ID. en No. 14247 Woensdag 25 Februari 1920. 58e Jaargang. uiten i t itslag sen! Feuilleton. Co M. i OOPS XTï©-cl-ws etn -^d.'rrextezxt^ ©"bistel "rroor <S-oixd.su ezx Qxacxstxeleexx. ROSS DURHAM. -J- Geen betrekking met Rusland. ometers neters 12?J te KOOP BUrriNLANDSCH NI1UWS. 1UNNINLAND. van laatje oti- g -emvz.ns dit on het hem gezegd plan Ze maar ging een Map hebt, kwam me er •terughouden on» un (WaHt virvaigg.) geweest. 38 Drukkerij •ZOON - GOCBA. maakte oog liep nen aan wijl »e k Ge laat een nog zen, Zonne- Dekkleeden, 36 So»ieteR ‘Vredebeal 3ouda Ned. Ver. tot IJ Ki Café Stoppelenburg- k Hond v. Kaaapro- Je zal te zeil» dusver een be ver- Wijdstraat 29. wel, af. (iOUDSCHE (WANT. Redactie: Telef. Interc. 545. Bureau: M A R KT SI, G O U D A. Administratie: Telaf. Intare. XL (NE MODEL >rm -Jit leverancier pi dozijn unsteroam Ltó* 20 Maar kei Engetaeh T*B DAVID IA ALL Gaauiorweerda VertUing ras Mevr. J. P. WESSELlNk-v. KOSSL M (Nadruk vertoodm Zooals we gisteren al meedeelden wijden ue vergaderden te Londen nog hun aan- dacnt aan de vervolging'-der Duischt oor logsmisdadigers. Hun nota had den indruk gemaakt, dat de bestraffing van alle schul- d.ge Duitechers aan het Hooggerechtshof t eLeipzig zou worden, oveigelaien, waarna de entente zou beoordeelen of de uitgespro ken vonnissen zwaar genoeg waren. Hierin is verandering gekomen. Men heeft besloten zoo wordt uit Pa rijs gameid aan Duitschlana voor te stelten, dat een aantal oorlogsachu.d.gen zal werden uitgekozen, om voor de recht bank te Leipzig terecht te staan en de geest, waarin deae processen wuroen ge- voera, zal worden beschouwd als een proef neming? betreffende de goeae trouw van Dmtschland ten aanrien van het geheele vredesverdrag. Hierdoor vervalt het be zwaar dat de tot dusver ingeleverde lijsten van beschuldigden leemten bevatten, door dat met alle aanklachten nauwkeur.g wa ren ontschreven en enkele personen dus met met name genoemd werden, waardoor de processen zouden wonden vertraagd. Er kunnen nu een aantal beschuldigden als proefkonijntjes worden aangewezen, wier <ie achtenswaardigheid van Bolo had inge staan en z(jn veroordeehng had ontken 1.. Caillaux lunchte of dineerde versche-Jena malen met Bolo, die verschillende firuiu- c.eele- of buitenlandsche kwesties met hem besprak. Er bestond geen enkel geldelijk verbaud tussdhen hen. Gailiuux zeide, dat hij zyn verhouding tot Bolo voortzette, omdat op dat oogvnblik ieder van meaning was, dat er een met out- vankelykverklaring te zijnen gunste zou plaats hebben Hierna gaf Caillaux een verklaring van zijn verhouding tot Alrnareida, den direc teur van ue „Bonnet Rouge”. Hij zede dat hij tijdens den oorlog met Amiareida slechts de gebruikelijke betrekkingen van een politicus met den directeur vau een (lagblai onderhield. Caillaux geeft toe, dat hij Alrnareida geldelijk gesteund heeft tij dens het proces togen mevrouw Cml'.aux en aat er een zekere vriendschappelijke ver houding tusschen hon bestond, doch de „Bonnet Rouge” sloeg toen een vader ands- hevanden toon aan. Malvy had hem echter gewezen op de wyziging in de houding van het b'ad, dat een grootere subsidie vroeg. Caillaux verzocht Alrnareida om inlichtin gen aangaande de bronnen van inkomsten van het blad. Alrnareida