MT Draagt VLAG's Kleeding naar IMaat. I Vibratag Electric Razor. I Concurreerende Verhuizing Wijbnburg's tabak Ainstel, Münchener, Pilsener en Lager Bier 60IIU COURAkT :'^1 Grouda—Rotterdam. iWailHBlHi i (BALT. ft. DE JONG,! onder vakkundige leiding. Illls KUNT HET BEST BEOORDEELEN OF HET UW VOORDEEL IS BIJ ONS TE KOOPEN, WANNEER. U ONZE AANBIEDINGEN NAUWKEURIG ON DERZOEKT EN VOORAL PRIJS EN KWALITEIT AAN ELKANDER TOETST. Rotterdam, 1 Hoogstraat HHHMMi XUIPERSTRAAT 43-451950 35 TELEFOON S92. De Eerste I.ECTRISCHE SCHEERMACHINE f Motorbootdienst W.M. ELSHOUT, T. ANDERS, ROOKT In kwaliteit als voor den oorlog. Verkrijgbaar bij den agent voor Gouda en Omstreken M. M. BELONJE Jr., Teleph. 143. Keizerstraat 83-85-87. Firma VERMIJ *n BIJL, GOUDA. Meulelkoopjesü Trouwen!! Tweede Blad. w iiTip— 8 hoek Viaduct. r GEMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR DirectieJAN J. VOORZAAT co A. VAN STAVEREN DRIFT 11 Telefoon 3652. Leeraren M. O. Boekhouden, UTRECHT. 'jjkMftoor' «e Gouda i L. 0. HUTTEN, Waalhaven 70. 14 'WCII ir.UCinQADAPAATt VEILIGHEIDSAPARAAT) J •"••kt het scharen tot oen genoegen. I ZEER «mreEELIJK TE HAHTEEHER. I J Verkrijgbaar bij 1049 50 I I OOSTHAVEH 31 Telefoon 118 GOUDA. STBWttll VIN ALLE SOORTEN (OU. Stoom- m Chomlooho WoooohorIJ „DE GRoOTE ZWAAN", 6LEEKERSSIN8EI 88-70. TEL. 540 Tel 847, Gouwe Stt, 1869 20 a O U D A. ggr Aannmw vaa transporten te wat* nanr alle plaatsen. En gros En detail Zeemleder, Zeendoek en, Sprnzen, Dweilen, Coaswerkboraleta, CorasstoHers, Engilsche Bezem., 4356 20 anz, enz. Irma Wed. 1». U1TENDA AL, Besom- on Borstelfabrikant, Kleiweptraat 13^15, Gouda 1825 10 maik „De Herder". 1912 30 NIEUWE HAVEN S3-55. Tal. Interc. 419. Stalling »n R.mlii VEST T«l. Int.ro. 670. Solide Salon- en HuUkamermeubcIen ■I» Taea. Stoelen, Linnenkasten. Spiegels Schildeojcn. Theetafel».Fikenhouten Buf fetten. Boekenkasten, Clubfauteuil», Zijden pluche Ameublementen, Leerameuble- menten. Kapokmatrassen, Wollen- en Satijndftena, Stroomatramen, enz en*. 5396 SPOTKOOPJES III 20 BEST» ADRES VOOR JONGELUI HE7 HUWELIJKSPLANNEN. SIMIISTUAT 44k berealiuis, o.b. de Schiekade ROTTERDAM. Telefoon 12800. a m HET ADRES. Overhemd.n, Boorden, Sokken, Bretels Dassen, Binders AdveHeeH in dit Blad. Ni.rzj.kta, albuminuzie, blutziikta, ziekte der urinewegen, nambelen (ontst., pö'nl. zwakte, onwillekeurige urine- looting op alken leeftijd, geheime ziekten, vernauwing, vloeiingen, gezwellen, impoten tie, enz.) Volkomen en snelle genezing, per brief, door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN, ver se lui lend voor elke ziekte. Men vrage brochure No. 85 met bewijzen, dS0„ ",W SNABIL1E, Groote Markt 7, Rotterdam, met nauwkeurige om- NMUtjvtag der dekte. 4857 jj Drogisterij MARKT 8. MMMHARDT'i Maagtablotton, Verkrijgbaar bij 8 H. VAN LOON -/k WOL*. Cm Eloetrtaohe Drukkerij! A. BRINKMAN ft ZOON - GOUDA. ZATERDAG APRIL 1920. Het rapport der Staatscommissie inzake het pachtvraagstuk. Wy leren tegenwoordig tengevolge van de algeheele ontreddering van hei «econo misch leven en het gebrek aan voedings middelen en grandatoffen, waarvan de ocr- oorzaak was, in een extra-daicn lijd. De prijzen van vrijwel alle leven.suenoo- digdheden zijn niet alleen verdubbeld, maar soms verdrievoudigd. Dit heeft een natuur lijke stijging van de ioonen. maar ook van de renteberekening en van pachter, en hu ren tengevolge. En deze verhoog.ng werkt weer in op de prijzen en jaagt ze r.og ver der omhoog. Het lijkt een vicieuze e ikel, waaruit geen ontkomen schijnt. Toch is het duidelijk, dat die cirkel te eeniger tu i door broken moet worden en er dan in verband met de malaise, die overal heerscht oen .snelle daling van prijzen zal volgen, al zul len die niet zoo gemakkelijk weer tot het peil van voor den oorlog naar beneden gaan. Die da ing, schoon eon uitkomst vcor velen, zal ook zijn noodlottige gevolgen hebben, speciaal voor wie inkocht en Inhuurde naai de prijzen van het «ogenblik. En v.atlr de val der prijzen w aarschijnlijk eerder in den