ing rnra, nd «Vliet en, 2 flinke I, TDIN en R. MS, kt. a Thee. IS. ten. AND, ren 11 Cen- i de Willens 0° DE VOLKSTELLING. 4108. Dinsdag 31 December. 1880. >ping Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. Tslzx® G-xslst. h i De inBending van advertentiftn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. time en goed JA in ori- kilo, prjjs OM Gz. liker, aria SEVER, 1889, dea huis «Hu- rIJK. KORFF, JACAOrsn De GODD8CHE COURANT van 1 Januari 1890 verschijnt op den morgen van NIEUWJAARSDAG en biedt alzoo een uitstekende gelegenheid aan tot het plaatsen van sHwmswHn. Meer en meer wordt het gewoonte het omslachtige rondzenden van kaart jes te vervangen door het plaatsen van een advertentie in de courant. Belang hebbenden worden daartoe attent ge maakt op bovenstaand bericht. t ongeveer, un k Zoox. t De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Ad vertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschgnt. onderzoek zoowel een rite. GOUDSCHE COURANT. (Uit het Engelsch.) DERTIENDE HOOFDSTAK. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. QROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. kdagen vóór iS 9 tot des g, des mor- SN terstond ie BOUW- 1890. lïaart 1890. n koopprijs rerband, te- op het ver- raarin de ba rdere inlich- HBER aan- 'an den ge- GLEEVER weet, om welke reden ik overtuigd ben, dat er thans tnsschen mij en Jane geen klove meer bestaat. Ik sta thans ver beneden haar, ik zal mijn best doen om van haar vergiffenis te verworven. Deze reden drijft echter het minst aan tot dezen stap, neen ik wil het loochenen: ik wordt voortgedreven door de liefde tot mijn aangebeden vrouw. Het ia onbe grijpelijk hoezeer ik haar bemin. Ondanks alles kan ik haar niet laten, ik behoor haar toe tot in den dood. Je bent getuige geweest van mjjn kwellingen, je kunt nu eenigszins begrijpen dat mijn waanzinnige liefde tot Jane slechts zal ophouden als mijn hart niet meer klopt. Als ik gelijk een eerlijk rechter over mij zelven moot oordeelen, Erik, dan spreek ik zonder schroom het schuldig uit. En nu ik mjjn eer verloren heb, acht ik mij zelven geen schot kruit meer waard. Als Jane den erbarmelijken laffen briefschrijver nog in genade wil aannemen, dan wil ik met haar naar de woestenijen van Noord-Amerika trekken en daar een nieuw leven beginnen. Om zoo te zeggen ga ik dus voor u on alle vrien den deze wereld verlaten, wij zullen elkander nooit wederzien! Vraag mijn mama uit mijn naam ver giffenis, ik kan niet anders handelen. God zegen je, mijn edele, trouwe vriend! Moge hot je geluk ken mij spoedig te vergeten!” Langen tijd staarde Wambold voor zich uit zon der eigenlijk iets te zien. Zoo iets had hij niet verwacht. zjj, dat het streven is gegevens te hebben voor belastingheffing. Tot het welslagen der volks telling is het daarom wenscheljjk, dat ieder het zjjne doet om juiste begrippen daaromtrent te verspreiden en zgn ondergeschikten te helpen met het invullen der biljetten. Vooral is dat de plicht der tellers en daarop is dan ook zeker by de keuze van die personen gerekend. De biljetten bevatten hoofdzakelijk dezelfde vragen als vroeger, doch in één opzicht ver langen zij meer. Wjj bedoelen minder de vraag naar de nationaliteit of naar doofstommen en blinden, welke wjj niet zoo bijzonder gewichtig vinden, maar deze telling kenmerkt zich door een streven naar een meer juiste en gedetail leerde beroepsstatistiek. Daarbjj vooral kunnen zich moeilijkheden voordoen, zoodat het zijn nnt hebben kan de hoofdzaken van dit onder zoek in herinnering te brengen. Er wordt aangenomen een hoofdonderscbei- ding van twee rubrieken; térwjjl op den voor grond wordt gesteld, dat wie meer dan éen betrekking bekleedt, alleen heeft te vermelden zjjn hoofdberoep, nameljjk dat, waarbjj hjj het meeste belang heeft. De hoofdonderscheiding is dan: lo. een ambt of bediening, in dienst van staat, provincie, gemeente, waterschap of kerkgenootschap, welk ambt of bediening ver meld wordt met den titel van aanstelling 2o. een vak van handel of njjverheid, knnst of wetenschap, een beroep, ambacht of handwerk. i Wie onder deze tweede rubriek vallen, noemen i hun vak, beroep, ambacht of handwerk en ver- melden daarbjj: als zjj aan ’t hoofd eener zaak staan le of zjj dat voor eigen rekening zjjn i of als bestuurder voor anderer rekening, 2e hoeveel personen onder hen werken, 3e of zij Krachtens de wet van 22 April 1879 wordt dezer dagen weder eene tienjarige volkstelling gehouden. Het doel is ten behoeve der statis tiek eene nauwkeurige opgave te verkregen van den toestand der bevolking