I 1 Nieuws- en Advertentieblad voer Gouda en Omstreken, mt No. 6637. Vrijdag 19 April 1895 BINNENLAND. st. FEVlLLUTOm. De tweede Vrouw. 1 Si 34ste Jaargang. Ui ':j| en. f :e I, l. >r de wer- Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. Genesing) rslag der "f reap. tional Naar het Duittck. >n de inz. om- V. Corswald, 26 Juli. De Uitgave dezer met uitzonderii >or midde catle r van 8». Art. mater- Bedankt voor de polder Hoog en Laag Bilwijk den heer H. Uittenbogaart, als voorzitter. Tot hoofd der par. school te Oudewater is benoemd de heer F. A. Moerel te Hillegom. 9 met 1.90 liOl IMIli: CIIIIIIXT uders van de eerste Naar men verneemt, is het verzoek van de gemeente Krimpen a/d Lek, om het rijkstele- graafkantoor aldaar in ’t genot te stellen van den doorloopenden dagdienst, door den Minister van W., H. en N. van de hand gewezen, omdat het eigen telegrafisch verkeer dier ge meente nog op verre na, niet de hoogte heeft ennen die in de de vestiger iwarden is :gen vrou- t gemaakt irking van avoudigste d aange- ;e verdrin- liohaam en worden en vreeseyke eld. Dan oorsuizeu iekte. Al mwziek en Door de liberale kiesvereeniging te Woerden zyn tot voorioopige candidaten bij de aan staande verkiezing van drie leden der Provin ciale staten in het district Gouda gekozen de bh. J. M. Noothoven van Goor alhier, R. Blok te Lekkerkerk en G. A. van Houweninge Gz. te Moordrecht. In de Donderdagavond gehouden vergadering van de Haastrechtsche kiesvereeniging zijn tot candidaten voor de Provinciale Staten gesteld de aftredende leden, de heerenG. A. van Houweninge Gz. te Moordrecht, R. Blok te Lekkerkerk en J. M. Noothoven van Goor alhier. Door burgemeester en wethouders der ge meente Reeuwyk is in hunne jongste vergade ring het navolgende drietal gemaakt van een onderwijzer aan school A. aldaar. No. 1 de heer A. J. Snel te ’a Gravenhage, no. 2 de heer T. Louwerier te Rotterdam, do. 3 de heer J. G. Koen te Rhenen. er (x/urant geschiedt dagelijks ing van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Benoemd tot tegenschatters der Directe be lasting te Haastrecht de heeren C. Strarer en Th. Hooft. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. bereikt, die op de verlangde dienstuitbreiding aanspraak geeft, en bovendien, de omvang van de berichten wisseling in aanmerking genomen, nog 30 a 40 gemeenten haar in dit opzicht zouden moeten voorgaan. Aan het kantoor Krimpen a/d Lek werden het vorige jaar meer dan 5000 telegrammen behandeld, tengevolge verbinding met Ouderkerk en Krimpen a/d IJsel, van de telephonische tegen mij anders voordeed, dan zij is. Zij is altijd zacht en bedaardik zou mij gemakkelijk kunnen vergissen, als hare oogen niet zoo dikwijls vol haat op mij rustten. Maar hare geniepige boosaardige trekken die houden my wakker. Ik heb reeds bemerkt, dat in Armgard het goede nog niet vernietigd isalleen is er door mevrouw Kaulfuss wat veel onkruid tusschen het koren ge komen en het is inderdaad niet gemakkelyk dat uit te roeien. Wat ik ten goede werk, wordt zooveel mogelijk door mevrouw Kaulfuss vernietigd. En toch ik doe mijn best, want ik begin van het kind te hou den. O ja, ik moet je wat vertellen. Zoolang Tie* fort hier was, durfde ik zyn kamer niet te betreden; zelfs gisteren ontbrak mij daartoe bijna den moed. Eeu onweerstaanbaar verlangen om het portret van Armgard’s moeder te zien, dreef mij echter aanz Vooral werd ik ook aangespoord door het opflikke ren in de donkerbruine oogen der kleine gedurende mijn vertellingen. Ik wilde weten of hare oogen op die van hare moeder geleken. Het was dwaas, dat mijne knieën knikten, toen ik