I HET BLOEMENMEISJE. BS drukte M’euwa- ew Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. No. 6&13. mVEBIJ IJ FEUILLETON. i le Gouda. her, i eo Zn. MER, rdam. a Koning Woensdag 13 November 1895. 34ste Jaargang. Mark h van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. e officieel ia toe te brengen, zooah het stoomen van )kea zyn de DOOK ?flII ge- kman k Zoon ia De militaire autoriteit ie van een en ander in kennis gesteld. r aflevérbaar i eene week bakkersknecht, die i f &(M)ten nadeele MBURG. Je prijzen |n door den Stut urandeerd. I neming VKI.IIkl. r.RM sm III De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Hommers VIJF CENTEN. door ie bedraagt tot 55,000 n de 4e tot in de He 1,000 M. eu eveat. tot Naar aanleiding van dat gedeelte van het Voorloopig Verslag over de liegrooting van paard voor - men Met hangenden kop staat 'het Het wordt tyd, dat de vilder ie Heer kz. a verven van alsook alle itte Angiolina’a twijgen verkeerd op on. ajjt-nog altijd even hoog tij meent, dat het niet fat zoo iets niet 60UDSCHE COURANT. gewaarborgde zeker B. eel biedende plan slechts ande 0.000 Mark. ik il ia ianvraag om oedig plaats moge lijk of; 5000 M. 3000 M. 3000 M. 1000 M. ia 400 M. i a 300 M. a 200, 150 M. ia 155 M. 14,100, 98 M. 69, 42, 20 M. 00 pryzen. d in 7 klas- GOD DA, 12 November 1895. Bg de jaarlgksche verpachting van teen- en rysgewas, te Berg-Ambacbt door notaris J. P. Mablstede gehouden, was de opbrengst ditmaal f 300 h f 350 de Hectare. ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. luid 3.50 Juld. 175 luid. O 9O mtvsngt on-' s gehad heb- ngslijst. Wapen van loten en de Ie 7 klassen gratis, de prijzen mpt aan de eimhoudiug. n eenvoudig, rden naar de rfd. 1 of geverfd zond heid en Uit Ridderkerk schrgft men Vanwege H. M. de Koning-Regentes ontving de 88-jarige oud-strgder A. Plaisier een bank biljet van vgf-en-twintig gulden. Di| sommetje komt den ouden man, die van den gulden welke de diaconie der Hervormde gemeente hem elke week geeft moet leven, ^uitstekend te pas. ten het<*bondgenootschap niet alleen moede is maar f 1--w-- met de «Nederlander,* spreekt mr. Haffrfi als zyt} gevoblen uit, dat zulk een a|brel van de vriendschap* met de Katnoliel door do llegeering, welke aan die party het aanzyn dankt en hoogst ongepast van oprechtheid Hoe het aan dat do Nederlander* die zoo fier betuigde dat or ten aanzien der kiesrecht-regeling van De kantonrechter te Rotterdam deed giste renmiddag uitspraak omtrent do op 15 Mei jl. voor Rozenburg plaats gehad hebbende aanva ring tusschen de stoombooten Maassluis*, kapitein J. Drop (oischer) en Burgemeester V. Baron van Heemstra*, kapitein J. van der Graaf (gedaagde). By breed gemotiveerd vonnis besliste de kantonrechter, dat de feiten, zooals ze door eischer zyn gesteld en door getuigen bewezen, door gedaagde niet zyn weersproken dat ofsahoon gedaagde beweert dat de Maas sluis* in zyn vaarlyn lag, by toch het recht niet heeft om aan te varen, en dit te meer nu het vaarwater zoowel voor- als achterwaarts geheel onbelemmerd was; dat de aanvaring dus niet aan overmacht maar wel aan «chuld van gedaagde is te wyten. Mitsdien werd deze ver oordeeld tot betaling der aangerichto schade en in de kosten van het geding, begroot op f 50.52. u De rechtbank in den Haag veroordeelde gisteren tot 2 jaren gevangenisstraf den be klaagde uit Zoeter wonde, die twee schoten op een woning loste met het doel den bewoner lichamelijk letsel t o vonnis besliste. De bekende pikeur B. W. Schippers, die in bet voorjaar zyn woonplaats van Oud-Charlois naar Hilversum verlegde, ten eind» op te tre den als chef van den stal «Triosbepaalt zich niet meer tot ryden op de korte baan, maar kont ook als een der eerste pikeurs op de lange baan uit. De door hem te Cbarloh zon vaak getraineerde hengst «Rejected*, meest bekend als vroeger behoorende aan de beeren D, Ver maat aldaar en Dop te Hilversum, ba* hoert nu ook aan «Trio.Met dezen schim mel werd door hem in het afgeloopen seizoen achtmaal op de lange baan gestart, en aan prjjzen een totaal bedrag behaald van f 940. Met «Sador* werden door Schippers in bet afgeloopen seizoen een massa pryzeu op de korte baan gewonnen. 