sin. IER eri j >RN OF IIJ )S, BINNENLAND. tl Woensdag 17 Augustus. N® 3587. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. J' 'EN. I gï den DE, t 85, lireken; m. .1887. atjl iitf, g ansL. JNGfUNJ, ■s9 aanga- vlpolata's. ring S E. 73a. - —Smits, lAIJ, L, LZEN, 59. s eene prach- r7 r-j advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave De insandlng’ van Ü’h :erb- GQUDSCHECOURANT i innvrage, Gouda. >nd 00 DIJ U LP, iïVISCH ÏN dage- ne nette 1ELEGDE geteem onder later r Flesch a *4/i.en teer door ohol, en i voedend 1 j - 'I De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per driemaanden is 1.25 franco per post 1.50. NT en zich 0 te leveren, eelt. I en geëerden (NSDAG 1Ö Het voorstel-Schaepman betreffende art. 194 indien het al aangenomen was, meent De Tijd, zou den schoolstrijd niet beëindigd, maar toch eenigszins op den achtergrond geschoven hebben. Dan zou men het er voor hebben kunnen houden, dat de Linker zijde haar bereidvaardigheid tot een volledige pacifi catie had willen toonen, zoodat de Rechterzijde den dag der afrekening had kunnen afwachten. Thans zijn de omstandigheden geheel anders. De Eerste Kamer heeft niet verklaard dat de Rechter zijde ongelijk had, zij erkende integendeel het^jgde van het bijzonder godsdienstig onderwijs, men u^n het streven der tegenpartij te waardeeren. Welnu, dan moet de schoolstrijd volgehouden wprden. Hij moet geleverd worden op het terrein van het bestaande Grondwetsartikel. Als axioma dient daarbij vooropgesteld te wprden, zegt De Tijd, dat art 194 zich niet verzet tegen een regeling, waarbij aan den eisch van rechtsgelijkheid wordt wordt voldaan en aan onze grieven wordt tege- moergekomen. Meer dau vroeger hebben wij om trent dit punt liberale bekentennissen in ons voordeel. De strijd geldt dus de wet van Kappeyne van 1878, die wet moet dus ten ondergebracht worden de onrechtvaardigheid er van moet zoo duidelijk aangetoond worden, dat zelfs haar aanhangers zich zullen schamen haar te verdedigen. Het werk zal moeielijk en langdurig zijn. Tot troost en bemoedi ging in dien strijd wijst De Tijd evenwel op den stagenden bloei van het bijzonder godsdienstig onder was en op het verschil tusschen de discusSiën in kamers en kiesvereenigen nu en tien jaar geleden. Vooral is de strijd met vertrouwen te aanvaarden, wijl daarin de katholieken eensgezind zijn. Oim Noorden verwondert zich volstrekt niet over de verwerping van het voorstel-Schaepman. «Het liberalisme, zegt het blad, bestaat niet om der wille van het recht. Het liberalisme bekommert ADVERTENTIÊN worden geplaatst ▼an 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. de Gemeenteraden van Zuid-Beierland, Maasdam, Numahsdorp en Klaaswaal gericht aan Ged. Staten van Zuid-Holland, over het plaatsen van arme krank zinnigen in het gesticht te Dordrecht, werd in de zomervergadering in de afd. der Staten die quaestie ter sprake gebracht en. de vraag gedaan of daar het gebrek aan plaats in de gestichten niet tegen te spreken is, Ged. Staten ook maatregelen hebben beraamd om daarin te voorzien en zoo ja hoever de onderhandelingen deswege gevorderd zijn? Ged. Staten hebben hierop het volgende geantwoord: «De onderhandelingen omtrent het opnemen van behoeftige krankzinnigen uit de Provincie in ge stichten moesten opgeschort worden, tot beslist zal zijn ujelke veranderingen in de in deze Provincie bestaande krankzinnigengestichten zullen komen, ten gevolge van de eischen krachtens de wet van 27 April 1884 gesteld. Thans is in verband daarmede nog hangende de beslissing van den Raad der ge meente Rotterdam, omtrent het al of niet in stand blijvpn van het gesticht aldaar. Deze beslissing, die van grootan invloed is op het aantal krankzin nigen, voor wier opneming zou moeten worden ge zorgd, mag spoedig worden verwacht.* Het optreden van de Gemeenteraden van genoemde gemeenten is alzoo niet onvruchtbaar gebleven. De verpleging van arme krankzinnigen blijft een punt van overweging en met vertrouwen mag een betere regeling dezer hoogst belangrijke zaak worden tege moet gezien. uitslag het examen Engelsch (L. O.) Mej. J. Markus alhier heeft haar examen ge- Dr. Mezger heeft thans besloten in Amsterdam te blijven wonen. Men verneemt dat de ontbinding der beide Kamers der Staten-Generaal zal geschieden opt den sluitings dag, 17 Augustus. Voor de algemeene verkiezingen der Tweede Kamer wordt stellig genoemd Donderdag 1 September. Voor de Eerste Kamer is 8 September bepaald, terwijl de opening der nieuwe zitting zal geschieden op Maandag 19 September. Het te Amsterdam van‘ 1517 September te houden Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres ondervindt van vele zijden warme belangstelling. Het ledental zal dan ook zeker gfooter worden dan van eenig Congres uit den laatsten tijd. Als sprekers lieten zich o. a. reeds inschreven uit Zuid-Nederland Frédéricq, Peter Benoit, dr. Max Rooses, Julius Obrie, Victor De Veen, Em. Bosseels, P. J. Scher- pehzeel; uit