scoop. De Oorlog. oren n Vrijdag 4 Juni 1915. 54e Jaargang eh Feestdagen. FEUILLETON XTï©‘cl_ws- ©zx ^.d."v©rtezxtie“bl©ud. vooz O-q-clcL©. ezx Ozxxstxelsezx. Verschijnt dagelijks Telefoon Intero. 82. Uitgevers A. BRmKMAN EN ZOON. behalve Zon- Telefoon Intero. 82. dagelijks ten, dei' r: drukt* Hij No» VIJFTIRsni: HOOFDSTUK. V»n en handen (Wordt vervolgd.) vete Zn., Gouda drte haar stommen buurman nog langer Van Ooyen sloeg de schrik f I 25 1.50 voor hij [laar wilde oogen P*- Han welke sch drama •ft. S deze week: meville Planwn. tfarsch) Salabkkt. w) ITaldtbufel. inters raad- gramma. gewgoM tijdig rtvanmn van vcnfiskdijkhe- in oase agmès irg, 7% uur. De en Indo. ia Genoegm”, 8 et Muriok korps Scherpschutters. »m. louw- val ver- ilsiifa voor Ixwriierg. welk» verlies ►-grootste politieke fas 'l’en Noorden van <tett oogm „Maar, juf- Het Italiaansche Front Het Oostenrijkache conmninlquA n 3 Juni meldt De Italianen zetten IniB doellooae beschieting van onze posi- tiefl voort. Op verschillende punten van do Tyroter- en Karinlhfaclie grens, waar vijandtdijke aldeelingen in het vuur kwa men, vluchtte» ze, o.a. het Italiaansche inlanterie-regiment op het plateau J'olgaria, verscheidene compagnieën nalaat oui ties withu ken niet (alleen aan Prsetaysl, doch vree- »*n voor hou teokenla xou Weichad Hiaat h<< gevecht. De Mag zal misschien nog langen tijd met gelijke heb tiglieul voortduren, wijl bekte iteelen hel belang van dm iuaet kennen- De Ixdcai AnzMgcr sMirljft Zoo even is liet bericht ontvangen, dal de groot» «lag In Mi(Mcn-Griiclft ook ovcrgtwlagen fa naar ZiütMialielë. Itelln- kervleugnl van het leger, dat op de beek Btatryko steunt, is thans eveneens In «n heiig gevocht gcwlkkeM. De slag woedt derhalve van (ten Welch- nel tot nabij Nadworna. Hrt brandpunt Is nog steeds do omgeving van Mubaczow- „e_. - jo", wan Lena’s slagvaardig antwoorden lachend stond zij op. om naar mevrouw Van Ameyde te gaan. De Schepper ergerde tich over haar. Weer brak hij zieh het bootó over de vraag, waarom Lena tegenover' hem zoo koel en afwijkend waa. Op hew had bet Aan het Westelijk Front. Het F r a n. c h e communiqué van gis termiddag luidt De F.ngelschcn namen met de bajonet hei kasteel Hooge -bij Zon- nebeke. In de streek ten Noorden van Alrecht gaat de artilisrie-worrteling nacht en dag door. Eenigo zeer 4wvigo infan- terie-gevochten hadden ten OoMen van Noire Dutte Lovctto plaats, waar de po sities van geen der beide partijen gewij zigd werden. Ten Zuid-Ooeten van N'euvilte St Va*M deden do Dultsehws een. tegenaanval in het [jkbyrinlh. De Franscheu joegen hen De Pans heeft den Belgischen lui- tenant-generaal de Witte en zijne ad judant Graaf de Renesse ontvangen. Graaf Della Torre, voorzitter van de Katholieke Volksvereeniging van Italië heeft tich als vrg williger by het leger aangemeld. (lOlimiE (01II (M PRUSVA N H E r ABON NE «ENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsbladj Idem franco per post90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: iókFi'R.'r« A j Markt 31bij onze. Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. Groote letters en randen Von Linsiugen dringt voorwaarts in de richting van Zydaczow, noordoos telijk van Stryi en strijdt om hot ter rein westelijk van Mikolajow, De buit van den slag bij Stryi is tot 60 o/ticieren, 12175 man, 14 ka- nonnen/en 35 machinegeweren ge- stegeiK In Oostenrijk. Berichten uil W«»iwn mekten dat dens (te hoorachapplj van de Riihhini de stad Krosno. de volgend» bekeadnm- king werd rigekondigd De étnppe-txxiHrHMidaiH In K rosno deelt hierbij modi*, dat tb- JoodMche Itcvolking In het door hel Ruswlitehe l'*ger liewdle grhltfi ver»nf woonklijii wordt verklaard voor elke door Oo*Henrijk»‘rH ol Pruisen aan hier wonende burgers Iwgano Aan het Oostelijk Front Het Duitsche communiqué van 3 Juni luidt: De toestand is onveran derd op het oostelijk front. Op het zuidoostelijk front werd de vesting Przemysl hedenmorgen in de vroegte genomen, nadat nachts de nog stand houdende werken aan den zuidkant bqrtonnd en door ons geno men waren. De buit is nog niét te overzien. De tegenaanvallen der Russen tégen de aanvalscolonnes van onze stellin gen, ooatelijk van Parfslaw, mislukten volkomen. Het leger van generaal In België. Belgische dames veroordeeld. Uit Brussel wordt gemeld aan het Hbld.: Mevr. Carton de Wiart, de echtgenoote van den Belgischen mi nister van justitie, is door de gouver- nementsrechtbank te Brussel veroor deeld tot drie maanden en veertien dagen gevangenisstraf, wegens het bij herhaling overbrengen van brieven buiten de Duitsohe post om en met ontduiking van de Duitsche censuur, wegens de verspreiding van verboden geschriften en verduistering en ver nietiging van een brief aan het Duit sche bestuur, die bij vergissing in haar brievenbus was gestoken. Zij erkende volledig het haar ten laste gelegde en is tot het ondergaan van de haar op gelegde straf als burgerlijk gevangene naar de „Kommandantur” te Bwlyn overgebracht. De 16-jarige gravin HelèneJonghe d’Ardey is door de gouvernements- rechtbank alhier veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens het feit, dat zij op den boulevard een Duitsch officier grof had beleedigd. De grootmoeder der gravin, die aan de beleediging had medegedaan, kreeg eveneens gevangenisstraf. Het Duitsche communiqué van 3 Juni meldt: Om het door deEngel- schen bezette, sterk verschanste dorp Hooge, ongeveer 3 K.M. oostelijk van Yperen, ontwikkelde zich een gevecht, dat een gunstig verloop voor ons neemt. Wij zagen ons gedwongen den toren der Martini-kerk te Yperen, waarop de vijand een artillerie-waarnemings post had, gisteren te verwijderen. In de streek noordelijk van Atrecht was op het front Souchez-Neuville en ten zuiden daarvan de strijd gisteren weer zeer levendig. De Franschen deden ’s middags en ’s nachts herhaal de! jjk krachtige aanvullen, welke op enkele plaatsen tot verbitterde gevech ten van man tegen man leidden. Overal leden de Franschen zware Ver liezen, zonder eenig voordeel te be halen. Om het bezit van de suikerfabriek te Souchez wordt nog voortdurend gestreden. illen later fetooft van toogen zal echien ook in kinderen natie zenden dan ■ten dat het op en dergHijtcehe- reedw zolf in het rdt ze, doch laat te vergadering, iwiseeling volgde. Biirgemeenter Max. De gPzonAi<*ld*»to«*<and