«sta JAS i M TBEE IERK te lette* u vau ;as idingen. IMS. - oops, '«datraat M De Oorlog. No. 12811. Maandag 21 Juni 191ft. ft4e Jaargang. Telefoon Inters; 82. chi hebbes? FEUILLETON M* stuk eO Id Kz. gers. ZOON, 31, Gouda. behalve Zon- en Feestdagen. Uitgever» A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon latere. 82. Oorsprong mor van Koop- 1 te Gouda, Branding van r het land YZONEN ut. HUIS XTïe"\x“WS- ezx -Zh-.cS.Tr ertezxtïe'bleucH. rroox G-otxcL®. ®ïx Oaafixstxels:exx. Verechijnt dagelijks BERICHT. A u Zuidra van ria- wn M. HiMiHiniqHé tol (Wot volgt.) «J kZa., Gouda BIJL, AART U. dit werk door het grootste JERWAARD ZIG. ENDORST. SehrakbonT. 8 'rifc. Kkwrer- allee» van C. KOOIJK». iringerwaard, met betinital- lebt U moge- I of Vloerzeil gebruikt. Mag coin in dot van de Era Hoe 90 U ..Hier blft* sou hijmij dagelijks aangenomen ten, deli - - uiteengo- iron en maakte het trachtte van An CregM tijdig ▼aagra van vsrmakriijkfee- mm agenda dal bwdt de vijand aanmerkelijk** verlie* m*n gdedm. Bij een steunpunt reeds werden door one 175 lijken Italianen geteld. Het Oostenrykache communiqué van 19 Juni meldt: Aan het lioncofront en bij de Ko- rinthiache grens trad na de laatste Italiaansche aanvallen, die tonder resul taat waren en den vijand zware ver liezen berokkenden, rust in, die slechts werd onderbroken door het kanonvuur dat hier en daar werd Ondernomen. Gisteren namiddag werd wederom by Plava een nieuw-ingezette vyan delyke aanval in den kiem door de kanonnen onderdrukt. In het Tiroler grensgebied werden Italiaansche af- deelingen die by de bergpassen ten oosten van het Fassa-dal vooruit tracht* ten te komen, alle teruggeslagen. Een aanval zonder gevolg werd door den vijand gedaan op het plateau van Folgaria-Lavarone. In enkele bevrijde plaatsen in het grensgebied plagen de Italianen de bevolking door het nemen van gijzelaars en het treffen van scherpe maatregelen. V PRIJS DER~ADV ERTENTÏÉN: Van 1—gewon, regels met bew(j»numinerf 0.16 Elke regel meer ,0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van I6 regels f 036 by vooruit, betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames fO.SS per regel Groot* letters en randen naar plaatsruimte. liet U o h t o n r ij k c li van 19 Juni luidt Nadat te- zwakker geworden Ilaliaan- rohe aanvallen bij Plava, Roncbi tv» Mon- falcone afgralagen zijn, te ook gifttere* aan bet Isonze-fronl de rust ingetreden, liter en bij de KariiHhische grraaen vuurt (te vijamh*itjkc artillerie zonder uitwerking tegen onze versterkingen. Bij do minsten» door ivn brigade uitgrvoerte. en naar bekend te overal afgeolagen aanvallen op oncce «Hellingen ten Oosten van bet Fatwa- EÊN worden in verzegelde twee en een Jfed. one ng vu Nom- voorzien van Merk, vol» gedeponeerd, ie uitvoering orders aan- Ben boodschap r tel. 178. «stuur, GOIBSIHE COURANT. PROS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden f Msukt 31, by onze Agenten. f 1 25 .1.50 1 50 ,1.90 ~w--1 aan ons Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. Zli, Me ziel! mnt I JnH m. vwr mlnntM» I Mn kwartaal akaaaaarea, oat»aa»aa M tot dien Mtaai veMoMinandn ninmnee. araris. MBSBn“eeeSMHMsaJW.