andbrievL R!AU U8HT ECP •53e Jaargang. Prinses of Gravin. Will ikenhuis I ‘ie-VL-ws- ezx ^.d-vertezxtïeloleLd. voor G-ou-d.©, ezx dogelijks Donderdag 11 Juni 1914. I Verschijnt behalve Zon- Buitenlandsch. Nieuws. I THECKBfl. Telefoon latere. 82. <O. 12499. en Feestdagen. prus .VehauvekT’ enti én- Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. VKRGAÜEKHG VAN D8NGE1I1SENTKBAAÜ iMUlLLKlOh. V onveranderd voort Maar ,On- was (Wordt vervolgd.) ikman Zn., o Ij an f 1000. 5oo I «rwectotvnmt, w«rk in de helft I en vror de helft Ue U aan groene teven. maakt, dat Uw Jdt, Uw handen rden en Uw loven 41a. *ezul verheid van «kt haar alleen voor het van korthaar tljnekant iage Budat nifccn ilbcin altiH nooif en stemden deheoren:IJwol- l en Mnyl- - Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Maukt 31, by onze Agenten, om long. den een loos huwelijk haar is Genoegen”, 7% o» d 15e Reg. Inf. ihaakbord 8»/s nar, 'he Zwemclub. en wy geregeld tydig ogen ontvangen vM reerten, vermaW deze dan in onal den. lingen aan de talrijke reporters te doen. Kellar, een Oostenrijkscne Israëliet, die tusschendekspassagier aan boord van de Empress was, vertelde, dat hij uit Canada naar Oostenrijk terugkeerde, om ziju moeder af te halen. Hij had alles, wat hij bezat, verloren, met in-* begrip van 500 dollars. Na vergeefsche pogingen om in de reddingbooten te komen, was hij in het water gesprongen en zwom een half uur lang. Hy had geen zuiging gevoeld, het sohip zonk, en na een minuut was het watervlak volkomen rustig geweest. Weinige minuten later had hij gegil van vrouwen en kinderen gehoord, en hulpgeroep van mannen, en daarop volgde een doodelijke stilte. Ten slotte was Kellar in een reddingboot opge nomen. De leden van het Laurence Irving* gezelschap, die niet met mr. en mrs. Irving aan boord van de Empress reisden, en 51 leden van het Heilsleger, gedelegeerden voor het Congres der Natiën, kwamen gisteren met de Teu tonic te Liverpool aan en zetten de reis naar Londen voort. Voor het Mansion House-fonds is nu reeds meer dan 29.000 p.st. bijgedragen. Volgens een telegram uit Rimourski is een duiker van Druid, een Cana- deesch regeeringachipjnaar de gezon ken Empress afgedaaW, om een onder zoek in te stellen. Hij vond het schip op een zijde liggen, 180 voet dien. AJh boord van de Druid bevond zich ook George Weatherspoon, een expert, die aangesteld is, om te trach ten de lijken naar boven te brengen. Hij heeft ook de lijken van de matro zen geborgen, die met de Maine in de diepte waren verdwenen. 1) „Genoeg, genoeg, Charlotte! Houd op!( Ik kan het niet langer aan hoo- rca”, riep mevrouw uit en hield haar ©oren dicht tot Charlotte het boek bad- dichtgeslagen. „Ik kan mij wel Voorstellen, dat het verhaal eindigt. Zij sterft aan de tering en hij gaal naar de Zoeloekaffers om den dood' te vinden. Zeg Charlotte, is het niet zoo? Je hebt toch zeker al eens ge keken, hoe het met hem afloopt Na tuurlijk! dat dacht ik wel... Waar halen die romanschrijvers toch al dien onzin vandaan?” Charlotte sloeg de oogen ten he mel. zuchtte en antwoordde: „On zin?... O, mevrouw, wegens de lief de hebben reeds zoovele menscheiv den dood gezocht.” Mevrouw keek haar overmoedig aan envroeg met een sarcastisch glim lachje! „Geldt Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 B|j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen t wee lierekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. r Per kwartaal Idem franco per post die