JGAS SMITS, handel. 88 voet IE. Alter e Gracht 269 IAAG, (STB WAAll- •agen ameskleeding. Ie of gedeelten- biedingen IEBN. IGAS No. 12752. Zaterdag 10 April 1915. 54e Jaargang. behalve Zón en V Uitgevers A. BRUfKKAN Elf ZOON. Eerste Blad. I tTD-A-, XTïeu.-ws- exx -^.d.-vertezxtie1olei.d. Verschijnt dagelijks IAN ZOON, ■rkt 31, Gouda. g licht hebben? )OIJ Kz. 8. Gouda. per stuk TtHALWR. ■oor O-o-uud.©. exx OrrxstrelEexL. Courant meeea. ^eriooesfe Jiovant. an Oorsprong Feestdagen. TrïjTdzFaoVïïïtëïïtiÏ^ Telefoon latere. 82. Telefoon Interc. 82. Aan den^strijkstok blijven hangen. Brieven uit de Hofstad. :ba Wte HAGENAAR. iteloon. an de stad aan huil I. Ot.: zusje langzaam id aan het Bureau. Circus Corty*Alt- George» heeft nooit niet in wlagen zijne vrouw bruidegom F’ vroeg' Filip* (Wordt vervolgd.) kraan Zn., Gouda 1 >ord van jan den tta- het veel Mlju ik dat ia. x>r jndiop. 4 JAC. Koon Ki. Wleringerwaard, ast met het instal* RINOERWAARD in de 11 DU nummer bestaat uit drie Waden. ht 1879.) «•••O vergoed. LAM en ADBBS. rracht 269* HAAG. G0UD8CHE COURANT. ia dit werk doer net het grootate ■tiM kaslei sloekls tbeullig: 36, voor elke regel Een beeld der werkelijkheid weien, wat Minister Pieyte op vragen V au V uurea bekend is geworden. zulten nog niet dadelijk zeggen, dat eenzame velden, zie ik haar gelaat - •*- i|.e |n PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BU HET LEGER TE VELDE. XXXI. Ik moei uog iMNiK terugkom»» op wat ik in re» vorig opstel «clirwl over b»*i ontbreken v au zekere iKMaitddeeta in oua U'gor, diu tol rehade van Iwt geheel g’jmlsl worden, terwijl dit toch anders kou ziju do thuoioguu of wel du pre dikanten eu du aanstaande predikauivu. Zo zijn ntet gebed afwezig, gelijk ik al herinnerde. De weinigen, door wie zij vertegenwoordigd zijn, wukkuu niet deu indruk, dat iuru Imzwaarlijk de plaats aan hui hoofd rener kerkelljke gemeente kan verm-nigre met ren plaats in dun troep i inlugutidrel, zij hebben bei bewijs geleverd, dal do in de GuuMwiito-praktljk opgudauu ervaring van groot nut I» voor tien Iwvulvoerdur over time nnsur of win der tal rijkafdeeling onzer weermacht. n de veruteobte ontwikkeUng en buavha- ving, die door dre predikant Meedw zijn hoog gehouden, dank zij zijn acadumi who vorming met daaraan voorafgaande voorbereiding, blijven in on* U<ger ere to Itegeerlijk goed dan dal re eenvoudig weg zouden mogen worden ongebruikt gelaten. H«< te dan ook ie hopen, dal tb1 rreda gegeven voorbrekta veulvuldi- ger navolging mogen gaan vinden en du •du (tenten in do godgeleerdheid geen ge- Kamer van Koop, leken te Gouda, e venending van naar het n land Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer.f 0.55 Elke regel meer - 0.10 lljj drie achtereenvolgende plaatsingen werden deie tegen twee betekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bjj vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 55 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. 