eten! 1 11 •1 a Dinsdag 18 Mei 1920. f Blad. - j De tragedie van een leven 2STi.e-o.-ws- exx ^-ó.-vextexxt-' ©Toleed. •voorG-ond.a exx OxxxstxeJfcexx. iGEEST". De conferentie te Hythe. BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 1regels ƒ2 05, elke regel meer n. fii - Bureau: MARKT31, GOÜDA. Administratie: Telef. latere. M. Redactie: Telef. Interc. 515. 3 ‘Ier FEUILLETON. 572 87 94 Gewone advertentië» en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer geredw- ceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomet van soiled* Beekbaa- iclaren, Advertentiebureaus en onze Agenten. dterij N - GOUDA. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN Op de voorpagina 50 hooger. kwam c stoorde Je reputaties aan particu- me hoi MAAK. 0. Den Haag Drogisten 2611 40 door Dr. ANDRé SCHILLINGS. tus- wer- 16460 GOUDSCHE COURANT ver- irken lunst genegelA tijdig aagea ermakelijkhedea, «enda te 3700 13 42 99 3831 54 95 3931 53 57 nog geruimen Lft ontvouwde met ahe kracht mes van financieel over hen en geen vroege najaarszon s hun rust. Hier- des ré- onder- belangrijk .rereJuceerd. (ongeveer 66 milliard) dat ;en zal, wordt te laag daarvan na aftrek der Iden bitter weinig zyl "ten ÏBG'iS ovei liag vun ovela. In jso'-zicnt \un Marg-iu •tieeld. liet „wai „Die trotsch handen 't Wa schen d ten of ook .1 van onze muwzwak- tüd. Sla- moeidheid >ijn die op iien in het angst, re kbaarheid *n zwakke voor ircfen worden Pijen z van al liere oi -•'■jdkoi ;ske. dat be- fit. smaakt!" bedekte. :hte te 5 u. n.n*. 1*- irtemeni Goud» stem. burgemeester •h uit z(jn Een trotsche Miw- en Hoai"C’ IHlMUMk. AtW»**- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal /2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Fraas* pei port per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ3.40, Abeaneaaenten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, eaza agenten, dea boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring) 1—6 regels 1.30, eiken rage! meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgskring: J—6 regel» f 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden II eeat per regel. Advarteatiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. ig ze op een stoel zitten en liet sten in haar handen. De kou de met ’n ruk geopende deur iend, deed haar verschrikt lege..„ Van dat het politiek misdadig" In de s uw leven Wanneer rilt bestrij- is, dadelijk ddags een én eetlepel er al heel van onder sprong hij den want lijst gezet was. 'e?” zei de vroi ik verkoopei het schilder >og heffend. i huisje, klein gedrongen hoogere woningen; de harde ers ten overstaan i. MULIE. Kei 1930 5 442 '15166 18395 14134 16416 18226 547 3918 4377 2430 15458 16119 ielgen geld, »18 14467 16387 18709 97 14676 16410 18818 1136 14799 39 35 93 14952 16683 18961 1629 15031 169C6 73 ■739 15109 17113 19032 66 95 17238 99 870 15481 40 19310 1911 1567317400 40 64 15708 61 19687 1120 15820 17596 19813 >224 31 17651 19947 B60 93 17778 20445 >888 15950 81 20681 89 16108 17952 208» 90 51 18050 877 81 18147 1018 16239 18415 >146 73 67 1285 90 «7 )UW. en", liet hij haar ■rstuk met beide III. Jachtend zaten de dik-zwarte regenwol ken elkaar na aan den grauwen hemel, toen 'tdag werd, een donkere dag, die geen geruchten met zich bracht. Ze ontwaakten loom en wezenloos in het volle bewustzijn der gebeurde dingen. hun zwaar op het hoofd der natte wanden deed moede voeten. ’t Tuimelraam bood lanj randen zaten vastgeroest i zijn. Toen ’teindelijk sloegen wind en rej, binnen. Maar