romantische getrouwdheid en die vereering van vergeet-mij-niet en oude minnebrieven, die je in de schrijd map bewaart, maar dia vrij wat be ter hier in den haard geborgen zou den zijn. Kom Charlotte, al$- men veertig jaar wordt, krijgt men soms nog verstand. Je bent er niet ver af, laat dus de kans niet ongebruikt voorbijgaan. Zij lachte toid en sloeg volstrekt geen acht op het verstoorde gelaat van Charlotte. „Helaas! mevrouw gelooft niet aan de macht der liefde”, zei juffrouw koel. „Neen, dat doe ik volstrekt niet”, bevestigde mevrouw, „en dagelijks dank ik den Hemel, dat ik geen aan leg heb voor zulke dwaasheid. Ik zeg je, Charlotte, de liefde, waarmee de dichters dwepen, is niets dan een droombeeld, dat ik ken, is mijn ge noegen, en ik zal mijn genoegen voor niets ter wereld laten bederven door de afdwaling, die de mensehen liefde noemen. Och, geef mij het „Journal amusaht” eens aan. Zoo, dank je. Ik heb je niet lang noodig. Over eeft uur moet het rijtuig voorkomen... Nog iets! Schrijf een paar regels min het bestuur der Vrmiwenvcreeniging. Laat het bestuur weten, dat ik tot mijn spift niet aan den weldadigheids- bazaar kan deelnemen, aangezien mij dat te veel zou inspannen. Nu, waar wacht je op, Charlotte?” te ze zag eigenlijk niets, gelaat lag een trek van «n- Zl, die bewees, dat haar niet van vroolljken, aard Koren. En het leven had voor haar toch vele voorwaarden vervuld gelukkig te zijn- Zij was schoon, gevierd, rijk, en door dood van haar man had zij na kortstondig, vreugf vrijheid teruggekno Üit een voorname familie gespro ten, was zij door haar lichtzlnmigen verarmden vader tot een huwelijk met den ouden mlllionair overgehaald. Men had haar nW tot dit huwelijk gedwongen, maar men had haar do voordoden daarvan zoo duidelijk on der hot oog gebracht, dat zij zich had laten overreden. De keuze tus- seben den eeuwigdurenden geldnood VRIJDAG 6 JUNI 1914. (Vervolg.) De heer van der Torren: M. de V.! Toen voor de eerste keer de subsidie-aanvraag voor de lijn Gouda Boskoop—Alphen hier besproken werd, waren er twee voorstellen, een e van f 40.000.—en een van f 25.000.—tech toegeven, dat do Regeering er Ik heb teen sterk gepleit voor f 40.000.— en ook tan het slot mij ner redenèering, dat, wanneer soms nog hoogere eischen aan de gemeente zouden worden gesteld, ik mij daartoe „De dames zullen die weigering zeer kwalijk opnemen, mevrouw waagde de juffro/w op te merken. „Is het andém, niet? Nu schrijf dan maar on raat de gevolgen voor mijn rekening”, sprak mevrouw hoog moedig. De juffrouw van gezelschap ging heen, maar vergat het boek niet, waaruit zij mevrouw had voor gelezen. Na het heengaan van Charlotte stil in de rijk gemeu- idule tikken, hot letteren. De Scheepsramp. De eerste geredden van de Empress of Ireland zijn eergisteren aangeko men. Zij bevonden zich aan boord van het stoomschip Corsican, dat hen van de St. Lawrence had overgobracht. Het waren G2 passagiers van de Em press en 74 leden der bemanning. De Corsican kwam des middags te Greenock in Schotland aan, bleef daar korten tijd en zette toen de reis n&ar Glasgow voort, waar het schip onf 4 uur binnenliep. Twee en zeventig leden van de be manning en zes passagiers, die thuis behoorden te Liverpool, Leeds, Belfast en West Hartlepool werden nog dien zelfden dag naar hun respectieve woon plaatsen vervoerd. De passagiers met bestemming naar het vasteland, gingen per trein naar Grimsby en scheepten zich des avonds in naar Hamburg. Op