antwoordde, dat deze niet bestonden en dat hij bleef ver trouwen op den minister van Binueuiand- sche Zaken. Na een onderhoud van Mamers met Lan dau, dat hij niet kon weigeren en'dit van zeer korten duur was, stond Caillaux bijna met meer in verhouding tot de „Bonnet Rouge,,. Hij eindigde met de woorden: Wanneer men mij al deze daden ten laste wil luggén, moet men deze nauwkeurig omschrijven. Daarna wen! de zitting voor dien dag op geheven. vrijhei t van pen ongeschonden. Wij zijn cenageziftd m den wii om op te treden te gen hen, die op de nationale ontbinding zouden aansturen. Boullet, minister van spoorwegen, beves- t.gt zijn sympathie voor het Vlaamseha volk, doch keurt <s|tk streven af, dat op ver- dee|<Üieid in den lande en de vernietiging van de nationale eenheid is gericht. Ka uiel Huyuuana (soc.-detn.) imde dat er grooter verschil tusachen Vlamingen en Nederlanders bestaat dan tuaschen Vlamin gen en Walen. Evenals de invasie vau Na poleon de Durtsche eenheid tot stand heeft gebracht, heeft Duitschland door «tn over weldiging het naar eenheid strevende Bel- gie bewerkstelligt Spr. voegde hieraan toe, op de banken der Frontpartij wjjxend: wee hen, die dit niet bemerken! Huyamaos uitte zijn leedwezen dat som migen vergeten zjjn hetgeen Nederland voor de Belgen heeft gedaan. Hy zeide steeds de scheiding te hebben bestrede». Schaakbord, l’raat- reemgiing- So«- ,.de Kéunle >reemgi»g. «mie Lezing Vrije- misdrijven precies zijn aangeduid. De „Frankf. Zeitung” meldt uit Leipzig, dat da Duitsche vereemging van Advocaten m overleg met de advocatenkamer van het Ryk-igerechtshof een bureau heeft opgericht om de verdediging voor te bereiden en te steunen van de personen, die voor het R.yk.-gerechtshof ter verantwoording zuilen worden geroepen. Alle beschuldigden en alle verdedigers worden in de gelegenheid gesteld, zich on- iDA. Ix«|. Vergadering ran Arbeid voof de beste zei ze met k,eine flikkering van humor In hare i „Hij zal niemand aolera zieu dan 30) Ds oogen van juffrouw Mackeilar vulden zien met henté tranen. Ze beproefde ze, half beschaamd, weg te vegen, want deja- rer. hadden haar toch zelfbeheersoning moe ten leeren. .»lk vraag geen raad, begrijp dat goed, omdat mfija, besluit reeds genomen 5s, vervolgde Angela, die deed', alsof zij de aandoening van de ontere niet op mor k te. „Maar u, die van aangezicht tot aangezicht staat tegenover het leven en de menseden, moet weten, of ik zal voortgaan. Tk moet een beetje meer er van grijpen. U hebt mij niet heel veel leid,” zei juffrouw Mackeilar. „U denkt, dat uw man, er tegen zal zijn, dat u u terugtrekt - dut het onmkddéLUjk refluitaa’ zal zijn - zal zijn ..Dutetertnte,” voltooide Angela en haar gelaa. scheen eenigszina grije in het zach te licht. „En ïk heb het reeds langen tijd verschoven. Maar ik zal het hem van avond zeggen. t Zal moeilijk wezen.” ».’t te afschuwelijk, maar het is mijn schuld. II veroordeelt hem, maar de FRANKRIJK. Poi»caré journalist. Vorens de „Figaro" heeft Poincaré hei aanbod aangenomen om voortaan ia de „Revue des Deux Mondes” het politieke overz eht te schreven. Hij wordt dan de op volger van Charles BenoüU, than» gezant m Den Haag. ENGELAND. De verkeerde vóór! „The Westminster Gazette" vertiaalt een