de vrije een sterk gevoel van verlichtii „We hebben nog wat brot ren”, herinnerde zich de vroi" wyl ze met moeite vlam de ingedroogde pitten v Peinzend liet Peter zijn de wanden; zonder bestemming maar plotseling sprong hij op der doeken van den wand, waarom effen houten 1" „Wat doe je r»i« ga il zien. omho< ras hun De weeë lucht drukte en de vochtigheid hen rillen op hun „i/iii is i k-o..v - de toekomst. Hij vertelde haar zijn bezoek, overdrij vend in zijn vreugde de woorden, die h(j had opgevangen. Geen woord was er ge rept over hun verhuizing, geen een. De schilderij had hy zelf mogen ophangen in den salon tusschen burgemeesters vader en moeder. In zijn uitgelatenheid danste hij door de kamer’ tilde 't jongske. dal gon te grienen, hoog boven zün hooft „Wat heb je 't hier mooi gei wees hu op ’t kleed, dat de tafel I Zwijgend zat Grietje 't meegebracl „De Franschen houden hun woord!” pu- geneiaal Degoutte gisteren zeer Hü wilde daarmee zeggeu. dat ■mug van 't Maingebied nu war i feit gmg worden. Gu^j ochtend De bevolking was irhekl tut kalmte uau zich van elkke betoo- plaatsen dankte de barge lyde wordt meegedoeld, te Sangerhausen geen •akter droeg, doch louter een ing was van enkelingen. oide weer her.-t*ld. Een ladigers is door arbeiders aan iwekt de kamer binnen, gewikkeld gelde als „i/e ri bliceerde lakomek. ue ontruim! i kei(jk een L.. w._ begon de ontruiming, door de Duitsche over gespoord en onthield ging, in enkele leesters het Fransche commalitlo voor de ouding door de troepen aangenomen. De gu ze laars xyn weer in vryhoul ge ste hl en de waarborgen van een null toen mark is teruggegeven. De Fransciieu trok jg in de richting vun Houhsl aan de Darmstadt is eveneens geheel ont- iport voor over den inderen; Matsui las van de Duitsche regeo- tusschonkonist van den ingeroepen, ter waarbor- id van stemm.ng in de te houden in Cu oen en jffond van X van Ver- ülles de afbakening der grenzen tuaschen dgië en Duitschland zal zijn overgelaten “necialc commissie, soamgesteld fbbende partijen, de Vol- il kunnen tuaschenbeiden zes maanden zijn verluopen ttreding van het verdrag van opgew^tt, irin hu ‘t schilderij paar uur geleden, bengeld n z(jn arm, die zwaar tilde. F sloeg de deur achter hem dicht tafel ontpakte hjj zün last: boter, icesch. bro<Nl 'n opgevouwen stuk zij, dat glinsterde tegen «le dofte zwarten doek. Peter!” trilde haar r gulden van den .«v,.. verhief h(j ziel L ’m houding, zün lippen. 1V' trinir V. Naar uit Parijs wordt gemeld, zal een comité van 10 laden, 5 uit vertegenwoor digers der groote en 5 van de secondaire mogendheden, onder wie zich Luder be vindt, een ontwerp voor het permanent hof van internationale justitie opstellen. Het communiqué van de Fransche en de Britach» regeeringen over het resultaat van de conferentie te Hythe liet aan dui delijkheid wel iete te wenschen over, daar- by werd het tengevolge van luchtstoringen vermankt opgevangen, zoodat men na «te leeing niet heel veel wü®er is geworden, echter de quintessence van de zaak zal niemand zijn ontgaan: Lloyd George heeft ook deze ronde weer gewonnen, Millerand heeft opnieuw wenschen van zün krachti lega en er m moeten toei vast bedrag wend schadevergoeding die Duitschland ben te betalen, iets, waartegen zich voor de Hythe-conferentie i en tand had verzet. Lloyd Geoi... uen Franschen premier nu kunnen overtui gen van de billijkheid dat Duitschlanu bin nenkort te hooren krijgt hoeveel het schul dig ré. Het voornaamste ré, dat het prin cipe is aangenomen, de details zullen eco