HOFFMAN Co. te Gouda 5% Nederlandsche Staatsleening. Sin.xxex3.laan.d- Gemengde Berichten. NIEUWJAARS WENSCHEN. Nienwjaarswenschen Stadsnieuws. Schoonhoven. Laatste Berichten. marktberichten. Telegrafisch Weerbericht. BURGERLIJKE STAND. verleenen gaarne hunne tusschenkorast voor inschrij vingen op de nienwe INLICHTINGEN verkrijgbaar te hunnen kantore. golregen, violen op hetzelfde oogemblik aan mijn Rechterzijde vier man, door ko gels getroffen neer. Mijn broodzak werd door een kogel doorboord. Eens werd een mijner kameraden door een granaat scherf getroffen; het onderste gedeelte van het gelaat werd letterlijk weggesla gen, ik werd door zijn bloed bespad, an ders niets. Op nog een. andoren keer sloeg een groote granaat op 2 meter af stand van mij in den grond. Een hoos modder, aarde 'en steenen vloog over mijn hoofd; door den luchtdruk werd ik een paar meter weggeslingerd, doch bekwam geen letsel. Hoewel ongedeerd gevoelde ik mij hllendig in de loopgraven. Het was daar koud en nat en wij stonden voortdurend in het water. Voedsel kre gen we alleen 's avonds; wat rijst en 'Srood, lang niet voldoende en ik was vreesul ijk vermagerd. Terwijl we met ons vieren daar in een loopgraaf lagen en eikaar vertelden van ons geluk, opperde een onzer het voorstel te vluchten. Duitsohland zoo overwogen wij kan niet meer tegen de Franschen en Kn- gelschen op. Zeker, er waren in Duitsch- land nog genoeg mannen in staat om ©én geweer te hanteeren, maar.de beste troepen zijn gedecimeerd en de Franschen en i ngelschen ontvangen voortdurend ver sterkingen. Eens zal de dag komen, dot wij weer, en don voor goed, terug moe ten. Hoe lang kan ons geluk nog du ren In het gunstigste geval brengen wij er het leven af, misschien voor het leven verminkt. Al pratende groeide ons voornemen en op een donkeren nacht, toen w"ij afge lost waren, begaven wij ons niet naar ons kwartier, maar liepen twee dorpen verder. Zoolang wij ons in de strijdzöne bevonden, behoefden wij niet buitengewoon voorzichtig te zijn wij konden immers verdwaald zijn maar eenmaal daar buiten, werd het oppassen. Overdag hiel- don wij ons verscholen en kropen 's nachts op handen en voeten verder. Op het kompas zetten wij in Oostelijke richting onzen tocht voort, met de grootste be hoedzaamheid en na verscheidene vergeef- sche pogingen raakten wij over de Bel gische grens. Wij gingen verder in de richting Tourna!waar in de nabijheid dezor stad een onderkomen gevonden werd bij oen boer, die ons drie dagen herbergde. Den laatsten dag wilde hij ons, voor ons afscheid, nog wat brood mede geven en was op weg om dit te halen, toon hij aangesproken werd door oen man,1 die hem rondweg in 't gezicht zei- de, dat hij vier Duitsche deserteurs her bergde. De boer gaf voor hiervan niets af te* weten, maar keerde onmiddellijk naar huis terug en deelde zijn ontmoeting aan ons mode. Wij doden onze wapenrusting aan en wilden vluchten, maar nauwelijks hadden wij onzen neus bulten do deur gestoken of van alle zijde knalden de schoten. Het huls was omsingeld door 6 infanteristen en 2 cavaleristen onder be vel van oen officier, die op de een of andere wijze de lucht van onze verblijf plaats had gekregen. Alles wierpen wij af, ransel, geweer enz., snelden het huis binnen en door een achterdeur weer uit, klommen over twee muren, sprongen over een sloot en bereikten zoo het vrije veld. Daar word een mijner kameraden door een kogel getroffen. Hij zakte als eon zoutzak in elkaar en bleef liggen. De an dere twee vluchtten in een tegenoverge stelde richting; ik heb ze nooit weerge zien. Wat er van lien geworden is, weet ik niet. In industrieels kringen in Londen heeft men sedert langen tgd in onge rustheid verkeert omtrent het lot der fabrieken en voorraden in1 de omge ving van Roubaix. Volgens hier thans ontvangen berichten heeft, hetgeen men algemeen verwachtte, het Duit sche legerbestuur last gegeven de ge vonden voorraden wol buit te verkla ren en naar Dui,tsctyands spinnerij centra te transporteeren. Hetwaarde- cijfer van 25 millioen pond acht men wel overdreven, doch dat de schade verscheidene millioenen bedraagt, is zeker. De Kerstdagen in Duitsohland. De Kerstdagen zijn ditmaal zeer stil vorloopen, zegt de Vorwtlrts. Men vierde ae in den engen familiekring. Nergens wilde de echte Kerststemming komen. Een wonder is het dat in do tegenwoordige tijden niet nu veelal de kostwinners of de zoons en broeders te velde staan, of nu om economische redenen schraalhans keukenmeester is. Het weer was ook niet bijzonder gunstig om «en Kerstuitstapje te ondernemen. Eigenlijke vreugde heorschte slechts daar waar een veld- grauwe soldaat met verlof was gekomen. Dan kwam er geen eind aan het vra gen naar al het doorleefde in de laatste maanden on aan het vertellen over alle tochten en gevechten. Des te moeilijker zal straks het afscheid zijn als hij Heer naar het front moet aan liet harde oor- logswerk. Kerstmis aan het Yserfront. De voorwaartsche beweging bij Lom- baertzijdo werd, meldt 'de oorr. uit Duin kerken van De Tijd, ook in de Kerst dagen niet gestaakt, en de Fransche troe pen, met Engelschen versterkt, maakten wederom vorderingen en deden een ge slaagden aanval op de Duitsche stellin gen. Toch bad alles meer 't karakter van „verontrusting" dan van oen eigenlijken strijd. Fr moest gehandeld worden uit voorzorg. Er mocht utt zelfbehoud den Duitschers geen gelegenheid geboden wor den tot het behalen van een enkel voor deel. Een groote strijd heeft