landbouw dan in de industrie zal plaats vin den. zullen zeer zeker de kleine landbou wer» de eerste slachtoffers zijn. Voor ben dreigt deze val een ware ramp te worden, omdat de landpachten en huren ae laatste jaren tengevolge van de exorbitante prijzen üer landbouwartikelen enorm naar boven zijn gegaan. Dit naar boven gaan is welis waar gedeeltelijk de schuld der pachters zelf. die de prijzen tegen elkaar hebben op gejaagd. Maar andersdeels iconden ze aan een dergelijke verhooging by de snmle jiri/sstyging der landbomvartikolen niet ontkomen en moesten ze wel tegen hooge prijzen inhuren, wilden ze niet op «ttaat komen te staan. De rampen, die non drei gen, zijn, waar het grootste deel lor land bouwers-huurders veelal jcleine huurders zijn, een gevaar voor het land en haar af wending dus een algemeen belang. En het is met het oog hierop alleszins begrijpelijk, dat ook onze wetgeving zich hiermee be moeien gaat. De aankondiging daarvan vindt men in het dezer dagen verschenen rapport der Staatscommissie over het pachtvraagstuk. Dit rapport gaat niet enkel over deze waarschijnlijke toekomstige gebeurtpn;s.-en en situatie en stelt niet enkol daartegen maatregelen voor. De commissie hoeft over eenkomstig de bedoeling, waarmee zij werd ingesteld het pachtvraagstuk in meer alge- meenen zin overzien en daaraaat have ad viezen opgesteld. Zoo heeft zii zich ook be zig gehouden met de klacht over het u't- loven van premiën bij openbare verpachVn- g«n, waardoor de prijzen onredelijk worden opgejaagd. In een wetsontwerp, van haar afkomstig, wordt het uitloven van zu ke premiën, bekend al» raijnkoop, inzet-, bod-, of strijkgelden verboden. Óp overtreding van dit verbod stelt de commissie een straf voor van hoogstens een maand hechtenis of een geldboete van hoogstens duizend gul tien. Een afwending van het gevaar, «lat uit ne tegenwoordige omstandigheden voor de landbouwers dreigt, zoekt de commissie nu m een wijziging van het remissie recht. Dit recht dient ter bescherming van den huur der die buiten zyn schuld in zijn bedrijf be uadpeld wordt. Bü kwade kansen al» oor lof; natuurrampen enz. kan de schade op len eigenaar verhaald worden door vermin- tiering der pachtsom. In ons Burgerlijk Wetboek is dit recht geregeld. In de prak tijk bestaat hét echter bijna nergens. De meeste huurders toch. vertrouwend, dat hei wel zoo'n vaart niet loopen zal. doen in het huurcontract van dit recht afstand. De com missie. van meen ing, dat een sterke daling van de prijzen der landbouwproducten waarschijnlijk is en dat, waar nu reeds de pachtsommen tegenover de prijzen hoog ge noemd moeten worden, daaruit een gevaar zal ontstaan, waarmee rekening dient te worden gehouden, stelt als wetswijziging deze bepaling voor: „De huurder heeft aan spraak op een vermindering van de huur. wanneer gedurende een huurjaar ot een huurseizoen, tengevolge van buitengewone omstandigheden, de opbrengst van het be drijf aanzienlijk minder is geworden dan bij het aangaan der overeenkomst te wach ten was Omstandigheden, die aan tic schuld van den huurder te wijten zijn of die hem persoonlijk treffen, komen niet al» buiten gewone omstandigheden in aanmerking." Het bedrijfsrisico wordt door deze bepa ling voor een deel verplaatst van het bedrijf Paaschgebruiken Paaschgebruiken! Laat ik liever zeggen:, afgeschafte Paaschgewoonten, want van de eigenaardige viering van het Ostra-feest is in deze dagen nog maar heel weinig over gebleven. De moderne mensch is misschien te nuchter, en hij heeft ook andere genoe gens gekregen om nog te hechten aan de spelen en vermaken, die onzen voorouders dierbaar waren en de oorlog heeft het laat ste restje van de oude gewoonten tot over levering gemaakt. Levendig herinner ik me uit m'n jeugd in een kleine Zeeuwsche stad de Paaschvreugd, waarnaar we al dagen te voren verlangden. Op deh tweeden Paasch- dag trokken alle kinderen, arm en ryk naai de „Paaschwei", die even buiten de stad gelegen was, gewapend met een gehaakt net, waardoor de groote oranje