*w hrt <lal van de Fecht en ten daarvan waren zonder resultaat. 1 ra van <te vltegmochinra van hrt vlieg* ««kader, dat «onder militaire schade aan te richten liomnwn op Iraghrai in Vlaan deren wierp, werd neorgrachotonver- «chrtden» anderen wentel rad tol terug keer gedwongra. Era anter vijandelijk vliegtuig in Champagne werd hij Vou- sien* tot dal ra gebracht. Do oorlogscorrespondenten der Oos tenrijksche bladen berichten het vol- mde: Het gelyktydig oprukken der Juitsehe en Oostenrnksch-llongaarsche troepen tegen de Russen, die stelling genomen hebben in de noordelijke deden van het door de aanwezigheid der Wereszycza en do meren van Gro- dek voor een verdediging zoo byson- dere geschikte heuvelland, om zich daar hardnekkig te verdedigen, betee- kent, dat van hot noordwesten gevaar Hrt D u i t e h e Mttmunlquó var Juni inddi Tra Noorte-n van het Bttetete-Kanaal ra op brt front tra Noor dra van Atrocht «loegra wij vernchrldene aanvallen bloedig af. 1» Champagne werd era Frawwhv aftewifog, <H(* f>ij Pertra, na een mijn te hnhhrti latra springen era aanval drad. vernietigd. Ite ander- nratingen (ter Franaohrti t<W»*n onze voor- ponten in hot bowh vas Pavrov. Hditez tot plaaUtelijke gevochten, waarbij wijdt overhand behielden.' In te Vogjv.ra werd MOnater door de FranechctF hevig be nch ot ra. Nirawc vijandriijkr aanvallen in Het Oostenrijksche communiqué van 19 Jnni meldt: In Galiciö duurt de veldslag voort met den stormloop tegen de Russische stellingen. Bij en ten noorden van de Wereszyca be- vochten de verbonden legers stelling gel na stelling. Grodek en Komarno zyn Du veroverd. Aan het noordelijk front werd de zuidelijke Tanew-oever van den vijand gezuiverd. Ulanow werd na hevige gevechten bezet. De aanval der verbonden legers ten zuiden van de Boven-Dnjester maakt vorderingen. De oosteiyke groepen van het leger van Generaal PHanzer sloeg wederom 1> K al war ia werteu mot gcringo krachten af- g"Hlagra. lu te' Htroek van de monliug te-r Rawka word de vijand, die op te*» avond vau 17 Juni f*n aanval dood over* al na midternacht algiwlagra Aan hrt (ialiciaobt* front bebbra voor- pOHtragovediten bij Tand plaats. In te* richting van Rawarouraiui vonten iaden nacht van 1H Juni gevechten plaats in te streek hij Nowina ra ülicko. UU te bijzonderheden van hH gevecht lu te «treek van Lubracrof, blijkt, dat onze ca valerie op 15 Juni oen bultengcwonHi KtoiiMiioedigra -aanval teed op do Dull* sche infanterie. In don loop van dwn aanval werd het 91c Duiteciie regiimsil geheel in den pan gebakt ra laagfi. lhnu> aanval veteorxaaktu paniek in de Uuiwchc gelilei aan hun ofteoHiel oen uinde. Aan front hij Kaïnraylbroó-Kotuarno te* voorn itgwwdiovra gedcefteti vijand op 17 Juni sloh een weg te ver* ochaffeii door te nieren van Grotek. dooh werden teruggenlagMi. Hot artilli*rleg«v vecht duurt roort. Bij Aval Nizniow. bjj het dorp Goryglilate’DoBna wierp te vij and groolw krachten over de Dnjrater. doch al Mijn pogingen mn over te Unjee- ter te komen werdra bij de dorpen Ko- ropu en Snowidow vorijdeld. Tusochra de l»np"rtcr ra de l’nith bobben h<»vfge g»> vrahten plaats. Op 17 Juni maakten onze troepen vorderingen op bet front Onul Hoiatk Aan het italiaansche Front Uit Rome