het voorhangsel ter zijde schoof en daarbij de immortellenkrans op mijn hoofd viel. Wat een bekoorlijk gezichtje I Zoo frisch als een Mei-morgen I Hoe kinderlijk Hoe langer ik het blonde jonge gelaat aanstaarde, hoe kalmer mijn hart begon te kloppen. Neen, zulke oogen had Armgard nietdus de oogen gelijken op die van haren vader. Elsa heeft scherp blauwe kijkers zonder diepte of warmte. Het zijn ook niet de trekken van Armgard als ik tenminste verstand heb van gelijkenis. (Wordt r>*rrolffd.) Verder heb ik niets te zeggen. Denk dikwijls aan my, Marie 1 en tracht Armgard lief te krijgen.” Zacht ernstig had hij mij aangezien; bij de laatste woorden beefde zijn stem. Weer voelde ik de tranen in mijn oogen komen, ik had hem over Armgard willen spreken. Nu kon ik het, maar niet zonder aandoening en dat die mij geheel overmeesterde, wilde ik niet. Ik vreesde op dat oogenblik rijn onderzoekenden blik. Alzoo knikte ik even toestem* mend met het hoofd en stak hem zonder spreken de hand toe, die hij slechts een oogenblik drukte en ze daarop losliet Zoo was ons afscheid en nu, vaarwel, Therese I Ik verwacht een langen brief van je. Mahie. Het goedgekeurde kohier van den hoofdelij- ken omslag, dienst ’95, te Waduingeveen, be draagt het cyfer f 9193,58. Er zyn 389 aan slagen, waarover 32 klassen. De le klasse ad f 1,04 per hoofd en de 32e klasse ad f 1092. liefde? Of dat ik ouder en ouder werd, zonder dat iemand mij dien heerlijken beker bood Maar nog iets! Hoeveel menschen leven gelukkig in hun hu welijk Hoe weinigen zyn er, die met een oprecht hart kannen zeggen -. «Waar gij heen trekt, daarheen zal ik trekkenwaar gij blijft, daar zal ik blyven,” zooals Ruth tot Naomi. En wat nog meer de aandacht verdientvelen zijn als verloofden geluk kig met elkaar, maar nauwelijks zyn zij getrouwd, of ze gevoelen zich in de ellende gestort. Je hebt meermalen verweten, dat ik myn verstand liet spre ken, waar het gevoel zich moet laten hoorenmaar deze redeneeringen zijn toch deugdelijk, dat zal je niet ontkennen, Bese P En als ik je nu nog beken, dat ik tot dit huwelijk ben overgegaan, alleen omdat ik hier voor een goede zaak zou kunnen strijden dan, Rese, moet je tevreden zijn. «Je moest eene betrekking* hebben”, zal je mis schien zeggen. Maar jo weet, dat ik die wel gevon den zou hebbenik laat zoo gauw don moed niet zakken. Dat ik ook niet verlokt ben door den adel lijken titel of door den naam van huisvrouw nu daarvoor blijft mijn hart borg, dat volstrekt niet ge juicht heeft bij het verkrijgen van zulk een kwesti euze waardigheid. Wees dus nu tevreden Maar nu iets ®ver Corswald want hoewel je erg uitvaart tegen mijn huwelijk, toch ben je heel nieuws gierig, om daar wat van te vernemen. Hoever ik gekomen bon met mevrouw Kaulfuss «Zoo dichtbij en toch zoo ver”, roep ik triomfeerend. Nu ik geroepen ben om haar verkeerde opvoeding tegen te werken, zou het my spijten, als zij zich Te Schoonhoven ie na een kortstondige on gesteldheid overleden de heer J. E. Steenbakker Morilyon Loysen Jz., predikant bij de Her vormde gemeente aldaar. De overledene was ruim 45 jaren in verschillende gemeenten als predikant werkzaam en sedert 1891 te Schoon hoven. de keuze daarvnn afhankelyk is van de midde len, die daarvoor beschikbaar zullen worden gesteld. Het stellige vertrouwen hebben wij evenwel, dat wanneer wy eerstdaags tot a komen om van u eene bijdrage, hoe gering ook, te vragen, de algemeens belangstelling, die wy zullen vinden, de stichting van een voor Mr. van Bergen IJzendoorn waardig gedenkteeken mogelijk zal maken. De Commissie tot oprichten van een gedenk-, teeken voor