ÜD 59e Jaai'gaog. No. 14363 [uid! Dinsdag 13 Juli 1920. - ISTieM'ws- ®xx ^.cLrtr®rt®xx,t3.®'bl®ucL(rtr©©^Ga-©'\x©L®u ®xx’paaajBW Senezing! en Jicht :en. Feuilleton. I I oor Huidzieklen De conferentie te Spa. De Vrouwe van Darracourt door CHARLES GARVICE. wicht in aard“. LUMchenkAmat vu sdiede AdaüaMrsti*: Taitf. Iat«c. tt. OII D A. Redactie: Telef. Interc. M5. op, mi na te ukaUikl te Zal IWordt vertf stem Monk zacht Gewon* advertentie» *a »«**oad*«i ceerdaa pry* Groot» lettor» ra nuutea w< Miarn b* raatnuri tot M*r g«i*clu >a berekend aaar plaatsruimte Advertentiëa kuaaea worden iag«aoad«a delaran. Advertentiebureau* en «aze Agent voor een zal ver rukfcerij DN - GOWDA. i voortibi «telling s •nde schuld leven van i van ingen wees op da Hike oplouiar VEEN. tonneiMnten op .nomen door DOM. Waddhuve» In di— woont Turkija I Zaterdt afgevat weer vend c De zaï Sleewwijk aan Denemarken, onttorwhiwen. doordat de Deensche koidng ril» z*®evl* renden intocht in dat gebied heeft rfëbou den. vai ■en den ikwepL, niets r in aken de ar. zjjn 1.7 ven tyd Hoen ton verschil van af" hervatte Lu lach dwingend. BureauMARKT 31, 1- De conferentie verlengd. Duitsch financieel memorandum. Toenade ring. Frankrijk en België. De volksstemming in Oost-Duitschland een nederlaag voor Polen. Intocht in Noord-Sleeswjjk. Turksche vre desvoorwaarden gehandhaafd. De kwestie der Aalandseilanden. Ita- 85 ,m*t bewijzen, ABILIE, Groote nauwkeurig* •■- 4M7 lf igen te ■rkt tot de tjjd- aet verdrag van Geauthoriseerde vertaling van 1 P. WESSELINK-v. ROSSI'M. (Nadruk verboden.) toeneming van ling van het getal in jaar in staat te ?r maand te le- iter tegen dien ntie van 2 mil- staat dus een o, Maaul>kt«, ■n, aambaian willekeurige urine- geheime ziekt*», ezwellen, iinpoten- i snelle genezing, nderbare planton DAMMAN, ver- mitsprekeltfk lijden Sindsdien heb* ik eschouwd, te trach- soort vaag een me- roote lijnen een der schadeloos- ngeeft. De irthoud daar- R. Ct. verneemt, de vol de GLORIA 0.75 per doos. r volgt toezending twissel plus ƒ0.20 Smith, N.Z. Voor- 6071 49 ernstig, zonder de oogen van den grond op te heffen. Dat klinkt niet erg opwekkend. Har ry!" merkte zij luchtig op. en sloeg zenuwachtig mot de zweep tegen haar rijkleed. .Neen, het is over niets dan ellende en wanhoop zeidöhij grimmig. .Maar armzalig als het verhaal is. zult u het hoohen. Miss, misschien moet u er om lachen. Het is de geschiedenis van een man met een schaduw op zijn leven. Die viel reeds op zijn pad. toen nij nog ©en kind was. een schaduw, die hem alleen doet staan en afgescheiden houdt vah zijn medemenschen. toen hij tot man opgroeide.’’ Lucille zag op naar het ernstige knappe gezicht, toen keerde zij zich om en leunde tegen den boom, zoodat haar gelaat verborgen was voor hem. alt hij naar haar mocht kijken die Eenige oogenblikken gingen in diep n»K bla- 601DSCIICOURANT VERSCHIJNT DAGELIJKS j HEWKLYE ZON- E|< FEERTOAGBN. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ',j2.25. par week 17 eent/met Zoed.g.bl..! INGEZONDEN MÏDEURKUNGKNi i-M IWMW, Wke r«l*l m«ar ,,er kwartaal ƒ2.90. per week 22 c*nt. overal waar de bezorging abr looper geschiedt ba h,k>«r ,'r^eo per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. f Op de voorpagina SO ët nooger. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt SI. GOUDA. bjj onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorendg tot den bezorgkring 1—5 regels 1.3Ö. elke regel meer ƒ9.25. Van buiten Gouda en den betorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer ƒ0.30. Advertentiên van ppbiieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zpterdagnummer 20 bijslag op den prijs crtbzelvig leven luid hem leergierig ge maakt verveelden hem en werden lu in zonder Iwteokonis. Er bleef in zijn gevut Hlechib phials over vuur één ge <larh;e. óón gevoel in zijn hart de gedachte aan haar, het verlangen om bij haar te zijn. Weer hield hii op. ate om adem i« halen. .Hij was een lafaard, znjt gij zeg gtki' 1 4 Voort. Hava»-<Reuter meldt, dat «de Owersk Rand Zaterdagmorgen j» bijeengekomen ter bespreking van de Turksche kwestie, deze bijeenkomst werd het untwerp-ant -'-rnd gowigvkeunl op de bewwaren van Turkije tegen d<» vredj^morwaandea. Dear voorwaa4dn bleven g*»dba*fd. behalve enkele v oerwaarden van ondergeechikt be lang. De comimsKu* van redactie zal nog weer te Fords bUeentoomen, waar het antwoord der geallieerden Zaterdag 17 Juli aan de Turksch* delegatie aal worden overhan dtird. Gisteren is in het St. JanMMMNdei» te IxuWien. onder voorzitterschap van Bal four een openbare zitting van den Volken liondsraad gehouden. Mn het vraagstuk dar Aalandseilanden te behandelen. Hranüng •vertegenwoordigde daarbij Zweden en Ene kei Finland. Balfour meritte dat HtolacAi nog geen lid van den volkenbond is. doch «•- vruagd heeft dat te wprden. Het desbe treffende veraoek zal in de eerst»- verga dering van den volkenbond, die dit jpar aal worden gehouden, worden behandeld. De raad heeft beslist dat het vraagatok der Aalandseilandon verwezen zal worden naar «drie internationale iuristen, die rap port uit te brengen zullen hebben over de volgende vragen: b het vraagstuk der Aakands een aangelegenheid, die let de binnenlaTMlache iurtedicti* van Finland be hoort? Wat i» de tegenwoowiige staat ea iwat r-bn d« internationale verpUohtingen betreffende «ie ontmanteling der Aalands? JuiNt dezer dagen ih do afstand van vroe ger Duitsch gebied, n.l. de le zonk» van aairr-1 Tol op dut nffpMiblik had hij nog nooit een godaahte gewijd aan een vrouw. Liefde wa« lete. waarover hij slechte gelften had om zich over te verwonderen. Alle vrouwen waren ge lijk en niete voor hem Maar dat zelfde oogenblik kwam er iote” over hem als een betoovering, waar hij niete van wist Zij waa schoon, schooner dan ieta, waar hij ooft van gedroomd had: maar het was niet die lieflijkheid die heni scheen te treffen en zijp hart in Is-weging bracht: h?t was iete vaags en onhepaalds. feta dat hij niet onder woorden kon brengen dat in zijiz leven wah gekomen eh’ hem geheel vervulde. Hij wtet niet, dat het liefde was. hij wist alleen, dal «laar een wenen voor hem stond, dat hem aantrok, door le ven en dood, door oen blik, een woord, een Inch Hij hield op. liet zijn han den langs zijn lichaam glijden. .Zal Ik verder vertellen?’ vroeg hij zachtjes Lucilit- fl pint er de iets; dat klonk ate ia en hij vervolgde: .Hij liegrtM’p dat dit prachtige schep «rts dat hem een godin toeseneen in derdaud zoo ver Koven hetn «ddnd als een godin slechts kop. Omatandiglmdeii maakten hem tot haar laallende Hij bad en smeekte dat zij hem toeKtond baai te-diendo ie zij», on zij eternde er in toe. Van dat uur wan zijn Ie- ven veranderd. Inpiaate van dw vre do. dien hij meende gevonden te heli ben. kwam er een geweldige knagen de pjn tn zijn hart die nooit ophield dag noch nacht Zijn boeken rijn liaansch-Servisch incident. ONS OVERZICHT. Het gaat met ups and downs te Spa. lag verbroedering tusachen entente- aardigden en Duitschers, Zondag greater verwijdering, gisteren herle- optaniETne, maar nog geen oplossing, lak was eenvoudig zoo lang Millerand, Lloyd George en de anderen den Duit- schers hun wenschen dicteerden in zake de ontwapening en Fehrenibach zich «deze be handeling Met welgevallen om zich den weg naar de economische besprekingen niet te zien afgesneden. Nu de conferentie-leden dit onderwerp hebben aangesneden, wordt de situatie ingewikkelder, de Duitschers hebben zich niet laten intimideeren. maar bij monde van Stinnes en Hué hun goed recht verdedigd, wat niet nagelaten heeft indruk te maken op de tegenstanders. Het gevolg is, dat nu werkelijke