word» Ad. 20 Juni geseind In arnia zijn nieuwe aanval ten tegra Freikofel val Dogma allen afgralagen. Het gevecht oui te hoogtepunten op dcS linkeroever van te Isonzo. die het dorp Plava beliewschm, dnurdo twee dagen ra «én nacht. De vijand, die zich krachtig gewafeld had ra met zwaar geschut werkte, bood verwoeden tegenstand. Ntet- tegenstaande dal veroverden wij op den 17ra te laatste punten, die nog in vij- ante liantew waren. Herhaaldelijk deed te vijand met nieuwe troepen tegenaan vallen. Te vergeefs echter. Wij maakten 5(M) gevangenen; onze vwlteara warra ernstig, maar onze suodessra tadangrijk. Aan het Westeltyk Front. Het Fransche communiqué 19 Juni luidt: In den noordelijken sector toekende de dag zich af door een hevig artil- lerie-duel. Het front wyzigde zich niet. De Franschen behouden het gewonnea terrein. In den Elzas bevestigden de Fran schen hun den 17en veroverde stellin gen en zetten hun opmarsch voort. De Franschen kwamen tegen het einde van den dag bij Metzeral. De Franschen wonnen grond aan beide oevers van de Fecht en houden de vijandelijke verbindingen tusschen Met zeral en Munster onder geschut- en infanterievuur. Zij maakten opnieuw gevangenen en veroverden machine geweren en een zeer grooten voorraad oorlogsmateriaal, vooral geweren en patronen. Van de rest van het front valt nietz te melden, i Aan het Oosteltyk Front. Het Russisch couMuuuiquó van JU Juni meldi In ck* rtrwk bij Schawii hoeft geen rakelt* vrranteriug plaat» g» ouden. De Duitscbe aanvallra op 17 en Juni in te richting van Socwalki bloedig de nieuwe Russische aanval len af. PARIJS. 20 Juni. Engel ach nniiqué. Tra Noorden van Atrraht sfOHiMten wij h»t Fond te Buval. door (h*n vijand harteickkig werd verde digd. Sedert 9 Juni veroverden wij vete maolkinegowcren; wij maakten slechte lira krijgMgevangmim, daar h«t versa» van den vijand wanhopig was. Wij veroverden vele loopgraven op te Onatelijke helling van ten I^rette-hravel in de richting van Soschez. waarbij wij 300 gevangracn maakten. F>n Ihiltech liateljon veroverde Vrijtegnachl ixm klein* poxt bij Embermenll, dtocb een tegenaan val bracht ons heden te stelling weer in haar geheel terug. (Him vorderingen gaan aan tedde zijden van dra Fraht voort. In den Klzas zijn, «ntenks te hevige regenbuien, vele hoogtepunten ra dorpra in ons tev.it gekomen. Wij teinilxrteer- (h*n hrt station te MunMer (Boven-Etesa), te iiHiniti('-de|>AtH aldaar ra wij (nmdri geklen Metzeral geheel. 48) H(j vp**A- md tfr «kóoek h« voorhoofd af. ,.Am> kind t” nionipoldo hij 1*11 hinrienamondo. Haar hoofd aonk aan den oohouder van don oudre mnn. Zij kon niet ander, rij inooot nilvoenen aan de hor»! van w»l« menacb. Heftig drukte zij zijn hand, lernijl ,|j Wjn, arot,.k(.n(t ..Kom lonmin-te nh jnoe naar Eikenrodel •oh loo, kom!" hn hij ging me». Ho. «aar h« hem vM. de plw. tenig to dwl, WMr dm «oon nog voor.korten tijd had aZü *T*>’ IJ*_ b*** le boMhrljv,* smarl bad gijn gemoed vormernrf. I**T “w ,llora «i».” M «IJ dringred. „Ik hen Immer, ook '•«■reelwjunnd. blijf hij mij." Toen Mhuddo hij het hoofd. VeBJ^an ni**- Iedere plek hm-inheringen wakker roepen, dl. Ik'nlai vrrdrngen ka». Kom* o Akwijln hij roll m«rouw tam. <M ral mij