zich niet ontwikkeld. Dat lag ook niet in het 1 K-doel en, al was er geen forroeeie wa penstilstand gesloten. De Belgen zelf heb ben zelfs zooveel als doenlijk was en overeen te brengen was met den krijgs kundigen toestand, het Kerstfeest kunnen eerbiedigen, naar ik vernam overeenkom stig den niet formeel uitgesproken, maar door. zijn omgeving toch genoegzaam ge- kenden wensch des konings. Het weder werkte overigens niet medevoor onmid dellijke gevechten. Het weer was som ber, koud, vriezend, mistig. Des te moei lijker taak hadden onze schildwachten. Er waren er veel meer uitgezet dan ge woonlijk, omdat men den vijand niet ver trouwde. Van eenige voorbereidingen om het Dnitsche Kerstfeest in de loop graven, zij het ook nog zoo simpelweg, te vieren, was te eenenmale niets be merkt. En het vermoeden bestond, dat de Duitschers den Kerstnacht zouden gebrui ken om ons te overrompelen. Zuidwaarts van Dixmuiden -waren nog meerdere Bel gen over water gekomen naar den rech teroever, om het vaste punt aldaar ver kregen te versterken en te bevestigen. De waakzaamheid der onzen moest dtór voor al bijzonder groot zijn. In de verte Zuidwaarts van Yperen, donderde het ka non in den Kerstnacht... In het hoofdkwartier, in de achter waarts liggende steden en dorpen, in Duinkerken zelf is de Kerstnacht eenvou dig, maar toch met zekere plechtigheid kunnen gevierd worden, en talrijke an dersdenkenden, zelfs Oosterlingen, zag men do Kerstviering der Katholienen bij wonen. Het Kerstfeest In het Duitsche hoofd kwartier. Aan de Koln. Ztg. wordt uit het groote hoofdkwartier dd. 25 Dec. het volgende gemeld Het Kerstfeest in het groote hoofdkwartier, was even eenvou dig en ongekunsteld als indrukwekkend. De Keizer stond er beslist op om temid den der soldaten te zijn, die tot het hoofdkwartier behooren. Daarvoor was een groote ruimte noodig, daar voor on geveer 960 personen tafels moesten wor den opgesteldeen groote loods werd in gebruik genomen, die overal met sparre- groen vWsierd was, zoodat nergens iets van het dak of de zijwanden te zien was. Iedereen, van af deü Keizer tot den eenvoudigsten landweerman toe, vond zijn plaats aan de overlangs opgestelde ta fels, dl© op gelijke afstanden versierd waren met kerstboomen, waarin iiehtjes brandden. Elk officier en ieder der man schappen ontving een zelfde peperkoek en een gelijk aantal appelen en nooten, alsmede het portret van den Keizer. De manschappen ontvingen bovendien een ta- bakzak en sigaren, fcr was ook een al taar opgericht, waarvoor een groote krib be stond', aan welker' zijden hooge kerst boomen stonden. Het oude kerstlied: „Oh Du selige, oh Du frohllohe Weinachts- zeit" leidde het feest in, nadat de Kei zer de aanwezigen met een „goeden avond kameraden" had begroet. Daarop volgde oen korte toespraak van den gees telijke, waarop het lied „Stille Nacht heilige Nacht" gezongen werd. Nadat generaal-veldmaarschalk Von Plessen den Keizer voor het inrichten van het schoone feest had dank gezegd, hield de Keizer de volgende toespraak t „Kameraden I In geweer en wapenen staan wij hier bijeen om het heilige feest te vieren, dat wij anders in vrede thuis hadden gevierd. Onze gedachten gaan te rug naar de onzen ginds tehuis, aan wie wij de geschenken te danken heb ben, die vanavond zoo rijkelijk op onze tafel staan. God liet toe, dat de vijand ons dwong, om dit feest hier te vieren; wij zijn overvallen, dus wij verweren ons. God geve, dat na dit vroedzaine feest mot onzen God, voor one en voor ons vaderland uit den zwaren strijd een rijke overwinning komeWij staan op vijandelijk grondgebied. De punt van ons zwaard is naar den vijand, ons hart naar onzen God toegewend. Wij spreken liet hier uit, gelijk eenmaal de groote keurvorst het gedaan heeft In het stof met alle vijanden van Duitschland! Amen. Ten slotte ging de Keizer langs de tafels en sprak talrijke officieren en man schappen toe. Kerstmis te Parijs. Kerstmis te Parijs is, naar uit de Fransche bladen blijkt, waardig en vol hertrouwen gevierd. De traditioneel© „ba- raques" waren langs de boulevards ge plaatst, ofschoon de drukte niet - zoo groot was als in andere jaren. Het „reveillon", dat anders ^nog al eens aanleiding gaf tot te groote uitge latenheid, werd nu alleen „en familie" gevierd. Duitsche verliezen. De Duitsche verliealijsten No. 101— 108 bevatten de namen van 35,883 gesneuvelde, gewonde en vermiste officieren en manschappen, waardoor het totaal der Pruisische verliezen gestegen is tot 753,202. De verliezen der Beieren zijn zoo groot, dat ongeveer de helft van hui) leger buiten gevecht is gesteld. De Duitschers hebben tot nog toe verloren 260.000 man aan dooden, 400,000 vermisten en 850000 gewonden. De Saksers, Wurtembergers en de marine medegerekend, bedraagt het totale aantal twee millioen. Verlies aan artsen in den oorlog. Volgens de Münch. med. Wochensch. bedroeg tot half December in het Duit sche leger het verlies aan artsen 342 man, nl. 112 licht gewond, 40 zwaar gewond, 65 dood (aan wonden en ziekten), 78 vermist, 46 krijgsgevangen en één ziek. By elkaar maakt dit nagenoeg 3 pCt. nit van het geheele aantal artsen van het Duitsche leger. Portugal en de oorlog. Over hot in de Portugeesche Kamer voorgevallene wordt aan het Wolf- bureau uit Madrid dd. 16 Dec. het volgende gemeldNadat het nieuwe Ministerie een verklaring over zgn regeeringsprogram had afgelegd be treffende de deelneming van Portugal aan den Europeeschen oorlog, resp. de verdediging van het Portugeesch