•s IA A mini ii i 1 h nooit Holtmrslir. r” I De Oorlog. 12903. Vrijdag 8 October 1915. 54e Jaargang. MP EN nderd Esi 1 It 4 Ik Uitgevers A. BRIUKMAN EM ZOOS.Telefoon latere. 82. JTiexx"WS- ezx -^.d.'vertexxtie’bleuid. voox G-o-clc3.su exx OzxxstreHceas- behalve Zon- en Feestdagen. Verschijnt dagelijks Telefoon latere. 82. n nST g“cUk' FEUILLETON (lOlIMHE COURANT Z. van het Diyswjatey-meer de ge- van I a en, alw ge- GOUDA. Drijf ,Dat kan wel zijn. Huichelen kan zelf hem het de beschermer van i man 4 Zn.. -QUELLE ONWATER lehouwburg, 8 vereenigingen juw- en Woningtoe* indscommissie Ar- deze dingen geschreven worden, om ons te wiegen in de vateche hoop «lat do DiiJtechen» veel noodzakelijke grondstoffen missen Genoegen”, 8 u. lambly en II— zeg- zich niet ver- u. P. Wat zijn de slaven De bekende historicus dr. Albrecht Wirth tracht een antwoord te vinden op de vraag, wal de Slaven zijn. De Slaven vormen niet één ras, meent hij, maar hebben alleen spraakver- wanlachap. Het kleinste deel der sla ven is werkelijk van Slavisch bloed, een groote meerderheid heeft andere atwlamming. Toen Attila in de vijfde eeuw Europa binnendrong, zijn wel auwburg. Ie Abon- Hing door het ezejsehap. voor die eer Een man, die schampt op de vrouw, die hij ten huwelijk Het vertrek der gezanten. Uit Home wordt d.d. 7 Oct. ad ml Sonnlno overhandigde den Bulgaar- sehen gezant heden zijn paspoorten. vier Suvia- i :mm), wij geregeld tijdig >n ontvangen irten, vermakeUfld* dan in onxo ag«J* ikarfsch Front coAnuniqué van 7 de^kaststreek ten f 0.55 wr 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Uit Berlijn wordt d.d. 7 Oct. ge seind Als bevestiging van het gisteren (6 Del.) door de Vosa. Ztg. gegeven bericht wordt uil Constanlinopel aan dat blad geseind, dat een kamp der Geallieerden in Gallipoli, van de sterkte van één tot anderhalf divisie, reeds verdwenen is. Men had reeds eenigen tijd geleden waargenomen dat Engelsche schepen troepen en oor logsmateriaal aan boord namen. Van at het oogenblik dat de troepen in gescheept werden, hebben de Engel- schen flink gebruik gemaakt van de monitors, die voor een Zuid-Ameri- kaansche* mogendheid gebouwd, doch bij het uitbreken van den oorlog bij do Engeische vloot gevoegd waren. Zij beschoten met hun 85.6 centimeter geschut in de laagte dagen gedurig de Aziatische kust, der Dardanelles echter zonder resultaat. Aan het Kaul Het Russische Oct. luidt: Aan zuidwesten van Khopa voorposten gevechten. Ten zuidoosten van het Tortum-meer tusschen Keghyk en Ardost ten noordwesten van Kho- rosan trachtten de Turken den 4en onder bescherming van den duisternis op te rukken, doch werden door ons vuur gestuit. DEN OP REKENING fERUGGAAf Vf ftGOK A 15 CT.j PRIJS DER ADVERT E NT I 6 N: Van 1--5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meer PRIJS VAN HET ABONNEMENT: flhhr kwartaal Hem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post K Abonnementen worden M.rkt 31bij onze Agenten In en om de Dardanelles Het E n g e I s c h e communiqué van 7 Oct. luidt In de atgeloopen maand is er niet op een dergelijke schaal aan de Suv- la-baai- gevochten, dal er een afzon derlijk rapport aan moei gewijd wor den. Eiken nacht zijn patrouilles daar in touw geweest, lerwyt er ook mei bommen aangevallen werd. Ten ge volge daarvan hebben wij gedurende dit tijdvak langs het geheele, inijl lange, centrum van, het front, gemiddeld