goed fcen Vrewn*n echter kan fk niet verdragen." Kn l>9 heengegaan. D» volgmrf* dagen ging voorbij la •IterH hmtomrorrtngen. Tot nu toe had *-™* gemeend, hef vertrouwen der bowu- Het Franoche nmuiddag-eoiumuul* qué vs» 20 Juni mrtdtIn den sector ten Noorden van Atrecht zetten te Fran schen hun sotie voort en plukten op ver schcitene plaatsen te vruchten der geluk kige gevechten van te laatste dagen. Na «•en hevig gevecht te hel Fond de Buval, tkw hardnekkig door de Duitachers sinte 9 Mei wordt verdedigd, van alle zijden omningdd geworden. Nadat de Franschen lm met oen stormaanval hadden veroverd, narnra zij er de mitrailleur#, doch maak ten slechts (*ra tiental gevangenen. Hst verweer der Duitachers was hevig in de hoogten, (Ne zich uitstrekken tra (os tra van Ixjrrtte, in te Ahting van Sou ches. De Franschen veroverden verschei dene loopgraven ra maakten 300 gevan genen. waaronder een tiental officieren. Dé Franrfcbra behielden de hoogte 119, waar N- troepen stand hidden ondanks te h'fenaan vallen der huitsebers, zich vvstklenniirad aan gene zijde van de achterste vijandelijke loopgraven. Zuido- lijk van deze hoogten is het Fransche front naar voren gebracht In liet Noerd- Oosten van het l.aiivrlnlh. Bij een niter te heiligen tegenaanval werd den Franschen in den nacht van 18 Juni een ged»*eltc van dra grooten uitlooper. dat ei] had den veroverd, ontnomen. In ten nacht van 19 Juni hernamen te Franschen hot ra sloegra te vijandkdijke aanvallen af. In 'h*n geheete» sector wordt het artillo- rieigqvocht hevig voortgezet. Aan ten. rand van het Bois Ie Prêtre trachtten te Duitechors tot den aanval over te gaan, doch zij kondra geen vasten voet krijg»*D Het Oostenrijksche communiqué van 20 Juni 10 u. v.m. luidt: Over het geheele front aijn de uit de Weressyoa-stelling teruggeworpen Russen sinds 3 uur ’s ochtends overal op den terugtocht. Het Duitsohe communiqué van 20 Juni meldt. De Russische aanvallen tegen onae linies in de streek van Schawli en Augustow werden afgeela- gen. Onw door kleinere afdeelïngen gedane aanvallen, leidden tot het ont ruimen der vyandelyke voorwaartoebe stellingen by Budt, Pnivsieki en Za- leste, ten oosten van den straatweg Braasnyss-Mysaynioe. Ten zuiden van Piliza veroverden de troepen van Generaal Woyrech gedurende de laatste dagen verachei- dene vyandelyke voorwaartsche stel lingen. Een af dealing van het leger van generaal von Mackensen heeft de Grodek-stelling veroverd. Gisteren ochtend gingen de Duitsohe troepen en het ko»s van Veldmaarschalk von Ara tot dén aanval over op de sterk verschanste vijandelijke linies. Na hardnekkige gevechten was in den namiddag bijna midden door de in verscheidene ryen achter elkaar lig gende vijandehike loopgraven op een front van 35 K.M., ten noorden van Janow tot Huta Obedynska, ten zuid westen van Rauweruska, voortgerukt. In den avond was de vijand tot ach ter den grooten straatweg van Zol- kiew, ten noorden van Lemberg en Rawarnska geworpen. Onder den druk van deze nederlaag is de vüand heden nacht ook uit de daar bybeboorende stelling tusschen Grodok en de moe rassen van de Dnjeater geweken. Hevig door een Oostenrijksoh-Hongaarsehe troepenafdeoling in het nauw gebracht