nomische deskundigen moeten regelen, dré ongetwijfeld zonder verwijl aan den ar beid zullen tjjgen. Als plaats van samen komst is hun Ostende aangewezen. Zn zullen o.a. tot taak hébben het bedrag van de schadeloosstelling te bepalen; te Hythe moet alleen zün aangenomen dat deze som niet minder mag zün dan 120 milliard mark, waarvan Engeland 25 Frankrük 55 en de overige geallieerden gezamen lijk het overblüvend deel zouden ontvan gen. De Fransche gedelegeerden zouden hebben voorgesteld, dat de schadeloosstel ling zou worden betaald :n jaarlijksche sommen, gedurende 33 jaren, waarbij het Duitschland zou worden mogelük gemaakt de schuld te kapitaliseeren door achtereen volgende leeningen, die gedeeltelijk zullen worden verstrekt voor le herleving van Duitschland en voor een deel voor het be talen der schadeloosstelling. Lloyd George handig diplomaat -lie hü is, heeft Frankrijk niet alleen laten toe geven aan de Britache wenschen. m één opzicht heeft hü aan Millerand’s eischen voldaan. Voor de Franschen was het een voornaam punt van ovei weging dat men •n moeilijkheden zou geraken wanneer Duitschland in gebreke bliift de termijnen der schadeloosstelling gerege'd te voldoen, b terwül Frankrük toch geregeld door moest gaan met de aflossing van zün schuld aan Engeland. Lloyd George heeft dit bezwaar voor «ün bondgenoot weggenomen door goed te keuren dat hü in ’t zelfde tempo betaalt als Duitschland. Blijft dit dus in Wbreke, dan kan ook Frankrijk een beta- lingsdatum laten passeeren zonder over de brug te komen. Bij deze regeling snüdt het twee kanten, Frankrük wondt er Moe gint haar hoofd rusten de lucht, door naar binnen waaii opzien. Peter trad De doek, waai hail een j 'n zak aan Vanzelf en op de kaas, vlei blauwe z. \an den a ..Maai „Vüftig guk. en n opdracht”, voorovergebogen lach klonk van 2 „Dat is 't geluk", ging hü voort, „dat is ag weerstand: de in 't metalen ko- naar beneden viel, jgen tegeltikertjjd naar Üe buitenlucht gaf hun 'ing. >od van giste- rouw hardop, ter- deed vatten aan van 't petroleumstel, n blikken gaan langs scheen ’t, en greep een een 1414 14089 16738 18824 1814103 82 35 51 18 90 91 1649 14248 16838 19017 78 50 85 91 1737 62 16990 19107 1918 82 17066 43 2037 14415 17102 19280 61 38 35 18318 78 53 90 41 1138 60 1730519406 5814506 44 66 90 29 53 73 2236 14662 5519663 80 64 75 75 2355 14749 88 19802 2413 17429 37 48 90 3019902 50 91 48 51 57 14859 17551 78 96 74 54 92 2503 14955 7920083 25 57 17663 68 61 92 65 20117 288915005 99 M 2958 53 17722 80 79 15192 27 20233 881 533517819 3* 3012 15417 21 87 3157 62 18004 20300 83 63 ?7 6 3214 15580 92 8 46 1561718131 43 69 15711 32 49 81 31 71 87 3348 67 94 20414 52 15625 18205 -510 95 33 -15933 TO 37 55 18318 69 34 20510 8818414 15 -’161 1851320652 n I 00 ken wej Mam. 1 rui nul. Als de actie dei communisten de Duit- r:„.jring nu maar met dwingt tot nieuw militair optreden m au neutrale i. Du communisten roeren, zich nog al en met name jn 't Wupperuul is de I met zuiver. De inlevering der laat er veel te wenschen over, bo- van geheime wapenberg- reden waarom d« op- rmeling, die benoemd ie musaaris van Westfalen deel van Rijn laud, het van Elberfeld heeft w- dat in den loop van deze week ;g met de stuatsiegeenog, de jlitu Elberfeld bmnen zal ruk- 3) - Terwijl 't kindje verkouden ademhalend •liep in zün bedje, zaten ze nor -- Ipd te praten. Met geestdrift p«ter zün plannen, die hü rérwezenlüken ging. Morgen zou hij Grietje geld bezorgen •tor de huishouding, dat was een. Des- noods zou hjj met een