Iets meer dan yard aan terrein gewonnen. Legergroep von Hindenburg. Voor Dunaburg drongen onze troepen over 5 K M. breedte in de vijandelijke «tel- ling. Ten - - en de streken van Smorgon herhaal den de Russen hun pogingen om door te breken, die zonder uitzondering en gedeeltelijk in een handgemeen wer den afgeslagen 11 officieren en 139 man werden gevangen genomen. Bij Raggasan, aan de Golf van Riga, werd een Russische torpedo boot door onze aan land opgeetelde batterijen ernstig beschadigd. I negergroep Leopold van Beieren. Niets nieuws. Legergroep Von Ljnsingen. In den strijd bij Czartorisk werd de vijand uit do bosschen Westelijk van die plaats gedreven. geen noemenswaardig resultaat te be halen. Tegen een klein stuk van de loopgraven, Oostetijk van de hoeve Na varia, is de tegenaanval nog aan den gang. Slechts bij en noordelijk van Ta- hure slaagde de vijand er in, na een wisselvallig gevecht ongeveer 800 meter terrein te winnen. Onze tegen aanval bracht den aanval tot staan. Pogingen van den vijand, om onze stelling noordelijk en noordoostelijk van de hoeve Beau Séjour te door breken, werden geheel verijdeld. Waar de vijand tot in onze loopgraven kon doordringen, werd hij over de kling gejaagd of gevangen genomen. De stelling is geheel en al in ons bezit. Drie officieren en 300 man werden als gevangenen weggeleid. Drie ma chinegeweren zijn den vijand ont nomen. Na een heiligen, maar vergeefschen aanval, in den ochtend tegen de ver sterkte steenbakkerij noordwestelijk van Villc sur Tourbe ondernomen, volg-, den in den loop van den dag slechts zwakkere aanvallen, die gefnuikt of' door on« geschutvuur in de kiem ge smoord werden. Benoorden Atrecht hadden slechts onbeteekenende gevechten met hand granaten plaats. In het dal van de Aisne bij Sa- plgneul mislukte een tamelijk zwakke overval der Franschen, die op een vooruitspringend deel van de loop graven was gericht. De zware artillerie der Franschen. De Gazette de Lausanne verneemt uit Milaan, dat men in Italiaansche kringen de Fransche overwinning in de eerste plaats toeachrijft aan de zware Fransche artillerie, die met een nieuw houwitsertype uit de fa brieken te Creusot werd aangevoerd. Deze houwitser heeft niet een bui tengewone draagkracht hij schiet niet verder dan 8 of 9 K.M. en zijn projectiel is niet bijzonder lang, maar hei valt bijna loodrecht op het doel en hot is geladen met een ont plofbare stof van een tot dusver on- gekeiul geweld, waardoor de door- dringiingskracht enorm toenam. De Duitschers maakten hun loop graven dieper en verbergen zich on der den grond, maar de Franschen mankten een projectiel, dat tot hun schuilplaatsen doordringt. Zij namen, er den tijd voor, om deze nieuwe ma chine te maken en thans zal een nieuwe, zeer belangrijke factor op het westelijk front zijn invloed doen voelen. Am het Oosteltyk Front. Het D u i t s c h communiqué van 7 Oct. luidt Am het Zuid-Ootteltyk Front Het Duitiohe communiqué van 7 Oct. luidt: óp het oorlogstooneel in den Balkan Mahler gevoelde groeten lust om dien man eens Ie vertellen, met wien hij te doen had. Hij onderdrukte ech ter deze opwelling, keerde den woe denden molenaar den rug toe en vroeg nan ('hrista Maria „Kan ik iets voor u doen „Hier blijven”, fluisterde zij hem toe, en luid voegde zij er bij: „Ge zijl nog niet lang genoeg hier om te welen, dat buurman Knoop mij dit voorjaar een som van twee