sinaasappels kleurig schenen. Hoe voller je net, hoe trot- scher je was, natuurlijk. In de wei was het een jol ij t van je welste. Jongens en meisjes rolden hun sinaasappels en ge kleurde Paascheieren, sprongen, buitelden, en holden door elkaar als losgelaten veu lentjes en by dit alles werd de inwendige mensch niet vergeten. In de buurt van de wei stonden „tafeltjes", beladen met allerlei „heerlijkheden" van 2 cent per stuk en duurder, daar vond je sinaasappels en no ten en z.g. „schroosel", een soort van vier kante platte kruidkoek, die alleen met Pa- «chen en Pinksteren gebakken werd en die elders (in betere kwaliteit) wel verkocht worden onder den naam van „heiligmaker". naai* oen eigenaar, die niet in alle geval veilig blijft tegen mogelijke verliezen. Zoo'n bepaling kan echter alleen beteeke- nis hebben, wanneer zij gebiedend wordt voorgeschreven in dien zin, dat partijen (laarvan niet mogen afwijken. Anders >s natuurlijk de kans groot, dat iedere eige naar een afstand doen van dit rocht als voorwaarde aan den huurder zal opleggen. Zoo du- het rapport der commit,,e met en kel voor kennisgeving wordt aangenomen, maar de regeering tot wetgevende maat re gelen aanleiding geeft, zal zü daarmede re kening dienen te houden. En de tegenwoor dige omstandigheden zijn er zeker wel naar om dc regeering tot ingrijpen te bewegen. Medische Brieven. Bijziendheid. I. Bovenstaand euvel zal zonder twijfel ve len mijner geachte lezeressen en lezers in hooge mate interesseeren, aangezien dit ge brek van ons oog vry veelvuldig voorkomt. Alvorens nader op deze zaak in te gaan en in bijzonderheden te treden, wil ik allereerst even doen opmerken, dat ons oog normaal zoodanig gebouwd is, dat evenwijdig inval lende lichtstralen in die mate van richting veranderen, (zoo men dit wetenschappelij ker pleegt aan te duiden: „gebroken wor den") dat zy samenkomen in één punt, welk laatste juist in ons netvlies gelegen is. De verschillende vloeistoffen, die zich in ons oog bevinden, het hoornvlies, de lens enz. bewerkstelligen deze breking der lichtstra len. Ik sprak zoo even van „evenwijdige" lichtstralen. Zooals u bekend is. snijden twee -venwijdige lijnen elkander nooit of in het oneindige, dus zou een voorwerp, m. a. w. in liet oneindige zich moeten bevinden. Wij hebben echter bij ons oog met zulke geringe afmetingen te doen, dat wij prac- tisch gesproken al kunnen zeggen, dat wij met evenwijdige stralen te doen hebben, als een voorwerp zich op eenige Meters afstand van ons oog bevindt. Snijden nu de lichtstra len elkander niet in een punt, dat juist in ons netvlies gelegen is, doch daarvóór, dan krijgen wij den indruk van een wazig beeld. Wij kunnen zeggen, dat de lichtstralen te sterk gebroken worden, te sterk van rich ting veranderen of dat het oog in zoo'n geval te lang is: We hebben dan te doen met een „bijziend" oog. In bijna alle ge vallen van bijziendheid nu gaat het om een te lange oogas. Het was niet gemakkelijk zich hiervan aanstonds een denkbeeld te vormen. Om u de moeielijkheden, waarmee men te kampen heeft gehad, eenigszins dui delijk te doen worden, wil ik u enkele ma ten noemen. De afstand van het meest uit stekende deel van ons hoornvlies naai- het netvlies bedraagt by een normaal oog 23 millimeter. Is nu iemand tamelijk bijzien de, zoodat h\j (zij) behoefte heeft bij het lezen aan een bril, dan is diezelfde afstand slechts 24 m.M. Zoo u dus ziet, waren hier toe zeer nauwkeurige waarnemingen noo- dig Na deze Opmerkingen willen we thans overgaan tot de vraag, hoe wij in 't alge meen aan deze bijziendheid komen en hoe de gang van zaken hierbij doorgaans is. Ik begin dan bij de pasgeborene, die meestal aan het tegenovergestelde euvel lijdende is, n.l. aan overvérzienrlheid, over welk gebrek wij een volgende keer het een en ander zul len mededeelen. Langzamerhand verbetert die overvèrziendheid, zoodat de jonge baas, die op 6-jarigen leeftijd voor het eerst naai de lagere school stapt, normale oogen heeft. Het meerendeel dezer kinderen