onderhande- lingen zjjn aangegaan, webke natuurlijk meer tijd vorderen dan het eenvoudig op leggen van de verlangens «der eene partij aan de andere; dit heeft verlenging der conferentie noodig gemaakt en de gealli eerden hebben laten weten, dat ze nog wel 8 a 4. dagen, wellicht nog deze geheele week, zal duren. De zaak is nog ingewik kelder geworden doordat de kolenkwestie noodwendig in verhand moet worden ge bracht met de aangelegenheid der schade vergoeding, die als laatste punt op de agenda is geplaatst. De geallieerden eisch- ten n.l. dat de Duitschers ter bespoediging M*r.é<ttB(pM8«es «t-vaM een plan voor de schadeloosstelling zouden indienen (een plan dat tamelijk overbodig is, omdat de besprekingen te Brussel de veronderstel ling rechbvhardigen, dat het hooren van Duitaqhlanid’s meening in deze niet meer dan een vorm is; over <|e grootte dér ver goeding zjjn de geallieerden het /vrijwel eens geworden). De minister van Buiten- landsche Zaken. Simons voelde daarvoor weinig, terecht merkte hjj op dat de vraag wat Duitschland kan betalen ten nauwste samerihangt met de hoeveelheid kolen die het zal hebben te leveren. Zoolang Duitsch- land niet weet over hoeveel brandstof haar nijwenheid zal kunnen beschikken, zoolanv kun het niet schatten, hoeveel en wat die nijverheid zal kunnen vóórtbrengen en hoe dus de schadeloosstelling geregeld moet wordfn. Tenslotte heeft Simons toch een Iplan opgesteld, dat evenwel uiterst is en moet worden beschouwd als ■morandum dat slechts in groote Hfn» richtsnoer voor de regeling c stelliijig-kTwefitie aangeeft. Di van is naar de N. gemde: le. het doel der onderhandelingen is tot een definitieve schikking te komen ten .Zooate het gaat met de meeste zorgen, waanm-db wij geboren zijn ging hij voort, „hinderde deze scha duw dien man niet erg tot voor «eni gen tijd Hij wan jong en het nood loi dal hem dit o|t de HcbonderH h i-l gelegd, achoiik iiehi gezondheid <n krtu-hl om het te dragen. Hij leefde aigezoiwlerd. had niemand om mee nm te gaaji on geen andere vertrouwelin gen dato de nn’uur. Toen de jaren voor bijgingen. en hij man werd, schoen het hem. dat de schaduw lichter w»»« geworden, en het h(?m niet veel kon schelen, en hij werd, zoo al n'*l te vreden met zijn lot. dan ten minste ge laten. Moge t noodlot gedaan hebhen wal het wilde in het vertelen, m tiet tegenwoordige scheen de zon oor hem. zoowel als voor een ander. Met de na tuur als boezemvriend en makker, be loofde Het leven hem zelfs een schijn van blijheid. Maar toen kwam er plot seling en onverwacht een verandering. Een man, die ffem gesteund *en hem veroorloofd had te wonen op de plaats van zijn geboorte, stierf. De jonge man, beroofd van zijn lieschermer. moest dn plaats verlaten. Treurig en ellendig nam hij er afscheid van. toen daar plotseling voor hem verscheen, als een stel aan den hemel, een bloem uit het Paradijs een vrouw. Hij hield op en haalde zwaar adeln. maar hief de oogen niet op noch be woog zich LuciMe trok de jas dich ter om zich en wendde het gelaat nog verder van liem af. 43) _lk ik geloof dat het nu opge houden heeft met regenen”, zeide zij en trachtte de mouwen van zijn jas los te maken. „Neen, nog niet", sprak hij| kortaf, en strekte do handen uit om haar ^eerhohden. 