op 1 Januari 1890. Van belang is natuurlijk, dat alle in gezetenen hetzelfde tjjdstip aannemen voor hunne opgaven, vandaar het voorschrift, dat ieder ge houden is mede te deelen, waar hij den nacht van 31 Dee. op 1 Januari heeft doorgebracht. Wjj behoeven onze lezers niet te wjjzen op het groote nut, dat er voor den wetgever en den beoefenaar der wetenschap in gelegen is, van tjjd tot tjjd betrouwbare gegevens te ont vangen van den telkens veranderden toestand der bevolking. Maar het is moeilnker dit min der ontwikkelden aan het verstand te brengen. Deze zgn in den regel bijzonder wantrouwend als hun dergelijke vragen van wege de over heid worden voorgelegd. Dadelijk vreezen sombere nevel op, het was een nacht om recht droef geestig gestemd te worden. Daar scheen een koets van het hotel weg te rijden. Het gedruisch der wielen smoorde in het zand. Een enkele maal knalde de zweep, het gerammel der paardentuigen kon men onderscheiden. Dat alles kwam den officier zeer geheimzinnig voor, op de teenen sloop hij in de gang en luisterde aan de deur van Koerts kamor. Alles was daar stil en daarom keerde Erik terug, denkende dat Koert in een gezonden slaap was ver vallen. Hjj ging weer te bed en sliep rustig in. De zon stond reeds boog aan den hemel, toen er bjj Erik aan de deur werd geklopt. „Kom binnen, Koert!” riep hij en sprong het bed uit. De deur ging open en daar stond de hotelhouder met een brief in de hand. „Pardon, mijnheer!” zeide hjj, «ik kom hier op last van den Heer von Berghaupt. Mjjnheor is vau nacht in stilte vertrokken, hij verzoekt u wel om verschooning. Al het overige vindt u in dezen brief.”' Verbluft nam Erik den brief aan, bedankte den hotelhouder en opende het couvert, zoodra hij alleen was. De brief luidde: „Mjjn waardste vriend Wambold! ik begin mijn brief met een harteljjk vaarwel. Schrik niet, ik denk er niet aan mij het leveu te benemen, neen, ik ga naar mijn vrouw.-Ja, Erik, ik reis mijn vrouw na om aan baar zijde mijn lot te ondergaan. Ge krachtswerktuigen bezigen en zoo ja, van welke soortals zjj in dienstbetrekking zgn, in welke betrekking en in welken dienst zjj werkzaam zgn. Blijkens nadere ministerieele verklarin gen kan men niet volstaan met een generieke opgas e, alskoopman, fabrikant, winkelier, han- delsreiziger, boer, arbeider, maar moet men opgeven, waarin men handel drijft of winkel houdt of reist, wat men fabriceert, of men akkerboer of veehouder is, in welke soort van bedrjjf men arbeidt. Langs dezen weg zal het mogeljjk zgn eenigszins bruikbaar materieel te verkrijgen voor een beroepsstatistiek. Intus- schen doen zich enkele moeilijkheden voor. Zoo b. v. de vraagHoeveel personen zgn onder hem of haar werkzaam? Hierop ant woordt een boer of tuinier met opgaaf van het aantal arbeiders, die in zgn bedrgf onder hem werkzaam zgn, zoowel de arbeiders die op zich zelf wonen, als die welke tot zjjn gezin be- hooren, b.v. kinderen van een leefigd, waarop zjj kunnen «dienen. Verder wordt onder letter g gevraagd: In wiens dienst is hij of zij werkzaam f Deze vraag moet ook worden beantwoord door hen, welke b. v. bjj hun vader in dienst zgn. Zoo is er over geklaagd, dat niet duidelijk bljjkt, hoe personen, die gezamenlijk,'ouderéen firma arbeiden, hun opgaven moeten inrichten. Geven zjj elk het gansche aantal ondergeschikten en werktuigen in hun bedrgf op, dan loopt men gevaar onjuiste resultaten te verkrggen, daar personen en werktuigen dubbel, driedubbel op geteld worden. Geven zij elk voor hun deel een gedeelte van het personeel en de werk tuigen op, dan is de opgaaf onjuist. Of deze 34) Op de wandeling vermeden beiden angstvallig om weer op de pijnlijke zaak terug te komen. Koert was buitengewoon kalm en goedsmoeds, hjj scheen een besluit genomen te hebben, dat de rust in zijn binnenste deed terugkeeren. Hjj bracht Erik naar diens slaapkamer wenschte hem goeden nacht en scheidde van hem met oen handdruk. Geheel gekleed legde Wambold zich te bed, hij wilde elk oogenblik van den nacht gereed zijn, om naar zijn vriend te kunnen ijlen. In de aangrenzende kamer hoorde hij Koert een geruimen tjjd langzaam heen en weer loopen, doch onbemerkt viel hjj in een onrustige sluimering, waarin verwarde droomon hem kwelden. Hjj ontwaakte even na middernacht en keek op zjjn horloge hoe laat het was. In de kamer van Koert was alles rustig. Hjj stapte zacht bet bed uit, liep op de teenen naar het venster en zette dat open. De lucht was bewolkt, nu en dan vielen er eenige droppels regen. Üit het beuken woud steeg een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1