behoudt ech ter niet deze goede oogen en hoe ijveriger en vlijtiger zy studeeren, des te slechtere oogen krygen zij doorgaans. Ik aarzel eenigszins dit hiel' neer te schrijven, niet om de juistheid van het geval, doch wat betreft een mogelijke' Lfctaking" onzer jeugd. Wy zullen er echter het beste van hopen. Op de H. B. S. gekomen, worden de oogen nog meer bedreigd, terwijl de gymnasiast in nog hooge re mate de dupe wordt. Vermoedelijk zyn hier de fyne kleine Grieksche lettertjes de schuldigen, terwijl natuurlijk ook de geheele opleiding, die een meer letterkundige is dan op de H. B. S. niet valt weg te cijferen. Uit één en ander volgt dus duidelijk, dat de plattelandskin deren en onze jeugdige stedelingen, die een ambacht leeren, niet zoo bijziende zullen worden als degenen, die gaan studeeren of wier beroep medebrengt, dat zij gedu rende geruimen tyd achtereen moeten lezen. Zy zulle,Hfan 0ok veel eerder een bril noodig hebbe/r dan degenen, die maar eens een kwartiertje op een dag de krant inkyken, terwijl er onder deze laatste categorie soms menschen zijn, die in veel aanzienlij kei- mate bijziende zijn dan onder de studie- menschen. Toen men nu had ingezien, dat de school zoo'n enormen invloed had op onze oogen, ging men dan ook fluk» alle omstan digheden zoo gunstig mogelyk maken. De schoolbanken werden voortaan zoodanig De ouderen maakten een wandeling langs de wei om de vreugd der kinderen mee te genieten en zich den tyd te herinneren toen ze zelf aan het onschuldig Paaschvermaak deelnamen. Maar de oorlog en de schaarschte hadden tot gevolg, dat de aar digheid er af ging, sinaasappels waren er niet, de prys van 't snoepgoed ^yerd voor de kleuter-beursjes te duur, dF „Paasch wei" werd al minder bezocht en de kleintjes die deze gewoonte niet van hun oudere broertjes en zusjes hebben overgenomen, zullen er niet licht toe komen ze geheel in eere te herstellen. Dit voorbeeld is er natuurlijk een uit ve len. Nog zie ik voor me de, met recht ellen lange, zware krentenbrooden, die de Gro- ningsche bakkers op den Zaterdag voor Paschen gratis by hun clientèle thuis be zorgden. De grootte hing af van de hoe veelheid brood, die de klanten in 't afgeloo- pen jaar hadden gekocht, sommigen kregen twaalf pond of meer ten geschenke, 't Was in zekeren zin iets, waarop men prat ging, men vertelde graag aan z'n kennissen zóó veel brooden te hebben gekregen. Eens was er 'een coöperatie, die haar klanten meedeel de geen Paaschbrooden te zullen geven, om dat men jaarlijks een finaneieele uitkeering kreeg. Ze had goed praten en uitleggen, dat het op 't zelfde neerkwam of men een deel van 't betaalde geld in brooden of in natura ontving, de Groningers wilden er niets van weten, Paaschbrooden cadeau doen hóórde zoo. Maar de rantsoeneering kwam en maakte, dat niemand meer gebouwd, dat de leerling(e) behoorlijk zit tende, het boek op den gewensehten afstand van het oog verwijderd had. Vervolgens vestigde men dan wik de aandacht op dc verlichting van het schoollokaal, terwijl ook de druk van het boek een belangrijke factrtr scheen te zijn. Hoe.vel dit alles natuurlijk de bijziend heid eenigszins beperkt, is dit niet in die mate helaas het geval, dat in dezen alge- meenen gang van zaken eenige verandering is gek tmen. Den volgenden keer wil ik u dan nog eenige bijzonderheden over dit zoo algem« en voorkomend gebrek mededeelen. MODEPRAATJE. Hoeden. De keus in hoeden is, geloof ik, nog nooit zoo groot geweest als dit jaar. maar hoewel er zeer veel mooie zün, en stellig elke ileme in ueze groote verscheidenheid een hoed kun vinden, die haar persoonlijk goed stunt, zijn er ook zeer veel leelyke. K.genlyk zyn vele zóó bespottelijk (iat het \voord „idioot" er nog een veel te zwak ke benaming voor isf De hoed artistvn schijnen dit jaar eens te hebben willen laten zien, hoever hun vindingrijkheid ging en ik moet zeggen, dat zij er in geslaagd zjn, te bewijzen, dat die vrijwel onbegrensd is. Men zou haast zeggen, dat de meent •n>r- uitst revende futuristische