I o ST. N° 3643. J887. BINNENLAND. Zondag 25 December. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, roofjes, eks en >ger I Jr, Cent, led gevulde ’EN. orden aan- >nen n AS maken van runnen een orden, zich J. 7 I ‘3 i I I )IJE. üte. üclien, URG, b V IAIK, FEEST by ialade, MATTE, la ROSSE, EN.ZWE- TJES. BALS KG. éLIST. i I ng ran het t <le inrichting verbonden, zijn niet BROOD- afzon- te Gouda. I r Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. ryc x-.r.s.-rtfrwifflBg.tfaa ?,r m«.w jw» «handeling het Mant- eze dat bjj alle dagen o muis aan (SOUPA, 24 December 1837. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Tandarts. nkomen, als I 1RGH, rti-Legi. 17, Gouda, en: ,ADE, stier en s. feest en de af- i Maandag- Bij amendt. werd slechts f 20.000 toegestalin voor van een voetbrug te Geldermalsen, in GOUDSCHE COURANT. Wie betwijfelt dat zulke Inrichtingen, bij meer Z. M. heeft benoemd bij het wapen der inf. tot kapt, den In luit C. Bakker, van het 4e reg. De opvoering van het IKeihnachbi-Oraioriutn, waar over in een vorig nr. van ons blad een en ander werd gemeld, is thans, zooafc uit achterstaande advertentie blykt, bepaald op Zondag 22 Januari II. Do jonge dames-kmns Vogido (Jeanne Kamsteeg pres., Meta Schim i eene loterij organiseerde heeft zooveel succes zich mocht verblijden tort a'd. Main (te Sachsenhausen) gevolgd, dn laatst genoemde, waar in 1—*“ -1- *-* - zelfs vC gehoele inrichting n..r - ren, afwatering houten latwerk fp den grond, kachels, i-ui*. j dames-halsketiing waaraan een medaillon. In de voordeel, bloeit verwanten of aanverwanten, nijd of mpening dat zij die het voorwerp verloren had, daar- boosheid, do wetten van dit eiland en het recht zal aan door middel der dagbladen wel bekendheid zoude i handhaven tusschen de nllerdoorlachtigste gebiedster o-nvon ws.nl.Ha hij .«n tij.l m*«l>*LIJg .f_ 0^-1*-* k--- _...i-- eQ tu8scheil (leZOU rijf maanden verloopen on hoeft hij daarom- l zelven, en dat ik iu mijn oordeel steeds het midden r niets vp.mnmnn Aarmenan. «la mn/la» nv I knnzian »*i waarachtig als dé ruggengraat van -*:,J i van den visch ligt." (Arnh. Cti) Staten-Gene ra al. Eerste Kamer. Omtrent de bij deze Kamer aanhangige ontwer pen, is in de afdeelingen o. a. het volgende verhan deld -. Aangedrongen werd op rentegevende belegging der “Men. Eone herziening der bepalingen betreffende de pen- Eonig® leden verklaarden de. voorstollen der Re- -" J v»n j naar de waarde, met belangstelling te I gemoot te zien,, te meer, daar de instelling der Com- missie met een onderzoek daarnaar belast roeds van de leerlingen gelegenheid gegeven zich geregeld 1885 dagteekont. Omtrent hot Centraal-Station te Amsterdam ver- j van het ge- penanten en overkapping, één directie en wel van ingenieurs der Staatsspoorwegen lasting op do inkomsten, dienst 1887. Het voorstel tot wijziging van Art. 3 der Voor waard »n lietreffendo de levering van gas door de Stedolijke Gasfabriek. Een voorstel betreffende de lij lelijke vervanging der Stids-Vroedvrouw in de 4* wijk. De benoeming van twee Stads-Geneesheeren, Idem van eenen Stads-Vroed meester. Idem van eenen Heelmeester der Gasthuizen. Idem van eenen 2en Onderwijzer aan «le 2e Bur gerschool voor jongens. De