8) «Wat was dat voor een jong heer, mot wien gij zoo even spraakt?” vroeg Angiolina bij eene pauze. «O, dat was een ara kunstenaar, die mij tot mo del wilde hebben, maar die niet in staat was, mij te betalen, wat alle menschen mij geven.” Hel bloemenmeisje wist nu, wst zij weten wilde «5i antwoordde niets, vervuld ais tij was van gedach ten, waaraan het model geheel vreemd ips. De laatste vatte Antrinlinn’» «vlieren varkaerd on en zoide op schamperen toon. mO ja, ik begrijp u, gij 1 moedig als vroeger. Gij aoenlyk is, model te wezen.” «Neen, ik verzeker u, dat ik aan dacht.” «Dos te beter voor u zelve, wanneer gij van ge dachten veranderd zyt. Het. kan gebeuren, dat gij •r ook toe moet komen.” •’tKan zijn,” zoide Angiolina zuchtende. Zij dacht er aap, hoe dikwijls hare moeder haar had aangezet, naar de aanbiedingen te luisteren, die de voornaamste kunstenaars en rijkste kunstkenners >n de stad haar gedaan hadden. Wanneer zij gewild had, zou bet haar gemakkelijk geweest zyn, veel (•ld met posooren te verdienen, maar hare vrotfwe- Te Berg-Ambacht is de onlangs gemaakte verordening tegen de vermomde bedelary, vast gesteld, afgekondigd en in werking gesteld. Naar wy vernemen, is Zwitserland langs de Franeche-Zwiteersche grens voor onzen vre- invoer opengesteld. f lijke schaamte had haar belet, aan dergelyko aan biedingen gehoor te goven, zoo lang niet de uiterste npod haar dwong. Itomanelli had intusaohen rondgewandeld, en kon de onaangename gedachte niet van zich zetten, dat zijne pogingen bij Violetta mislukt waren. «Hij ge voelde, dat zij haar eisch niet lager zoude stéllen en hij wist, dat hij daaraan niet voldoen kon. Vier francesconen waren ongeveer alles, waarvan bij in de week moest leven. Na eene wandeling van ien half uur, die hem niet vroolylter stemde, keerde hij naar huis terug en ontblootte het standbeeld, om in de beschouwing daarvan troost te vinden. Maar het gelukte niet. Om zyne gedachten van het onaangename onderwerp af te leiden, plaatste hij zich voor den faun en do roos. In deze bezigheid werd hij gestoord door een zacht tikje op de deur. Met eene kalmte, die bewees, dat hy, ofschoon arm, toch geen schulden had, riep hij luide: «Binnen!” Het was Angiolina die binnentrad, blozende, maar vriéndelijk en vroolyk. Itomanelli groette haar verwonderd en verlegen. «Gij komt toch niet, om uwe roos op te eiseben?” vroeg hij. «Stelt gij er prijs op Of hebt gij ze (Misschien reeds weg geworpen?” «Hoe kunt gij zoo iets vragen F Ik zal de bloem bewaren als eene gedachtenis van u, wanneer gy het mij toestaai.” «Zeer gaarne. Ik kom u iets verzoeken.” «En dat is? Wanneer ik gelukkig genoeg ben, iets voor u te kunnen doen, wees dan overtuigd, dat ik hei met het grootje genoegen doen zal.” in eene mand wyn on brood, vrachten eo dergolfiken mede. Zij hielden dan zamen hunne maaltijden. Des namiddags zag tij syn linnen en kleed er en na. Eindelijk kwam zy voor goed by hem. Hoe gelukkig on dankbaar Romanolli in dozen tijd was, kau mot geen woorden worden aitgodrukt. tin nog minder, hoe good en liefderijk en opofforood Angiolina was. Zij bad haar huishouden met het zijne vereenigd en wie het mooat tot de gemeen schappelijke uitgaven bijdroóg, zal wel niet béboevüii gezegd te worden. Geduldig verdroog zy van bare moedor hot verwyl, Jat «ij zich wegwierp, on met trotschheid woes zij degenen af, die ai te vêel ver trouwden op bet gezegde «De eorate stap alleen valt zwaar.” Van 7 tot II uaA dos voormiddag» was «ij bloe menmeisje daarna wijdde zij zich geheel aan haar minnaar. En nooit kon eene minnares innemender zijn dan zij, wanneer «ij, levendig en vlag als oen vogel, over do ongelyko steenen huppelde, of