grondgebied en nakoming der plichten van het verdrag met Engeland, heeft de meerderheid van de partyleiders uit de beide Kamers haar afkeuring te kennen gegeven. Vermoedelyk is de Regeering voornemens een geheime zitting der beide Kamers te doen hou den, om daarin tegenover deze neder laag stelling te nemen. Men vreesde, dat deelneming van Portugal aan den oorlog, nieuwe politieke conflicten met zich zou brengen, Volgens een bericht van 24 Dec. zou het Huis van Afgevaardigden inmiddels een motie ten gunste der Regeering hebben aangenomen. UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BIJ HET LEGER TE VELDE. XVI. „Kerstmis by het Leger te velde"; ik kan niet ontkennen dat deze ge dachte me lang vooruit heeft veront rust. In den beginne was het slechts bij wijze van aardigheid, dat, in een vluchtig gesprek over den duur van den oorlog, de een of ander, belust om sterke dingen te beweren, opwierp: we zijn met de Kerstdagen nóg ge mobiliseerd. Men haalde dan de schou ders op en mompelde iets vandie heeft altyd zulke praatjes. Langzamer hand bleken velen over te hellen naar de verwachting, dat het er wel eens van zou kunnen komen, totdat ten laatste het onwaarsohijniyk-geachte werkelgkheid ging worden. 1915 zou beginnen met geschutvuur, gesneuvel den begraven, gewonden verplegen Kerstmis hg het leger te velde. De bekende voörkomendheid van den Opperbevelhebber heeft middelen doen beramen om dit zoo weinig mogelijk een schrikbeeld te laten zijn voor de betrokkenen door de deur te openen voor verlof op uitgebreide schaal, hetzij gedurende ae feestdagen zelf, hetzij, in verband met de feestdagen, reeds eerder in December of ook bij gelegen heid bij Oud- en Nieuwjaar. Natuurlijk altijd met het bekende voorbehoud „voorzoover de dienst het toelaat". Doch wat ook de opperbevelhebber mocht bepalen of toestaan, de Veld predikers zouden er niet van kunnen genieten, want hun dienst kon stellig geen afwezigheid lyden En dan moet ge gewoon zijD, die feestdagen huiseiyk te vieren als de mooiste van het heele jaar, bovendien den Kerst boom voor de kinderen der Gemeente met liefde en teere zorg te helpen voorbereidenHoe het thuis zou zgn moet ge maar niet eens bedenken. Ook zonder dat is er reden genoeg ernstig op te zien tegen wat het zou zijn dan bij het leger te velde 1 Gelukkig heeft de ervaring ons ge leerd, dat wy geen nutteloos of over bodig toevoegsel zijn aan de inrichting van het Leger. Wij hebben eene plaats gekregen in het leven der manschap pen, het meest voor hen, die, als wij zelf, hechten aan de warmte en de innigheid van eigen kring. En dus zou wat wg zelf ons moesten ontzeg gen de prijs worden, waarvoor wg hun eenigszins konden vergoeden wat zij niet ons hadden te ontberen. Zoo gingen we gemoedigd Kerstmis tegen; blij door het vooruitzicht, voor andere verstokenen iets ten goede te kunnen en te mogen verrichten. Natuurlijk gaan in zulke omstandig heden de gedachten allereerst uit naar hen, die het meeste moeten missen. In 't algemeen zijn dit wel zulken, die verkeeren- onder uitsluitend roomsohe medemenschen met zelfs geen kerk gebouw, getuigend van de erkenning van de behoefte eener protestantsche ziel. Het is Kerstmis geweest voor me bij het Leger te veldemeer dan éen gezegend, gelukkig uur meer heb ik daardoor doorleefd, in schoollokalen en ook in kerkgebouwen'k weet nóg niet, waar ik de meeste stichting vond. Van een paar samenkomsten wil ik wat meer vertellen daar zg rr naar ik vertrouw in mgn verder leven nooit meer rallen kunnen herhaald worden, zoo geheel onder den invloed van de tgdsomstandigheden stonden zg. Eene had plaats ergens vlak bg de grens in een schoollokaalde man schappen, die maar even te missen waren voor de wacht, hadden van hun kapitein gelegenheid gekregen, daar bij tegenwoordig te zgn. De ander in een flink net kerkgebouw, voor 't over- groote gedeelte door onze mannen bezet. Onschadelijk maken van aangespoelde mijnen. In verband met de ramp, die te West- kapelle plaats gevonden heeft bij het de- monteeren van een aangespoelde mijn zijn door den heer Van der Voort van Zijp de volgende vragen aan de Kegeering ingezonden „Waren er met het oog op het aan spoelen van mijnen aan onze kust beve len uitgevaardigd omtrent de wijze, waar op en door wie die mijnen onschadelijk gemaakt moesten worden, en is overeen komstig die bevelen steeds gehandeld Is de minister bereid die bevelen aan de Kamer over te leggen Is er na bedoelde ramp wijziging in die bevelen gebracht, en is de minister bereid de Kamer met die wijzigingen in kennis te stellen De minister van Marine heeft daarop het volgende geantwoord „Zoodra er berichten waren ontvan gen van het aanspoelen van vreemde mij nen op onze kust, zijn door de betrok ken militaire autoriteiten, elk in zijn ressort, bevelen gegeven om die mijnen onder bewaking te stellen en door des kundig personeel onschadelijk te doen maken. Omtrent de wijze, waarop dit moest geschieden zijn toen geen alge meen© voorschriften verstrekt. In de Stelling van Den Helder, waar slechts enkele mijnen aanspoelden, wer den voor elk bijzonder geval de noodige orders verstrekt Voor bergen, demontee- ren of vernielen. Op de kust tusechen Hoek van Hol land en Egmond .werd door het daarmee belaste personeel naar bevind van za ken gehandeld; sommige mijnen werden gedemonteerd en geborgen, andere door springmiddelen vernield. Op de Zuidhollandsche eilanden werd aan den met de ontruiming belasten of ficier bevolen bij