0 Nelsonstreet, im schrijft: „Ik nezing meer was i mijn armen en rie maanden ben r van twee dok ter zonder resul- van 3 flesschen Ikomen genezen, wicht in goud „Miss Darraöourt, zult lu mij aanmatigend houden, als ik i klein verhaal vertel?” Lucilh* trachtte zorgeloos tp glim lachen -Hel zal den tijd korten .zeide zij niet een zweem van onverschilligheid Bn verdraagzaamheid. -Ja'. den tijd korten maken'. -Dat hangt er cille. zich tot een ..Waar is het over?” „Het is de geschiedenis van de dwaasheid van een man sprak hij ging b j met gebroken stem .In. dat was hij. maar Inden beginne streed hij heftig. Honderd maal in een uur zeide hij tol zich zei Ven dat zij wen ver huvyn l»e® stond ais de sterren aan den beutal; hield hU zich voor, dat hij zelfs mot was ak andere mannen. Wnre hij geweest zoo als anderen zelfs al was hij gelijk do laagste onder hen. hij zou de wereld Ingegaan zijn en geworsteld engestre den hehlien. tol hij gtddomnMty was en eindelijk een plaats bereikt had. al was liet aan haar voeten Maar eer zucht was niet voor hr*n weggelegd al werd h‘j de grootate onder ile men schen. dan z*m «r nog altijd die scha duw over zlln leven hangen edn schaduw die ate een zwarte gvdnnnte tnsachen hem en haar zott staan. De hittere wanhoop in riin tmf Lncille In hot hart, ril wiV’e sï.r.^ o iHii hem h«d<M*n ophomleu maar de Mt m tiegrtf haar Het Servinch-ItaUaansche conflict xtieea in de baan. Nadat gemeld waa dat Halte i Zuid-Slavië onderling een verdrag hari «esloten waarmee nochtana de Fiunw* atie niet was opgeloat) hoerde» we meer uit dat hoekje van EurotNa Nu ,vn de ItaliaanHche bladen mekkna van een nieuw incident te Spalato vMMWnval- len. Aldaar zouden nu *«n Sewiache natio nal tetteche conferentie, de offieier*n van het schip „IhiuMa’*, die voor hun gewone wandeling aan land waren gegaan, aange vullen zijn door kapitein Lovrictff en Cm tische elementen. Jjervteche officieren ver eenitgrien zich met de menigte. Een roei bootje, door het whip gezonden om de of ficieren op te nemen, wend met revoiverH beschoten. Een groote doop daarna ge zonden. werd ontvangen met handgranaten en Servisch geweervuur. Dr commandant van de sloen en oen machinist werden ge dood en zes matrozen gewond. Admiraal Mulla gaf bevel tot het instel len van «>en enquête en aoml den sehout- bü-nachtt Rente naar Spalato om vergae- ding te eiechen. fflesch ƒ0.75, en (inhoud 5 maal :el voordeeliger) bij alle apothe- Waar niet ver- i zich tot de ai rs: firma B. ag-Sneek. iNTON COOPS, M LOON, Markt In Dwitachland heerncht groote vreugde wegens den voorloopigen uitslag van de sjpnik hij langzaam. t ♦"n en u misschien aandeel krjjgen in de vertaiering van hert economische leven. Daarvoor’zal een inde*- schema worden vastgesteld, Als het vastgestelde totale?bedrag van de schadeloosstelling bereikt ij, zou Duitsch- land van alle verdere vetj|Hehtingen vrtf zjjn. Als de geallieerden deze horstellen aan vaarden moet een gMhten.’whappelijke commissie van deskundige^ tiit alles in bij zonderheden regelen. De voorstellen teijn, zooate Havas meldt, ter hand gesteld aan de vertegenwoordigers der commissie voor schadevergoeding, die zich thans in Spa bevinden. Dezen zullen morgen of overmorgen hun oordeel te ken nen geven en ,ua een bespreking tusschen de Geallieerden, zal de conferentie trach ten, de groote lijnen van het algemeene plan te aanvaarden. Ittmkldels zullen de vertegenwoordigers der Geallieerden defini tief de verdeeling van de «jïor Duitachland te betalen schadevergoeding regelen. Intüsschen hebben de geallieerden een nieuwe poging gedaan pm, zooals Havas het uitdrukt, van de Duitsche regeert ng formeele goedkeuring te krijgen van de be slissing, welke zjj het recht heldien aan- dat land op te leggen vpor de kolenlevering. Zondag waren de besprffikingen vrjjwel op 't doo»de punt gekomen, doch gisteren zün ze hervat, echter zonder I.loyd George’* zeer gewaardeerde tegenwoordigheid. De Britsche premier Ijjdt plotseling aan een „lichte bronchitis’welke ziekte een onmis kenbaar diplomatiek kenmerk draagt. Zjjn afwezigheid had een merkbaren goeden in vloed. de partijen naderden iets tot elkaar Vrijdag verklaarde de Duitsche delegatie zich bereid 1 millioeit ton steenkolen per i)»aand te leveren, teiwifl de geallieerden WWO.OOO ton verlangden. Zaterdag was Si mons den tegenstander al een stap gena derd en wilde hii de