0 ad Dinsdag 29 October. 1889. rt, IMER SB 1P. e Gouda. J 'EN, IGER, en IS, i41 i N° 4056. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* SNEL a. EN, De Eerste Kamer en de Schoolwet. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. I E L, h IDE r 'J I i l inde De inzending van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. -»i t 1T, i J E 8, 1 twijfel, IE No 3 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. echtheid irk steeds en naam OPPE. izeer aan fabriek N. >n. JAKJES. I y GOUDSCHECOURANT AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. rust en neerslachtigheid. In dien strijd was er niemand aan wien hij raad kon vragen, niemand, die, ten minste medelijden met hem had. Als hij het soms waagde, om, in zijne gesprekken met den ouden pastoor, een van de groote probleemen van het leven aan te roeren, die hem bezig hielden, hopende van den ouden man eene of andere een voudige waarheid te yernemen, dat had hij er terstond berouw over. De goede man schudde dan het hoofd, en zeide, dat al die melancholie kwam van te veel studeeren, en dronk dan zijn gewoon glas wijn. En hem bleef niets over, dan zijne koude kamer, zijne boeken en papieren. Om zich eenige afleiding te geven, doorliep hij soms de bladen over politiek, die hem nu en dan gezonden werden door zijne vrienden van Campello, of door een priester, met wien hij vroeger op het seminarium geweest was. Maar ook, als hij terug keerde tot de gebeurtenissen van den dag, zag de abt gedurig reden tot onrust, teleurstelling en onte- I vredenheid. Hij dacht, dat de Italianen niet voort zouden gaan op den weg, dien de Voorzienigheid hun geopend had; hij vreesde bovenal voor de die naren der waarheid, ziende, dat hij zich hoe langs hoe meer afscheidden van de groote menschenfami- lie, in wier midden zij leven, en vergaten, dat de christen geen macht en gezag heeft, om hen, die niet hetzelfde gelooven, als hij, te vernederen en te verachten. «De christen,” zoo zeide hij in zichzel- ven, «verbreidt zyn geloof, maar haat en vervloekt is verwerping der wet ii belang van het vaderland wet is op dit oogenblik scberpiog en verzwaring ida bjj P. veg en bjj Gouwe DRAAT; BOER JVEL en W, Gouda. volk leeft niet van onderwjjs alleen. Er zyn zooveel andere belangen, die behartigd moeten worden en de aandacht verdienen, dat men zich niet moet blindstaren op dat ééne punt. Indien werkeljjk het volksonderwijs bedreigd werd door subsidie aan bijzonder onderwijs en enkele wjjzigingen der wet van ’78, dan ware de ongerustheid der liberalen te verklaren, doch de waarheid is dat enkele, niet de hoofd zaak rakende conceseiën gedaan zijn aan de tegenpartjj om tot een voorloopig vredesver drag te geraken. Doch dit alles is zoo dik- wjjls gezegd, dat wij ons van herhaling er van ontslagen kunnen rekenen. Voor ons is het duidelijk, dat de Eerste Kamer, na al het geen er gebeurd is, niet anders doen kan dan de wet goedkeurenverwerping ware eene staatkundige fout, waarvan de nadeelige ge volgen niet zouden uitblijven. Eene gelegen heid als deze om een welgemeende poging te doen tot tempering van den schoolstrijd keert wéllicbt nooit terug. Naar den geest onzer staatsinstellingen mag de Eerste Kamer eene dergelijke transactie, tot stand gekomen met medewerking van de helft der liberalen, niet verwerpen wegens ondergeschikte punten in de inrichting van de school. Was de wet feene zuivere partywet, geboren nit een stem ming in de Tweede rechts tegen links, dan was het een ander geval. Doch thans geloo ven wij, dat de Eerste Kamer ontrouw zqu worden aan hare roeping, indien zij zich tegen de wet verklaarde en aldus willens en wetens een hoogst bedenkelijke politieke crisis in’t leven riep. Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. kondigt, drong niet door in de harten van de ruwe bewoners dier streek, die sedert lang bekend stond, als het verblijf van een woest en wraakzuchtig volk; en zoo zij soms het oor leenden aan den jeugdigen priester, schudden zij het hoofd, alsof zij zeggen wilden: «Waartoe dient het toch om steeds te spre ken van de vergoeding, die ons wacht voor het lij den Toch werd hij daarom niet moede te onderwijzen, te troosten, te bidden; slechts wanneer hij. meende, dat zijne uitgeputte krachten zouden bezwijken, dan nam hij eenige dagen rust, en sloot zich in zijne kluis op. Dan zocht hij troost en kracht in de weinige boe ken, die hem waren overgebleven, in de geestelijke gemeenschap