twijfel of demonteeren zonder groot risico mogelijk was, de mij nen door springmiddelen onschadelijk te maken, waartoe met de behandeling van springmiddelen vertrouwd personeel werd medegezonden. In Zeeland, waar verreweg het groot ste aantal mijnen aanspoelde, werden door de met de ontruiming belaste officieren hij versohillende gelegenheden onderling besprekingen gehouden over het demon- iceren der mijnen. Nadat de ramp b ijWestkapelle had plaats gehad, werd door den opperbevel hebber van land- en zeemacht een alge- meene order uitgevaardigd' betreffende de bewaking van de mijnen en de te nemen veiligheidsmaatregelen, waarbij omtrent de wijze van onschadelijk maken werd be paald, dat de mijnen stoeds door middel van een lading springstoffen moesten worden vernield en dat in die gevallen, waarin zulks met het oog op de lig plaats der mijn onverantwoordelijk zou wezen, slechts dan tot een andere wijze van onschadelijk mak'eti wordt overge gaan, wanneer bet bepaald onmogelijk is om de mijn aan een langen tros voor zichtig naar een meer veilige plaats te trekken." Te Vlissingen is ontdekt, dat ver- moedelgk reeds een paar weken ge leden nit den z.g.n Gevangentoren bij de bomvrge kazerne en gelegen aan den Noordzee-boulevard, ont vreemd zijn ongeveer 330 der tegels, welke daar in den loop der jaren door de gemeente waren ingemetseld, toen de toren nog voor oudheidskamer dienst deed. Den laatsten tgd is de toren gebruikt voor militair arrestan- tenlokaal. Onder de gestolen tegels bevinden zich o.a. een 24-tal paarse, die te zamen het borstbeeld van Wil lem Karei Hendrik Friso voorstellen, verder een met een opzittenden poedel, 50 met beelden uit het Oude Testa ment. De bewijzen zgn voorhanden, dat de tegels met geweld zgn verwg- derd. De politie, die eerst dezer dagen kennis kreeg van de vermissing, stelt een onderzoek in. On voorzichti gheid Op de vlakte van Waalsdorp had de vorige week een ernstig ongeval plaats, kinderen hadden daar een vuur aangestoken en toen werden door een of meer soldaten, die er oefeningén hielden losse patronen ingeworpen. Toen de bonten kogels daarvan wa ren afgebrand volgden er ontploffing en vlogen de koperen hulzen links en rechts, waarbij een achttal man schappen min of meer ernstig werden verwond. Drie er van moesten terstond naar het hospitaal. Het ergst was er aan toe de sergeant B. van de Gre nadiers. Het bloed kwam door de uniform heen, overal waren stukjec koper in het lichaam gedrongen. Daar een onderzoek niets opleverde kregen alle soldaten die geen losse patronen in den tasch hadden 14 dagen arrest, Tusschenkleeding van papierstof. De tusschenkleeding van papierstof, waarmede reeds in den Rnssisch-Ja- panschen oorlog zulke gunstige resul taten bg de troepen verkregen werden, beschermt buitengewoon goed tegen koude en heeft daardoor een gunsti- gen invloed' op den gezondheidstoe stand der soldaten. Een groot aantal dezer uit dunne, scmpele en taaie pa piervezels vervaardigde stof is door de Japansche regeering ter beschikking gesteld van de Engelsche en Fransche ministeriën van oorlog. Ook in Duitsch land is deze practische en doelmatige beschermkleeding in de laatste jaren ingevoerd. Deze kleedingstukken wor den over het ondergoed en onder de jas gedragen, vallen dus als tusschen kleeding niet op. De voetbekleeding wordt over de Bokken of koasen aas- gedaan. De uit papierstof vervaardigde be schermkleeding is uiterst licht; een vest of pantalon weegt niet veel meer dan 100 gram. Zooals men weet, wor den ook hier dekens met papieren tusschenvoering gemaakt ten dienste van het leger en de vluchtelingen kampen. (Manufact.) Het stoo^hschip „Leersnm". Het stoomschip Leersnm, dat op een mijn is geloopen en gezonken, was, naar de N. R. Ct. bericht, 24 dezer van Rotterdam naar Newcastle ver trokken het was voor eenige xeizen (waarvan juist de laatste werd ge maakt) van Rotterdam naar Newcastle en terug door de firma D. Burger A Zoon te Rotterdam van de Maatschap pij Oostzee te Amsterdam (directie Vinke Co.) gehunrd. Het schip had een lading van ongeveer 550 ton stuk goed aan boord, en het ongeluk ge beurde, toen de Leersnm nulp ver leende aan een ander, in nood verkee- rend', stoomschip. Het telegram over het ongeluk, dat te Rotterdam werd ontvangen, luidde „liep op een mgn terwgl wij een ander schip trachten te bergen. De beman ning, uitgezonderd twee tremmers, is gered." Passen. Men meldt aan Het Centrum Wat het tegenwoordig in heeft en buitenlandsche reis te moeten maken, werd ons gisteren duidelgk, toei we een buitenlandsche pas zagen, voorzien van niet minder dan 38 stempels, als bewijzen van viseering door verschil lende autoriteiten. En eer men zoo'n stempel heeft, gaat dit dikwijls gepaard niet uren-lang oponthoud. De kantoren der buitenlandsche consuls worden in deze dagen als het ware bestormd door reizigers voor het buitenland. De tip-top-fotografen maken met dit alles mooie zaken, daar zooals men weet, elke pas moet voorzien zgn van een foto. Schending der neutraliteit. Naar de Tel. meldt, heeft de mare chaussee te Roermond aangehouden G. H. W., „pract. natuurgeneesheer" te Meliok, wegens het verspreiden van gedrukte circulaires, strafbaar gesteld bij art. 100, sub le, van het Wetboek van Strafrecht. In hst nummer van i JANUARI 1915 stellen wij de gelegenheid open tot het plaatsen van tot een speciaal tarlaf van 28 cent voor 1—8 gewone rogele en 8 oent voor elke regel meer. Inzending dezer advertentlln kan ge schieden tot uiterlijk 31 DEC. v.m. 9 are. DE ADMINISTRATIE. GOUDA, 29 December. Mercurius-examen. De heer A. A. de Kok alhier leer ling van den heer E. A. Zwaaneveld, slaagde te 's Gravenhage voor het Mercurius-Diploma-Boekhouden. Ook slaagde te Rotterdam de heer A. P. Q. Tijsterman alhier voor het Mercnrins-examen Fransche Handels correspondentie. 