schilderij onder z’n - *rm er op uit trekken. Misschien was 't beter ook, dat hfj ze trég aanbieden. De menschen moesten toch »eten wat je kon. Over ’tpjjnlüke oogen- onk, dat ze uit hun huis erden gezet, zwe- «en m. Dat was voorbü en de toekomstige “*8 lag voor hen. Een groote wederkee- genegenheid voelden ze en die vulde geheimzinnige hooge ruimte met een ®weme warmte. Geen klacht kwam over hppen en met 'n glimlach stootte Pe- *?r en grooten sleutel in het knarsende toen ze besloten naar bed te gaan. ^acht ruischten de boomen om den ouden ré» .waarvan de galmgaten nooit zonder Wrocht waren, een stervend aeluid van shter haar aan. bazelend z n on- woordjea. Van tüd tot tq«l zün schouder gluren en dan was 't trots, die uit haafr heele wezen straalde, trots over het gebeuren op het wit blauwe doek, dat onder kleuren ver dween. 't Streelde haar oog, 't verwarmde haar hart, 't gaf weelde aan haar gemoed het zien van «ie füne schakeeringen van kleur, die de vormen afbakenden, waarin zich «ie dingen, die ieder voor zich zag, gingen afteekenen. Nauwelijks dorst ze tot hem te spreken, als hü geheel verdoken zat m z’n werk met gefronst voorhoofd en vurige o<gen Als het tüd werd om aan tafel te gaan, wekte ze hem door 't rinkelen van 't gerei en zat te wachten, totdat hü aanzitten kwam. In haar lijdzaamheid lag de ver tering voor z(jn werk. Peter arbenide veel, gestadig dagen lang. Soms tiok hy ’thuis uit en bleef weg zonder eten, dan riep hem het werk buiten, waarvan xü 's avonds dr wezenlükheid zag De omwonende boeren vol wantrouwen keken niet in ‘t rond, als ze voorbü ‘lpn toren kwamen, en verhaast Naar aanleiding van de geruchteb over een nieuwe revolutie zoo verneemt H. N. uit Berlün heeft de regeer mg een proclamatie uitgevaardigd met de mede deeling, dat de Pruisische regeenng er van op de hoogte was gesteld, dat op een ge heime conimunielische büeenkoei't in Bei- lynsch Neu-Kölln 26 tot 27 Spartac laten besloten tot een nieuwe poguig tot de vee- liging van een *ovjet-republiek ia Duiluck- land. Met het do$l om de boeren op hun 'tand to krügen. Waren te hunnen opzichte bijzondere plannen gevormd. De leiding nieuwe revolutie zou worden geplaatst handen van vijf bonden. De meerder- heidsbocialisten zouden met tot de nieuwe regeenng worden toegelaten en onafhan kelüke socialisten slechts voor zoover nood- zakelük was. De sociaal-democratische un burgerlijke partijen zouden worden jreter- De drie voornaamste spoorwegmaat- sohappüen, de P. L. M.. de Pris-Orient en de Midi hebben de staking beantwoord met een uitsluiting. Ze hebben, volgens Reuter, De besluiten te Hythe. Milleiand ntoest zwichten. Nadere vaststel ling van *t bedrag der schadevergoeding. Een deel van Milierand's wen- schen bevredigd. Ontevredenheid te Parijs. Een woelige Kamerzitting aanstaande. De staking der C. G. T. 10000 arbeiders ontslagen. Frankrijk’s staatkunde in Centraal Europa. Zitting van den Volken bondsraad. De Franschen houden woord. Communistische uitspat tingen. Ongeregeldheden in Ierland. De buitenlandsche missies te Bakoe. ONS OVERZICHT. bü gebaat en Engeland zal zioh meer in teresseeren voor de Duitscne afbetaling, want Engeland is zynerzü<H gel I schumi-g aan de Vereemgde Htateo, die geen enkel uitstel hebben verleend. Lloyd George en Mille-’an-i zün dus te vreden ower den af loop der .besprekingen, die mede dank zü de intim*.te:c van het rustige buiten waar ze gehouden werden, een vertrouiwelyk karakter droegen. De iheeren zijn dan ook als ie beste maatjes gescheiden en Millerand