MG m ie ui, De Oorlog. Mo. 12761. Woensdag 21 April 1015. 54e Jaargang. en Feestdagen. Zon- behalve Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Inters. 82. j Eerste Blad. Ler d.exx >s rrijz.-Herv. V J DA. VEN, OJDSTRAAT. 2tTieix"ws- exx ^.d'vertexLtieToleud. voor G-chjlqLsu ezx Oxxxstxolcezrx- Verschijnt dagelijks en st, am feuilleton ^ercooaste £w9M. Sta baalt Sa, varkalljkbald Telefoon Interc. 82. E, )P rekening! iGAAF VERGOEt. (illUISIHE COURANT I f be- I C^te risch«*n. i UDA. 1 BESTUUR. „Ameo- missie (Wordt vervolgd.) A Zn., Gouda. V lUELL WATER urg, 7% u. ,4>e oor de in 75, HooW- eland Ix-uve- 120 lanten- eniers, het 20 «ter De iPn<<w IW ntvaafm vennakelijkbe- b> om. M»«* 1' SU mij fc lijm tt. «o ik d.t wij nW ondankbaar «olim maal men ffSB te «M- wij in dtti avond onder een Duit- Dadelbk DK nummer bestaat uit twee Waden. al* •I L, des avonds IIN” der Soc. van dn- Ml) vér- bMft Wij u handgrana- Ijn op onze Pelepoev alge- in de .Stoye oopig door do n voorital om t regl. op bot schrappen de vat betreft ■ofdiaak," «ia. debat n der vereani- Uf I 35 .1.5# .15# 1.9# -1 aan ons Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. P RUS DE R A OVERT E N f I N Van 1—-5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer 0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden dete tegen twee iterekend. Dienstaanbiedingen O plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit* betalingelke regel meeg 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Het rapport van den veldmaarschalk 1 reach .bevestigt, naar Engolache bericii- len melden, de BHtsChe successen (wél ke reed» gemeld zijn) bij Yperen on den voliedigen terugtocht der Duitaeher», ffic door hei vuur onzer machinegeweren zeer veel verliezen leden. Onze verliezen wa ren zeer zwaar, maar die van dc Duit- setafs nog veel zwaarder. noegwi". 8 u. Haan. ir. Prop. Feest ad. Houd. tafmonte”. Verg. rbiers en Kap- irg i* vartfssfeid, tiat rieyAn 10 orntius* por* kylteM overeenkomst kracht. ondanks de Duitsche IS CKT PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal U Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen Markt 31, by onze Agenten, den è-I -- ,,laaat ons gaan, hoeren," «prak Clé ment, „ns< sulk mm Hlonttellng te Ditto te beginnen." „Gij befemttgt mij. g»‘loof Ik Y' hrom- tte tte gdiik«M<»r. „Neon mijne woorden op zooate gij wilt ook al l*haag«te het u mij In fcet gezicht te slaan, met dergwlijko wezen» ate gij vecht men niet. Maar onthoud dtl 6éne, mijnheer, gij die u dool wilt hóu den voor elk Iteroep op eergevoel en hart, gij zult op ijw beurt vallen. Indten fij het waagt de lijnt aan het licht te laten brengen, zal ik zorg dragen dal ook Jo* sach’s medeplichtige gevangen worde ge nomen en zal ik niet rusten aleer al die rldderteekenen waarop gij In uw Ixx-óa- nighrid van avonturier zoo Irotoch rijt, u van dn Imrrt worden gerukt Nog oen», wilt gij toegoven of niet F’ De Iwitte mannen zagen elkander dtet vlammende blikken aan „Neen,” herhaalde Cornell» Hartt lang zaam, „mijn wraak ia mij meer waard.” Zwijgend en zonder «engroet, verwij derden do drte mannen rich. Op straat gekomen nam Emmanu»! de Josach de hoed van het hoofd. „Vaarwel, hoeren,” sprak hij, zontter zijne metgezellen meer do hand te dur ven rniken„ik dank u voor «uwo po gingen. Nog oen» verzeker ik u. dat nrn tuaachen mijne papieren geen enkel be- wi> tegen anderen zal vindon. Gij kant mij gdooven.” „Vaarwel", luidde liet op gamnoorden toon. Het waa ai wat zij ben» nogwaar- vordemi heeft, maar aan u bt.