'De storm. De hevige storm, die gisterenavond en hedennacht heeft gewoed, heeft hier ter stede uitgenomen wat stuk gewaaide rui ten, geringe schade veroorzaakt. Een niet al te beste brug van een der perceelec aan den Graaf Florisweg heeft het moe ten ontgelden en is stuk geslagen. Van het dak der kazerne zijn een paar honderd pannen afgewaaid, die door andere zijn vervangen. Haastrecht. Door de Gemeente en Rgksveld- wachter alhier zijn op 27 dezer een zevental woonwagens met Zigeuners, die in de buurt Roosendaal een staan plaats hadden ingenomen buiten de grenzen der gemeente gebracht. De iaadweerplichtige H. Kraan al hier is uit den dienst ontslagen wegens ongeschiktheid door lichaamsgebreken. Boskoop. De bonw van de noodkazerue, die reeds was aangevangen, is plotseling gestaakt. De oorzaak daarvan moet gezocht wor den in plannen om het garnizoen over Ie plaatsen naar Hilversum. Reeuwijk. In de gehouden ledenvergadering van de afd. Reeuwijk van het Groene Krnia wijdde do voorzitter Dr. J. M. van Staveren eenige waardeerende woorden aan de nagedachtenis van den heer A. Lammens, in leven pen ningmeester der vereeniging. Door den secretaris werd het jaarverslag uitge bracht, de rekening en verantwoor ding van den waarnemend penning meester werd goedgekeurd. Als bestuursleden werden herkozen de heeren P. Kraan en E. J. Mignon, terwgl in de plaats van de heeren A. Lammens (overleden) er» C. Vermeulen, die bedankt had als bestuurslid werden gekozen de heeren J. De Jong Lzn. en A. v. d. Spiegel. Oudewater. Geiyk gemeld werd, is na een ziekte van enkele weken in het Diaconessen- huis te Utrecht op 56-jarigen leeftijd overleden de burgemeester van de gemeente Oudewater, de heer A. L. Wichers. De heer Wichers werd in 1902 tot burgemeester van Oudewater benoemd, welk ambt hg voor dien tgd te "Woubrugge bekleedde. Bg de ver vulling van het burgemeestersambt deed hij zich kennen als een man van groote werkkracht. Onder zijn 12-jarig bestuur werd de gasfabriek verbouwd, kwam er een wekelijksche kaasmarkt tot stand, verkreeg men een betere verbinding met den spoorweg door den aanleg van een tramlijn naar het station en een groote verbetering op hygiënisch gebied door het stichten van «en drinkwaterleiding. Burgemeester Wichers werd 5 Octo ber 1868 te Groningen geboren en was 1 December 1.1. herbenoemd. In hooger beroep werd door het Hoog Militair Gerechtshof vrijgesproken de kor poraal-kok L. J- v. L., die door den Krijgsraad te 's-Gravenhage was schul dig verklaard aan het te Schoonhoven als uitdeeler van vivres, aan het Land toebehoorende, ontvreemden van ongeveer 21 kilogram vleesch, welk vleesch toe behoorde aan de manschappen-menage. Het Hof achtte, noch door de behan deling van de zaak in eersten aanleg, noch door die in hooger beroep, het wet tig en overtuigend bewijs geleverd, dat de ten laste gelegde ontvreemding door appellant is gepleegd; wel staat vast, dat in den zak waarmede appellant de ka zerne wilde verlaten, ongeveer 21 kilo gram varkensvleeach was, van dezflfde soort als in de keukens der mansChap- pen-menage op een tafel onder lakens lag; dat echter niet is gebleken, dat aan het toen in de.- keuken aanwezige var- kensvleesch, nadat appellant was aange houden, oen gelijke hoeveelheid ontbrak en niemand op de gedachte schijnt te zijn gekomen, om bij den leverancier van het vleesch te gaan navragen, welke hoeveel heid was geleverd, om do opgave te kun nen toetsen aan de bevinding in de keuken. Het veroordeelend vonnis van den Krijgsraad werd door het Hof te niet gedaan, 't ten laste gelegde werd niet wettig en overtuigend bewezen verklaard en appellant werd daarvan vrijgespro ken, terwijl aan den commandeerenden of ficier ter beoordeeling werd overgelaten pf de feiten, als bij de behandeling zijn ter sprake gekomen, aanleiding kunnen feten tot disciplinaire bestraffing van ppellant, die ter zake van het hem ten laste gelegde, waarvan hij thans is vrij gesproken, reeds ongeveer drie maanden in voorloopig arrest heeft doorgebracht. Aan het Westelijk Front PARIJS, 29 Dec. Het officieel commu- niqué van gisteravond 11 uur luidt Ten Westen van Lombaerdzijde zijn wij steeds meer vooruit gekomen en hebben vast voet gekregen in de duinen, waar de v^- •nd zijn verdedigingslinie heeft opge steld. Ten zuiden van Yperen hebben wij eenige loopgraven bij Hollebeke. In de Streek van Lens bij Carenciq moest de vijand door onze aanvallen 800 M- loop graaf van de eerste linie ontruimen. In het Aisnedal en in Champagne heeft een herig artillerie-duel plaats. In do streek van Reims en in de buurt van Perthes waar de vijand overal aanvallen doet op de stellingen die ten Westen van deze plaats aan de Maashoogten, door ons werden veroverd, maakten we kleine vor deringen over het geheele front. In de Vogezen beschoot de vijand het station Saint Dié, zonder dat echter het trein verkeer werd gestaakt. In B e 1 g i 6. Men seint ons nit Aardenburg liezen middag was ik te Stroobrugge en was daar getuige van een tooneeltje, waaruit weer duidelijk bleek hoe streng het toe zicht op de grenzen is en tevens hoe groot gebrek aan eetwaren in