een enkele uitzondering na wei gerden de Britsche geredden mededee- Jajxemburg. De verkiezingen. Gkteren hebben, gelyk gemeld, in 6 van de 13 kiesdistricten van het groothertogdom Luxemburg de ver- kiezingen plaats gehad voor^de ver nieuwing van de helft der Kamer. Aan de verkiezing namen deel Luxemburg met 8, Esch met 13, Ech- ternach en Wiltz met 3 en Remisch en Mera met 2 afgevaardigden. Te Echtemach, waar 1 liberaal en 2 Kstholjeken aftraden, zijn 3 Katho lieken gekozen de nieuwe zetel is veroverd door graaf De Villers, oud- kolonel der kurassiers in Pruisischen dienst. In Wiltz, waar een Katholiek en twee gematigde liberalen aftraden, zijn gekozen drie Katholieken. Te Mersch traden 1 Katholiek, 1 gematigde en 1 liberaal af. Een zetel is afgeschaft. Gekozen 1 Katholiek herstemming voor den tweeden zetel tusschen 1 Katholiok en 1 liberaal. Te Remisch zijn 2 Katholieken her kozen. Te Luxemburg (land( traden 2 Ka tholieken en 6 liberalen af. Gekozen zijn 1 Katholiek en 5 liberalen. Her stemming. voor twee zetels tusschen I Katholiek eh 3 liberalen. Te Esch traden 2 Katholieken, 5 socialisten en 6 liberalen af. Gekozen2 liberalen. Herstemming voor 11 zetels tusschen II Khatolieken en 11 liberalen en so cialisten. De Katholieken hebben tot dusver 3 zetels gewonnen. Italië. De algemeene. staking. De algemeene staking als protest tegen het optreden der regeering tegen de arbeiders te Ancona, duurt voort. Merkwaardig is het verschil in toon en kleur tusschen de berichten der officieuse nieuwsagentschappen en die der onafhankelijke dagbladencorres pondenten. Zoo vangt een bericht uit Rome van het officieuse Duitsche Wolf-bu- reau aldus aan „De algemeene proteststaking duurt voort. De winkels zijn alle geopend. Het particuliere automobiel- en rijtuig- verkeer duurt, ondknks de staking VCr^Huêxu vuurt Maar de particuliere oorreapondent Aan de orde: Het ontwerp-besluit inzake do toe lating van kinderen uit de gemeente Boskoop op scholen der gemeente Gouda. Wordt zonder beraadslaging on zon der hoofdolyko stemming aangenomen. Aan de orde: Het afwijzend preadvies op hot ver zoek van J. Simonin om grond achter de Vrouwenvostestoeg in huur te ont vangen. ven verbitterd had. Katharina wuh due vrij en onafhankelijk, en bezat thans een roneachtig vermogen. Haar vader was korten tijd, na den han- tletoraad gestorven, zij had on» l>ei- den even weinig getreurd. Ttwechen ^ader en jlochter had iwolt een in tern bestaan; do •uioodorioozo mZwae den lichtzinnige» vader rrot laetp gewoeut «u hij had zich de moeite gegeven, om dit voor te verbergen. Voor hom had ze eerat waarde gekregen door haar rijke huwelijk, waardoor een einde werd gemaakt aan zijn talrijke geld verlegenheden. Dat wist zij due zeer goed en zij had zich door zij» har telijkheid niet om den tuin laten lei den. Na «ten dood van haar man had Katharina een tijdlang geloofd, dat zij nu het ideaal va» geluk; be- reivt had. In <lp vreugde over h^u»-veFKrogon vrijheid had zij grudté reizen ge maakt, had alle hoofHstodcn van Eu ropa en alle fashionable' badplaatsen bezocht en vestigde zich eindelijk in de »tad, waar zij gedurende haar huwelijk gewoond had. Mo» vlekte hare ondeugden, hare grofheden gin- g<»n door onder dep naarn va» he- koorlijkc grilligheden. Doch in haar afwezigheid luidde het oordeel dor da mee geheel anders. f 10.000.disponibel te stollen en ik zal daarom tegen stemmen. De hoer van der Want: M. de V. Het voorstel van B. on W. tot verhooging