vermakelyk incident dat Zaterdag bjj Ja aankomst van een trein uit New-York U Wash ngton voorviel. In d.en trein reist!en vice-preaident Mar shall, Ronald Lindsey, de Engelsche zaak gelastigde en de Valera. De eerewacht voor MarAwll en Lindsey bracht het saluut voor de Valera, (tien de commandant voor Lindsey hield. De commandant trad op de Valera toe en begon een toe&praak met de woorden: ,Jk heb de eer waarop de Valera heen lachende in de rede viel: „O neen, ik ben Lindsey met, de Britsche zaakgelastigde; maar de president der leraiche republiek Dc commandant van de eerewacht trad verschrikt terug, terwijl de drie heeren het geval vroolyk opnamen en er hartelijk om lachten. zich Verwijderende rijtuig, vroeg zij zicut verwonderd ai, ol er, ale hij terug waa gekomen, nog kuisen, gewisseld zouden worden. Do kansen waren ar tegen. 7dj gingen samen naar beneden eukV- de draaide een oogenblix in de eeuamer, waar Aianrc luuir middagmaal gebruikte, voordat zij naar den schouwburg ging. Zij luid nu een kleine rol in een nieuw stuk ui het 1 rav iadhoater, hij tvoneea ingeno- nw-r. met haar suoce,. l'ravh» had er ui loegerttemd haar een rol te geven, «Heen, omdat hij eenigc venpilchung aan Ashton Clyde iMtal; hij zag reeds dadoiijk Wj de eerste «Mneiuomet met Manne, dat Mj nooit ieu van haa» zju maken. Haar mooie ge- zitlujo was tiaar èomge bezit, en dat zou ooi. na eenlgen tijd zijne aantrekkelijkheid verliezen, zelfs met een zeer Coegeefelijk publiek „L ziet er mooi uft, vadertje, zei Ma mie bewonderend. Zij hield niet bijzonder vee van haar valer, maar aij bewonderde heiu, juist zooals hij haar bewonderde t Wa*> eeno vreemde verwatrtHCöap. die Angela some amuseelde, maar haar vaker een geliejnen angst bezorgde, want, h>« ook hun werk of portie m de werd 1 mocht zijn, thuis waren zij ver van het ideaal verwijdert Nu was het mlsecteen te >a«U om daarin verbetering te brengen. „ik «al jo komen halen, Mamie «ei Clyde, „een rijtuig voor om balden te vol. doende - ongeveer elf uur is dat good I* Nederland en België. „De lijd HUiu-ijd lud-en u*n de berichten Ui de Bvl^lscte port on hetgeen j^eigiacne correspoiiUonleu au NoJeriuialsciie biaden doen verluiden, “■-g gelooven, zou tus™chvn BvUië ©u .Xe- deriani reeds o\ereonotemmlng zijn ver kregen oxer 1h| nieuwe tractiat, hetweU nu reeds zoo lang wortt voorbereid, vo* vroeger werden deflgolijke beriohteu gokin- cterd, die later voorbait< ble.en. iMarom •zul men goed doen, gxa s,rnllgc nweaji- gen over den inlioud van he, nieuwe trio taai k» vormen, aLorens d.t cieel wordt gepuUieeenl. Zijn wij wel injel.oot, dun moet volledig overeenstemming tot verkregen zijn. Vp verwijld met de vereeniging in verbinding te ate-len. De beeohuicLgde blijft vry ook nog een advocaat naar keuze te nemen. Aan de hulp vaa de vereemgmg zijn geen kosten verbonden. De positie van Erzberger, den DuiUchen minister van Financiën is, we hebben uaar- op vroeger al gewezen, tamelijk wankel. De gevallen, waarbjj door vreschiilende par tyen tn in het algemeen met klem wordt aangedrongen op hrzberger'c aftreden, wor- uen steeds talryker. Zoo heeft thans weer het bestuur der Duatsch-democrat.BChe par ty te Aken tot de ryksregeering te Beriyn een telegram gericht, waarin zy er