druk bezig was met den maaltijd, of een voorkomen ven stille waardigheid aannam, om Florence in beeld voor te stellen. Deze betrekking was spoedig genoog in de stad bekend, maar Angelina's volkomen belangeloosheid eu do verschoonendo beoordeeling der Florent ij nero in dergelijke'gevallen maakten, dat niemand haar met eene harde uitdrukking, mot eone onkTesche aan merking kwetste. Zelfs de Oostenrijker liet niets* blijkoii hij hield op, baar zijn bof te maken <*u wreekte zich, door hare bouquolten dubbel zoo boog ais vroeger te betelen. Wol meende hij, dat bet edele meis je bare liefde aan een onbeduidend wezen verspild bad. (rerdf rorw^d). Over de Amsterdamsche tentoonstelling schrgft het »Hbld«: Allea an *t afbraken Rutscbbaan, olifant, Doister Afrika, schip, Oud-Holland wielerbaan, alles wordt afgebroken, De wareldbazar is ontdaan van winkeljes en begint meer en meer transparant te worden, evenals de olifant die alleen van beneden naar boven niet doorzichtig is. Doorzichtigheid is thans de kwaal van alles wat op bet terrein staat. Zelfs de mail boot lydt er aan en als men het paard de hnifksr in bet rechteroog ziet, kjjkt het linker nit. dier en treart. er by komt. Veel valt er van de afbrekery niet ie ver tellen. 't Ziet er alles woest uit en de regen maakt het niet beter. In het hoofdgoboaw lekt het door, maar geen nood byna alles is reeds ingepakt. De mannen met bascule en duimstok hebben druk werk. De perskamer dient als bivak voor soldaten. De lange tafel op de zes magere pootjes wiebeliger gedachtenisseis met meer van die tafels weg genomen. En terwyl alles aan het afbreken is, beeft de Atnsterdamsche Ijsclub ploegen grondwer kers aan den gang gezet om de dykjes aan te leggen voor de baan. De halve omtrek aan de zyde van de Royschdaelkade is reeds afge paald en gedeeltelyk ook reeds voltooid. Aan de groote tribune wordt het noodige timmer werk verricht. steeds door haar is gesteund, zou zyn, en eene verzaking eu goede trouw. den anderen kant mogelyk h, Belooft gij mij dat «Ik zweer bet u bij alle góden.” /«Welnu, gij hebt oen model noodig. Neem mij.” «U riep Itomanelli met de uiterste verbazing. «Ja of zoudt gij donken, dat ik or niet goschikt voor ben? «Er is geen vrouw in geheol Florence, die ik lie ver tot model zoo willen hebben. Maar ik weet, dat gy reeds vroeger door groote kunstenaars zijt aan gezocht, om voor hen te poseren.” «Ik sloeg hen toen sf, maar nu bied ik mij zelve aan. Vindt gij dit zoo vreemd? Gij weet hoe wis pelturig de vrouwen zyn. En bovendien zou ik het voor niemand anders willen doen dsn voor n.” Hot schemerde Itomanelli voor de oogen, zoo gloeiend was <l« blB, dien zij hom toezond. Hij zweeg oeo oogenblik en zeido daarop met onvaste stom «Maar, Angiolina, ik ben arm, ik kan a niet be talen, zoo als gij het verdient. Ga naar Berranti of Forrioi, zij zyn rijk en gezocht.” «Wat zij «ijn, kunt gij worden." «Maar ik ben hot niet. Het zoa van nwen kant eene groote opoffering zijn.” «Wat zou dat? Ik wil mij voor u opofferon, want ik ik bemin a.” «O, Angiolina I” Van dit oogenblik af aan wm alles in .orde. Itomanelli begon aar. zijn beeld te werken on werd .zoowel door de kunst als door de liefde geïnspireerd. De eerste dagen kwam Angiolina enkele uren, later bleef «ij dea geheelen dag en begon aan bet atelier oen prettiger aaozien te geven. Opdat Romanolli niet sou behoeven uit te gaan, bracht zy nu en dan Binnenlandsche Zaken, 't welk op 'a ministers politiek beleid betrekking heeft, maakt het Centrum* de opmerking, dat het niet moei lijk ia, ca te gaan welke leden vóór on welke togen dat beleid hebben gesproken. De leden sin de meeste afdeelingen*, die het afkeurden, dat de minister onder de tegen woordige politieke omstandigheden gemeend heeft een begrnoting als «leze te moeten indie nen en*., zyn natuurlijk anti-liberalen. Zij zyu vooral Van Honten's tydelyke assistenten in het vorig jaar. En tegenover hen staan de