met hen, die, meer nog dan hy, gele den en gestreden hadden. In de geheimenissen van den godsdienst, ontdekte zich aan hem de tegen woordigheid van den Vader van al wat bestaat, en verheven gedachten werden in zijne ziel geboren; het was hem, of hy het oneindige in de verganke lijkheid, en de eeuwigheid in den tijd begreep. Overtuigd van de waarheid, dat er geen God is zonder liefde, boog hy zyn verstand voor, hetgeen Dante noemt: de goddelijke. Macht, De hoogste Wijsheid en de eerste Liefde, en nam zich voor, om moediger tot zijn heilig werk terug te keeren. Maar op die vluchtige uren van opgewekt, leven dig geloof, volgden dagen en weken van twijfel, on- De dagbladen berichten ons dagelyks, dat nit alle oorden des lands adressen worden ge zonden naar de Eerste Kamer met verzoek, de aanhangige schoolwet njet aan te nemen. Ook uit onze gemeente zal een stuk van ge lijke strekking worden ingediend. Onder de liberalen heerscht du», gelijk ook wel vermoed kon worden, volstrekt geen algemeene inge nomenheid met het feit, dat een zeker aantal vertegenwoordigers van onze richting zich bij deze regeling hebben nedergelegd. Toch hou den wij ons overtuigd, dat vele andere liberalen, ook al wenden zij zich niet tot ons hoogste staatslichaam met het verzoek het ontwerp wel te willen goedkeuren, daaromtrent anders denken en innig overtuigd zjjn, dat 's lands belang de aanneming vordert van deze wet, die zooveel moeite, overleg en zeemanschap gevorderd heeft om haar te brengen in het stadium, waarin zij thans verkeert. VVy al thans zjjn die meening toegedaan en achten het thans op het getouw gezette petitionne ment eensdeels overbodig, anderdeels onnoodige verzwaring van de taak der Eerste Kamer. Overbodig, omdat niets in die adressen staat, wat niet lang en breed bij de beraadslaging in de Tweede Kamer is gezegd en besproken, terwjjl bjj de eindstemming niettemin een aan zienlijk deel der liberalen zich voor de wet hebben verklaard, zoodat de Eerste volkomen Hen verhaal uit Stilaan DOOR j&,, GUILIO C A R C AN O. Frp naar het Italiaanech noon VANESSA. 88) XXVI. De oude pastoor, van nature ruw en onbeschaafd, was door zijnen leeftijd en zjjne kwalen égoïst ge worden, niet veel beter, dan de ruwe en onwetende bergbewoners, in wier midden do abt gekomen was. Bij de arme vrouwen alleen, vond hij nu en dan oenig gevoel voor deugd; van haar hoorde hij soms van die woorden, welke de moederliefde ingeeft, of het geloof in eeno betere wereld. Hij bezocht do verspreide woningen, dwaalde rond op de hoogten, waar achter de rotsen, de woningen der kolenbranders, die wel spelonken gelijken, ver- borgen zjjn; maar nevens de ellende en traagheid vond hij meestal, en zijn hart bloedde er over die neerslachtigheid, die geene onderwerping is, en, er8'®r nog, dat lijdelijke aannemen van het kwade, alsof het eene vergelding was, waarover men zich wreekt, door een vloek in het aangezicht des hemels e worpen. Het woord, dat den menschen vrede ver- bewust is van de omstandigheid, dat de libe ralen in dezen niet eenstemmig denken. Een verzwaring van de taak der liberale leden van de Eerste Kamer, daar deze behoefte hebben aan kalmte om te j/verwegen wat het algemeen belang in deze moeieljjke quaestie van hen vordert en dergeljjke politieke mani festation allicht aanleiding geven tot eenige hartstochtelijkheid en opgewondenheid^ die vreemd moeten blijven aan de beraadslagingen van ons hoogste politieke college. Naar ónze meening plaatsen de adressanten zich op een te bekrompen standpnnt. Het is niet de vraag, wat eisebt het belang der school of der liberale party, maar de vraag is thans: ini het welbegrepen id Afstemming der geKikluidend metver- J 'nn ‘Men heilioozen stryd, die sedert jaren onze politiek beheerscht en bederft. Afstemming zal onvermydeljjkten gevolge hebben den val van dit kabinet, ge volgd hetzij door optreding van een meer ge prononceerd clericaal bewind^ijat het openbaar onderwijs zal ondermjjnen door op de staats- begrooting allerlei besnoeiingen te doen, hetzij door de ontbinding der Tweede Kamer, waarin dan naar alle waarschijnlijkheid de anti-libe- rale meerderheid nog grooter zal worden, want op het terrein der school is gedurende de laatste jaren de slag bjj de stembus geleverd en gere geld door de liberalen verloren. In elk geval wordt de scheuring tusschen de beide richtin gen grooter dan ooit te voren. Daarbjj een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1