van het subsidie voor den oventueelon aanleg van oen spoorlijn Gouda—Boskoop—Alphen is oen voor stel waarmee ik mij kan veroenigen, luist om het motief door don hoer Muylwijk medegedeeld. Hij is begon nen met te zeggen, dat er niemand is die zal ontkennen, het groote belang dat do gemeonto Gouda hooft by don aanlog van een dorgelykon spoorweg. Dat is juist hot idoe, dat bij my hooft voorgezeten, en nu geloof ik, dat er voor de gemeente twee bolangon zyn, n.l. de nnancieele kant, wat betreft de draagkracht, en de andere kant, natuuriyk wat betreft het inkomen, en wanneer hior nu verklaard wordt, dat hot voor de inkomsten der ge meente want daar komt hot per slot van rekening op neer van jsulk oen groot belang is, dan geloof ik dat het voor de gemeente Gouda wol ge past is, en niet als oen gooien met het geld beschouwd mag wordon, om een steentje bij te dragon, opd^t (loze spoorweg tot stand komo. De heer M u y 1 w y k: Een steentje van f 10.000,-1 De heer vanderWant: Ik spreek van een steentje, niet in de l>o toeken is dat het maar oen steentje is uit de kas der gemeente, maar omdat hot oen steentje is in vergelyking met hot be drag, dat voor don gohoelen aanlec noodig is. Ik dacht dat do hoer Muijl- wyk dat wol zou begrijpen. Do beraadslaging wordt gesloten en hot voorstol van B. on W. mot 11 tegen 4 stemmen aangenomen. Voor stemden de hoerenvan der Want, van dor Ree, van Voen, do Jong, Prince, van Galon, Knuttel, van der Volde, van dor Torren, Vergeer on van Eijk. Tegen stemden de heer* stijn, Jongenburger, Kolyn wyk. het heengaan wae het zeer t.-. biieerde kamer. Men hoorde de peud hout in den haard kn< Mevrouw zat in het haardvuur staren, maar Op haar tevredenheid, gedachten i iu bet' ouderlijk huis e» de prach tige positie, die do handelsraad Von Saltei» haar aanbood, was niet moei lijk voor het zeventienjarige meisje. Zoo had zij dan den mlllionair haar jawoord gegeven. Door haar huwe lijk met den koelhartigen man wer den geen illusië» verètoord, zij was iu zoo’n liefdelooze omgeving opge groeid, dat iedere vergelijking tos- ,seben het verleden en het heden /ge heel in hot voordeel van het heden uitviel. Mijnheer Von Halten huldigde zijn vrouw met koele galanterie; dwong hij haar ook om zich naar zijn wil te schikken, hij gaf haar toch !uinw gelegenheid om het leven te genie ten. Hij wae trotsch op de schoon heid zijner vrouw en op haar hooge geboorte, zij was voor hem een luxe artikel als zoovele andere dingen. Hij hêzdt de edelste raspaarden c» het prachtigste huis van geheel de itad en had de schoonste vrouw daaraan’ willen toevoegen. Dankbaarheid of liefde verlangde hij niet van zijn vrouw; hij was te vreden, als zij er goed uitzag, h»r alle - deftigheid de honneurs van hot huis waarnam. Tot loon daarvan overlaadde hij haar met geeehenk«i, en niets was hem te mooi voor zijn mooi, Jong vrouwtje: Twee jaren geleden stierf de oude man, die haar menigmaal door zijn, kleingeestige eigenzinnigheid het le- eventueel bereid zou verklaren. Nu dus de Regeering om eed verhoogd subsidie vraagt ben ik wdkomen be reid met het voorstel van B. en W. mede te gaan en het subsidie met f 10.000.— te verhoogen. De voor- deelen, die voor Gouda zijn verbonden aan de goede verkeerswegen, niot alleen te land maar ook te water, zijn zoo groot, dat ik meen, dat iedereen kan begrijpen, dat oen opoffering van nog f 10.000.