*idon dt> be wuste lijst af te staan. Dooli thans te het mij niet mogclijk. Zij is niet meer in mijn beait." Do bankier slaakte een kreet van woe de;. Bowler werd zoo ble«sk, dat uiterlijk ntedV-lijden afdwong. Clément alleen hlcef kalm en sprak Clément op ematigen toon, „en wij hebben hem willwi vergezellen om zijn verzoek meer gewicht bij te zetten." Cornelte Hartt, die alle drie een zetel had toegeechoven, Het zich in een arm- "ioN nedcrglijden, met de woorden „Dan wpet rfij niet hoezeer het mij spijt te leur te moeten stellen, heer cc. In dten gij «ene maand vroeger waart ge komen, zou Ik het mij tot eene eer heb ben gerekend, niet aan den heer de Jo- saeh, die niet» hoegenaamd van mij te De venting Oaaowlecz. De htnuicuwdo activiteit, door <te Run- siftchc Icgerberichten voor Onnowiecz aau- gekondigd, geeft den militairen mede wer ker van don Matin” geen aanleiding Mn own spoedige hervatting van het Dirit- sche oftenalof in dese streek te geloovsn. Dit irnmera zo» m*t zeker don hodd- oporathw In de Karpathen niet ten goe de komen, terwijl ook het jaargetijde hier voor nog niet gunatig te. Toch te het van belang dn waardn van deze vesting, welke getsoteerd ligt In de moeraden v*n den Bohr. nad*r te Iswchouwcn. Do vo ting dateert eerst van 1R90. toen Roe land inedn in verhand met liet Franodh- RitiwiiMclm l»öndg<w>otftchap, een oorlog te gen Dttltachlaitd al» <wn mogelijkheid <ter toekomwt onder de oogen mowrt zien. Dal de, volgen» de nieuwste givevens aangelegdn vestingwerken van Oaftowkrz voortreffdijk voor haar taak IxwekeM zijn, blijkt wol uit h« folt. dat deae voor iiitgivtcliovfwi post, op .10 kllottertpr do Prulninohe grens te midden v^n fh‘looz« inoerassige vlakten gclogeflt de kraolitigstc aanvallen, do maésf woede iMmfhardvmmten 1st hoofd kunnen hleden, al moest het dan ook het vuur doorstaan van dezelfde kanonnen dte I.nlk en Namen. Antwerpen en Maubcuge In zoo luttel tijd» tot overgave dwongen. De Riisivtooho vestingbouwkundigen h<b- isw» hun kracht ntot gezoefd In korpH- fortipw en betonklording: zij gaven Ito voorkeur aan aarden wallen met groate door <te Ruaaen, welke bijna tot gwn re- Hiiltaal leidde, ten gevolge gehad, dat de Turken dim tusschentijd gebruikten om aan Mde zijden van den Bosporus snel een rij versterkingen aan te leggen met geschut van zwaar kattbor. Zij kunnen zoo nooiig op rail» oomiddvllijk naar ieder punt van de kust worden vervoerd. Mooning kiezen." meer dan ik zeggen kan u ieta te moeten weigeren; ihaar gij vergt bet ónmogelijke van mij.”fl U mmanoei do Joaach zonk voor hem ap do knieën en kermde „Zeg dat niet o I tl de lijst |e- eenqsaal betreffende toevertrouwd” sprak Clément op ematigra toon. Aan het Weetelijk Front. Het Franache ooiniuuniqué van gister middag 8 uur luidt De artillerie-acties waren bijzonder levendig in de streek van >oiMt»on8, den sector van Reims en (te Argonne. Id den nacht van 18 op 19 werd een Duitoche tegenaanval bij Epar ges totaal afgeslagen. In bet boseb Mort- mare tocht de inlanierte zonder eenig belangrijk resultaat aan beide kanten. In de streek van KegDieville had een vrij hevig artilleriegeveobt plaate, waarin do Franschen beslist de