tusschen de moerassen van de Dnjester en de monding van do Htryj, heeft de vyand den zuidelijken oever van de Dn jester ontruimd. iluyskra had xljn «Ic-i terwiki. - ter wijl zij <ki> laaürtra vrirad verloor. Terwijl zij zich op wkerra <lag bral< Mri'l m<< I reda e naliUrai»ch*p te ref» ten, trad het ibratewtejc hlnnra Onte-r smwwrated ids U- vra<ra te hddirfi wilde zij «ra nieuwtje aan dra maa brra- gra, te verlevtof van Edzard te Hchep- p«r i»c< juffrouw Van (Joyen. I>raa vo<M- de d«-ze wp«ld«5>rik wei. 'toch zij ging voort net Freda's brlivra te ordsasn. De onto*ihwr<.* briwra van teelnraring bij Adolf’s dood van Imar g«h»*(*i onli4c«*ate personen mert I>«oa vorhraraten. I’lot ■♦elin» Mchrlku- Lraa. Zij hteld era brief In te hand, waarvan zij hel handschrift krade van Blljradal. IHen morat «Ij eerst l«wn voor ook d<w« aan hot vuur werd prijsgegeven. Haar Imrt klopte, als of het barsten tnOMl. Nadat Rlijradal In warme Iwwoordingra zijn innige deelneming had uitgedrukt had hij ra hij gevoegd „Ns tezra vrra- stdUkra Mag van 't noodlot, dte i». me vrouw grtroffra heeft, wil ik u niet ook van uw zonnestraaltje Iwroovra. van iutlrouw Van Domuefra. U, met uw fijn Inzicht In te ztelra in uwe naaste omgwlng, held zeker wel lx<n>erkl. dai ik jnWronw ï^n* Hrfbrti. antwoordde w. Kort en in hoffelijke woorden deelde zij illijcndal ne*te, dal zij zijn vrouw niet kon wordra. Zij vonkte Sich van een zwarra laat tevrijd, lora zij ten brief afgeoonten had. ..Nu is alles voorbij," z<*id«- ze tot zich zelvra. ..rui zal ik kalmer wordra." Maar zij werd 't nirt. baarbij kwant nog te <d«*te afechUrr verhouding tot h«< personeel. De dirart- lui-iwjeH ha<kk-n den dirart oj>g<*zi'gd/ te knechten werden brutaal en hadip-n gera luat in dra arbeid. Ook NoordfMxck wax niet meer te oude. Dra ander» zoo ver- fltandigen man bad eveoerw 't duiveltje van ten afgunst gepakt. Toen hij lx*na dan ook woer zag. trad hij op haar toe ra Jteid»* aotnber ..T>oor dra dood wordra alle contracten verbro ken. Ik wlite u mededeclen, juffrouw Van Dommelen, dat ik mijn betrekking opzeg?' I>ma keek hem verschrikt aan. Zij wtet. welke moeilijkheden het verlies van dezra werkzamra. "rvarra man voor haar zou opleverra. ..Dat spijt me", wtamdde w. ‘„Wil u voor eigra rekening begin nen r’ „Voor ’eigen rekening f Neen.” lachte Noordiioeck hoonend. „Ik heb altijd eer lijk mijn plicht gedaan ra dan spaart mra njg veel over. En dte armyaligr paar duwnd gokten, dfe '-IkigaMA beh. zijn ook ntet voidorate daarvoor. Ik wil (•ras In era andere betrekking mijn ga- l»k iM-proevra.” I-raa glimlachte blij ra treurig t«ft«lijfc. bij Embenoenil. i.eu DtiRsch bataljon ver* overdo twee kinine Fransche posten, doch de I ranachen deden era hardnekkigvu te genaanval ra alhoewel hun etrijdkrachten in aantal geringer waren dan die van dra vijand, hernamen zij alle wtellingra en joegra te aanvallers op te vlucht. Iu den Elzae worden 'te vorteringra der Franschen voortgrad op de lieite oever» van de Fecht, ondank» tea dichten nevel en te hevige regen». De FrauBchen hetibeu in hun Ixwit dra linkeroever van dra wtMtohjkra tak van te Fecht. ran boHd»gedeette van Braunkopt. hoogte 850 bij het I.eich-woud. ra de