schilders zich plotseling als hoeden, uitdenkers hadden op geworpen. zoo kleurig, fantastisch en zon- derlying zyn, veel van de zomerhoeden. En kelen zijn vervaardigd uit zeer grof ge vlochten glimmend zwart strop en versierd met hard roode bloemen met hard groene bladen of met figuren ia deze tinten of zelf hard geel met hard paarsch. of nog erger hard blauw met hard geel! Vele van deze hoeden hebben de vorm van een Uoster«.che tulban l en sommige hebben zelfs afhangen de bloemen langs de uoren of een ketting an kralen of bloemen, die een eindje onder de kin hangt. Het idee ia zeer origineel en flatteert! een Oostersch type met groote donkere oogen, daar het een passende om lijsting aan zulk een gezicht geeft. Evenwel is dit soort hoed altijd opvallend en opzich tig, vooral als het, zooals gewoonlijk het geval is. in zeer hardo kleu ren is ui tge- voerd. Ik vind het effect zeer zelden ge distingeerd: gewoonlijk ordinair! Ze wor den dan ook niet veel gedragen. Als nu tenminste alleen het üostersche type er zich aan waagdë maar iuutst zag ik een dame met zeer sfcyf, correct, onbeduidend, bleek gezicht en byna kleurloos dof blond haar, die zulk een glimmend zwarte tul band. versierd met hjU'd-roode rozen en hard-groene blaadjes had opgezet. Natuur lijk parte haar bleeke gezicht zonder uit drukking in 't geheel niet in de Oostersche omlijsting van diens tulband en wat de kroon op t' werk zette: zij droeg een lorg net. Stel u een Oostersche harem-dame voor met een lorgnet! De bewuste dame met het bleeke gezicht, de lorgnet en de Oostersche tulhand zat in de tram, en zoolang zy er in" bleef, heb ik ze ongemerkt bestudeerd en getracht, de oorzaak te vinden, die haar er toe gebracht had, een dergelyk hoofddeksel te kiezen; maai tocyj^j na wit huif-uur uitstapte, had ik het met de oplossing van dit raadsel nog niets verder gebracht, dan toen ik haar voor 't eerst opmerkte. Alleen was myn ver wondering sterk toegenomen, hoe zy zich zoo kon toetakelen en voelde ik b(jna iets als bewondering voor haar, dat zy met een dergelijke kalme houding een tram vol menschen kon binnenkomen en over straat loopen, terwijl ze er zoo allerbespottelykst uitzag. Maar natuurlek vond zy zichzelf prachtig zoo, en liep zy over straat in het volle bewustzy'n, ei aller bekoorlijkst uit te zien, tei wyl zij in werkelijkheid vee! geleek op een karikatuur! Als wy allen ons zelf eens zagen, zooals de wereld ons ziet, wat zou dat een goede les voor velen van ons zyn. Er zijn ook hoeden, die geheel doorschij nend zyn, zoowel bol als rand van zwart of gekleurd gaas of voile vervaardigd. Ik vind, lat zy al dadelijk veroordeeld worden, door het feit, dat de bol het geheele kapsel laat zien, wat in myn oog. een zeer ieeffjk effect geeft. Behalve deze hoeden van grof gevlochten stroo, zijn er zeer veel hoeden van fijn stroo in harde kleuren, die byroi niemand staan', als hardgroen, oranje, hard rose; en de mo dellen schijnen te wedijveren, welke wel het zonderlingst zal zijn. Ze zijn zoo wonderlijk, dat zij bjjna niet te beschrijven zijn; enkele lijken op twee petten boven op elkaar, waarvan de onderste een hoedenrand heeft; weer andere lyken op schuitjes. Ook is een zonderlinge bijzonderheid van dit seizoen, hoedengarnueringen uit leer vervaardigd, zelfs linten, rozen en hangende kettingvor- mige versiersels worden uit dit materieel in helle kleuren vervaardigd. Hoewel men zich afvraagt: „Ho£ is het mogelyk dergelijke versierselen uit leder te vervaardigen", en Paaschbrooden kreeg en natuurlijk zullen de bakkers nooit meer tot de oude ge woonte terugkeeren. En om wat dichter by huis te komen, het zenden van Paasch- schaapjes uit boter vervaardigd, een ge bruik, dat in de dorpen in de buurt van Gouda nog bestaat, zal door de boter- schaurschte, die we een tijdlang hebben ge had, ook wel aanzienlijk beperkt zijn. Spo radisch vindt men hier en daar nog andere gebruiken, die eeuwen geleden algemeen waren, zoo o.a. het branden van Paasph- vuren, dat herinnert aan de Germaansche