duizend mark heeft geleend om graan te koo- pen. De tijden waren slecht, het geld kwam niet binnen. Daar hij nu ech ter zelf het geld nnodig heett, ver zoek ik u dadelijk de boeken na te zien en de noodige maatregelen te ne men om hem te betalen.” Hoewel zij bedaard had gesproken, kon zij toch niet verhinderen, dat haar oogen de angst en zorg verrieden die haar vervulden. Knoop balde de vuisten en wierp blikken vol haat naar de beide per sonen, die zijne aanwezigheid geheel schenen vergeten te hebben. „Wanneer ge dat wenscht, kan ik daarmee dadelijk»beginnen,” antwoord de Ernst en stapte een weinig ter zij- f 1 25 1-50 1 50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, (feu Boekhandel en de Postkantoren. leverantie kon volbrengen. En uw hulp 't Ge hebt mij niet zonder be hoeft de be- eens uit te doening, maar het drukte iets ge meen», iets kwaadaardig», iets listige uil. Ernst voelde afkeer van dien man. ,,A1 te veel eer, juffrouw Met een knecht maakt men niet zooveel com- pllmenten.” zei Knoop zonder Ernst met een blik te verwaardigen. Gebrek aan vet in Duitschian^. Een zware last drukt, schrijft de Köln. Zeit.de volksvoeding n.l. de vet-quuoslie. Vet is voor de voedjng onontbeerlijk en aan tien anderen kunt belet de blokkade allen invoer. Wij zijn dus aangewezen op boteren het vet van den nationalen veesta pel, wal bij lange na niet voldoende is. De rogwring is derhalve doende, zooveel mogelijk in de crisis te voor zien. De voornaamste maatregel is de invoering vau eön vetkaart, welke net zoo werken zal als de brood- en potroleumkaart en aan ieder 60 gram vet per dag zal verschaffen. Deze hoeveelheid zou belangrijk kunnen worden verlaagd1 door het ge bruik van notenkoeken en het ver bod de zemelen van het meel af te scheiden bij het brood bakken, daar de zemelen voor 4 perc. vetstoffen bevatten. De pitten van den zonne bloem en va» allerlei vruchten ge ven een zeer bruikbare olie. De paar- dencadavers geven zelfs industrio-vet en zelfs eetbare margarine, wanneer de beewten niet aan besmettende ziekte gestorven zijn. Het gootwater dat te Berlijn b.v. 20 gr. vet per in woner bevat, zal mechanisch van deze stof ontdaan worden ten bate der In dustrie. Tot zoover ile Kolnteche. De Figa ro haalt dit artikeltje natuurlijk met leedvermaak aan, maar het blad doet dit in een vorm en dit komt tel kens voor -• waaruit blijkt, dat in Frankrijk voortdurend tegen de pes simisten gepreekt moet worden. Nu doding aangemaandw „Wat ge daar «egt, doding mij den mantd vegen „Dnir K» ik niet!” Knoop wilde opatuiven; onwille keurig deinsde Christa Maria voor zijn boosaardig gezicht terug. Op eens werd er op de deur geklopt en onmiddellljk trad Ernst Mahler binnen. i „Neem mij niet kwalijk, juffrouw, als ik ongeroepen kom. Er werd mij- gezegd, dat u mij verwachtte.” ,,A1 is dat ook nid zoo, dan komt ge toch recht van pas om u buur man Knoop, den eigenaar van dan Thal-molen, voor te stellen.” En zich lot den buurman wendende, zeide zij: „Ernst Mahler, sedert vandaag mijn meesterknecht en de beschermer van m(|ne belangen.” Haar stem beefde nog en haar wan gen waren nog bleek van aandoening. Ernst zag dit en had gaarne de reden daarvan geweten. Ook het ge- „Zwijg, vervloekte hond barstte Knoop los. ,,lk zal jou wel hier vandaan krijgen. Het zou wel aardig wezen, als jij hier van de straat komt aanwaaien en dan zoo gemak kelijk in zoo’n warm