heeft tot journa listen de gebruiKelyke verk'aring aige- legd, dat hü aeer tevreüva was over t re sultaat, etc. Te Barys laat men zich aan die tevredenheid weinig gelegen liggen, het kan den I'aryzenaars met schelen hoe de minister-president over de zaak denkt, zü zjjn er al heel weinig mee in hun schik. Ze vinden dat de Fransche concessms niet opwogen tegen de Engelsche, en voovts is de verzekering, dat het verdrag van Ver sailles ongewyzigd blijjLt vrü sceptisch ontvangen. Immers ze is in stnid met het bealuit dat een forfaitair bedrag zal wor den vastgesteld en alle details van de wijze van betaling door Fransche en Engelsche experts zullen worden uitgewerkt. door is de taak van de commission parations, die in het systeem der handelaars te Versailles zoo moest worden vrijwel tot nul g< Het bedrag Frankrük krügen zal, wordt te laag ge acht, aangezien daarvan na aftrek der ver schillende schulden bitter weinig zjjl over- blüven tot herbouw van ’t verwoeste ge bied. Millerand, die Engeland gisU verlaten, wacht dus geen plezier komst; in de Kamer kan hü nog ten te kraken krügen, te meer da reces van drie weken ook andere i'Üke punten aan de orde komen. In de eerste plaats zal Millerand een verklaring over de büeenkomsrt te Hythe moeten af leggen, doch dadelük daarna komt de bin- nenlandsche crisis aan de orde cn zal de premier onderscheidene interpellaties be treffende de stakingen te beantwoorden krügen. Vermoedelijk zal Milleiand den socialisten verzoeken hun interpellaties tot een geheel samen te voegen, waarop hü dan onmiddellijk zal antwoorden: Ga aan 't werk. De Kamer zal dan hebben te be slissen of het wetsontwerp der regeering tot verbetering van den spoorwegdienst behandeld moet worden met verwerping van het nationali&atieplan van de C. G. T. van de zaak oyd George weer gewonnen. Mill moeten zwichten voor de Ligen ouderen col- •stemmen dat een vaakgesteld voor de 1 zal heb- Millerand met hand >rge heeft „en daarmee heb ik dus de meeste kans, de burgemeester heeft er verstand van". Met wüde oogen beaamde ze het. „Zóó ga je toch niet?” vroeg ze, toen hü naar de deur ging, 't schilderü in een doek gewikkeld onder den arm. Met zün hand streek ie over het zachte, glanzende fluweel van het jasje, dat Grietje hem tijdens hun verkeering voor thuis gemaakt had, hei- melük blij, dat haar jongen nu een echte ■schidersjas had. „En waarom niet? Schilderen is toch im mers onze broodwinning en ieder mag taan mü zien wat ik ben. Je hebt 'tzelf voor me gemaakt", vleide hü haar. Lang bleef ze hem nastaren door de half geopende deur, die uitzicht gaf op den lan gen zandweg naar 'tdorp. Zonder schroom stapte hij voort, 't dikke bruine hoofdhaar rondde uit onder zün breed gerandp hoed, 't Fluweel glom in den regenachtigen dag. Ze schudde het hoofd; er beefde leven in haar schoot. ’t Beangstigde haar en bange vooruit zichten kwamen voor haar geest. Het dar tele jongske, dat aan haar rok tc trekken stond, tilde ze op in haar armen en tee- dere kussen drukte ze op zün klein rozig gezicht. Met stoffer en blik trok ze aan 't werk, veegde den vloer, rekte zich uit, haar arm hoog opgeheven, om de spinraggen langs de muren te bereiken. Tafel en stoelen heeft geleid, terwül midden onder de buur volken. welke voortaan vrienuun zullen zün, onafhankelüklheul en welvaart wacht kunnen worden. Daarvoor le wei is de taak van de Fransche staatki in Midden-Europa. De Raad van den Volkenbond heeft te Rome een büeenkomst gehouden. Tittoni verklaarde bü die gelegenheid o.a. dat de legeei.ng