overhand' hadkkm. In de Vogezen deden de Fransohcu aan vallen op de beide Fecbtoevers, zij We kenden hun vorderingen scherper af en dwongen de Duitacher» overhaast de Eaete- brücke te ontruimen, waar zij veel ma teriaal achterlieten. De aviateur (larroe was verplicht te Ingelmünster, 10 K.R. ten Noorden van Kortrijk, te landen. Hij werd Zondagavond 1 krijgsgevangen ge maakt. IkMgiache banknoten. Inzake liet niet aannenien van Belgi sche hankaoton te Parija, Iximten en door ('enige Nedcrlaadache lianken schrijft de BruMMdache corr. van de Vom. Ztd|. De redenen daarvoor zijn uitsluitend politiek, daar de bankbiljetten de uitdrukkelijke verzekering dragen, dat a» binnen 8 innd. na het sluiten van den vrede door ite B<dg. Bank ingewisodd tal len worden. Ze zijn dus geheel gelijk ge steld met de bankbiljetten. Bovendién wordt dt' heete uitgifte door de Bociété Générale Belgique en 9 Belgiftclm pro- vinolétaukon gegarandeerd, liet niet aan nemen van zulke biljetten Is dus mte’l een demonstratie. Uit Berlijn wordt d.d. 20 April ge seind De oorlogscorrespondent der Az. EM, |''rftnZ Molnar telegrafeert uit het pers kwartier «en balans van den alag inde Karpathen, waarin hij constateert dat in .ie gevechten in de Karpathen het achtste Russische leger en de daaraan toegv- oag'te hulptroepen over de geheete linie een nederlaag heeft geleden. Dagelijks worden eenlge lw>n(terdtallen treinen inet gewondtm van de Kar pal tem Rusland in Kcdirigwrd. Hel verdagen leger bestond voor het grootste deel uit Biberisclie re gimenten <iio voor de beate aan val troepen worden gehouden. Aan hot oostelijk deel van hei Karpathenfront daaront<<gen voch ten rocruten, die ton deele nog in bur- KerkteCren streden. Wat de verdedigings- troepen aan (tostcnrijksch-Duitacho zijde htHrèft de streek om üezsok wordt ver- tedigd (foor het leger van Alexander Hzurmay, ten Oosten daarvan staat bet Duitoche zuidnrleger, in welks gelederen .ook Oostcnrijkor» strijden, daarbij sluit zich in Z.-O. Gallclö aan het leger Pflan zer Baltin. Aan het Zuidelijk Front. De verdediging van den Bosporus. Volgens berichten uit Londen wordt varf Duitoche zijde gemeld, heeft eenigeu tjjd geleden de beschieting van den Bosporus men mij ook oplogi. verrader worden.” „(’omedteriep Cornells Hartt idt. „Wilt gij mij nog 'toen gclooven dat h« u ooit om de lielangen van anderen doen Is Néén, gij tracht alleen u ven In veiligheid te brengen, door het vernietigen van het eettige licwijs uwer schuld. Welnu, ik zal oprechter zijn dén gij. Van mij bebt gij geen ontferming te wachten. Ik heb uit dat document zpH het wapen gesmeed dat mij op u moest wreken; en daarom juist sta ik het niet af. Morgen zal heri Frankrijk weten de pbilantroop, de kuoetvrtend, de edel man Fnwnanuri de Joaach een dief en een moordenaar was, en ge**n belooning ter wereld zou mij de zoetheid van, dat oogcnhlik kunnen vergoeden." ..Givixte". stamelde de ongelukkige. „Noen", «prak de avonturier ntet kracht. De bankier hief zich langzaam over eind. WJ was lijkkleurig, en inen hoor de zijne tanden klapperen. Niettemin sprak hij op bijna vasten toon „Indien gij niet loegoeft. dan ziet gij een ter dood veroordeelde voor u.” ..Zoo gij meent dat de» bedreiging mijn h^duit aan hH wankelen tal brengen, don vergist gij u". klonk het èpottend ..Ik zal ii niet hetrenrea. wparde vrieod." des avonds gnfg< tegenaanval