nest kon blij ven zitten, hé „Er uit! Weg!” Moer kon de molenaarster niet uit brengen; zij stond daar als een toor nende godin voor den molenaar en woes hem nu ten tweeden male de deur. „Dit uur zal uberouwen,juffrouw! Maar dan, als bet te taal ia,” zeide hij. „Er uit was haar eenig ant woord. Hij ging, doch op den drein* jx‘l keerde hij zijn door woede ver wrongen gelaat nogmaals om on dreig de met de vuist. Mot een smak viel de deur achter hern in het slot. Het was, alsof de motenaarster bij het hooren van dit geluid alle wilskracht eensklaps ver loren had. In schreien losbarstende, zonk zij <>p den naostbijstaanden stoel neer. „Juffnftiw... laat mij uw zorgen en kommer helpen dragen,” smeekte Ernat Mahler, terwijl hij dichter bij haar kwam. Zij hief het hoofd op en keek hem aan. terwijl de tranen haar langs de wangen biggelden. (Wórdt vervolgd.) De landing in Griekenland gestaakt. Uit Berlijn wordt d.d. 7 Oct. ge seind Over Chiasso wordt aan den Lokal Anzeiger geseind, dat volgens he ruitten de Duitsohe en Oostenrijk- Hongaarsché troepen op verschillende plaatsen over de Drina, de Save en den Donau. Aan den Oestelijken Drina- oever en der Zuidelijke oevers van Sa va en Donau we|d vasten voet verkregen. richten uit Athene van den 6en Oc tober aan de Corriere della Sera, de gisteren begonnen ontscheping van troepen van de Geallieerden te Salo- nijci gestaakt te, totdat de toestand opgehelderd zal zijn. De Lokal Anz. ontleent aan Baseler Nachtrichen, dat Veniaelos Athene moet hebben verlaten en naar Saloniki is vertrokken. Op den Balkan. Hel nieuwe Grieksche ministerie. Uil Athene wordt d.d. 7 Oct. ge- seiixi Het nieuwe Ministerie is «Is volgt samengesteld Zaimis, Miuister-previ- deikl en Buitenlandsche Zakeu Goe- iiaris, Binneulandsche Zaketi gene raal Yanakltsas, Oorlog admiraal Coundourlstes, Marine Dragounte, Openbaar Onderwijs Rollis, Justitie en Verkeer. Er zal wellicht een wij ziging plaats vinden in de bestem ming van de portefeuille van Oorlog. Hel nieuwe Kabinet zal Maandag voor de Kamer verschijnen. Bulgarije en Dultschland. Uit Sofia wordt d.d. 6 Oct. meld De buitengewone gezant Duksehlatxi, vorst Hohenlohe, kwam op zijn terugreis van Constóntinopel hier aan. Hij logeert als gast van den Koning In diens paleis. begeert, kan mijn echtgenoot worden. Ik zou hem moeten achten „Neern u in acht, juffrouw de zaak niet ie ver.” „Ik P Ik meen, dat ge vergeten hebt wat u past „Een dwaze scherts......” „Met zulke zaken schertst een fat soenlijk mensch niet.” „Nu, goed, laten wij daarover zwij gen. Ik ben odk alleen gekomen om te vragen hoe het met de leverantie, staat, waar ge zoo bezorgd over, waart.” „Hoe het met de leverantie staat?*’ herhaalde zij, teiwijl plotseling de argwaan in haar hart postvatte. „Wel, natuurlijk goed Zij sloeg Knoop nauwkeurig gade en haar blikken door wantrou wen gescherpt zagen, hoe in zijn oog^n een straal van zijn valschhar- tigheid en ergernis flikkerde. „Hebt gij dan hulp gevonden vroeg hij verder. „Het schijnt zoo.” „Waarom zijt ge zoo kort aange bonden Tegenovereen oud vriend, die ii zoo dikwijte geraden en gehol pen heeft.. „Die vriendschap heb ik zoo pas 1 eeren kennen. En wat uw raad geven aangaat daaraan zou ik het te wijten hebben, als ik niet op tijd de Serviö en de Centralen. Uit Londen wordt d.d. 7 Oct. ge- soiixi Reuter verneemt, dat een telegram, oók weer, „Zullen, vraagt het