8 uur in de R«- tpeobare Vergadering antrebond. Spreker Hartman, Hoogirer- Onderwerp Wat een X een Heiden denkt i wij geregeld tijdig ■re ontvangen arteu, vermakelijkhe- dan ia onze agenda men hem ophief was hij bewusteloos. Zijn i 'iggograai was gebroken en sedert te hij altoos geweret zooals nu.” „En toch hoeft hij niet wita spreken?” „Wij beproefden daartoe wat wij kon den. De hoofdonderwijzer zelf, die veel van hem liteld, kwam aan zijn bed ten den knaap te besweren het stilzwijgen te verbreken. Hij verzekerde hem dat hoi eene dure plicht wat* (tergelijke misdrijven 1 te straffen, te meer omdat hij al zijne leerlingen bijeen had geroepen, en op hun gevoel had gewerkt, opdat de schul dige naar voren zou treden en zich i noemen. Maar niet» mocht baten -, hij zri- de enkel dat hij er toch niet beter door zou worden re dat het hem slechts nog meer vordriet zbu doen ate zijn makker er out van school verjaagd mocht wor den Hij was toen nog maar een kind, i m zijn karakter te nooit veréhderd." t „Hij. ia wol gelukkig u bij zich te hebben.” ,.Wij zijn óén geworden, sedert wij zoo i goed afs alleen op aarde staan.” I ..Maar hebt gij nooit aan andere vreug- i de gedacht, zoudt gij dat nog niet doen? i. Gijzelf zijt jong, en den dag waarop zijne ziekte hem weg mocht rukken van de aarde, zoudt gij zoo eenzaam overblijven.” „Nten,” antwoordde Odette vastbera- den. „ik denk aan geen andere vreugde dan voor hem te mogen werken, fk weet i wel dat zijn teven enkel en plleen een i zwak lichtje ia, bereid om door den min- i sten tocht van buiten uitgeblazen te wor den maar zoolang hij mij gelaten wordt, «k a a f 1.15 w 1.W 1.W a 1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31by onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. 99) Odett&'s oogen vul Am zich u»‘t nonmaar zij schudde hoofd en n-idv ..Voor h«m ia geen kruid! gewassen. Hij heeft reeds alle jnogelijke doktoren fe- raadplehgd; mijn vader spaarde daartoe niets j maar geen hunner die eenige hoop gaf. Zij geloofden zelfs niet dat hij nog zoolang geleefd zou bobben.” „Dat zal dan ook wel alleen aaa uwe zorgen te danken zijn." „Men zou een monster moeten wezen om hem niet te verplegen sooal» Ik Jjet doe,” sprak de jonge vrouw nederig ..vooreerst lijdt hij zooveel en zoo ge duldig, en daarbij hoeft hij de ziel vgn engel. Zoudt gij willen gelooven dat noch mijne oudere, noch ik ooit vanham hebben vernomen vie da oorzaak van «ijn ongeluk was F' „Dus te hij niet aldus geboren F’ ..Neen. Hij wm een stevigemooie knaap, die niet minder krachtig lieloofde op te groeien dan zijne broeders; maar °P school zijnde vergezelde hij op 'ten '*n of anderen feestdag zijne kameraden naar buiten, en wierp een hunner hem in een driftbui van oen hooimijt af. Toen onze we an- 1 Oen de levuiug van 62J4 miikoeu voor ludic geieekend was, verscheen Minister on van der Linden iu de zuuug der tweede Kamer om mededeeung van hei resultaat der inschrijvingen te doen. De Kamer applaudAseeroe, toen de Minister zijne luededeeung deed. Zy zou dit ke ker niei hebben gedaan, ais zij had ge- thans door het antwoord van van deu liter Wy de hamer by die neus te genomen, doch het lijkt er toch heel veel op. Wat is bet geval t De teening is aau de markt ge- rnacht tegen 97 Thans ia gebleken dat de vaderlandslievende groep, die zoo welwillend was (te leenüig over tc ne ws», zijnde de Xedorlandsche ilandel-Maatschappij, de Ne- derlandsohe Indische Han delsbank eu decN ede r 1 a nd sc h e 1 d d. E a o o ih p l o-M aatschappij du leuning reeds geheel had genomen voor 9ö Toen het leeningsontwerp in de hamer kwam, vroeg de heer Bogaerdtol het waar was, dal de teerling reeds was genomen. Hij bad ook gevraagd' „ol de regeering zich verzekerd had van den steun van een consortium van bankiers (He xich voorloopig verbonden hadden te gen een vasten koers garant te wezen \au deze