voorziening in vacaturen in de Besturen der Stedolijke Instellingen van Weldadigheid en in andere Collegiën en Communiën voor verschillende inrich tingen der Gemeente. op de lichaamsreinheid van het opgroeiende geslacht, j-1. -i_ -t» den bouw 1 plaats van 35.000. I Op een daartoe gedane vraag van den heer De maar i Ruiter Zijlker antwoordde de Minister dat wan- - is neer de Kamer er geld voor geeft, het station-Delf- rapp. tot vtrmin- voor uitbreiding van de spoorwegwerkplaatsen te Tilburg, werd aan genomen met 42 tegen 26 stemmen. De gehcele spoorwegbegrooting werd aangekomen met 64 tegen 3 stemmen. Daarna werd de beraadslaging hervat ovêr de Waterstaatsbegrooting. Daarbij werd een amend, van den heer Van Alphen, om den post van 1000 voor toelage van den onder-voorzitter der landbouw- co remissie te schrappen, aangenomen jnet 39 tegen 27 stemmen. In de avondzitting van Donderdag is bij het Voort gezet debat over hoofdstuk Waterstaat na zeer uitvoe rig debat over het amendement van 8 leden om 30.000 uit te trekken voor oprichting van 3 proef stations, dat amendement met 52 tegen 11 stemmen aangenomen, gewijzigd in dien zin dat bet een memo- riepost is geworden voor oprichting van landbouw proefstations. Deze wyziging was het gevolg van dek v< rklaring der Ministers van Waterstaat en van Binnenlandsche Zaken, dat zij de aanneming van het amendement moesten ontraden, omdat de zaak onvoldoende was voorbereid en de Regeering te zeer gebonden werd. Zij beschouwde het gewijzigde voorstel als eene mo tie, die haar verplicht binnen zoo kort mogelijken tijd als een behoorlijk onderzoek toelaat, een te baden. In een kelderruimte van 2.5 bij 5 meter zijn aan een langen muur drié stortbad-kranen aange- bracht, onder elke waarvan een zinken kuip staat, geschikt om drie kinderen te gelijk op te nemen. Een even gruoto ruimte is ingericht als kleedkamer. Op een bovenverdieping bevinden zich ijzeren bak ken, 1.28 tot 2 kubieke meter water bevattend, dat verwarmd wordt door badkman-buizen, die met de Dinsdag den 27 December 1887, des namiddags kachel in de badkamer in verbinding staan. De ten 1 ure. warmte waarin het water uit de badkraan stroomt, Aan de orde is 35 to; 38 graad Cels us. De bediening van het De ontwerp-verordening ter voldoening aan Art. «ehoel geschiedt door den concierge, terwijl bij het 178 der Gemeentewet. I baden der meisjes diens vrouw behulpzaam is. De Het suppletoir Kohier dor Plaatselijke directe be- hoeveelheid water, voor bet eeurn ud baden van 700 J kinderen benocxligd, is 20 kubieke meter. Elke zeven minuten worden onder een les, waarbij dit weinig hindert (lezen, schrijven enz).—- negeji kinderen naar de badkamer gezonden. Zij blijven daar 3’/f minuut, terwijl de negen voorgaan- den zich aankleeden. Zoo kan men rekenen dat per uur 50 tot 60 jongens van 10 a 12 jaren,, 36 meisjes en kleine kinderen kunnen Ijadeu. Elk kind baadt ééns in «ie 14 dagen. Handdoeken brengt iéder zelf mede, terwijl badschorten en mutsen aan do grootere meisjes worden verstrekt. Het baden is niet verplichtend gesteld. Aanvan kelijk werd er :U“ Z '1l- thans echter algemeen. Eu even algemeen wordt de van Rijksgrond. invloed op de kinderen geroemd frisch en opgo- Woensdag a. wekt