Burgemeester van Bergen IJzendoorn: J. M. NOOTHOVEN van GOOR, Voorzitter. G. STRAVER, Onder-Voorzitter. Mr. D. N. BROUWER, Secretaris. C. H00GENB00M, Penningmeester. H. M. DERCKSEN. C. P. W. DESSING. W. J. FORTÜIJN DROOGLEEVER. F. HERMAN Fz. Dr. F. H. G. van ITERSON. H. JAGER. H. J. NEDERHORST. C. G. van der POST. O. C. H. PRINCE. P. de RAADT. J. J. van der SANDEN. A. van VEEN. A. VINGERLING. D G. van VREÜMINGEN. De Commissie hoopt in de week van 21 27 April a. s. tot u te komen om de door u voor het doel bestemde bydrage in ontvangst te nemen. Onlangs werd door ons medegedeeld, dstG. A., weduwe van W. H., wonende te Oudt- water, in verzet was gekomen tegen het ver- stekvonnis, waarby zy veroordeeld werd wegens overtreding der boterwet. Naar aanleiding van dit verzet had eene nieuwe behandeling der zaak voor den kanton rechter te Woerden plaats. Het resultaat daarvan is geweest, dat het eerste by verstek gewezen vonnis vernietigd en de beklaagde vrijgesproken werd. Het Lombok-kruis, ingesteld by kon. besluit van 13 April, ziet er volgens art. 2 aldus uit Het is vierarmig, de armen aan de beide hoeken gepareld, samengeroegd door een medaillon. Het draagt aan de voorzyde op het medail lon de beeldtenis van de Koningin, en op de armen de woorden Lombok, Mataram, Tjakra Negara, 1894aan de keerzydeop het medaillon het rykswapen, omgeven door een lauwerkrans, en op de armen de woorden Hulde aan< Leger >en< Vloot. Het wordt op de linkerborst gedragen aan een lint ter breedte van 3.8 centimeters, be staande uit vyf oranje, afgewisseld door vier Nassausch-blauwe verticale strepen, alle van gelijke breedte. Het lint wordt niet zonder het kruis ge dragen. Het kruis wordt slechts eenmaal uitgereikt. Met zekerheid wordt gemeld, dat de voor malige Rhyn-Spoorweg-ambtenaren, die zich niet met de getroffen schikking hebben kunnen vereenigen, voornemens zyn, bij de Koningin- Regentes een audiëntie aan te vragen, ten einde van H. M. een minnelyke schikking te ver krijgen. GOH DA, 18 April 1895. Met genoegen vernemen wij, dat er pogingen zullen gedaan worden om een waardig monu ment te doen verrijzen voor onzen betreurden burgemeester. Van harte juichen wjj dit denkbeeld toe, dat zeker onzerzijds niet nader behoeft te worden aanbevolen. De eerlang te verspreiden circulaire luidt aldus Stadgenooten 1 Op den 16n Januari 1895 ontviel ons een man, die om zjjne rechtschapenheid en zijne onbegrensde liefde voor de Gemeente, welker belangen hij gedurende meer dan 30 jaren behartigde, ons aller hoogachting en vertrouwen bezat. Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn werd te Gouda geboren en opgevoedna zjjne studiën aan de Hoogeschool op uitnemende wyze te hebben volbracht, trad by te Gonda in het maatschappelijke leven op; den 19n Mei 1864 werd hij door den Koning benoemd om als opvolger van zynen vader het ambt van Bat' gemeester dezer Gemeente op zich te nemen. Korten tijd na deze benoeming verkoos de burgerij hem tot Lid van den Gemeenteraad. Beide betrekkingen vervulde by tot aan zyn dood toe met onpartijdigheid, trouw en op* rechte toewyding. Hy was in den waren zin des woords een Burgervader. Gouda erkende zjjne groote verdiensten meer dan ééns gaf zij daarvac ondubbelzinnig blijk, niet het minst toen de treurmare van zyn overlyden werd vernomen. Men besefte levendig welk zwaar verlies de stad geleden had, maar tevens was men overtuigd, dat de naam van mr. van Bergen IJzendoorn in dankbare herinnering zal blyven voortleven bij allen, die weten met hoeveel y ver en volbardinghy steeds het welzyn van Gouda en hare ingezetenen heeft trachten te