I No. 14386 Maandag' 9 Augustus 1920. 59e Jaargang. iren i™iwi Feuilleton. INTOOR EN. KTieti-ws- en. r^<d.^ext®xx‘tie‘tolsL.ci. vocr Gto-cuoLsl exx Qxxxetxe jeexx. Sigaar, igaar brikant, it 16, Gouda. naai De Vrouwe van Darracourt door Wat doet de Entente? HETTE AFWERKHÏB tegel» f 2.1», «Ik* regel meer 0.50. LABE PRIJZEN ken Redactie: Teief. Inlet c. 545. Administratie: Tehf. latere. 82. aan (fit LES. teem rpinj og tegen of bij Iemand miss Verner?" froeg le ge. LU- ver- Marie de het het BureauMARK 1 31j> G 0 I I) A. ie van e< I gaten heeft INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN Op d* voorpagina 50 °r hunger men kan den zün militaire nauwe- ke Terrazzo- Dctober1920 de gre Frank) .jropa Frank - Ween- Teleloon 3652. •n 70» (lOUISUIE COIRANT. VERSCHUIMT DAGELIJKS B E H A L V E Z O N E N F E KST D A G K N. ten. of oni i ken, dicht was.” _Ja zei Marie. wen- doon. ring mt mated» in den sympat welke aanged Het land, gin» gestoord moet op gebroken worden, doch martelaarschap leiden. oem< tal werpen. u. dat politiek constateert, aanmatigen- kunnen ver- verkiest r jrhandelen en naar zii zegt te een zoodanige regeling getroffen, dat ïrtegenwoordigers Poolsche a.s. Woensdag zullen ont- g'ug door de kamer op weg naar ..o kol. en ik zelde zij, „ik herinner mij i hebt pa- GewonA advertentitu en ingezonden mededeelingen bjj contract lot zeer geredu- i eerden pr(ji Qroole lettere en randen wofdén berekend naar plaatsruimte. Advertentién kunnen worden ingezonden door ruaachenkomet van Bellede Noekhan dolaren, AdvectentiebureaUx en onze Agenten en sloeg Mevrouw uit den zak van de jas zijn, die ik in mijn kamer laten hangen over een stoel zeer nen bekend woord. 3860 60 atische slijp, rt 80 7. arbeid, üjk; en geeft de zekerheid bijna onge in. ing voelt,- wil bliik- Tlobt ii mouer. «ie aeze meaeaeeiinir aan jallieerde journalisten verstrekte, er aan toe: de toestand is ernstigI Lloyd George wordt voortdu- n ’t nauw gedrongen. De Rus den oorlog te verkla- om allerlei redenen wonder- inziidigheid in het Poolsch-Rus- lict zou bewaren als dat z’n eer «ie Rond. .0. u denkt toch niet viel Ma rie in. berouwvol en iingwlig; toen hield zij plotHeling op want Merle's ge laat wan plotseling zeer ernstig en Mom ber geworden. „Hebt u het m>| anders genoemd r...„ bi.i rustig. „Neen’ verklaarde Marie. „Neen, ik ben zeker, dat ik hot niet deed, Lucil- livknorde mij zoo, dal ik hei ge zegd hnd, waar Susie bij was, dal ik het aan niemand anders gezegdI heb. op toch niet, dat u denkt, dat iets mee le maken heeft?" zeide T.ucil- 63) Ik fc bed, gisterenavond na het bal; en ik ben zeker, dat het paneel toen geslo- ABONNEMENTSPRIJ8: per kwartaal i 2.25, per week 17 cent, mét Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt F ran co per poit per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.41. Abonnementen worden dagelijks aangekomen aan ons Bureaui Markt 31. GOUDA r»jj oase agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en oinstreken (bohoorendo tot den bezorgkring) 1—6 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring. 1—5 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ1.80. kdvertantiln van publieke vermakeiykheden 15 cent per regel. AdvertentiMn te het Zfcterdagnummer 20 bijslag op den pry» v«ben wjj met de regeering te verdrag gesloten over hol zen- Russisch agent naar Italië en italiaansch agent naar Rusland, twikkelmg der economische be- i tusschen beide landen zullen mij juister uit te druk- „ou zei aiarie. „En verder?” ..Nu, ik zocht, of ik ook voetstappen kon vinden in het pad of op den vloer 'Mt de kassen." „En vondt u die?” viel Marie in. „Ja, ik zag twee soorten van voet stappen, de eene waren mijn eigen de anderen dat kan ik niet zeker '•'■eggen.” „Niet zeker,” rieipi Marie uit. wenkbrauwen