feesten ter eere van Ostra, de godin van liefde, licht en leven, in welk feest ook het verlangen met Paschen iets nieuws te dra gen zyn oorsprong heeft. In een oude plunje kan men geen gelukkig jaar tege moet gaan, heette het. Voorts houden de bewoners van Ootmarsum zich nog bezig met het z.g. „Vleugelen", waarvan iets ver teld werd in de verslagen over het Vader- landsch Historisch Volksfeest van het vo rige jaar. De Paaschviering ging. vooral ia de 16e, 17e en 18e eeuw gepaard met feestmaaltij den en braspartijen, waarschijnlijk oor spronkelijk een zucht om zich schadeloos te stellen na de vasten. De jeugd liet zich niet onbetuigd. Vrijwel in alle deelen van ons land ging ze, evenals op 11 November (St. Maarten) by de ingezetenen rond met de rommelpot om geld en snoeperijen te verzamelen. In de zestiende eeuw gingen o.a. <le Amsterdamuche schooljongens op „Paeachavent nae middaeh" met den hon het werkelijk zeer kunstig gedaan ls,.vind ik het resultaat meer eigenaardig dan rit ooi. Maai laat Ik de hoeden niet te veel af kammen, want er zyn van den zomer ook groote fijne strooien hoeden, met enkele bloemen gegarneerd, die zeer fijn en schil derachtig z(jn. Er zyn veel zilvergrijze hoe den met roze, lila of donkerrood opgemaakt die zen chic zijn. Ook zijn er guitige kleine hoedjes, met den rund van voren op geslagen en bevestigd aan de .bol met een roset van anderkleurig stroo. met een en kele grillige bloem of een ander vreemd soortig ornament. Zoo zag ik een liard- vblauw strooien hoed, waarvan de rand aan de bol was bevestigd door twee kleine waaiertjes van glimmend zwart stroo, aan de punt afgewerkt met 2 heele kleine rood zijden roosjes; het effect was zeer mooi. Men ziet ve<gl afhangende, fladderende linten. Er zyn ook veel donkere terra cotta hoe den. die zeer mooi zijn;, maai zooals ik voorspelde, begint de terra-cotta-ramp nu reeds: Oud en jong, blond en'kwart, slank en dik. begint er zich in te tooien en nog bij voorkeur in de helste tinten terra-cotta, zoodat men meer en meer tot de' overtui ging komt, dat terra-cotta een prachtige tint is. maar zeer weinig menschen goed staat.' Wat uw nieuwe zomerhoed aangaat, zou ik u willen aanraden: kiest hem met nog meer zorg dan gewoonlijk, in een kleur pas send b(j uw /.omerpftk of zomermantel. Neehit een gewoon model, dat u goed staat en laat. tonzy gij er juist één vindt, die speciaal uw persoonlijkheid past. de won derlijke producten van de hoedenkunst van dezen zomer stilletjes in de winkel-étalages en koopt ze niet. MADDY BRAND. BINNKNLAND. Nederland en België. Het Netlerl. CorreapondentiebureaiJ n Den Haag meldt: Naar aanleiding van d« vele verwarde en tegenstrijdige berichten omtrent don -land der Nederlandach-Belgische onderhandelin gen, die ons haast dagelijks uit den vreem de bereiken verneemt de N. R. Crt. van bevoegde zijde het volgende: Het verdrag betreffende de waterwegen en bybelrooremie onderwerpen is in gemeen overleg door de Nederiandsche eu do Bel gische delegatie vastgeate.il. Met goedvin den van de beide regeeringen is het vorv »1- gens met een uitvoerig toelichtend rapport aan de commissie van veertien te Pari)» aangeboden, <We er acte van heeft genomen. De commissie van veertien heeft zich voorts vereenigd met een ontwerp voor een collect ef tractaat. dat tot strekking heeft. .Ie permanente neutraliteit van Be.g.c en de beperking van de Antwerpache naven tot Handelshaven op te heffen en de beide o-a- rantietractaten van 188!) in hun g.'he^l af te schaffen. De commissie heeft than* nog over een en ander te rappörteeren aan de ministers van buitenlandsche zaken vun de zeven mo gendheden, waaraan zi| haar maWwiat <mt- oent; het desbetreffende rapport 13 >n ntaat van wording. Nadat hët zal zjjn uitge bracht, zal de onder teek ending, zoowel van liet tractnnt tusschen Nederland en België, als van dat met de mogendheden, te Parijs plaats vindon. l)e Wielingenquaestie, een reeds uit de jaren 1840—1850 dateeremfo vraag aan gaande souvereiniteit van een deei