van burganH's- t«r Ma* in naar van Belginche zijde wordt giiiH'lil. In den laatteen tijd wer nlecht ^•woriien. De heer Max lijdt aan tuber* eiiloHf3, waardoor hij tend* ja ren zeer /nirtwi in acht nemen, en oen ut rang re- giun volgen. Beede geruinten tijA geleden had do hwr Max geklaagd over hel voed sel, dat zijn zwak gentel niet verdragen kon. Zijn vri<*ndgji maken |ich dan ook over hem ze**r ongerunt, en vr««zcn h<*t ergHte, indien niet aanstond» maatregelen jBviwuvn. jworden genomen in overeenstemming met Het vuur van de Fransche artillerie -i« gw-ondheidntooatand. In Italië. De (llnrnale ck*ttAlla imddl. naar DuUscIh* bladen mededw’lini. Jat de Ito- goering Ih< decreet <ter HoinelnMche re publiek, mui 27 Maart HM»; in werking mort Mollen waarbij het 1‘alazzo Vemmia, xrtel van den toeten rijk«h llongaarachen amhaiattMleor *»ij Im< Vntioaan, tot Htaaln- cigemlom verklaard l« De RomelnM-he Arciiit*ck*n-ver<H*nlgint hoeft een motie uitgevaardigd waarbij de wenaeh wordt ullgewprokefK <iat het Pa lazzo Vemwia en hrt Pnlazzo ('aHarteli, zetel van den Dultmshen mirfMUMUuteur. spoedig Itallaan*eli Staatahezlt zullen wor den dat <h' overl»BjliMm van den tem- pel van Jutdter nlrt langer oiukw Diiit- Mflhen grond «uilen Hinten on dat <h*ln*r- MlelHnft \an do Villa l-oggia van Marco, bij het PalazzQ-Venezia, door kiinMonanr* zoo lang levergerta waa geMacht, niet langer ullgeateld zou wor den. h»®r met een hatelijk glimlachje in pvte. „Nog in de vijftig. Zijn vrijgezel- l trad «enig en maakten opnieuw vordering^, waarbij gevangenen in hun handen vielen Het totaal aantal krijgsgevangenen einde 31 Mei in het Ijfchyrinth gemaakt, bedraagt NOQ. waarvan officieren ert 50 onderof ficieren. Dn Franschw veroverden er even eens 2 mitrailleuses. Het te belangwekkend op te merken dat tusséhen Mei e» 1 Juni oen l'ran- whe divteie bij de inoliwi van Manon en de mikortebrick to Souchew 8100 gevan genen maakten, waaronder officieren en 2600 Dultacho lijk<*n begroeven. De» liviaie verloor aan gewonden, dooden en vernd»t»*n 3200, waarvan 2/3 licht ge wond. In 'hampagne lieproefdeu de Duit- sehere een naehlaanval bij Beaoftejour. Deze word dadelijk algeslagen ,Op dea zoom tan hrt Bote Ie Prêtre sloegen de Franschen twee hevige I>uit- scho aanvatten af. van - b‘i Mistrina en een officiers-patrouille van de door ons m TraiWsca overvallen cavale rie Bersagli-afdee|ingen. Een particulier telegram uit Rome meldt: Verrassingen zonder weerga doen zich hier voor. Mannen, 1882, 1883 en 1884 geboren, protestoeren heftig dat «ij nog niet onder de wa penen zijn geroepen. Zij verklaren het voor onrechtvaardig, daar zij het land 3 jaar dienden toen er geen ge vaar was en zg staan er op om thans naar het front te mogen gaan. De regeering heeft echter op het oogen- blik geen soldaten meer noodig. Zij kr«eg reeds aanvraag van 300.000 vrijwilligers. Daarom deelde zij mede, hoe zeer ook de uitbarsting van va derlandsliefde waardeerend, tot nader order geen manschappen meer te kun nen aannemen. lla^i)oBtcnrljkeche comnmni<|u(i van 3 Juni luidt T»« Dtiitsclu* troepen bcteormdt'm nachts do laatste Ru*rii«che stellingen op het Noordelijk front