dorpra Steina- brück ra Altenhof. Tevens veroverden zij tueachra twee takken van te Fecht hel boochgebted van Anliwwaaen. Op dra rechteroever v%u ten oortelijkra tak de Fecht veroverden* te Franschen hoogte van IIeigenfir»l, hetgeen een ter reinwinst beduidt bij Gulpwiiler (Kahler- wiwn). Wij maakten vorteringen in ooa- telijke richting. De Franschen bomliaiteerdra hrt lion van Munrter BovrarElsao) en lieten ntunidfrtepdt in dte lucht wpringra. Op het <«ind van den dag van 19 Juni voltooiden te FrauHciira te omsingeling van Metzeral, dat te Dultachcr» eerst in brand Makra. Ims knikte zwijgend. Van alle kan tra werd zij om haar onverwacht gduk benijd, tot nu toe luui zij idechte trteur- stelllng, krenking en zorgra geoogst voor haar nieuw bezit. Zij gevoHte zich zoo alleen ra verlat**». De weduwe Hel iists was nog niet gekouwn. Zij was ziek geweest <*n had lx*loofd later een liezoek te zulten brengen. I-raa was tra minste blij, dut zij dra gouverneur nog bij zich liad. Op liaar verzoek zou hij bij haar blijven, over zijn lot wa» i^pchikt. Op een morgen kwam bij. atralrad van geluk en uwt een geopraden brief In di. hand op haar toe. Zijn hoek was aan- graons'n. Ito uitgever had er hem dui zend gulden voor geltodm. onder voor waarde, dot hij zich verplichte elk jaor era nieuw te schrijven. Dat wax era z^ kere toelage du». Bovendien hoopte Huya- ken door kleineren arbeid nog meer in komsten te krijgen. ,Jiu hra ik in veilige hoven", juiqfrte hij. „Nu lira Ik gelukkig ra kon mijn oigra huishouding opzet tra.” Iran wenrabte brai van harte geluk. rtEn wat denkt u nu te dora T" „Trouwen wil Ik I” jnbelte hij. „Mor gen reis Ik naar mijn verlootte. Vijftira ja ren verloofd ra eintedijk aan hot dort. O. hoe zegra fk mevrouw Van Anwyte» grootmoedigheid, die ons dra treg heeft geéffrad.” Hij was geheel uit zijn gewone dora. nors van l'.ikrarote te Ix-zitten en tew'd zij thans te* ervaring op, dal zij al» erf gename plotseling uit (ten ander oog werd Itescbouwd. Toen zij een» deze opmerking waagde uit te spreken tegen juffrouw Noordtioeck mijnlwer Noordhoeck scheen ook ver anderd zeide. deze ontwijkend „Dat kwa«u wei daar vandaan, dat de juffrouw' nog zoo jong was de juffrouw zou wel trouwen. Voor een man haddra de menschen nu eenmaal meer eerbied en teit zou te* juffrouw toch niel zoo moeihjk vallen, want Eikenrode wa» im mer» niet te versmaden." Fra rilling voer I«raa door te leden. Hot landgoed werd dus getrouwd, zij zelf wa» een mrar of nrinter welkome toegift. Op een der volgende dagen werd haar een brief gebracht, waarvan het adres haar den afzender reeds deed kennen. Zij htoosde. «en angstig gevoel Isddemdr haar hart. Als hij nu ora» te vraag stof te nu. Md Iwvrate handen oprade zij Blijen- dal'» brief. Hij hteld in. wat rij ererad had een huwoiijksaanzo**. zacht steun ra ontwekte haar borst, lief ra feeder klonken de woorten •het bij elkaar komen hunner ziel ra. van ran grnnranschqppphjk abMdgdra weg dp een den ander steunend in tijd van nood, of met elkaar genietend in tijden van geluk en voorspoed. Ach Van Bos- seben had ook te kunst verstaan zijn woorden good te kieww. Zonder aardden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1