in Luxemburg toelating tot den volkenbond heelt gevraagd; dit ver zoek zal door de vergadering worden on derzocht tegelijk met andere verzoeken van denzelfden aard. Da Cunha las een rap> handel in vrouwen en kii een verzoek voor i ring, waarin de veikaabond werd u ging der vrijheu volksstemmingen MaJmédy. Besloten weid, dat, daar op t artt. 34 en 35 van het Verdrag oadles de afbakening der België en Duitsdhland zal aan een speciale door de belanghel' kenbond niet zal komen eer er na de inkrachtf Versailles. Balfour las een raifeiort voor over de maatregelen, die moeten wonfen genomen om de uitbreiding van beamettelüke ziek ten in Centraal-Europa tegen te gaan, welke besmetudüke ziekten hel geheele vasteland bedreigen. De secretaris-generaal las een rapport voor over de samenstelling van een com missie van rechtsgeleerden, die een plan zal uitwerken voor een permanent inter nationaal gerechtshof. De comm.ssie zal uit 10 leden bestaan, van wie er 5 worden aangewezen door de groote mogendheden un 5 door de apdere mogendheden. Het secretariaat van déze commissie zal wor den gevoeid door Anzilott.; de eerste ver gadering is vastgesteld op 11 Juli. Zü zal op verzoek der Nederlandsche regee- ring worden gehouden in het Vredenatie» in Den Haag. Ten slotte las Tittoni een rapport voor over het vraagstuk der OosUarykiche, Hongaarsche, Russische en Duitsche ge vangenen m Siberië. Het was moeilük deze gevangenen naar huré te brengen of te hulp te komen. De Volkenbond hoeft zich met deze kwestie bezig gehouden en had aan Nansen opgedragen een onder zoek in te stellen. Ook zeide Tittoni nog, <iat Nansen reeds aan het werk was ge gaan. Men hoopte binnenkort een rapport van hem te ontvangen om dan te kunnen onderhandelen. Uit naam van den Raad bracht Tittoni dank aan Nansen. Alle voorstellen, door de rapporteurs gedaan, werden met alge- meene stemmen goedgekeurd. en begon te mikken waar 't beste licht viel. Emdelük had hy zün plaste gevon den en uren lang zat ie daar achter z’n bord, de penseelen doopend in de ultge spreide verfklodders. Dat deed hen ‘t ge beurde geheel vergeten en net aré vroeger liep ze heen en weer door de kamer, t jongske achter haar aan. bazelend z’n on- begrüpelüke woordjes. Van tüd tot tyd kwam ze over zün schouder gluren en 't trots, die uit haah heele wei i op iren risteren heeft srige thuis- r harde no- !aar na een beiang- sche regeeri een zon< tud en met name toestand met zuiv wapens laat er v« vendien zun tul plaatsen ontdokt, per-president Wiin tot burgerlük comi un het onbezette d gemeentebestuur i ten weten, m overleg groene pol ken. Overigens holiben de communisten Bak en tot operatie-terrein uitgekozen- Vol gens de N. R. Crt. staat het vast, dat de ctan&iag op Sangerhausen, waarvan wa gis teren melding maakten, gevolg is na af loop van een communistische bijeenkomst. Aan het hoofd der rowers stond een com munist, Andrae genaamd, die er met het afgeperste geld per auto van door is ge gaan. De misdadigers hebben de kiezers lijsten verbrand. De arbeiders wjlden aezen „staatsgreep” mets weten. Het beurde toonl echter aan, dat de toest in Midden-Duitschiand nog hoogstonv hg is en dht de regeenng machteloos da tegenover staat. officièele zj gebeurde karakter lige haodelin* stad is de o. «teel der miada^^;.. gehouden. het grootste deel hunner wurkpiaatsei ge sloten en het personeel, in totaal tien (lui zend man, ontslagen. De secretaris gene raal van de Paris-Oriei t verklaarde, naai i>e Tel. meldt, dat bun*» a.le extremisten zich onder het