op wyst aat het voor het herstel Mn orde en Lucht in Duitschland noodlottig te, indien het ge zag van het kabinet wordt ondermyna door het feit, dat iemand als Eraberger daarvan deel uitmaakt. De publicatie van de berichten dat hjj zjjn oelaoting te laag heeft opgegeven, beeft nem geen goed gedten- Van ofLc.eeie zyde is ineegedeeld, dalt het rykakabinet niet die niededeebngen mets te maken heelt en Erzberger heeft zün heil gezocht in hel groote gebaar. Onmldoell\jk heeft hy by het „Finanzamt” te Charlottenburg een onder zoek tegen zich zelf doen instellen en daar mede levens afgezien van een uiteenzetting in de pers, welke op dat onderzoek zou vooruitloopen. Tegelykertyd heeft Erzberger den rjjks- presidtnt verzocht hem totdat het onder zoek zal zijn afgeloopen te ontslaan van de waarneming zijner functie, opdat zelfs niet ae schijn zal bestaan, dat hjj pressie zou uitoefenen op het onderzoek van het „Fi- aanzamt”. De rijtaspresident heeft vo.daan aan j ministers verzsoek en laat gegeven, het oaderzxiek zooveel mogelyk te bespoe digen en hem onmiddellijk rapport uit te brengen over den uitelag. Aan onderstattsaecretaris Mösle werd op gedragen den minister te vervangen. In F rankryk is het proces ttegen den oud- premier Caillaux voortgezet. Gisteren wer den de brieven voorgelezen, die door Lep- soher aan de vrouw van Duverger werden geschreven. Zij zyn alle gedagteekend uit Zürich. CaiVaux wyd.de breedvoerig uit over de (.enJcbeeld-ge correspondentie, die Lipscher zich door de vrouw van Duverger üe» stu ren om deze aan zyn lastgevers te kunnen toonen, en waarin Lipscher erkent, dat zyn pogingen bij Caillaux op niets zyn uicge- loopen. Bourgeois ondervroeg Caillaux over zyn rëlaties met Lenoir over den aankoop het blad. Caillaux verklaarde, dat hy Lenoir se nior kende, toen hy als „agent de pub.icité” verbonden was aan het numsterie van Fi nanciën. Lenoir Junior werd hem voorge- steki door Beauregard, agent de publicité bij het ministerie van Financiën, yn ver houding tot Lenoir junior beperkte zich tot geven van eenige raadgevingen. Ten aanzien, van zijn verhouding toe Bolo zeide Caillaux, dat Bolo gebruik maakte van een borgtocht, die hem alle deuren opende. Bolo werd hem in de Kamer voor gestel als iemand, die de betrekkingen lusschen Frankrijk en Venezuela opnieuw zou kunnen aanknoopen. Hij stemde er eerst in toe, Bolo by zich te ontvangen, nadat president Monier in een brief voor evenwe., dat dit onderzoek een nog gnotere waarde zou verkrygen en meer kans van slagen zou opleveren, indien dit geschieüue op imtiatief van en geleid werd doo.- den Raad van den Volkenbond zelf en de geal lieerden verzoeken daarom den Voiken- bondszaad de noodige stappen in die rich ting te willen doen. De Temps wyst op de moeilijkheden ver bonden aan de hervatting van de handels- betvekkingen met Rusland wegens de ces- ongan.satie van het trapsport. Alen meent, dat een bedrag van milliard francs zal noodug zijn voor de noordelijke spoorwegen ten emde 3 4 millioen ton te kunnen in- of uitvoeren. In Zuid-Rusland ia de toe stand iets beter, maar men berekent, dat toch eeu som van 300 k 400 millioen francs zal noodjg zyn voordat de warenruh wer kelijk kan beginnen. Inderdaad is het transportwezen gedes