van PnMsnynl en dron gen om 'LM) uur hedenmorgen van Imm Noorden de Mad blnuvn; uit het W«**U*u en het Zuiden drong ons tiende leger korps blnn<*n. D« «rwto «fdeellngen be reikten kort na xm uur het voornaam- «te plein van de Mad. De hehtekenli* van het MtirtteB te nog nlrt tt« <ïvhfzl<*n. De aanval tier tréepen in de vlokte ten Noonh*n van Htryj wordt met huocch voorlgmH. Ziwtig o/fldercn. U?. 175 dnm werd govangim givoinen, 14 stukken ge schut en .35 machimgeworHi werden ver overd. De val van Przemyrt. Uit Berlijn wordt d.d. 8 Juni geiwlnd: Zoon te gewoonlijk wae l«*t bericht over den val van Pmcmyal hier lang te-kend vóór de HgiM-rtngMmciluileelingixi en wa- ren de atraaizijtten reed» vroeg in den morgen met vlaggen der Verbondenen versierd. De scholen hadden vacantte. >p de Beurs bracht het Iterlcht levendig»* \reugde te weeg, welke op de MUfiMiring van den markt invloed had. Aan de onderbroken sumwen vóór den val van Przemyal te het toe te schrij ven dat de vreugde zich niet zoo lukl openbaarde als indertijd bij de doorbre king van Maekensen. Uil een politiek oogpunt wordt de val van Przeinyfd van bijzondere betevkente geacht -, im*n gelooft dat de herovering van Galiclë haar invloed op <lo Balkan- Htaten zal hebben. Van geloofwaardige zijd»* wordt gemeld <fat het RuAslache bestuur van I/endterg de plaat» reeds ontvlucht heeft. (tok in Weenen veroorzaakte <h* van l’rz(*myal groote jubel. Groote hroederlngo-lM’tooglngen hadden pl (k^gehouwt-n van liet ministerie van Oor* log en van ck*n Duitscben amhawadetir. leuleven heeft hem voor den tijd gemaakt en een huwelijk zal hem zeker verjongd». Tegenwoordig rijn er mefajee,-die\juite mm mannen op rijpe- op de achter onze stelling gelegen plaatsen maakte gisteren onder de Franèche bewoners weer talrijke slachtoffers, b.v. in Angres, waar 5 mannen, 15 vrouwen en 10 kinderen en te Mericourt waar 2 vrouwen ge dood of gewond werden. In het Bois-le-Prêtre zijn de ge vechten nog niet afgeloopen. In de Vogezen wierpen onze vlie geniers op de etappeplaats en het station van Remireniont en het vij andelijk troepenkamp bij Honeck bommen. Kleinere plaatselijke gevech ten ontstonden hedennacht in de om geving van het Fechtdal en Metzeral. r<*n leeftijd <k* voorkeur geven boven jon gere. En daar d« jongere schijn baar zoo weinig indnik op \makcn Die steek onder water was er uit. Ook de volontair werd/ bleek van ergernis. Mevrouw Van ©oyen «prak nu «k*n een dan den ander a^n, voortdurend tot toe tasten uitnoodigeM. Adolf <9i 'oenraad zalen aan een klein tafeltje en («mikten dappi-r met*. Ze kre gen ook bowl-wijn, die ('oenraad nogal rumoerig Amm! worden, faj Adolf echter een weekhartige Rtemming opwekte. Toen de tafel opgeheven word, ver klaarde Rosa„En nu moot er gedanst worden.” Ze had er genoegx'an, zich met te vervelen. Mevrouw 1 om het hart. „Daar fa geen ruimte Voor, Rosa”. Rosa hewr-erde echter, dat er w<*l plaata zoo werden de tafel» snol Don volgenden morgen was Lena wd» vroeg Op. Zij droog een grooten ruiker bloemen, toen zij op mevrouw Van Ameyde toetrad, die op de veranda zit tend, van de heerlijken zomermorgen ge noot. Adolf had los. men hoorde zijn