—, hoewel dit een betrekkolijk groot bedrag is, in deze niet wegge gooid zal zyn. De heer Muylwyk: M. de V.l Het komt mij voor, dat niemand in deze vergadering het groote belang zal ontkennen, dat ook Gouda heeft bij het tot stand komen van die spoor lijn, daar gaat het dan ook in hoofd zaak niet over, maar alles heeft een grens. Zoo ook hier. Waar is de grens? Als wij rekenen, welke ontzettende uitgaven Gouda zal moeten doen voor de nieuwe Rijks Hoogere Burgerschool, en we rekening houden met de te verwachten verhooging van do Ryks- belasting, dan vraag ik, waar moet het met onze Inirgerij naaf toe, wanneer de belasting ook voor deze zaak opge voerd moet worden. Wij moeten wel ernstig vragen, waar is de grens, opdat de draagkracht niet overschreden worde. Do heer Jongenburger: M.de V.Ik onderschrijf hetgeen door den heer Muylwyk gezegd is geheel. In antwoord op het door den heer Knuttel gesprokene wilde ik opmerken, dat over de noodzakelijkheid van die spoor lijn in die vroegere vergadering al zoo druk geredekaveld is dat wy dit nu niet moer behoeven te doen. Maar in die vergadering is wel degelijk eon maximum bepaald. De meerderheid van de vergadering was or toen aan vankelijk voor om niet moer dan f 25.000.— te geven. Om nu uit de redeneering van den heer Knuttel te moeten distilleeren, dat wij ons der wille van de Regeering een f 10.000.-— meer moeten geven, gaat toch wol wat ver on ik ben het volmaakt eens met den heer Muylwyk, dat onze financieole toestand niet zoodanig is, dat we een beetje met het gold kun nen spelen; de hoer Knuttel zal mij 3 1“- “T niet over denken zou om do spoorlijn niet tot stand te laten komen voor die f 10.000.—. Waar wy niet tot over de ooren in de dubbeltjes zitten gaat het niet aan ons nog eens extra ,X»oldt die zucht een ontrouwen 4 minnaar?... O, Jeremia! Hij heote y seker wel Jeremia, die theologische student, die je inde dagen van je bloeiende jeugd bloemruikers zond en 1 later mei een ander trouwde. En Jan, het opruimen in den en om het Brokkenhui ta bericht aan een di b of per Tel. 17( ibte rol halen, wat I Comniuie Voora. O'ZIG, Vice-Voorx. OOTENDORST, Pen. f 1.25 1.50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: tenden Boekhandel en de Postkantoren. GIHIISCHE COURANT. PRIJS VAN HET ju^ONÏÏÊTËNTT van de Frankfurter Zeitung begint zyn telegram van gisteren uit Rome aldus „De toestand is hier onveranderd. Hedenmorgen werd tot voortzetting der staking besloten. Alle openbaar verkeer is stop gezet. In de binnen stad zijn alle winkels gesloten en alle voorname straten door militairen afge zet. Van hetgeen er buiten de stad gebeurt, verneemt men weinig, daar de bladen met uitzondering van de. Popolo Romano niet verschijnen.” Men zal toestemmen, dat het eerste telegram een ©enigszins ander beeld van den toestand geeft dan het tweede. Berichten over het uitbreken der algemeene staking komen vorder nog uit Bologna, Florence, Venetië, Genua, Milaan, Turijn, Bergamo, Terni, Bres cia, Civita Vecchia, Bari, en Livorno. To Milaan moet, hoewel do orde er op dqn eersten stakingsdag niet word verstoord, toch een zoor prikkelbare stemming onfier de arbeidersbevolking heerschen. Gisteren kwam het tot verscheidene opstootjes. In de Arena werd een meeting ge houden waaraan 30.000 personen deel namen. Na afloop daarvan had een bot sing plaats met de cavalarie, waarbij een aantal arbeiders gewond werden. Onder de in hechtenis genomen per sonen bevindt zich ook Russolino, de hoofdredacteur van dé Avanti.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1