helft ’>n ’t gevraagde afstaan. Maandag verklaarden de Duit- schers te willen Ijeginnen met een leveran tie van 1.1 millioen ton per maand. Deze zou, zooilra de yvoeding in het Roergebied floor de enten» op voldoende hoogte ge bracht is, vergroot worden tot 1.4 millioen ton*, per maand! De Duitschers verwachten dan verder een bestendige le productie daor uitbreidin irbeiders en laeenen na een milliden ton kolen pei ren. De entente maakt ochi 1 aanspraak j>p een leverant fi per *maand. Er best dat echter niet zOo groot meer is als in den aanvang en er evenwel, de reeks moeiljjk- indeloos, weer meeningsverschil- i zjjn over de verdeeling der ko- Franachen zouden aanspraak ma bevoorrechting boven de Belgen deze echter niet 1527 tti ‘kking, een vloei den krachtig wer- nenstelling in op- r huid-speoialitei vooruitgang in ’t ikten erkend. Hun vinger» raakten elkaar, en wa ren een oogenblik verward. Een tril ling als van vuur liep door Lucille s lichaam, zij liet de armen zakken en sloot de oogen. De aanraking van haar blanke, zachte handen scheen hem te electriseeren. want hij stond bevend voor haar, de oogen op haar gelaat* gevestigd. Toen leunde hij met ge kruiste armen tegen den boom en haal de diep adem, zooals een man. <fte aan *en groot gevaar ontsnapt L1 1I sti'zwijgen voorbij. De regen viel zwaar en droop eentonig op de deren; de paarden aten zeer tevreden op eenigen afstand het gras. Toen be gon hij weer te spreken, zijn klonk zacht en haast plechtig. Nu moetei heden i« eir. len gerezen len. De ken op een bevoorrechting en de Italianen, waarmede accoord gaan. Ook voor de verdeeling van den grooten buit, de Duitsche nchadevergoeding is nog geen oplossing gevonden, maar men moet er nu toch iets op bedacht hebben om Bel gië de begeerde 2H milliard te geven. In- tusschen is de financieele conferentie uit- gestekl tot October. De verhouiknK tussetem Htlgiè eu Frankrijk wordt voortdurend Inniger. Frankrijk gaat hoe langer hoe meer over hellen tot zjjn noordelijken nabuur, wat men ook kan opmerken uit de berichten on- der „Binnenland" betreffende de Neder- landsch-Belgische kwestie. Sommige Bel- gen beschouwen die sympathie met eenigen achterdocht, wat te Parij» op eigenaardige wyae tot uiting ie gekomen. Aan het Fransch-Beigisch banket, dat I Zondag op de Pré Catelan heeft plaats ge had. namen vierhondwd personen deel, w.o. Doumer, oud-voorzitter van den Senaat, Destrée, Landry, Fransch minister van ma rine, Renkin, Barthou, generaal de Caatel- hau en Maurice Barrès. Na een korte toespraak van Landry, die er namehs de Fransche regcering op wees, dat de F ranseh-Belghche Entente na te Frankfort versterkt te zijn, noodzakelijk moet leiden tot een overeenkomst op het gebied vah leger, tolwezen, spoorwegen, en scheepvaart, voerde Destrëe het woord, doch niet in zjjn hoedanigheid van minister. Hjj waarschuwde de Fransehe vrienden, 1 dat België niet bereid is zich in eenig pro tectoraat te schikken. (Teekenen van ver bas.ng; levendige protesten). De Guiden- sporenslag -heeft het bewazen. dat het ver bond niet door geheel België wordt ge- wenseht. België verlangt vurig naar onaf hankelijkheid. Het wiènp <de Duitsche sla vernij van zich, doch weigert eveneens de meest teedere vriendschap, wanneer de sou- vereiniteit er onder lijden. Frankrijk moet ecrat waarborgen geven. De Belgische ka tholieken wantrouwen het z.g. atheïstische Frankrijk. (Protesten). Zekere Vlamingen wenschen toenadering tot Nederland f pro testen). en ook sommige socialisten wen-, schen de buitengewone lasten van het ver-' bond niet te dragen (tumult). Nederlandach Limburg is een open deur voor een Duit- sebe invwi*. Deze d«ur aweUCMiote» WW- den en het is ongelofelijk, dat Frankrijk ons bienbil in den steek beeft gelaten. (Protesten en applaus). Onder groote ontroering logde