzen en J. C. Kuijlenburg werden allen herkozen. Als secundus van Ds. Mac Pherson werd benoemd Ds. T. J. Ringeling van Leksmond en als secundus tan Ds. Vinke, Ds. Van Selms te Leerdam. Wat de door de Synode voorgestelde verande ringen in de reglementen betreft, werd punt I met kleine redactie-wijziging aangenomen. Punt II en III byna eenparig verworpen en punt IV goedgekeurd. Uit Boskoop meldt men van gisteren Heden middag omstreeks 4 uur brak de Gou- wekade voor den Nessepolder doorde polder loopt onder water. de herhaalde bemoeiingen der Maatschappij, dat ten opzichte der arbeiderswoningen thans in onze groote gemeenten een veel gunstiger toestand kan worden aangewezen. Er bestaan nog twee rechtstreeksche afstammelingen van Maarten Luther, die men te Kloster-AHendorf, in Thuringen, ontdekt heeft. Het zijn een 32-jarig timmerman, Heinrich Luther, en diens broeder, Karl, die aan de hoogeschool te Jena in de godge leerdheid studeert. Deze tak der familie Luther geniet bystand nit een fonds, dat ieder van haar leden een som van 50 th. verzekert bij bun beves tiging, hun intrede van de leerjaren en hun huwe- lyk. Karl Luther wordt bij zijn studiën door dit fonds ondersteund. De vader van deze beide jonge mannen was met selaar te Berlijn, waar de dochter van een raads heer, voornamelijk uit vereering voor de nagedach tenis van den grooten hervormer, met hem in het huwelijk trad. Zij werd om dezen stap door haar familie verstooten en onterfd, en stierf in armoede. T-l

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1