leuning. De N. R. CU herin nert er aau dal Minister P ley te ant woordde „Dit te niet het geval” „Ik iteb mij met verschil lende personen, vooraan- •«taande op financieel gebied, in relatie gesteld; verschillende afspraken zijn ge maakt, maar daarbij zijn steeds verschil lende resolutoire condities gemaakt. Ze- kerlieid is or dus niet, dat de geheel» (wij spatieeren) teening van t>2% inilli- oen zal worden genomen.” En tets later; „deze k<ening is niet gegarandeerd er te geen consortium hetwelk de ge il e e I e teening overneemt.” I n wat blijkt nu uit het amv* den heer Pleyte op de vragen^ heer Van Vu o ren Wij geven het woord aan de N „Uit 's ministers antwoord van giste ren blijkt nu, dat er met eene „groep bankiers” (die dan geen consortium iuo- gen heeten I) „afspraken” gemaakt wa ren; dal „die groep” zich „verbonden” had, resolutolrlijk of te wel „onder voor liehoud” wij komen hierop aanstonds ,.l "n zonderling iets die liefde 1 mom pelde de zieke, droomend voor zich uit «(arende. „Ik ook zou dat gevoel heb tem willen kennen, maar slechts om te weten wat het was... niet langer dan «éi dag.” „Hij dte Het krijgt gunneet niet In ó^n dag van zijn wond. Er verloopen jaren over voordat zijne lltteekeos ziob sluiten, en velen data in het graf, terwijl zij nog aan hun waanzin lijiten; want het is eene krankzinnigheid die over ons komt. Op eminaal verbleekt <te aarde voor onze oogen: schijnt heel bet overige momtadom ons onlieduhtad toe, loven wij nog slechte voor eakri wegen, «n verkiezen wij de nijpemtote droefheid met baar, lioven een paradij met anderen.” „Ate gij dm zou goed beschrijft, dan moet gijzelt ook heiibcn bemind vroeg de jongeling. „Ja, lang gd«ta.” .-si n nog altijd F’ „Het visioen van voorheen te vorran-, gen door een tweede daar waar mij’ vroeger een engel .tegenlachte, zte ik be- (ten eene vrouw, met al hare gebreken al hare fouten; zij te even onbereikbaar voor mij als de eng«d; maar ik kan haar IwHd niet ontvluchten; het vervolgt mij waar Ik ook gaan mag. Zoowel hier, in de woelige stad, als daarginds op mijne eenzame velden, zie Ik haar gelaat voor mij, hoor ik hare stem in mijne ooren voortmtechen. „Hoe, (te kleine Paul, en zijn odteteF’ „Juist. Ik’ laatste is mijn petekind.” op .int oogen ld ik werd Odette door haai biwdter geroepen, en verwijd’*rtls zich snol. Filips Maardu haar nsM benevelde oogen nu eu w«*n<Mi* zich toen tol Holdius. „Wat zegt gij van zulk een teven vroeg hij. „Hei te zoo verbeven in zijn eenvoud, dat men er bijna sprakeloos tegenover blijft.” „Ja, mijn vriend”, mom^dc de jonge man. het hoofd op do borst latende zin ken, „dat zijn du vrouw» aan wie ons hart zich zou moeten hechten, wild»» wij gelukkig zijn; maar ook in liet leven der menschen wordt het viooltje voorbijgetre- d»*n en l»ekonnucrt m**» zich slechte on» du roos (Me ons tot bloeden» toe ver wondt.” Onno moest reeds spoedig naar een re petitie vertrekken, maar Filips bleef nog lang bij broeder en zusfisr praten. Waarom te uw vriend toch altijd zoo treurig F’ vroeg Georges op <wn gege ven oogen hl ik. „Hij kin er te vergeten.” „Was zij dan zoo mooi „Dat weet ik niet, en toch heb haar goed gekend. Men vroeg zich niet af; zij nam ure ganse te» ziel men wist zelf niet waardoor, en Ik vrees (lat wie haar ooit Hef kreeg, dtoh niet weder over haar verltes zal troosten.” tn tweetal IsTichk» over belangrijk»- amigeiegeuhtxk'n m^deu Haag bobben