komen zij in de Ie? terug Me zin voor rein- wetsontwerpen heid wordt verhoogd? het onder t*x*zicbt aan- en en f w uitkleodeu ia lievorderlijk aan de zorg, door de ouders aan de kleeding besteed. Do kosten, aan de inrichting verbonden, zijn niet bq nei algemeen ueiMt over ue spoorwegbeg zeer aanzienlijk. Voor zoover de kelderruimte lietreft, ting drongen »de heeren Borgesius, Gleichman 1 Ivrwijl die vóór do r Van der Feltz aan op verbinding van dw 0^»^- radwl 102, voor de haven te Zmdbeoek met het station aldaar, terwijl blusleidingen en luidkranen 180 en voor de kuipen L%T Roeds is het voorbreid, door Gottingen gegeven, en uitstapje j loopen zomer, het naar r„.„r ’s Gravenhago via Gouda gedaan. Aan laatstgemeld j ▼au aansluiting oenige oogenblikken toeven. Het toeval wilde dat hy daar eene vondst deed, die hij aanvankelijk meende van weinig b-teekenis te zijn. Later evenwel bleek het gevondene wel van waarde Meta Schim van der Loeff secr.) die onlangs -13 voor eon liefdadig- Joel, gehad op haar werk, dat zij -- -vin den verkoop van al hare loten, terwijl vele keurige prijzen haar werden toe gezonden. Zij is voornemens die prijzen ten atoon te stellen en verzoekt ons te willen melden dat deze expositie zal te zien zijn Woénsdag 28 December a. st. van half 2 tot half 5 ton huize van den hf-er H. P. Schim van der Loeff op de Westhnven. In de Delf tucht Courant leest men Een onzer mede-ingezetenen maakte in den afge- t was den 9en Juli, een i Arnhem. De reis werd per Rhijnspoor van liuiisLguiiiuiu i nun Mier uierKwaaruigsie eeusiurmiuierei* mi station moest de reiziger uitstappen én in afwachting waarvanhet bestaan historisch bewezen wordt van nanalnifin» nan«t»a rsr>r»z>»»kKLl.z... u -1_. voop y’--**-*— J- - moesten afleggen. Het luidde en zijn heiligen inhoud werd daaraan 480 Wte^tl, terwijl reservoir» f 1S<, voor dc bolkachel en luidkranen 180 en voor 30 bedroegen 4 Roeds is het voorbreid, door Gottingen gegeven, 1 in nieuw gebouwde scholen te Mainz en te Frank- mercieel karakter. fort nM. Main ft« Sachsenhausen) gevolgd, dn laatst- De Minister van Vximjioumh. cu*. dvch uu ivusuggmg, dezelfde ruimte als te Göttingen dat wanneer hem tijd wprd gelaten,-hij de spoorwe- djf badkranen werden aangebracht, heeft de ge» meer aan de eischen van handel en industrie i inrichtingmet inbegrip van cementvloe- zou doen beantwoorden. ren, afwatering houten Uitwerf fp den grond, kachels, 2-....,.. buizen, reservoirs, bankeh en kapstokken indektetd- Uaawle de Minister, d|t in het belang kamer „iet meer gekost <lan f 1200. c lu'ktijdig werken aan penanten en overk Wie betwijfelt dat zulke Inrichtingen, bij meer a q*—*- algemeene toepassing, grêoten invloed kunnëli hebben 1 gewenscht is. .1 I1 k1.* i Rij 'imanrlf- dus ook op de volksgezondheid (Soc. IKd. Een >der merkwaardigste eedsformulieren dat hetwelk tot voor vijftig jaren de rechters op het zijl jnet de buitenhaven zal verbonden worden, eiland Man moesten afleggen. Het luidde: //Bij dit I Een amendt. van de cdmm. van boek fwetboek) en zijn heiligen inhoud en bij de dering met 100.000 aangevraagd r,- -- --wonderwerken, welke God gewrocht heeft in zes ‘la c’nnnvnrn'’tm:i te zijn en van belangrijke waarde ook. Het voor- dagen en