het be zette gebied heerscht. Bij de opgeblazen brug stonden vele mannen en vrouwen uit de gemeente Mal- d eg hem te wachten tot htm toegestaan zou worden aan dezen kant van het Leo polds kanaal, dat nog op Belgisch grond gebied ligt, in een hij de Hollandsche grens staand winkeltje, allerlei eetwaren m te koopen. In groepjes van vier mochten ze over de brug, en begeleid door 4 Duitsche militairen werden ze naar den winkel ge bracht. Steeds ging een soldaat mede naar binnen om te 'zien wat werd inge kocht. Belast met allerlei eetwaren, wer den do mensehen dan weer teruggebracht om door 4 anderen vervangen te wor den. Duitsche officieren zeiden mij, dat dit zoo geschiedt, om te voorkomen dat geen brieven in België worden binnen gesmokkeld. De spionnagevreee zit den Duitschers in merg en been. De heer De Liili, uitgever van ,,'t Getrouwe M&ldeg- hem", van wien ik u reeds eerder schreef, is thans weer door do Duitschers vrij gelaten. Thans heeft hij in deze gemeente oen drukkerij ingericht. Men seint ons uit Londen De hier verschijnende Metropole meldt uit Vlaan deren: De bruggen van Selzaete zijn op nieuw met groot© hoeveelheden dynamiet ondermijnd. Ken vijftiental ijzeren cais sons gevuld met gruis en elk met vijf dynamietmijnen geladen, zijn onder de bruggen gelegd. De Duitscherd zeggen, dat de tijding van de vuurlinie slecht is. Zij dreigen alle gemeenten te verbranden alvorens zich terug te trekken. De opwinding in de grensplaatsen is groot. Een zelfde depressie heerscht in het binnenland. Alle mannen slapen gekleed en met de zak en de bagage naast zich. Alles, zeisen, scheppen en andere landbouwers werktui gen zijn ^pgeëischt. De klokken mogen niet meer luiden. De windmolens moeten stilstaan. Bij het eerste klokgelui moe ien de bewoners op straffe des doods hunne huizen binnengaan. Emmers wat«r moeten voor de deu ren der huizen geplaatst worden. Maar crok moeten de DuttsChérs bij het eeréte klokgelui zich op de stations terugtrek ken of in de autovrachtwagens stijgen welke ter hunner beschikking zijn ge steld. Groote troepenbewegingen van en naar Antwerpen. Vele ontevreden Polen bevinden zich in de Duitsche rangen. Gisteren (20 December) is ten gevolge van een valsch alarm do grens twee uren lang onbewaakt gebleven. Te Grem- bergen, bij Deadermonde, moeten de in woners 50.000 francs betalen omdat eeni- gen hunner hunne duiven hebben laten vliegen. Alle duiventillen zijn verzegeld. In het binnenland wordt bijna overal de eocarde der verbonden naties ge dragen. Aan het Oostelijk Front WEENEN, 28 Dec. Onze troepen hebben de aanvallen van de Russen ten noorden van de Duklapas ont weken en zich terug getrokken in de stellingen dichter bij den kom van de karphaten. Tusschen de Biala en de Dnnajec ten noordwesten van Zaklixzy werden hevige aanvallen van den vijand afgeslagen. Overigens viel op het noord-oostelijk oorlogstooneel niets bijzonders voor. Aan het Zuidelijk Front WEENEN, 28 December. Op het Zuidelgk oorlogstooneel heerscht yol- komen rust, afgezien van eenige schermutselingen aan de grens. De Serviërs hebben de brug bij Semlin weer in de lacht laten vliegen. BERLIJN. Het Berliner Tageblatt ont vangt uit Kon8tantinopel de volgend© de tails over het gevecht in d© Zwarte Zee. In den nacht van 23 op 24 Deoemlier ondernam een Turksch oorlogsschip een kruistocht in de Zwarte Zee, terwijl twee andere oorlogsschepen voor Batoem la gen. De Turksche kruiser ontmoette in de Zwarte Zee de vereenigde Russische vloot. Ondanks de overweldigende over macht van den vijand nam de Turksche kruiser direct het gevecht aan. In het licht van den schijnwerper zag de com mandant dat zich bij de Russische vloot bok oen mijnen legger bevond, die, zooals later werd geconstateerd, dien naam „Cleg" voerde. Hij werd in den grond geschoten. Ook het Russische slagschip Rostislaw werd zwaar beschadigd. De rest van de Rus sische vloot verdween in de duisternis en het gelukte haar naar Sebaatopol te ont komen. Later, bij het optrekken van den ochtendnevel, gelukte het den Turkschen kruiser nog een tweeden Russischen mij- mm legger, Athos in den grond te schie ten. De bemanning, bestaande nit twee officieren en 30 man, werd gevangen ge nomen, naar Konstantinopel, vervolgens naar Ismid gebracht, waar zich reeds 100 gevangenen van den Russischen mij- nenlegger Pruth bevonden. Uit de ver klaringen der gevangenen uupu, dat de Russische vloot de bende mijneniegger», die met steenen en dynamiet beladen wa ren, naar de haven van Soengoeldak wil de brengen en ze daar wilde laten zin ken. Daar nu de Turksche vloot op hare tochten in de Zwarte Zee hare kolen meerendeels uit deze haven betrekt, heeft het tijdige moedige ingrijpen van deu Turkschem kruiser de Turksche vloot voor een zware schade behoed. Een an dere kruiser heeft intusschen in den nacht van 24 op 25 December Batoem met succes gebombardeerd en aldus de Turk sche actie te lande aanmerkelijk,gesteund. NAPELS, 28 Dec. Uit Athene wordt geseind dat Zographos, ex- president van de zelfstandige regee ring van Epyrus, op verzoek van den Griekschen minister-president Vinixe- los de post, van Directeur van de Na tionale Bank van Griekenland heeft aangenomen. ROME, 28 Dec. Uit Triest wordt vernomen, dat de gouverneur dezer stad een order heeft uitgevaardigd, waarin den bewoners wordt aangezegd de deuren en vensters, welke op zee uitzien, te sluiten, zoodat de lichten van deze woningen niet van uit zee gezien worden. Deze order heeft eenige