over en lx opnieuw. In den loop kigen strijd werden krijgsgevangen gemaak/ Op de OosUdij- ke Pozanka-keten hebbe van 18 April een mijl bcIic loopgraaf doen springen. daarop ging onze infanterie lot een ba- jonet-aanval over, waarbij wij de vijan- (lelijke stelling veroverden en er ong**- veer 100 Duitecbers gevangen namen, ter wijl 4 mitrailleurs en een boiumen-wer- per buitgemaakt worden. Het Oostenrijksohe communiqué van 20 April meldt De algemecne toestand is geheel ongewijzigd. Over het geheete front hadden artille- ricgcvechten plaate. dig keurden. Omstreek»'’ half tien koorde Km<naoti<’l de Fosach Uuiftwtarta. Hij bleef gorui m«n tijd op zijn kantoor te-zig mot het in orde brengen van allerlei papieren, en ewrat toen hij hot rijtuig hoorde terugkee- ren, ging hij Marcolle tegemoet. Zij was schooner don ooit, on droog oen heerlijke rlvléro van diamanten, wH- kw hij tiaar het jaar te voren al» hu- welijksgeschcnk had gegeven. Mot bijna schuw gi'haar IngroeUe hij haar m geleidde hij haar naar de eet zaal, waar hol souper gereed stond. Hij zelf raakte aan gwn dor spijzen, maar dronk daarentegen oen flesch champagne Joeg, als wilde hij zlób moed geven. Toen dn jonge vrouw ten laatste op stond om naar lurven te gaan, zeide hij „Ik zal op ite logewkarwr slapen want Ik ga morgen rowta vroeg op jacht. »*n ik wil niet dat gij gewekt zult wor don. Goeden nacht du», liefste.” „Zog dat gij mij bemint, Marcello slechte deze aeno maalik zal het u nooit weder vragm. Zto, Ik h«4> juinbvan avond uwe toekomst willen verzekeren, ik wil niet dat gij mocHijkhcden met mijne kin- duren zoudt hebben. ZteHer oen ganseh l>ak off*ten dat ik u schenk, om er me de te handden naar goedvinden, paarmo-' dw zult gij altijd een ruim hestoan beh- Ixwi. Verdien ik voor belooning niet oen enkel woord van liefde F* wee» voor efn- Ipgehoudon Amor. liefdegaven. Uit l’otrograd metól wn Wolff-tetagrrnn d.d. 20 April De Rjetsj meldt de Ame* rlkaansohe gesant te Petrograd heeft bij het Russische ministerie een klacht aan- gd>oden, dat groote zendingen gene*»- nddkblm en liefdegaven van het Ameri- kaanschc Roode Krul» voor Duitoche wel- dadighoiAn’ereenigingen in China te Wla- diwostok blijven liggen omdat do Htmfi- sche regiering invoerrechten tol een be drag van 240.000 roebel voor deze sa- ken verlangt. De onderhandelingvn wor den nog voortgeaort. barmhartig. Uw wraak I» volko- gij ziet mij aan uwe ïo*”11 ,JK' morgen zal Ik tegenovw$ het gsn- sclte land onteerd zijn; maar laat mij ten minste gom anderen in mijn val uMtdc- slecpen. Ik zal zwij|rn en dragon wat maar laat mij geen zfju De heer hernam „Fn mag ik weten in wiens banden Zij dan Ijerust „Dat is mijn geheim; maar ik «weer ’tl dat zij niet meer hier in hui» te." „Mijnheer," sprak (Tément, „ik heb geen reden om aan uwe woorden te twij felen; maar ook al hebt gij dat gevaar lijke document aan een ander in bewa ring gegeven, gij kunt er geen volkomen afstand van hebben gedaan, en zfjt Ais vrij het water óp te eisrhrn. Van dat stuk hangt de eer af van een honderdtal lieden; mannen, die verkeerd gehandeld hebben, Ik spreek dot nW tegen, moer wier veroordeeling e« vlek op het gan- sche land zou werpen. Gij rijt «n man van eér. Frankrijk heeft u begiftigd met het grootkruis van zijn hoogste rid derorde. Ik doe «m l»erorp op uwe rid derlijkheid zwefir o (L. - zijn. Hijzelf