Barthou namens de Fransche regeering en in riln hoedanigheid van voorzitter van de com-' missie van Buiftenlandsche Zaken een ver klaring af, die ook met zün persoonlijke inzichten strookte. Over den Guldensooren- slag wilde hij niet spreken. Hii wist slecht» uat er in 1914 en 1920 was gebeurd. Nooit is bü Frankrijk het denkbeeld omgekomen België te owerheersdhen. Frankrijk heeft geen onbeperkten vraatzucht. De commis sie voor Buitenlaadsche Zaken heeft de kwestie van een Nederlandsch-Belgisch ver bond langdurig onderzocht en zich ten gun ste van België uitgesproken. Renkin dankte Barthou en noodzakelijkheid vpn een bflltf «Ier Schelde-vraagstukken. Vervolgens werden toasten uitgebracht door generaal de Castelnau. den rector der Brusselsche universiteit Lederen. Maurice Hartes en den Geritaéhwi advocaat Fneri- 'son. i genezen. Zjj zjjn rk en zjj vertellen nic voor hen heeft is het mjj gelukt te stellen voor d* ek, Jicht, Spit en ziekte behoort tot rallen, zal één doos inde zün, om U al gen, maar toch zal s bljjken, dat' mjjne 'aften- irkrjjgbaar in doo- UDA bü ANTON en verder bjj de heelend vloeibaar m de huid dringt verlichting Psoriasis, Ring- i, Puisten, Schil- jnen door de ver- jitwerking. D. D. poriën der huid men. Zalven ver- i bevorderen den emen. D. D. D. aardoor „deze in irlijk geneesmid- nen. ■opzichte van alle plichten van de Duitsche regeering tot schadeloosstelling; 2e. De Duitsche regeering wjjst er op, dat volgens haar berekening de 2ü mil- liand goud, die zy den eersten Mei 1921 betaald moest hebben, niet alleen ten voile betaald zjjn, maar dat dit bedrag reeds overschreden is. Zii stelt de documenten, die dit aantoonen. ter beschikking van de conferentie. 8e. Een regeling voor de toekomst van de schadeloosstelling, die de Duitsche re geering kan erkennen, is alleen mogeljjk als rekening gdhouden wordt met de eco nomische draagkracht van Duitachland. Vooral moet in het oog gehouden worden, dat het noodig is, dat de Duitsche budget ten in evenwicht blijven, «daar anders een snel aangroeien van de vlcttei en inflatie het economische Duitschlatad zullen ondermiinen. e. Duitschiand legt de noodige stukken over, die in staat stellen de economische draagkracht te beoordeelen. Het gaat van de stelling uit, dat de grondslagen van de reeds zeer verzwakte ecqnomische levens kracht van het volk niet verder mogen worden ondermjj nd en dat de onmisbare hulpmiddelen tot herstel ter beschikking moeten worden gesteld. Duitschiand moet levensmiddelen, veevoeder, meststoffen en andere grondstoffen kunnen invoeren te gen behoorlijke betalingscondities. 5e. -Houdt men met dit alles tekening, dan moet een totaal bedrag van de scha deloosstelling benevens de jaarlüksche af lossingen worden bepaald. Voor die iaar- lijksche aflossingen moet een minimum barIrag worden vastgesteld. De plicht, om jaarlijks de aflossanj betalen, moet worden beperl ruimte van 30 jaar, die in h( Versailles is genoemd. Het minimum-bedrag voor de jaarljjksche aflossing moet vastgesteld worden op den grondslag van het praestatie-vermogen Duitschiand. Het moet alle verplichtir. van Duitschiand omvatten, zoowel die tot leverantie van waren als de financieele. Vooral ook de kosten van het bezettingsle ger moeten er bjj inbegrepen zjjn. De leveranties in waren moeten voor Duitschiand geboekt worden tegen den prijs die op de wereldmarkt geldt. Gaat hun waarde het bedrag, dat Duitschiand jaar lijks moet betalen, te boven, dan wordt het overschot in contant geld aan Duitschlano uitgekeerd. Daar de toekomstige ontwikkeling van het economische leven van Duitschiand nog niet te overzien is en men daarmede reke ning moet houden bjj het vaststellen van de betalingen, zullen de geallieerden een Je verhoudi) inkrljk k gt tot

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1