ongerustheid veroorzaakt. LONDON, 28 Dec. Men seint uit Genóve dat de behandeling van de gevangenen in Duitschland en voor namelijk van de Engelschen, niet ver betert. Een Comité, bestaande nit een gedelegeerde van Spaausche ambas sade te Berlgn en van het Roode Kruis der Yereenigde Staten en van Genève, alsmede leden van het Duit sche Roode Kruis is gevormd, ten einde alle gevangenkampen in Duitsch land te bezoeken. l)e toestand in, Albanië. LONDvN, 29 Dec. Uit Milaan wordt aan de „Daily Chronicle" geseind, dat de landing van Italiaansche matrozen te ,Valona het gevolg Is van denanarcliisti- schen toestand in Albanië, ontstaan door do Oostenrijksch-Turksche intrigues, ten doel hebben Essad Pascha ten val to brengen en een opstand te verwekken en met Moharamedaansche benden Servië en Montenegro in den rug aan te vallen, De landing heeft ten doel om de orde te herstellen en de bejangen van Italië in de Adriatiscbe 5»e to beschermen. Oostenrijkscho schepen A'ijil ër V.0or kor ten tijd in geslaagd op verschillend© plaatsen aan de Albanèesche kust vuur wapenen te ontschepen, waardoor de toe stand, die toch al zeer ernstig was, nog dreigender is geworden. Essad Pascha is per schip naar Ru sita Rodoni gebracht, vanwaar hij aan het hoofd van een leger van 3000 vol gelingen oprukt om de robellen, die zijn residentie en zijn bezittingen te Tirana in brand hebben gestoken, te bestrijden. Men verwacht een beslissende slag. MILAAN, 28 Dec. De militaire medewerker van de Perse vera nza Cabiati maakt de opmerking dat Rus land weliswaar reusachtige reserven heeft aan menschenmateriaal, doch dat hieruit nog 'niet de mogelijkheid volgt nieuwe legergroepen te vormen. Daartoe ontbreken officieren, geschut en algeheele militaire voorbereiding. Wel kan Rusland do gapingen, die door de gevechten ontstaan, aanvul len, maar het is niet in staat nieuwe legerkorpsen op te stellen. Dit is ook de oorzaak waaróm Duitschland met een twee en een half maal geringere bevolking dan Rusland heden ten dage bijna 100 legerkorpsen te velde heeft staan, terwijl Rusland nauwelijks de helft daarvan bezit. Telegrafisch© verbinding met Londen gestoord. Men meldt ons uit Amsterdam Tenge volge van den hevigen storm is heden nacht de telegraphiache verbinding met IiOndon onderbroken. Van de Fransche legatie. Men meldt ons uit DEN 'HAAG: Naar aanleiding van een artikel, ver schenen in de Düsseldorfer General Anzeiger van Woensdag 23 December, en waarin de politieke economische toestand in Frankrijk als hoogst kri tiek wordt voorgesteld, deelt de Fransche legatie ons mede dat de, door genoemd blad gegeven inlichtin gen, volkomen onjuist zgn. Een ieder werkt zonder ophouden mede om de heilige plicht der nationale verdedi ging te vervullen; voor nagver noch intriges is hier plaats. Wat den eco- nomischen toestand van het land be treft, behoeft men slechts te letten op de verklaringen van den Minister van Financien, gebaseerd op cijfers en documenten, om te begrgpen dat de tegenwoordige oorlog op geen enkele wgze den kern van het econo mische en financieele levéo in Frank- rgk heeft aangetast De storm. Te Bus en Dam gemeente Uitgeest is in den afgeloopen nacht ten gevolge van den storm een boerdery ingestort waarbg 3 koeien werden gedood. De buitenplaats Assamburg gelijkt een ruïne. 23 boomen zijn ontworteld. De stoomtram HaarlemAlkmaar kon hedenmorgen niet rijden daar overal op de rails omgevallen boomen lagen. Eerst tegen den middag kon de dienst worden hervat. Te Haarlem zgn door den storm de draden van verschillende electrische tramlijnen door vallende boomen ver nield. Het tramverkeer is de geheele ochtend in de stad en naar A'dam gestremd. Er is veel schade veroor zaakt aan de huizen. Men meldt ons uit IJMUIDEN Het bekende stoomschip „Delftland" is bg de Semaphory bij den Strekdam aan den grond geloopen. De sleep- booten zijn er by. Het schip zal waar schijnlijk bg hoog water vlot loopen. Na deu storm. Op de Admiraal de Uuyterweg. Mm meldt ons uit Amsterdam 't Lijkt wel het bombardement van Antwerpen zei de man die voor den huisbaas het aantal gebroken ruiten kwaui opnemen. „Leuven", zei mijn vriend, die ik bij de Jan v. Galenstraat ontmoette. Daar is van de Westzijde vau de straat geen ruit heel gebleven; gordijnen hangen uit de geopende raaui-opeuingen te wappe ren; de straat is met glasscherven be zaaid:; terwijl bij andere huizen de raam openingen reeds met planken zijn dicht gespijkerd. En dit alles heelt de storm op zijn geweten, die een dankbaar veld vond voor zijn speelsche nukkou op de- zon open weg met krommingen, met open stukken die werken ais tochtgaten en waar hij rond kon bl&zen en bulderen en donderen, dat niemand die er woon de vannacht slapen kon. Dat was me een beweging. Lik oogenblik werd een ruit door den wind ingedrukt, vielen met vreeeelijk gerinkink do scherven óp de straat. Tegen uur toen de storm op het hevigst was, hoorden de bewoners een donderenden slag. Het dak van per ceel No. I 186 was eerst neergekomen op de leiding van de electrische tram naar Haarlem, waarvan de draden af knapten, en had een gedeelte van de ijzeren afrastering, die langs de spoor baan loopt, vernield. De families die de drie bovenhuizen van No. 186 bewoon den, vluchtten in allerijl na de hoogst noodige kleeren te hebben aangetrokken, in het tegenovergelegen politiebureau, van waar zij naar hunne familieleden in de stad vertrokken en daar onderdak von den. Den gebeden nacht bleef de storm rondspoken, bleven