hel dere jongensstem door hrt open venster raam. ^..Ik breng Hoornen-,” riep Lena, de tiap van het terras opkomend. „Zie eens. mevrouw, wal mooie Zij whiiddc de jonge vrouw al deze heerlijk- held In haar schoot. rcetbX voor vojonlair draaide mot zijn antwoordde smachtend frouw. afa men de kous beeft tusschen oen radijsje en een roos, welke zou men dan. dunkt u kiezen F' „Afa ren fijnproever, zeker liet radijs- narhgr meteje terstond Indruk gemaakt. Eerst nu viel Imt hem I». dal liij haar tot vrouw kon nemen, hij, de rijke zoon van den vlce-adtniraal. Wel wa* zij arm en «leekte huishoudster, dat paste slecht hij elkaar, maar Lenafa optreden dezen dag had hem getoond, dat zij zich zeer goed In gezrfachap wist te gedragen. Hij had ook plan opgeval, een eig«*ti land goed te koop<*u en daar hoorde toch ook een meesteres bij. Dal Melde hem gerost. Al» het hart der jonge dame nog vrij was, zou zij tewlfat .Ja" zoggen, zoodra zij zag, dial hij het rrnstlg nwwmde. Hij glindachtr over zijn twijfel. tVos toch (te rijke, voornam'*v erfgenaam Het gezelschap vertrok en dit maalue pen einde aan rijn overdenkingen. voor was, opgeriiftnd. Mmnrouw sloeg jammerend de ineen. „Op dat stoffige kleed kon toch niet gedanst worden F’ Den gouverneur werd verzocht, de plano plaats te nemen, hetgeen zich geen tweomaal liet zeggen. I was hij veilig voor Roaa’s bespraaktheid. Hij ging zitten en spoedig klonken de Verlokkende tonen van een slccppnde wals. „Mag Ik o verzoffcen F’ Voor Trtma Monden gelijktijdig der jonge da<ne Itoosaardig richt zag. *.U mhertst, juffrouw Van Ooyen.” ..BobertsT Hm te dikwijls crnM gewor- <ten. afa pen t^jaard man op een jong meisje verliefd werd. En ik vind, dat de Imron mijn smaak zou het niet zijn - M«*n slechte partij is voor een arm meisje.” ••on donkere blos hedHcte Ixma’s laat. ..Maar juffrouw Van Ooyen. de oude heer te. .»Nog in zijn beste jaren”, viel Rosa •- ko. Ten OoMixi van JaroMau hebbende Rumm*u Koovis i mogeltjk reserves uit het oomni <*n NoortteOortea te mumm geraapt tegen het leger van Madkenaeu, tot nu toe zonder wooes. D« vijandelljke verlie zen hiiw zijn uitermate groot. Hrt affen- ■OM van de legergroep Botmer schrijdt vlot van uil fkryi vooruit, 'rpgeiijfccrti/f rukken de troepen van voidmaarschalk Satrmay van uit Drhiibiui in het naar h<< Noord-OoMen uitgcstri'kte Iwuvslland op, onder voortdurend gtwcoht wH de Rtiswtoeb» achterhoede. Aan het gedrag den vijand is te alen, dat hij niets de verloren .San-DnjeMerpori- te heroveren, tte Russm dm- hwren, (te „knappe” de Schepper, de jon geman, die te voren Rosa aan tafel had geleid, en mijn lieer Van Ooyen. Zij lu-dankte fa-idv jonge bceron en wendde zich lot den heer deu huizes die niettegenstaande zijn ouderdom, nog gaarne danste. Rosa vloog juist voorbij met een nog groen heertje, waarvan zij MrakIF had fa’wwd, dot (Ne hrt aankijken niet waard was. Zwaar en verre van bevallig hing zij in zijn arm. De volontair zag het en zijn Mikken gistten vergelijkend naar Ixma wier sehoone, Manke gestalte in d<*n wie genden wals h|jzondi*r goed tot haar recht kwam. Nauwelijks was <te dans ten einde of Jlo,‘ 70,1 7-*l- <te volontair stormde op haar af. Nog a‘“riJat bulten adem dhnkte Tx>na, hij mo<>M maar w*n onder vragen. „Wie F’ vroeg de jonge man. „Nn bij voorbeeld juffrouw (teven.’’ De - - - eh levenskeuze ot joeg meisje *<*l op aerrzi»®. nakeuze ie rra«g I er zieh ..aver dat zeer fagrijpe. hun acbttietMtejaar nu is het al gr. ligt, wat Dogvóór rtMendoia ia gr^j Mxte. twi/ei, snian nu in hun g*. i verbijsterde® >rdt in overino^J 00,1 ’Pggvworpen voor h.-( ai daar rUAting*. lijke vraagstukke gedaan vóórnam waarom het ging. ienstlg leven wor- bo aanneming ge- er niet deschoon- i (te aanneming»!. ■id. Wat dat weit gwtedtenst naakt moet ver. UH Kert.Op iet ODderwüa gr- 3d leerplan. De i plaats vinden staan van hetbe- godndienrtoefening i, maar de ..sud F die nwfl daar geen leden (ter ze '■erst, ris u ^worden en rfan. ie in den kring wneente hun hand- ider hrt beginsel ijn natomrlljk be- g‘*n wri. nsm nog Mevrouw glimlachte. „Je bent «m groot kind, juffrouw lintje, maar wn HM kind msteon.” Zij vatte het hoofd van baar jeugdige verpleegster In l»ei(te handen en kus op (ie roo<te lippen. ..[.ventje, klinkt zoo ouderwctach, maar ik'■mag het toch wri zeggen, ntet woarf Ifrt is toch dwaas, dat de iiMiwm <ter inenschvn, cvenalb (Mkwijfa <te hlo*tnen aan de mode pndwrworjicn zijn." Zij gr<*ep in <ten schal van Jdonnvn op haar schoot, «m zeids„llcseda’s, lialaa- mijncn en goudsblo«nen, ik hond zooveel van dn kinderen der natuur, in andere tuinen vindt m«*n z<* nirt mevr. Zr zijn 'uit (te mode. Waarom? Zijn ze mimter mooi dan de nu («'voorrechte ebrysontfa-- iiiume, dahlia's en andere Ach, als men ouder wordt, komt het initand Merite dwa zer voor, dot (te goede Minsk van don iiMTweh wordj beïnvloed door do mode df« steeds. afwlsMcit.” Zij zuchtteen ver volgd# toen „Roe wider mijn wordt, te bMiwhriijker vindt men hrt dwaze iftter nw*iwteh«*n.” Bij deze laatMc woorden glimlachte zij, hst was achter «ut droe- ,.rtg lachje. lx*na zag haar HMdevol aan. «U spreekt, afa warg u al oud. Have ns'vroyw «n u Is nog zoo jong.” „Jong F’ Mevrauw keek ernMlg voor zich. 34) „Den baron F’ vroeg deze verwondert „Ik zing alleen, als mevrouw' Van Amey- de me dat vraagt.” „Nn ik dacht het, omdat uw gezang zoo’n (Nepen indvnk op hem maakte. Bo vendien schijnt it ham te heblxm doen ontbranden.” I*na wilde lachen, maar hei haar niet gelukken, toen zij <te op zich Aan het Zuidelijk Front. In cn om (te DarftweRsn. Da Engrischt* admiraliteit deelt meite, dM <W*n van de Brifache onderzeeër*, die In <te Zee van Marmora oporeerra, «*n groot Ihiltscli transportschip gfatervitmor- gen in de 'l’aiMtera-haai heeft getorpe deerd. ÏÏR W ST D E R A l) V E B T E N tTEÏÏ: Van 1—5 gewone regels met bew(jsaiimiuer. f fl.55 Elke regel meer0,i0 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van I5 regels 10.35 by vooruit betaling, elke régel meer 6 ets. Redhiwi fü 15 per regel. naar plaatsruimte. Uit Lugano wordt geseind, dat naar uit Ordini wordt medegedeeld, de Re publiek San Marino van plan is den oproep van Salandra en Sonnino te volgen en aan Duitsohland en Oosten- rijk-Hongarije den oorlog te verklaren. ende dagen amma. 30

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1