wy mvi zeer gumenguu gevoelen» ontvangen. Hui eeretu betreft uen Schouwburg. VN y dachten zoowaar dal duse misère nu eindelijk wtw opgelost eu g dal de schouw burg nu in een toeoUuu* verkeer de zóu guustig uai iu de eerste kwart eeuw daaraan geen gulden meer le koste bvheelde gelegd te worden. Helaas te die huop' al weer Ijdel gebleken. Hef dage- iijksuh bestuur onzer gemeente im er al op uitgetrokken oiu te coustateeren dat er nog heel wal uau de inrichting ontbreekt, iieedti nu werden wij verblijd melde toorspeiimg dat er nog een aardig som met je zal noodig zijn om alles zóó l» ma ken als men dat d weiwcht. i .erat te reeds im-er dau anderhalve ton teu koste gelegddaarna nogmaals precies hetzelfde bedrag en nu zijn wij er nog niet. Wie weel of wederom een dergeiijk bedrag worth «ongevraagd. Wij krijgen hou langer lioe meer cou antipathie tegen architecten. Wal zijn dat toch een gwmeunt» bedriegersAan te ne men dal «ij zóó overweldigend dom zijn (lat zij op geen 5H prjDceul na du ra ming kunnen mak»m, is ons ónmogelijk. Hlijlt dus alleen over te geloov»» dat zij opzettelijk de lueken om den tuin telden. Ke<ii« zoover te hot gekoirn» dat men het dubteite aaiuieeml ate het vermoed»^ lijke juiste waaneer architect zijn ra ming hoeft gemaakt. Wordt het geen tijd daaraan een* p*tl en perk te steita en da architecten non- sprakelijk te stellen voor hun slrchte te*rek«*ningett Het iwefflte lierictd betreft de gemeenie- luKkiug daarvan geheel vu al vrij «H- feaaiu O ja, du Minister kan het laten waatuu over hun hooiden, voor zoover luj uch zeil daarbij weel uil te zoude ren, want dit blijft toch ook een tal. dat de Minister hu heeft goedgekeurd. Alkw ie «amen dju wij natuurlijk ver heugd over hut voorloopig verslag op hut onrustbarende wetsontwerp. Het aantal adressen dal inmiddels reeds bij dn Ka uw r w as mgekoiuen ten einde de aanne ming 1e ontraden was legio eu iu de iiaagsche bladen zijn vete kolouMuun vol beschreven over h<M dreigende vandalis me. Wij kiuiaun uu weer gerust zijn, het vullen van boomen ia weer geheel üvergelaten aau ten spel van de stormnu. i enigermate valt te vrfcezeu ita de zorg voot het Bosch er weer niet beter op zal worden. Tot uog toe is die al even slecht ate zooveel dal onder de hoede van deu heiligen Bureaucratius te gu- Held. Nu de hoogc been» ambtenaren in huu eer zijn getaet, zulten tij wel licht hun woede koelen op den armen proügé van ons all»», iu dit geval het Bowh. Zoo zijn de meuschcu. speciaal de ambtenaren nu eenmaal. CCLX1I. liet iiaagsclie Bosch te gered uil de iMUiiten van hen, d»e gereuü stonden oen m(*edoogeuloozc mishandeling te onderne men. Blijkens hel voorloopig verslag op m-i weiMoutweip waarbij lelden werden aangevraagd o.s. voofden aanleg van een breeden verkeersweg in ons Bosch, kou geeu der ledeu M denkbeeld van deu Minister steunen. Zeldeu of nooit zal het gebeurd zyn dgt ecu minister mei een voorstel zoo weinig succes had. Du rapporteurs geven zijn t xcMrilentio in over weging dezen post in te trekken, raad dien hij wel spoedig zal opvolgsn. Het zou een al te mailen indruk wukkuu indien straks in de hamer deze post zonder liooldelijke steuwuing werd... ver- w orpen. liet verloop van deze voor den Haag zoo belangrijke gebeurtenis beuft ons niet v erbaasdmisschien overtreft bet algemeen verzet ueuigermato onze ver- wachtiugun* Te zonderlinger echter en te minder liegrijpelijk is te't