kunt uwe „Het spijt mij i 109) „Onnoodig, daar zou maar weder t|jd mede verloren gaan. W'ij vinden wol ter stond een rijtuig op straat.” In een oogwenk was Emmanuel de .lo- «ach gereed, en een uur later schelden drie mannen, die zelf» tegenover elkan der een somlier stilzwijgen bewaarde, bij <ten avonturier aan. Zij werden in Hartt’s studeervertrek binnen gelaten en de hoer des huizes trad hen glhniachend te gemoet, met de vraag, waaraan hij de eer van hun bezoek te dhnken had. „Baron de Josach komt nigvragm die hij u ‘te 'oiumbiarzaak beeft Aan het Oostelijk Front. Het groote Russische hoofdkwarth* deelt, d.d. 21 April het volgende mede hebben door geweervuur ten de vijandelijke aanvalt stellingen ten Oosten van slagen. In de richting yan de had een vijanddijke t^tua'nï op de hoogte u&hij Arawczik aanvankelijk succes, doch fen ouzel troepen tot een eiten zij de hoogte ran den hardnek- talrijke vijandin Ite Russische generale staf van leger in don Kaukaeus deelt d.d. April mede, dat In de kuststreek geschut- en geweergevochtwi plaats hadden. Op het overige front geen wijziging. l en LiiXMiibnrgach-Duitoche komst Uil Luxemburg wordt aan de „Tijd" gemeld Dezer dagen word In der gwrechteza- len van Luxemburg een belangrijk ge-, ding gevoerd, naar aanleiding van een particuliere oorrrwpondeutle tusacben Bel- gié tm Luxemburg. I <«n Luxemburger ontving uit Belgis .«•e brief mei 10 centime» porto, en moe* in Luxemlmrg 12^ oent strafport l>eta- leh (s<n gerechudijkn aanklacht tegen «te post-dlrecthy, volgde, waarop we de vol gends juridtiu-ho uiteenaeUinjsm^ln de ge rechtszaal te hooren krwgea?\ De advocaat van 'den aanklager lww«*r^»J dat hai on- rechtvaardig wm wijl in )W» door («jw 'vcrdrag luMobon België en Luxe» als liedrag voor to wordt gerek' hlijft van bez«4tiiig In Belgte. Bovendien werd <Mt verdrag liekraditigd door de LuxemimrgtM-he wet, en beeft derhalve <te post-directie niet het recht, h<»oger porto te «‘teeben. Ite advocaat dor aangeklaagde partij gaf daar entegen (te volgende boaobouwhv 1* post-dl roet ie In Luxemburg heeft nwt het militaire besttmr der Duitoche Iswttlng In België gedurende den oorlog «w«n over- renkgiwt gesloten, waarbij 1st 2.1 een- UmM porto voor brieven I» ingevoerd. Duitechland bw-ft Beigift bijna geheel hc* zot, «mi ofschoon Brigte evimgoed vóór den oorlog juridisch nog zijn Is-Mtaanareohlen heeft, kan dit hed«n de facto niet van den Belgiitchon Staat gezegd worden en daardoor word het BdglNoh-IxJxemburgrcti verdag practise!» onuitvoerbaar. Diantangwolft» wm d>« Luxerotuirgsche po^dlrcctie gethv ongen concrete borstwering» tot dekking mitrailleuses en smdvuurkauonnw». wallen daten at in zachte glooiing, waar door hajonetgcvochteu op korten afstand mogclijk worden gemaakt bij wijze van tegenaanval. Do groote forten, die den vorm bet>- Immj van langgerekte trapezen, wonten on derling door loopgraven verbomten. waar achter hrt zware geschut versteld wordt. Het veraterkte kamp i» Ingericht voigeus de Improefde methode, welke opdotlraud- ouronné, voor Nauoy in toepaering te gebracht, en waar zij. evenals elders, op het Wtwteiijk oor togwter rein, den Duit- 1 «tchers onoverkomelijke mortIijkIn-den btedt Ook de offansieve boUwfcente van Oaoo- wieoa te zeer aanzienlijk, daar de veMing als baste dient voor do op het centrum van Oort-I’rutem gerichte