van den Zuidelijken uitgang van de Schelde, is ge bleven wat zü was. Een beide partticn be vredigende oplossing dienaangaande is voorshands niet gevonden, zoodat 'oen zich van weerszijden heeft beperkt Lol het of- leggen van een verklaring in de verga ie- nng van de commissie van veertien, hou dende een korte uiteenzetting vai. ieder» standpunt te dien aanzien. Vattrvan ue com ijssie acte h< DE GRONtiWETSH EK'AlEN 1 NU. Een vrouw tgz dc Stiu.iN»-dpuii'".»u Keyenscht. De Nederiandsche Unie voor Vrouwenbe- langen zond 1 A,pril j.l. onderstaan i te'e- gram aan den minister van Binnei landsche Zaken: Het bestuur der Nederiandsche Unie voor Vrouwenbeiangen. gevestigd te Amsterdam verzoekt Uwe Excellentie dringend, om, nu zich daartoe <le gelegenheid, door net over lijden van mi. Kappeyne v. <L C^ppe.lo, opendoet, een vrouw als |id van d. Staats commissie voor de Grondwetshei-zitn r.g te benoemen. (w.g.) M. Boissevain—I'ünappel. Vooizittcr. IV huisvesting van den Kaaft van Arbeid te TLsl. Op de vragen van het Tweede Kamerlid den heer L. M. Hermans betreffende den denslager hunner parochie aan 't hoofd, al len met ratels voorzieb „voor de huysen van mu-mhaftige personen" hun Paaschlied zingen. Telkens, vertelt Ter Gouw, als ze voor een huis „stal hielden", schreeuwde de hondenslager uit alle macht: Jongkens, syt ghjj alle gader hier? En nadat dit met- een langgerekt „ja beantwoord was, hervatte hys Moecht ghy wel goet Hamburger bier waarop niemand „Neen" riep. Dan begon het ratelconcert en schreeuw den de jongens: De dommeldemette 1) De Vaste is uyt Kyrie eleison, Te Paschen zullen wy eijeren eten S00 is de Vaste al vergeten Kyrie eleison. Ais dank voor deze fraaie serenade moes ten de burgers dan „een stuck geit» ende een goede kunne ftiers" geven. In de Vlaamsche dorpen gaven de onder wijzers Zelfs nog in 't begin der vorige eeuw eenige leiding by die massale bedelpartijen, alle leerlingen, kinderen van den rijksten boer en van den arrnsten daglooner ver- eenigden zich 's ochtenAs in de school De jongens waren voorzien van koehorens om op te blazen en van rateltjes zoodra de meester daartoe 't bevel gaf. rukte de troep de school uit en ging 't dorp rond omler 't geroep van „aijers' eijer»! al ëijer- l). Dommeldemette: ratel-, klap- en trap- concert. aankoop ran een huis voor den Kaad van Arbeid te Tlef. heeft de minister rno Ar beid .11 Maart uitvoerig geantwoord. Aan de terzake in do Tweede Kamer reeds gedane mcdedeeliagan van oen mins ter dat het thans gepubliceerde antwoord o. n». tot het volgende concludeert: 1 Het is waar. dat te Tiel ten behoeve van don Raad van Arbeid een hui* i» ge kocht. dat 40.000 gulden koat. 2. Het 1» waar. dat twee pander te koop waren. onderschefdanJÜk voor 18JI00 en 35.000 gulden. Het eprste pand. dat geschikt zou zyn geweest voor het gebouw van den Raad van Arbeid, was echter bewovnd. ter wijl reuelUkerwÜM kon worden onder»t4rtd. «at de huurder nog geruimen Hid m het genot van de huur zou blijven gehandhaafd. Het tweede pand bleek. In verband met het ontbr- ken van de mogel(Ikheid van uitbrei ding. ongeschikt. 8. Het is niet waar. dat het gekochte huis totaal of nagenoeg ongeschikt ia en geheel moet worden verbouwd. Uit den aard "iler zaak zullen aan een woonhui*, dat voor bureau wordt ingericht, verbouwingen moe ten geschieden. Zoodanige verbouwing zou echter ook bü den aankoop van elk ander woonhuis noodzakelijk zUn geweott. 