boe du Minis ter tot uen dvrgelijk voorstel hoeft klin nen kotnen, hoe hij zdf niet hoeft inge zien, da( op z'n minst van vele zijden er verzet tugwn zou verrijzen al kon hij dan niet vermoeden, dot aan alk» zijden legonstaud zou ootetaau. Natuurlijk ligt de schuld van dit schromelijk fiasco gv- heel **n al bij de ambtenaren diu den Mi nister van advies hebben gediend. Dat te nu «onmaal een ongelukkig ding dal de ambtenaren dd<» feitelijk de aanlegm>rs zijn van een dergeiijk voorstel, bij de mis wil ik geen andere belangen dan <te zpjnc dienen; in mijne jeugd was dat iets an der»; ik hoopte dat mijn vader lang bij oim) zou blijven, en hij ook verpleegde Georges met de liefde wtter moeder; iu dien tijd kreeg ik Itót, en meende ik dal ik niet aan mijn plichten te kort dred door de stem mijns harten te volgen. Mijn broed»*r, zoo nssende ik, zou eerder bezwijken dan zijn vaih-r. huwelijk werd dus vastgesteld; gelukkig echter moesten wij nog ren jaar wach-* ten op eene verhooging van mijn brui degom, eu in dien tuitechentijd werden wij weesen. Geen mijner broeders of zu»*- ne- ,,de groep een winstmarge van 1S pet. over 62.5 millioen werd ia bel leven ge roepen”. Geen mijner brooders of tere wwnsclite den zieke tot zich te men. - Ook mijn verloofde zag daartegen op. en toen zelde ik hem dat gen scheiden moesten, dat het ntet ders kon. Hij poogde mij te overtuigen «fat ik onze toekomst aan eene dwaas heid prijs gaf. dat er gestichten in over vloed waren, waar Georges zich zeer ge lukkig zou gevoelen; maar ik wist wel dat hij zich over mijn verltes niet troosten zou, en mijn ongelukkige broeder zou ge storven zijn onder vreemden. Wij gin gen dus ‘vaneen, en Georges heeft nooit vernomen waajom.” „Fn uw I - met trillende stem. „la sedert, God zij dank zeer geluk kig getrouwd w „Zief gij hem nog wel 'een»?”/ „Ja, zijne kinderen komen hier, des Zondags dikwijls spek». Ik geloof zelfs dat gij hen hta ontmoet hebt." teryg „ecu deel der Jeeuing le nu- uieu tol (ten koers van 35 pci. d.l. jua niet minder dau 5 pet. beneden den pari-koers terwijl was „overeengeko- meu dat de koers vau uitgifte aan het publit*k zou zijn, 97 pct. nog J pet. beneden den pari-koers dat die groep u\ens zich „het recht bedongen had ook bet andere deel van de leuning te gen den koers 95 te netueu, „teneinde Je uitgifte voor eigen rekening te doen ge schieden’ „De groqp” heeft van dit recht gebruik gemaakt. En zoo te dus voor „de groep”, met inbegrip vau de provisie aau commissionairs enz. een en een kwart millioen aan deu strijkstok blijven hangen.” Terecht dringt de N. R. Ct. er op atn, dat nadere inlichtingen omtrent de „af spraken” met de „resolutoire condftie'e” en hel „voorbehoud” van de „groep” noodig zijn. De fti. R. CU gaal dan over deze „vanterlandulievende” bankier sgroep; (te welen de Nederianduebe Haudete-Maat- schappij én consorten) als volgt venter. „Of de Kamer er tusechen genomen te, durven wij nog nie< uitmaken. Letterlijk genomen, en de uitdrukking „(ta pari- koers naderen” wat heel ruim opgevat is jn ministers uiteenzetting vau 2 Maart geen onjuistheid vervat. Op dien dag had inderdaad de groep de geheele leening nog niet genomen. Maar de vraag rijst toch, of de minister, wetende dat een deel van de leuning hoe gróót was dal deel en waren hier ook reso lutoire of andere condities gesteld tegen den koers van pel. was ge plaatst, en dat de rest van de ieening