bevorderen. De wensch werd geuit, dat ter eere van onzen afgestorven Burgemeester een gedenk teeken in zijne geboortestad zou worden op gericht als zichtbaar bewjjs van dankbare hulde aan zjjne nagedachtenis. Die gedachte heeft ook bij ons, onderge- teekenden, weerklank gevonden. Wij hebben ons tot eene Commissie gevormd met het doel om, gesteund door krachtige medewerking van de zjjde onzer medeburgers, er naar te streven aan het geopperde denkbeeld uitvoering te geven. Wij vermogen niet thans reeds te zeggen welk gedenkteeken zal worden opgericht, daar ^Itfiel ver van Stolwykersluis geraakte verle den Woensdag het paard van den bouwman C. V. aan het hollen, doordien het schrikte van een met hout beladen wagen. Terwijl het rjjtuig tegen een boom geslingerd werd, ging het paard er alleen van door, doch werd spoe dig gegrepen. De zoon van V. bezeerde zich nogal, toen hij trachtte uit het rijtuig te ko men om het paard te grijpen, en de wagen werd in niet geringe mate beschadigd. Wy ontvingen het Programma van de te Arnhem van 24 28 Juli te houden Tentoon- stelling ter gelegenheid van het 50-jarig be staaneer Geldersch-Overyselsche Maatschappij van Landbouw. Detae tentoonstelling zal bestaan uit de vol gende afdeelingen: A. Paarden. B. Rundvee, Varkens, Schapen en Geiten. C. Werktuigen, leer- en hulpmiddelen bjj het Landbouwonderwijs, werktuigen voor Zui velbereiding, Zuivel, Houtteelt enz. Wedstryd tusschen Hoefsmeden, Pluimgedierte en Ko ny nen. Bij deze gelegenheid zal tevens een Concours Hippique worden gehouden. Voor belangstellenden zyn op franco aan vrage Programma's verkrygbaar bjj den late Secr., de heer J. W. J. IJssel de Schepper, Bergstraat te Arnhem. 10) Op rijn vraag antwoordde ik niet, maar ik ver zocht hem met vaste atem «Zeg me nu of go nog een wensch koestert trent Armgard.” «Daarover hebben wij genoeg gesproken,” ant woordde bij koel, «ik vertrouw op je goeden wil en op je zedelijke kracht.” Dat klonk uit de hoogte. Ik was er over geraakt. «Vaarwel dan,” zei ik kortaf. Dat scheen hem te treffen. Vriendelijk noodigde hij mij tot blyven. «Ik heb met den inspecteur alles besproken, wat het beheer van het landgoed aangaat. Van dien kant zal je niet gemoeid wordenmaar wat het huis betreft, dat ia juist volgens mijn wensoh. Je behoeft mijne schoonmama niet naar de oogen te zien. Als er iets moeielyks voorkomt, waarbij de hulp van een man wenschelyk ia, wend je dan tot den huisdokter hij is in zekeren zin mijn vriend. Nu is hij nog voor zijn genoegen op reis, maar in de volgende week komt hij terug. Voor het overige hoop ik. dat je mij van gewichtige zaken mededeeling zult doen. Spaar mij niet. Van tijd tot tyd zal ik je berichten, waar ik ben; beantwoord mijne brieven spoedig, dau zal ik ze op den rechten tijd kunnen ontvangen. Lieve Tbereso 1 Mijn huwelijk scheldt je een goddeloos vabanque- spel en mij noem je een lichtzinnige speelster, die al haar geluk op één kaant heeft gezet! Maar daarin ben je nu toch mis, Rese. Onze toekomst is altijd onzeker; niemand kan vooruit zeggen, welke gevol gen zijn handelingen zullen hebben. Wij moeten dan ook steeds den wil op prijs stellen de uitslag der pogingen is onzeker. Dit geldt in het algemeen, maar stellig niet minder voor het huwelijk. Dat de echtelijke liefde heilig is, omdat zij onze zelfzucht loutert, heb ik nooit betwijfeld. Ook niet, dat die liefde het heerlijkste is, wat er bestaat en ons hier op aarde een hemel verschaft. Maar was het mijne sohuld, dat ik op zeveutienjarigen leeftyd slechts hst aohuim proefde van den wyn der ware

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1