blad, vanochtend in diplomatieke kringen onze pessimlaten wellicht meenen, dat ontvangen, het aantal van de Oos- ten.iijksv.h-Duitsche troepen, welke te gen Servië zijn bijeengebracht, vierhonderdduizend opgeeft. Ik geef u slechts in bedenking d*t het voor zulk een meisje niet om een... nu... laten wij <te... een meesterknecht naast 'e hebben.” ^Qirisla Maria had zich van «gekeerd, en zei nu •.Hij weet niet andertf dan dat ik Wtrouwd ben En hoe lang zal hij dat gelooven? u. t nt ge {*an’ dat hij niet spoedig Kurdee. waarheid zal bemerke of mis- i o„ vaa 660 knechts verne- men r «Mabler houdt geen praatjes met anderen, allerminst met Valentijn en die alleen weet, dat ik den mo- van mijn oom Joh heb overge- I:. n»g veten, zoo het vil. J*f* w IWrt niet Geel mij het recht h>ULz’<ïllermen’ niiJ 3» pleats rrf, w ’ï1’ d"'" aangewsaiden ke ten k-J0”'* H'^11 vrouw, dan ie alles Hl f?*!.11® er ïon over?" vroeg terwijl lij hem haar rerbleekt ge- ’"««r toekeerde. „Nu, ik bedank Am het Westelijk Front. Het Fransche communiqué van 7 Oct. luidt De Duitschers bom- tenteerden in den loop van den Mchl hevig hot heele Fransche noord- front en zij beproefden 4 achtereen volgende tegenaanvallen tegen de on- hngs door de Franschen Veroverde «tellingen in het boech westelijk van den weg So ucbez—Angers. Zij wer den volledig teruggeslagen. Het wederzijitech'bombardeoienti was hevig ten Zuiden van de Somme, in de sectoren Andechy, Ancourt, Ga- gray sur Matz, alsmede noordelijk ran de Aisne, in de buurt van Tra- cy-ie-Val en het bosch St. Mord. In Champagne deden de Duitschers aan het einde van den dag een hard nekkig tegenoffensief op de linies en tegen de stellingen welke zij noorde lijk van IXhure verloren hadden. Overal mislukten deze aanvallen en de Duitschers leden zeer zware ver- liezen. Bij Esparge« deden de Franschen twee mijnen springen, die ernstige schade toebrachten aan de vijandelijke werken. Een wederzijdsehe hevige, kanonna- de had plaats tusschen Maas en Moe- xel en noordelijk van Flirey. In Lotharingen trachtte een sterke rjMdijke macht de Fransche loop- I grtven in de buurt van Athienville btynen te dringen. De vijand werd W. flankvuur va» de Fransche in- Wi« teruggejaagd. Jfet D u i t s c h e communiqué van wt. luidt De Franschen zetten hm offensief in Champagne voort. Na een zwaar allengs tot de uiterste heftigheid gestegen artillerievuur gin- &en ze bij het aanbreken van den dag tot aanvallen ten N.-W. van Houain over. Onder zeer zware ver- ’liezen mislukten zes Fransche aanval len, met groote troepenmassa’s onder nomen, terwijl wij nog twee officie ren en 180 man gevangen namen. Westelijk v«n den straatweg Som- nieny—-Souain konden in de richting van St. Marie gedeelten van twee versche divisies op één plaats voor bij onze eerste linie komen. Dooreen «adelijk ondernomen tegenaanval werd de vijand daar weer uitgeworpen. 12 onlrteren, 21 onderofficieren en 550 man bleven Als gevangenen in onze bande». Twee machinegeweren wer den buit gemaakt. Beoosten den genoemden straatweg wwt de vijand bij aanvallen even eens met sterke afdeelingen ingezet laai van Knoop was bleek van de, daar Knoop wilde heengaan. „Ik zie dat ik hier te veel ben, juffrouw Een vrouw, dié om iederen jongen melkbaard haat vrienden ver laat. te niet' veel waard.” „Pas op uw woorden, Kn mi riep Ernst uit. 80

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1