personeel dor werkölaatten bevinden en dat de wecfciUataen «e haar- uen van de stakimr zün. Het personeel vun deze werkplaatsen heeft de meerdeiheid in Ue arbe.derssyndicatuu. hoewel het geen uigenlük spoorwegpersoneel Is. Hü veegde er bü, dat op de w er plaatsen zeer on vol doende arbeid wordt gepresteerd en dat de maatschaypüen niet over discipline maat regelen beschikken voor degenen, e.genlük alleen van uiiheid beticht. Op het oogenblik wo-i'.i -leze tien dui zend man ontslaxen, omdat bun functies opgeheven üe spoorwegniaaiscpup- zullen in het vervolg .1 het rollend materieel ondernem:"geu opdragen. Dat is ook goedkooper, voeg. Reuter er nog aan toe. Voor de beapt .klagen van den binnen- landschen toestand nonen in Je Kamer de buitenlandsche kwestaré wiik«-n. Zoo zün o.a. de discu- ovei ie lutif.caVc ,-an het vrede werd iag vun rf*.. Cixaimn met Oostenrük u.tgcstela, inmiddels geeft de Eclair een -semc-'n y«m hut rui-poit uer commissie \un Margx'ne. nat n de Kamer is rondgedeeld. liet berient gaat uit van de opvatting, dac het verirag van St. Germain OoslfcuryV economisch en f. nancieel geen levcasvu’ baarhme biedt, ter wül het verdrag van Veraa'lles ue econo mische eenheid van Doitscktand met heeft verbroken, ré door not verdrag van bt. er- main de overigens Kltn^iudige eenhe.d van het Habsburgsche rfk uiteengerukt. Elke successiestaat, ua üosteurük in bet büzonder, zal zich natuurlük trachten te verbinden met het nabuu,vj«». dat l.em de levenskans kan bieden cn het rapport vreest op die wü’ze een toenadering van Oostenrük tot Duitschland. Vi verbiedt ook het verdrag uitdrukkelük a-m-iu.t ng toch kan men Oostenrijk niet oe utUn. wa ren uit Duitschland te betrekken. Men zal den handelshuizen niet kunnen Delelten in Duitschland financieels hulp te zoen.cn. in dustrieele ondernemingen onder Duitsche leiding te stellen, in de fabrieken Duitsche ingenieurs aan te stellen en de oevolking Duitsche litteratuur en wetenschap, de ge- heele Duitsche cultuur te doen verteren. Vervolgens noemt het rapport verschillen de: zaken, welke Oostemyk nood.g heeft om een zelfstandig leven te kunnen leiden en <wüst er op( dat de Geallieerden en ;n het büzonder het Fransche volk het nieuwe Oosteniük in het laatste jaar reeds de dui- aelüke bewyzen heeft gegeven, aat -i! u"‘ niet voor de misdaden van de oi worpen monarchie verantwoordelül stellen. Frankrijk moet ae Doi helpen zich te g roepee ren om welke de groote gemeenschap- vensader zal zjjn. Frankrijk staten de geschikte ge!-„ door den economische a te sluiten. De belangrijkste van het transport. Het is Frankrijk, het aan het nieuwe duidelü’k te maken, dat de beweging steeds vol onheil voOi r|jk is geweest en het tot den c Hü v« leei <1 en ^iscipl.,. legmen, <j.e kunnen worden 35IC 17 91 58 16161 18513. 84 16225 18635 - 50 601 62 I87H 81 15 16328 21 71 301 90 351 - 70 97 99 16582 18810 94 90 87 4037 16672 90 49 87 94 TO 18318 34 205K 414 aat zü het omverge- jk willen <naustaten de rivier, „appeiüke |e- 'rankriik moet dezen degenheid geven Zich vereenig.ng aaneen eenneid Is die de taart van •we Oostenrük i al-Duitsche )r Oosten- ondergang kelijl geworden. 'tWas de eerste die ze had zien worden van begin tot eind. ,/tIs myn beste werk”, lei hy haar uit, Kiokkenklank. Het weifelende “Unljcht trilde in de kleine ruitjes, die kleuren uitstraalden. Nu en dan baar- de xtilte nog een vogelengeluid of ’t van een paar zwervende katten, die torenbuit loeiden. Een krachtige slaap

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1