organiseerd, maar de regeering te Muskou werkt hard om hierin verbetering te bren gen. De arbeiders zijn gemilitariseerd, ze worden gedwongen inplaats van 8 twaalf uur per dag te werken en aiet-^erkiustigeu kunnen met de zweep gestraft worden. De nieuwe czaartjes hebben dus zelfs de knoet in eqr hersteld. eene karikaturen vonden - de bevalligheid waardigheid van zijne houding, zijn snap hoofd, dit allee vereenlgd. er eene gedaante van, die in het en boeide. Hoe troteoh wtw» Angela op hem hoo tgotsefl. was zij Of de ulterfijke schaal! ,,Je zult zeker indruk makeu De Opperste Raad wenscht geen diplomatieke betrekkingen niet de Sovjet. Wel aanmoediging der handelsrelaties. Steun aan de Randstaten. Duitsche proefkonijntjes. Erzberger op verzoek geschorst. Caillaux’ verhouding tot Bolo en Almereyda. De derde Internationale. Hu- bin’s interpellatie besproken. ONS OVERZICHT. Goed, dat we gisteren onder het grootst mogelyte voorbehoud hebben meegedeeld, aat de AmerikaaTische Senaat een oesluit zou Lebben genomen waardoor def.nitief werd bepaald, dart, de Vereenigde Staten niet zullen toetreden tot den Volkezibond. Dit bericht is niet bevestigd, integendeel wordt gemeld, dat de Senaat de veidere be handeling van het vredesvraagstuk heeft uitgesteid, totdat de Senaat weet welke de algemeen© houding is d.e Europa ten aan zien vsn de Axlnatische kwestie inneemt. Deze aangelegenheid heeft de conferentie te Londen dus met behoeven bezig te houden Ze is voortgegaan melde behandeling der Russische kwestie, waaroor de siaak-hoof- den tot overeenstemming tyn gekomen. De diplomatieke betrekkingen met Sovjet-Rus land worden niet hervat. Wel is de Opper ste Raad bereid den handel met Rusland aan ta moedigen. De geallieerden zyn het volgenne over eengekomen: Indien de aan sovjet-Rusland grenzende staten, wier onafhankelijkheid of zelfstandigheid werd erkend, om raad zou- <.en vragen, welke houding zij hebben aan te nemen tegenover Sovjet-Ilusland, zuilen «e geallieerden antwoorden geen verant woordelijkheid te kunnen aanvaarden om die staten aan te raden een oorlog voort te zetten, die hunne eigen belangen s.echts kan schaden. Nog minder zullen de gea>- .eerden aanraden een agressieve houding tegenover Sovjet-Rusland aan te nemen. In dien echter Sovjet-Rusland die grensstaten binnen wettige grenzen zou aanvallen, louden de geallieerden hun alle mogelyke hulp verleenen. De geallieerden kunnen niet het oog op hunne vroegere ervaringen geen diploma tiek© betrekkingn met Sovjet-Rusland aan- knoopen vóór en aleer zy overtuigd zyn, dat aan de bolsjewistische gruwelen een eind is gekomen en de regeering te Moskou bereid is hare methoden en diplomatieke handel wijzen overeenkomstig die van alle be schaafde staten in te richten. De Brtsche en de Zwitsersche regeering werd aange zegd de vertegenwoord.gers van de sovjet- regeermg uit hun gebued te verbannen we gens net misbruik van hun volmacht. De handel tusschen Rusland en het ove rige Europa, die noodig is tot verbetering uer economische toestanden, niet alleen van Rusland maar ook voor de overige wereld, zal tot de uiterste mate worden aangemoe- dagd, zonder verslapping van de bovenbe doelde houding. Vervolgens gelooven de geallieerden een parig, dat het in