aanvallen. Beschouwd van detonate! standpunt, he- beoiuH de Matin, te de strategische waar de dt»r sterke verting, welkè den «eni gen m poor weg naar Polen en den grooten verkeersweg Warschau—Petrograd heeraobt, nog veel grooter. Het ofticieele Duitsche communiqué vgn 20 April meldt In hampagne maakten wij vorderin gen met onzen loopgravenaanval. In Alr- gonno mislukte oen Fransche aanval ten noorden van Four-de-Paris. Tussohen Maan en Moezel waren dc artillerie-gcvechtén slechte op enkele plaatsen levendig. I en Franache aanval hij FMrey mislukte on der ons vuur. Bij Croix-dcs-Carmes dron gen onze troepen, na «enige blokhuizen te hebben opgeblazen, in de vijandeiijko hoofdatelling en brachten den vijand zwa rt» verliezen loe. 'Pen westen van Avrioourt hernamen wij stormenderhand het dorp I- mberinecile 'lat wij tijdelijk ontruimd hadden. In dc Vogezen, bij do Siellacker-hoogte ten N. W. van Metzeval mislukte een Fransojie aanval onder zware verliezen voor de Fransche Alpenjagers. Bij een aanval óp den top van den IlartmannHwoiierkopf wonnen wij aan den noordoostelijk en rand cenign Itondt'rdcn meters terrein. In en om de Dordanelhn. Het Turksche boofdkwartier meldt: Wij hebben zekerheid gekregen dat onder de zes vijand(“lijke torpedobooten die eergto- terennacht ia de Dardanellen trachtten te dringen, vier inijnenvteachers waren en tww door onze granaten zlju getroffen. Zij ionktn in de zecéngte. Op dt> overige fronten geen wijziging van Meekeni». Van Duitoche zijde wordt uit Neusatz gK-meld, dal over het algemeen op het Zuidelijk oorlogsterrein reeda sedert maan den volkomen rust heerscht. Overal ne men de Serviërs het defensief en deden zelfs geen poging tot het offensief. Krypverrichtingtn ter Zee. De duilibooten-oorlog. Uit Ixmden wordt gemeld, dal de ode uiiraliteit mededeelt, dat een Duitsche duikboot den trpwtor „VaniHa” in dm grond heeft geboord en den trawler „Fer me" heelt verjaagd, torn deze trachtte hulp te brengen aan de bemanning van hel vernielde schip, die thans geheel is <>mg«<komen. „Dit dooden van vtesebers, aldus luidt het communiqué, zonder dat i>ot eenig mi litair doel lieefl, umg «mw aMufambt ntei onUnapiton. Dit is de tweede moord bin nen een week en wij moeten deze ge beurtenissen goed In het geheugen hou- den." Eveneens uU Ixmden wordt bericht, dat dooi een Duitochen onderzeeër vier uren lang jacht op den Trawler „Ferroo" ge maakt is. De kapitein van de „Ferma” te Grimsby geïntervleuwd, deelde mede dat hij Zondagmiddag langriaam opstoomde mei neergelaten want, torn de periscoop van Je duikboot verscheen tusschen de „Fér* mo" on de „Vanilla", die op ongeveer «en kwart mijl afstand van elkander zich hevond<‘ii. en welker bonannlngen gelijk tijdig de netten begonnen in te halen. Terwijl do bemanning bozig wm met bH Inhalen der netten, klonk een geweldige ontploffing en zag mm, hoe do „Vanilla” in duizend stukken de lucht invloog. Do ..Fermo" zette oen reddingboot uit met het dool de drenkelingen van do Vanilla" te rekten, toen een tweede duikboot langs zij versclwN-n en een torpedo lanceerde, die echter geen doef trof. Dc „Ferm©” kapte het want en nam*de vlucht, ach tervolgd door de twee onderzeeërs, v»n welke alleen de periscopen zichtbaar wa ren. Ite Invallende duisternis was oor zaak <hU de „Fermo” kon ontsnappen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1