liberalen: »vele leden,* die in deze afkeuring geenszins doelden, 'e ministers «kloekheid* pre zen, ayn houding verdedigden en verkondigden, dat elke regeering verplicht it te lorgen voor het openbaar onderwys. De teleurstelling der eersten, de tevredenheid der laatsten zyn in het vendag zoor duidelijk tot uitdrukking ge komen. En men kan zeggen, dat do gewaar wordingen door Van Houtens plannen onder de afgevaardigden opgewekt, volkomen strookon met die waaraan van beide kanten reeds uitisg werd gegeven in de pers. Met bet verleidelyk lokaas der onderwijs posten heeft de heer Van Houten de liberalen van alle richting onder één hoed gevangen. Dat hij daardoor zyn bondgenooten van ver leden jaar van zich heeft afgestooteu, scbjjut hem weinig zorg te baren. Maar reeds dit Voorloopig Verslag kan men als een succes van belang voor den minister boschouwo» meent het «Ceutrum*. Nu «vele loden* in do afdeelingen syn staatkundig beleid hebben gebillykt, scbynt de overwinning by het aan staande begrootingsdebat hem gewaarborgd. «Wat bljjft er vraagt bet «Centrum* ton slotte na dit Verslag nog over van het karakter dezer llegeering ah ministerie «ad hoe Door de Maatschappy tot Nut van 't Alge meen is weer een nieuw boekje uitgegeven in de reeks volksgeechriften. Het is «Een hand vol Spreuken» door Sprokkelaar H.Azn. mooie en nuttige gezegden voor ouders, «oor kinde ren en voor allqp. Zoo’n boekje kan, ah men het goed weet te gebruiken, de spreuken aan dachtig leest en overdenkt, een ware vriend wezen voor een heel gesin. We zouden alleen wel willen vragen, of het by een volgenden drpk niet iets boter kan worden nagezien zoo bladerende vonden we onder de spreuken e^, aLtwee tweemaal instaan, een van Allard Pierson (bh. - 41 en 69), een van Comtesse Piiiua (bh. 41 en 70). En waarom staat een citaat uit Sara Burgerhart niet op nanrn van de schryfster, zooals alle andere, waarvan de auteur bekend is? Uitgave van M. E. de Graanw te Ouder kerk, die aankondigt, dal er van de meeste boekjes van het Nut thans vyftig gesorteerd te krygen zjjn voor 50 cents, al een zéér ge ringe prys. Zaterdagavond kregen in het gezin van H. v. d. V., woonachtig aan den Singel weg bui ten dp voormalige Ebbingepoort te Groningen broer en zuster twist over oen paar schoenen. De .twist liep zoo hoog, dat de jongen, Arend, 16 ja a 5 ood, zyne zuster, Elisabeth, 19 jaar ond, een slag gaf, waarop zij een aardappel mesje van de tafel nam en baren broeder daarmede zoo diep in den rug "tak. dat da nier verwond werd. Ontniddeliyk werd hulp ingeroepen cn daarna de gekwetste overge bracht naar het academisch ziekenhuis. Zyn toestand was gisteren redelyk. Naar het huis van bewaring te 's-Grartn- hage werd overgebracht oen I verdacht wordt een som van van zyn patroon te hebben verduisterd. Men meldt uit Den Haag: In den afgeloopen nacht opdervond de po litie een zeer ernstig verzet van cavaleristen. Aanleiding was bet feit dat een agent in de Passage een huzaar aansprak en wilde mede voeren naar het pulitiebnroel aan de N. Haven, wgl do militair in het bezit bleek van een ah vermist aangegeven parapluis. Op de Kapeh- Iftug kreeg do politiebeambte een sabelslag van sen brigadier der huzaren en ontstond spoedig Mn algemeen gevecht tusschen de zonen van Mars en de politie, dat later herhaald werd toen eenige agenten uit bet commissariaat uit kokken om medeplichtigen aan de feitelijkhe den in arrest te nemen. Sommige agenten bekwamen bloedende won den'terwyl de helmen van de meeaten vernield werden door sabelhouwen. De hoor HafTmens geeft echter den moed niet op. Uit hei feit, dat er in 's ministers begroeting «oen paar nieuwigheden* voorko men, die aan vole bondgonooten tuinhagen, mag men aldus betoogt hjj in zyn «Venl. Weekblad* niet afleiden, dat mft Ven Hon or zich aan onttrekt. In tegenstelling «Nederlander,* spreekt mr. Haffedans •>- -preken «oliekon

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1