Noord-NedfHandprof. Spruyt, dr. Schaepman, prof. Ten Brink, ‘prof. Van der Linden, dr. J. Te Winkel, dr. E. Laurillard, terwijl mevr. Lina Schneider een door haar geschreven «Ge- schichte der Niederlandischen Liiteratur* in openbare zitting aan het Nederlandsche Volk zal opdragen. Omtrent het programma'der jverkzaamheden en der feestelijkheden kunnen wij het volgende mededeelen. Woensdagavond 14 Sept, zullen de Congresleden bijeenkomen in een nader aan te wijzen lokaal, van waar zij zich zullen begeven naar het Stadhuis; men verwacht namelijk, dat, evenals dat bij alle congres sen het gebruik is, de leden officieel ten Raadhuize begroet zullen worden. Donderdag zullen de werk zaamheden beginnen. Als naar gewoonte zal het congres in afdeelingen zijn gesplitst. De afdeelingen vergaderen ’s morgens; des namiddags zullen de a!ge- meene vergaderingen gehouden worden, allen in het gebouw «Felix Meritis*. Donderdag en Vrijdag vergaderen de afdeelingen. Zaterdag zal de laatste algemeene vergadering zijn. Waarschijnlijk zal prof. Quack het congres presideeren. De avonden zullen aan de feestelijkheden gewijd zijn. Donderdag zal de opvoering van dr. Bur- gersdyk’s vertaling van Macbeth* plaats hebben in den Stads-Schouwburg. Dit stuk is reeds in studie genomen en den 8n heeft de regie in tegen woordigheid des vertalers de eerste lezing gehouden. Dr. Burgersdijk heeft Macbeth* tot in de kleinste bijzonderheden voor de opvoering geschikt gemaakt, en zich daarbij vooral gehouden aan de Duitsche tooneelbewerking van Dingelstedt, die proefondervin delijk goed is gebleken. (Toen de Rotterdamsche tooneelisten w Macbeth* opvoerden werd de bewer king van Oechselhauser gevolgd). Vrijdagavond zal er een letterkundige en muzikale bijeenkomst zijn, waarin Vondels «Lucifer* als declamatorium zal ten gehoore worden gebracht; de tekst zal gesproken worden door mr. J. *N. Van Hall. De koren zullen onder leiding van Daniël De Lange met medewer king van de Orkestvereeniging uitgeyoerd worden; het koor zal voor deze gelegenheid zijn sriamgesteld uit de beste krachten der hoofdstad. Waarschijnlijk zullen nog op dezen avond eenige beroemde letter kundigen optreden. Zaterdag zal éene groote feest maaltijd het congres sluiten. Zeker is het, dat er 'ook een plechtigheid ter eere van Vondel zal plaats hebben. Naar aanleiding van verschillende adressen door -- GOUDA, 16 Aju^üstus 1887. Ia de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die dóór 9 leden werd bijge- woond, werd het vroeger door óns medegedeelde voorstel^ van B. en W. betr. de beschikking over de panden uit den boedel van Mej. H. H. Huff man met algemeene stemmen aanga nopten. Voorts werd besloten bet veer op den Katten- singel bij de Crabethstraat waarmede tot heden een proef werd genomen in stand te houden. Tot ‘onderwijzeres aan de 2e Burgerschool voor meisjes werd benoemd mej. 8. Haga te Arnhem en tot onderwijzeres aan de Tusschenschoolmej. E. Sijtsma, te lippenhuizen. I;, De begroeting voor de Stedelijke Gasfabriek, I'1 dienst 1888, werd vastgesteld. Onder de ingekomen stukken waren de volgende I 1. De begroeting der gemeente, voor 1888. f - Deze wend in handen gesteld eener Commissie, tot leden waarvan werden benoemd de hb. Prince, Hoefhamer en IJssel de Schepper. 8. Een adres van den heer W. Begeer en andere ingezetenen waarin wordt aangedrongen op voorzie ning in de hier ter stede bestaande behoefte aan middelbaar onderwijs voor meisjes. In verband met eene verklaring door de Commissie van Toezicht op hét Lager Onderwijs, door den Voorzitter in een vorige raadszitting voorgelezen, dat de 2e Burger- I aphool voor meisjes in geenen deele voldoet aan de eischen, die aan eene dergelijke school moeten wor den gesteld, vragen adressanten 10. Opheffing van de 2e burgerschool voor meisjes; 2o. Uitbreiding van de le burgerschool voor I meisjes f 8o. Oprichting eener middelbare school voor 1 meisjesz Dit adres werd gesteld in handen van B. en W. om bericht en raad. 4. De begroeting der gesubsidieerde instellingen L van weldadigheid, dienst 1888. Deze werden in handen gesteld eener Com- taissie, tot leden waarvan worden benoemd de hh. van Straaten, Straver en Hoogenboom. In deze zitting werden de geloofsbrieven van het f - nieuw benoemd raadslid, den heer W. Lotsy, oader- I. zocht en in orde bevonden en tot zijn toelating be- p I sloten. In het stembureau voor de a.s. verkiezing voor de 2e Kamer werden tot leden benoemd do hh. Dr. H. IJssel de Schepper eii A. K. van der Gar den en tot hnnne plaatsvervangers de hh. G. Straver en H. Jager. De heer A. van der Valk alhier deed met gun- I stigen uitslag het notarieel staatsexamen, eerste gedeelte. Mej. A. M. L. Buijze alhier deed met gunstigen ter verkrijging van do akte voor ■i daan als godsdienst-onderwijzeres. Van de door den Ned. Bhijnspoorweg aangeboden gelegenheid’ om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan, maakten Zondag 253 personen gebruik.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1