zeven uhehten, zweer ik en beloof ik, dat werp bleek namelijk te hestaan in een echt gouden ik zonder te letten op gunst of vrie .dschap, liefde of dames-halsketiing waaraan een t r 11 - mgening dat zij die het voorwerp verloren had, daar- boosheid, do wetten van dit eiland en het recht zal geven, wachtte hij zijn tijd geduldig af. Sedert zijn en hare onderdanen op dit eiland er ruim vijf maanden verloopen on hoeft hij daarom- zelven. en dat ik iu mijn oordeel treat nog niets vernomen. Aangozieu- de vinder er houden zal, zoo waara’cht bijzonder op gesteld is het verlorene aan den recht- den haring in het midden matige eigenares ter hand te stollen, zoo hooft hij daartoe onzo bemiddeling ingeroepeti waaraan wij gaarne gehoor geven. Degene die vermeent aanspraak te kunnen maken Op hot gevondene, kan zich aan ons Bureau aanmelden. Ter bevordering van het goede doel worden de elders verschonende dagbladen be leefd uitgenoodigd tot oprtame van bovenstaand bo richt. geconsigneerde geldt Sedert anderhalf jaar bestaat to Göttingen eene sioenen werd als spoedeischend gevraagd, inrichting, waaromtrent de heer J. De «Koning, ;w;VM «v. .L éiviel-ingenieur te Nijmegen, ons oenige mededee- geering omtrent eono before regeling der heffing hngen doed, waarvoor wij met genoegen een plaatsje invoerrechten-J* -- inruimen. Aldartr wordt namelijk in een dor volksscholen missie met een onderzoek daarnaar belast roeds van aan de leerlingen gelegenheid gegeven zich geregeld 1885 d>vrtanlr.,nt Aansluiting van het militair aan hjt middelbaar onderwijs zoude, merkten sommige leden op, niet zonder bezwaren zijn, waar vrij algemeen, ook van wego de Regeering, wordt erkend, dat wijziging der rogelirtg van het middelbaar onderwijs noodzake lijk is. Verschillende leden meenden bij vernieuwing den wensch te moeten uiten, dat met den verkoop der domeinen niet dan met de grootste omzichtigheid zoude worden voortgegaan. Verkoop van dom i inde bosschen achtten sommige leden bedenkelijk. In eene afdeeling werd beweerd, dat mede ten ge volge van ontijdigen verkoop van de vestinggron- den te Coevorden eene goede verbinding der kana len van Overijsel en Drente met dat van Coevor- denAlte Pioeardië was belemmerd. In de gisteren gehouden zitting werden o. m. de navolgende wetsontwerpen aangenomen: tot be krachtiging van provinciale belastingen, tot wij ziging der begroeting van het fonds, voortsprui- tende uit de koopprijzen van domeinen voor 1886, waarbij de heer Van Naamen van; Eemnes aanbeval niet te spoedig heidegronden te verkoopen, daar deze wellicht dienst kunnen doen voor op te richten land- i® uiui. .v.bouw-proefstations en tot bekrachtiging eener over due ook weinig gebruik van gemaak’ 1 eenkomst met de gemeente ’s-Grav'enhage tot aankoop Woensdag a. 8. l’/j ure zijn nog verschillende «___x aan je on|e pe imBsche- Staatsbegr&oting evenwel niet. Tweede Kamer. Zitting van 22 en 23 Dec. By het algemeen debat over de Spoorwegbegroo- i en van de spoorweg- dc heer Van der Goes v. Dirxland wees op de ge ringe opbrengst der Staatsspoorwegen, een, gevolg van den weelderigen bouw en het gemis vi»n com- De Ministef van Waterstaat enz. deed de toezegging.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1