hooge mate wenseheiijk is onpartijdige en betrouwbare inlichtingen te verkrijgen omtrent den huidagen toestand in Rusland. Derhalve namen zjj met voldoe ning kennis van een voorstel, thans aan hangig bij het internationaal arbeidsbureau, dat een afdeeling is van den volkenbond, om een commissie van onderzoek naar Rus- iahd te zenden, ten einde de feiten aldaar te onderzoeken.. De geallieerden meenen takken der boomen heen«wam, zag zij licht in de kleedkamer van haar man, zij liep uard om t© •wen, of allee ®r waa wat hij noodig had Loen zij itt*de kamer kwam trol hem, mot eene plotselinge bew ondering, haar he.dere levendige bloe. ,.Wat heb jo een kleur, Angela- t te maar onzin dat je zegt, niet uit dineeren te Kun nen gum Je hebt er uog nooit zoo goed uitgezien. Wanneer ben je weer von alles gewoon te doen?” Ze begreep zijn bedekte bedoeling maar maakte zich er met een grapje „O, misschien nooit, U ben bij de vrou^v van Ihirgaau geweest 'Lo is allerbekoor lijkst. Wij moeten haar eenn te dineeren vragen, ik denk, dat je haar zult bewon deren. Eij is een type geheel op zictiielt. niet een van fc aledaagsche patroon,’ zei ze met een laohjo over hare eigen Opvat ting „Heb je alles wat je noodig beste? Je zdet er knap uit ‘lyde had zich met groote zorg gekleed in den ©‘•nigezlns niet conveucteoeelen süj dien hij aannam. Een fluweelen buis in plaata van een lakensöhe jas en een groo- das met ladderende einden, de speciale van Clyde zooaie een van de jongere leden der Club het gestempeld had, terwij I re daarin eene voortdurende aanleiding voor on m om«tr«kan: (’HALEN, !1, GOUDA blaam ligt geheel bij mdj Door mij neeft hij nooit alleen gestaan, en ia was nooit tevreden ntet het ideaal, dat bij tuut zijn .even en werk stelde on heb getracht hem met het mijne te doordringen. De boeken zijn vau mij, met van hem. ik. weet nu, hoe slecht ik ben geweest tegenover mij- zei* en tegenover hom.'’ ...Maar luctlen hij, als u het hem gezegd hebt, het begrijpt zei juffrouw Mackel- lar langzaam, „zult u weer beginnen en de wereld zal nooit zulk een geluk heb ben gezien als het uwe. Indien hij begrijpt z« Angela, terwijl zij opwond om heen te gaan, „mdien iiij begrijpt". Zij namen afsdhoid, 'bijna zonder een woord meer te zeggen; zelis zonder do be lofte elkaar «eer te zullen ontmoeten en toch innerlijk zeer nabij. Angela herinnerde zich, terwijl zij in de duisternis naar huis liep, dat Ashton dien avond dineerde in de woning van zijn uit gever in Kwsetl Square. Zij was ook uit- genoodigid, maar met de verontschuldiging dat zij nog niet sterk genoeg was om avondliwitaties aan te nemen, had zij a'- gt*41agen. Mamie zou in den schouwburg zijn, Lifton bezig Jfan Lorimer te helpen bq do Jongeiw-Brigade, zoodat zij den ge- hr-clen avond voor zi«h alleen zou helbben. Dat paste bij hare «temming en goed uit voor haar voornemen. Zij werd bijna vroolijk gestemd bij die gedachte, ter wij I zij het lagere gedeelte van den Avenue Hoad overwtak. De mist was ópgetrokken, de lucht was aangenaam en buitengewoon «acht- Ze kreeg een gevoel, alsof ze er door gezegend werd. Toen, zij onder de uitvinding D. D. I) •lichting, en geneest ;eere Beenen, Ring ing, Insectenbeeten, sis en alle huidziek- iruik van het wasch- ezing een