4. Het door den Verzekeringsraad te Arnhem ingestelde onderzoek heeft, naar de overtuiging van den minister, geen han delingen of gedragingen van den voorzitter van den Raad vun Arbeid te Tiei aan het licht gebracht, ter zake waarvan deze amb tenaar eenige blaam kan treffen. De minister heeft echter gemcond. aan «en bedoelden voorzitter de aanmerking niet te mogen onthouden, dat net beter ware geweest, imHen hü was bill ven staan op he'. aanvankelijk door hem ingenomen standpunt, dat de taxatie van ue waarde van zj<n pand zou cün te geschieden door een of meer door het bestuur der UUk*v*r» zekeringsbanfc aangewezen deskundigen. Aangezien eohtor die door dien voorzitter aangewezen deskundige, de heer Leu tea er. bekend -rtaut als een ach to nawaar 1 en toe trouw baar persoon en het bestuur der KUka- verzekeringubank volledig bevoegd was, dosgeweoscht een nieuwe taxatie door an dere deskundigen te bevorderen, kan dea beer Rink in deze uitsluitend het verwü* van onvoorzichtigheid treffen, waarbij ech ter de goede trouw van «hen voorwtter vol strekt onaangetast blyft. Ver. van Ned. Gemeenten. De algemeen? verga*lering en het eon gres van de Vereeniging van Nederlandse he Gemeenten zullen dit Jaar gehou'Vn woe den te Groningen, op 25 en 26 Juni. Politiehlokhuizen langs de giflut. Langs de grenzen zullen, ten dienste vaa de militaire politie, houten blokhuizen wor den gebouwd. Burgemeester van Dordrecht. Tot burgemeester van Dortlreciit ij De- noemd mr. dr. J. Wütema. gesneente-secre taris van Haarlem. EERSTE KAMER. Schriftelijk gedane vragen. D« beer Polak heeft aan Acn minister van arbeid, inzaitc de weaaohelnkheid van wettelijke maatregelen tegen het zien ont- trekken nu aan de bepalingen aopen» den arbedsduur in collectieve arbe.rtlt,t»vereen koinaten, strak» aan desbetreffende wette- yke vooi»chriftcn, de navolgende vragen (AuIaI.I I. Is het Zyn Excellentie bekend, dat nu reede vel? ambachtslieden, (als timmerlie den, schilders enz.) zich vestigen a» zelf standige ondernemers, ten'einde t* ontko men na aan de bepalingen nopens den ar beidsduur in collectieve arbeidsovnveokom' sten. straks aan desbetreffende wettel UJce voorschriften II. Is het Zyn Excellentie bekend, dat .icntengevolge werkgevers met nun arbei lers in werkelükheid of in schüa coöpera tief gaan werken, met het doel nameuik om •ie sub I bedoelde concurrentie tier nieuw» baasjes het hoofd te kunnen bieden, door eveneens langer dan den voorgeschreven urbeidstüd te werken? III. Zoo ja, acht Zün Excellentie het dan met gewenscht, wettelüke maatregelen t» ontwerpen, waardoor hei sub I en daardoor tevens het sub II genoemde tegengegaan wordt De suiker-distributie. Op de vragen vun het Tweede Kamerlid den heer Abr. Stagftnan betreffende hand- nuving der suikrfrdistributie heeft de mi nister van Landbouw enz. 31 Maart geant woord. inderdaad voornemens t« zün. ook n het komende campagnejaar een antsoen suiker, overeenkomende met een verbruik van 0.25 K.G. per hoofd en per week. be neden den kostenden prüs bench.khaar te •ellen en daarnevens de gelegenheid tot het verkrijgen van verdere hoevelhiden «ui Waar ze niets kregen, gaven ze schehl- u oorden, was er een gulle boerin, dan Werd deze toegejuicht: „goe wijf! goe wUf!" en hieven de jongens t.en horen- en ratelcon cert aan. Bij 't eind van den tocht keerden do, kinderen met „paanders vol eijeren" en een beurs vol „oortjes" in de school terug, waar de meester al het ingezamelde gelü- kelyk onder hen verdeelde. Waren er op een dorp twee scholen dan diende, door een afspraak der „meesters" te worden vermeden, dat de begeerige leer lingen van beide inrichtingen tegelyk uit hamsteren gingen. Man had daarmee droeve ervaring opgedaan Eens huilden de mees ters van twee scholen hun kinderen op den zelfden dag laten rond gaan Ongelukkig genoeg ontmoetten de troepen elkaar en raakten ze slaags. Te juister ure kwam de pastoor aan. waarvan de vechtenden z« schrokken of voor wien ze zich zóó schaam den, dat beide partijen op de vlucht sloe gen. het slagveld, geil-wil geverfd door de gebroken eieren uchterlatend. De eieren na men by allerlei spelen een ruime plaats in„ Op Walcheren werden allerlei wedstrüden georganiseerd, waarbty in een kort t\jds verloop een hoeveelheid eieren moesten worden gegaard, in de Amsterdamsche her bergen hield men zich onledig met ..eijewn trappen". ..eyeren tikken," etc. Dat b(j die gelegenheid groote aantallen van dit „luxe artikel", zooals we een ei langzamerhand z(jn gaan lieschouwen. verorberd werden, behoeft geen betoog

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3