tegen denzelfden koers volgen kon, roet zijn»» mededeeiingen geen verkeerde in drukken gevestigd heeft, die gemakkelijk te vermijden waren geweest. Ten slotte kan ook de minister er in zijn gevlogen, niet alleen wat de ge- heele operatie betreft, maar in het bij zonder wal den aan „de groep” toegis kenden koers van 95 pet. aangaat. Hier over zal het „voorinhoud”, (te resolutoire conditie door de groep voor de overne ming gemaakt, oplieidering geven. Ons kwam ter oore, dat dit voorlM»houd de strekking zou hebben gehad, de groep van het grootste risico, misschien beter gezegd het eenige groote risico, dat aan de Inning verbonden was, te ontheffen. Indien n.l. Nederland, onverhoopt, vóór de publieke inschrijving op de leuning in Jen oorlog betrokken ware geworden, zon de groep krachtens dat voorbf’houd niet gelionden geweest zijn, het door haar aan vaarde deel van (te lren,lng te nenten. Het lijkt intusschen haast onbegrijpelijk dat de minister ond»*r zulk ren voorbe houd misschien zijn er nog wel andere voorbehouden van dergeiijke strekking ge weest voor den Indtachen staat niet lieter voorwaarden zou habben kunnen liedingon, dan voorwaarden, waarbij voor Reeds het feit alleen, dat een zoo in vloedrijk orgaan ate de N. R. CU zich zoo kras over (te mauupulatieH.' bij deze leemug aangewend, uitlaat, geeft te den ken. Dc Kamerleden, die bij een ander»* ge h-gunheid, als hun meening uitspraken, dat de Volks vertegenwoordiging recht had op volledige informatie, kregen destijds heel wal te slikken iu" de pers. Thans blijkt, dat vontróte der Volksver tegenwoordiging moet gaan boven Oen vertrouwen, dat bij do Indische leenpig werd gevraagd bij een ministeries Ie ver klaring. Onder de „groep” die de Ine- ning nam, vindt men de leden van de vereenigiug „Onze Vloot", die ons land tientallen miliioeneu wil doen offeren voor het watermilitairimne en de aanhaligere van de ultra's, die een leger van een juillioen manschappen een peulschilletje acht»». Men liotide het ons ten goede als wij bij die propaganda herinnerd worden aan do 1 millioen 2J4 tal, die bij <te leenlng aan (ten strijkstok bleven hangen. raatteverkiiNtingen, dm Al jaar gehouden zullen worden. Door »te vrijzinnige kies- vereenigiDgeu te aan haar collega’s hel voorstel gedaan om te laten zitten wal zit du» den beroemden godsvrede te hand haven. HH zou ons in hooge mate ver wonderen wanneer dit voorstel selte maar in overweging werd genomen. Wte de politieke kaart van den Haag kent, aal weten district 1 gehuei »*n al rood te geworden, terwijl uog vier van de vijl mt togen woordigers die dit jaar in dit district altreden moeten, niet „rood” aijn. Hel te dus haast niet denkbaar dat op het voorstel zal worden ingegaan. ichterallee ia mogelijk. We zul len te zijner tijd nog wel ren» herinne ren aau deze voorspelling van ons en zullen gaarne erkuunen d*t wij verheugd zijn indien bet mocht blijken dat wij te «wart vagen. Nteta liever zouden wij zien dan dat wij deren zomer van rsadsvurkioxingeu veraciioond blijven. Ze koeten veel geld én aan du gemeente én aau 'te klaaver- reniglngen re het gehalte van ouail» gu- iiteenteraad verbetert «r waarschijnlijk toch niet door. DM heeft d»> ervaring al tien jaar lang geleerd. In dit opxlcht zijn wij ten urere- mate (Lemdmtaluch, froc weinig dat an dere strookt met <ta aard van uw dltasl- willigan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1