aanvang, s van deze reinigen- ;of brengen verlich- k verdwijnen. voor Huidziekten, lieuwe geneesmiddel doordringt in de jistof en alleen een jk tot in de poriën i een eenvoudig anti- de ziektekiemen in oelt. Het dringt door water in een spons, en geneest de huid, in te nemen, werken vette zalven aan te :hts de proiën ver- zoodoende vererge- daarentegen de po- iet ware schoon, and jeukende huid i, maar begin onmid- van D. D. D. Vraag zeep en de gratis 1145 70 6 flesch 0.76, en van ioud 5 maal zooveel er) ƒ2.15. Verkryg- b en drogisten. Waar ide men z ch tot de irs: firm- B. Mein- >ek ANT. COOPS, Wtfd- |QN, Markt. op In een zeer rumoerigé vergadering, waarin het henhaaldelyk tot incidenten kwam, heeft de afdeeling van het departe ment der Seine van de Fransche socialis tische partij een stemming gehouden ten gunste van een aansluiting by de derde in ternationale. Op het congres der I ransche party te Straatsburg zal het departement der Seine ten gevolge van die stemming vertegen- woordigxl zyn door 44 „bolsjewisten”, 3 voorstanders van tie oude Internationa.e en 26 leden, die een hereeniging tusschen de beide socialistische groepen willen tol stand brengen. In de Belgische Kamer is de opzienbaren de interpellatie-Hubin aangaande de oran- gistische en activistische actie besproken. Minister-president Delacroix uitte de hoop, dat de Kamer eensgezind zal zijn in de af keuring van praktyken, welker centrum zich buiten de grenzen bevindt. De muns ter zeide dat hij de Kamer machtiging moet vragen om maatregelen te treffen tegen de bludén, welke een inschrijving hebben geopend ten bate van de naar het buiten land gevluchte personen, die zich aan het gerecht in hun land hebben onttrokken. Hy voegde er aan toe dat de Kamer recht :noet laten ervaren aan de rechtvaardige eischen van het Vlaamsche volk. Wy willen ver borgen complotten vermijden; w|j hebben vertrouwen in het gezond verstand van het Belgische volk, daarom handhaven wfo de man uit New York, eene 1 oogen jou Dok. dyde gamlachte; dito lieveling* woordfjo kalmeerde hem. Zo wa» er in den loateten tijd niet al te gul me» geweest, üi.i koerde zicri plotseling om en sloeg zijn arm om haar middel. „Je wordt eindelijk wear verstandig ge loof ik, na die atechuwejijke weken, weel niet, lioe ik geleden heli! Ik vanavond in staat rijn aan Henwliom zeggen, dat wij binnen atztenbnren tijd uQt oen eind komen, want dat le het doel vu>i dit diner, Angela, wat wij er ook van mogen dcuioa. De man uit New York Li niets anders dan liet voirwendsel. Zij antwoordde n!et, achteruit ..Heb je om ©en rijtuig gebeliy looi, dat het hoog tijd i». Zou je tht.i« komen}* ..Dat Itangt er van af; Hensham houdt er van, daarna nog een pijp met mij te ronken, maar blijf niet op, ate je inw hont Ze zullen je mteslu en ik heb er een in-kel aan orn zonder jou uit te gaan, dat weel je! „Ja, dat weet Ik. IX zal niet naar bel gaan. Ashton, je zult me in de tuinkamer vinden, hoe iaat je ook thutekQml. k Zal mij haasten en he< zal te veel whisky t» drinken, zeide Clyde lachend. Zij h'elp hem met zijn jas, gat hem zijn zachten vilten hoe! en de handMTtioe- en kuste ham tot afmoheid. Tar- .uteterde naar <te wielen vau het

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1