de inwoners van de Adm. de Ruyterweg ronddolen in nacht gewaad oin latten tegen de gebroken rui ten te spijkeren en voorzorgsmaatregelen tegen verdere vernieling te nemen. Be halve de huizen aan de Jan. v. Galen straat hebben ook de huizen in de Maar ten Harpertszoon Trompstraat veel gele den evenals de meeste hoekhuizen, ln.de Zoutmanstraat werd in een kamer in No. 72 een tusschenmuurtje van excelsiorpla- ten opgetrokken, eenvoudigweg doorge drukt, dit geeft wel een goed denkbeeld van de enorme kracht, waarmede de storm gewoed heeft. De verbinding van de E.N.E.T. met Haarlem is natuurlijk verbroken; men is echter hard bezig met het opruimen van de puinhopen op den spoorweg en het ropareeren van de electrische geleiding. Bij eene wandeling door het Vondel park bemerkten wij, dat ook daar de storm danig had huis gehouden. Hoopen afgewaaide takken bedekken den grond. In den omtrek van het melkhuis zijn eon groot aantal ontwortelde boomen. Het is een treurlgen aanblik. Wel 60 boomen werden dezen nacht door den storm uit den grond gerukt. Sommige met wortel en alanderen werden eenige meters bo ven den grond als dunne rietjes afge knapt. 1 en stuk van het ijzeren hek is bij don Gvertoomkant omgeslagen. De storm heeft te 's Gravenhage in den afgeloopen nacht veel schade aan gericht In de Laakhaven zgn vier schepen gezonken. Een 17-jarige jon gen viel over boord en verdronk. Hedenmorgen zes uur is een schip persknecht door een omvallende mast gedood aan den Binnensingel. Te Rijswijk is de tolbewaarder Ket aan den Delftweg door een omval- lenden boom verpletterd. De man laat een vrouw en twee kinderen na. Kalenders| 1915. De Drukkerij Sonefelder te Amsterdam zond ons weder een reclame-kalender welke evenals die vau vorig jaar zeker de aandacht zal trekken. Do Drukkerij hoeft thans den teeke naar P. v. d. Hem bereid gevonden oor spronkelijke interessanto teekeningen te maken, die thuis in heldere kleuren ge produceerd boven de maandelijksche ka lenderbladen zijn afgedrukt. De teekenin gen zijn alle stemmingsbeelden en daar onder zijn er die buitengewoon goed zijn, a] erkennen wij gaarne, dat wij ze alle met veel genoegen hebben bezien. In een ons toegezonden circulaire schrijft de Drukkerij Senefelder De tijdens de bewerking van dezen ka lender ingetreden oorlogstoestand heeft ons wel even doen weifelen of wij met ons plan mochten voortgaan en deed bij ons de vraag rijzen of de opzet van dit werk niet in botsing zou komen met de stemming waarin zoovelen thans leven; maar onze overtuiging dat juist in deze tijden onze geest door kunst en humor frisch moet worden gehouden, deed ons besluiten niet van de eens gemaakte plau- nen af te wijken en te meer niet, omdat wij in de verschijning van onzen kalen der een middel ineenen te hebben gevon den waarmede de nood, die door velen wordt geleden, eenigszins kan worden gelenigd. Wij besloten n.l. behalve do exemplaren, die wij gratis aan onze han- delsrelaiiën zullen verspreiden de op laag van den „.Senefelder.kalender" met nog 2000 exemplaren te verhoogen en daarvan voor' ieder die f 2.00 per post wissel aan het Algemeen Steuncomité, Kei zersgracht 241 te Amsterdam, zendt, eon exemplaar gratis on franco verkrijgbaar to stellen. Bij totale verstrekking dezer 2000 ex. zal diva het Algemeen Steuncomité to Am sterdam f 5000 hebben ontvangen. Ds Directie der Holl. IJzeren Spoor weg-Mij. heeft ooit ditmaal een artistiek uitgevoerde kalender uitgegeven, bestaan de uit een in fraaie heliogravure uitgo voerde reproductie van Meindert Hobbe- ma: De Watermolen, waarboven zich be vindt in afzonderlijk kader het Bpoor- embteem on waaronder de kalender ia aangebracht, die met de datumcijfers ook wijst op de bijzondere verbindingen van de H. IJ. S. M. Veemarkt Rotterdam. Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer, prijzen waren voor 1ste kw. 45, 2e 41 en 3e 34 cent per half kilo. Magere Ossen Melkvee en Vaar- koeien redelijk aangevoerd. Vette Kalveren goeden aanvoer, Iste kw. 36, 2e 32, 3e 27 cent por half kilo. Stieren goede aanvoer, 1ste kw. 36, 2e 31, 3e 26 cent per half kilo. Handel in alle Vee-soorten prijs houdend, enkel de de heele Deste koeien 2 cent boven notering. van het Koninklyk Meteriologisc!. Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 764.9 to Neufahrwasser laagste stand 744.2 te Helder. Verwachting tot den volgenden dag Stormachtige, later afnemende N.W. tot Z.W. wind, voorloopig nog zwaar bewolkt en buiig, later wellicht iets zachter. GOUDA. GEBOREN23 Doc, Anna Maria, ouders J. van den Heuvel en N. P. van der Zaan. 24. Maria, ouders T. van der Weel en J. W. Lodewijk. Ebbelina Wgnanda, ouders M. J. de Jong en E. W. Luijnenburg. Anna Maria, ouders M. A. Gerbards en J. M. de Gruil. 25. Jan Willem Manuel, ouders H. Kulik en A. Ver beek. 26. Pieter Johannes, ouders P. J. Hilgers en W. van Veen. Gerredina Hendrika, ouders J. J. Goudhuil en J. M. Musquetier. 27. Jacoba, ouders J. van B reukelen en J. M. Snel. 28. Aafje, ouders G. IJsselstijn en O. L. Holthuijsen. Cornelia, ouders T. van den Heuvel en C. Spruit. OVERLEDEN24 Dec. Maria van Rijsdain, wed. van J. v. d. Heuvel, 58 j. Geertruida P. Hornes 8 m. 26. Pieter Stubbe 17 j. Neeltje Veerman, wed. van A. Rupke 70 j. Cordiua J. Kugl, geh. met R. W. Roersma 38 j. REEUWIJK. GEBORENLeentje, ouders G. Kooij en L. Verboom. Maria Jo hanna, oudera A. Nobel en A. Blonk OVERLEDEN: A. van Schaik, 7 j_

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2