optrekkend. ..Nie< zeker,” herhaalde hij ij, dat zy'ne kooi 3t uur van zijn buiten. Doch zoo nu een einde was zich vergist; want i, als hij het be- ■ond neer. De kin- ipeelden, merkten hem te grijpen; was, bonden ze oodat hij niet kon ■innerde zich, hoe •euw of een kraai ;p hy eerst recht gekweld te wor- 8 draad, waar in het scheen wel :ht kreeg, in zijn •s, vloog hij ten- sel eind weg, tot- van vermoeienis boom, waar hij, as, in had willen 3tje uit te halen, j op te staan, en terwijl hij g, was het als in zjjn nabijheid, m hy hoopte, dat lariyk, hy hoorde zachten toon zjjn in eens, dat hij want toen hij de y ook niet meer moeders kamer- ;r en Elsje ston- jrde hen zeggen! en toen liet men oen kwam hij ge ingreep er eigen- dde dat zyn been zich moeilijk kon ei vragen doen, lachten nog niet n, en men zeide west houden. De hem te zien, hy st te zijn, en hij ernard gebroken gs terug zou ko- n. het duurde zelfs ?eld kon denken, wat er gebeurd dit beter, en nu Ier in doodelyke n hij des avonds la hem des mor- fevonden; en dat i dood was, maar was, dat hy si ertoren. Hjj ver- iden had, en hy nu werkelijk in mdat hy zyn be- )och Ella schud- een, Bernard, in ik je niet; maar norgen je gewe- je bewusteloos- dtngen laten on- KARLES GAR\ ICE if'aullioriscerde vertaling »ai< I I' WESSEL1NK v ROSSI M (Nadruk vertelden i O, ik turn Susie er i I>ul is niet mogelijk! le rusüg en waardig. .Wat moet ik er van zeggen sprak bn I moet voor uzelf oonleelen. Het sh»i is met mijn sleutel geopend Die moet uit den zak van de jas geno men zijn, die ik in mijn kamer heb eeu zorgeloos ie s, dat moet ik erken- t>e persooh. welke dien nam, moet geweest zijn met het geheime Wie was dat? Buiten mij ken der slechts drie menschen dit mms Itarracourt. miss Verner en dat mes je hoe heet zij ook weer9” „Susie" zeide Marie, verschrikt Hum- terend. En denkt o. dat mijn kamenier, etui onschuldig, eenvoudig meteje met goe de beginselen naar uw ka*m»r ging en het z'lvKwerk stal? sprak Lucille met een ongeloovig lachje. „Neen", antwoordde hij bedaard, ol schoon haar toon eenigu gemelijkheid van zijne zijde gewettigd had. „Neen, dat denk ik niet; maar ik denk, dat hel mogelijk is, dat zij iemand anders het woord kan gezegd hehben Er heersehto stilzwijgen. Aan wien kan zij het verteld hel» ben? vroeg mevrouw Dalton. „Wel aan vijftig menschen!" zei hij de achouders ophalend. „Een zou al genoeg zijn, wanneer die niet eerlijk was merkte mevrouw Daltot» op. „JiiIhI”, zeide hij. W'eer zweeg men; toen sprak rille ernstig; „Lortl Merle, mij dunkt, u liebt ons nog niet alles gezegd." „Wat tent u vlug in het raden mij ner gedachten”, mompelde hij zacht. „Neeh dat heb ik ook niet. Het pijn lijkste deel heb ik achtergehoudeu. maai ik vrees, dut ik het u moot zeg gen, daar wij zoo ver gekomen zijn „I hadt hel mij dadelijk moeten zeggen spruk zij somber. „Het is dit”, zeide hij. „Ik sprak van voetindrukken hniten de kassen, het waren die van een man. en ik had te vergeefs kunnen trachten te radon van wien zij waren, maar hij toeval wist ik het. Gisterenavond was ik in mijn kamer aan het raam, vlak tegenover do kaason. toen ik mijn bottel er. For bes. hoorde spreken mei een man. juist onder hel raam. (Wordt vervolgd) d geweest. Toen rsteld was, toon- m z’n kwelzucht woordde handen vol. en ernst, waarmede Frankrijk plannen togen Rusland opwaakt, liiks meer onderachatten. De correspondent heeft den srevolniach tigde der Russische Sovjet-regeering te Weenen, dr. Bronsk.v, gevraagd welke uit werking deze nieuwe actie in Moskou zou kunnen hebben. Dr. Bronskv hield het niet voor buitengesloten dat Frankrijk, nadat het Joedenitsj, Koltsjak, Denikin, Petloe- ra on Polen in den smeltkroes van het Oos ten heeft geworpen, ook nog Roemenië en Hongarije in denzeifden kroes zal werpen. Dat l>ewitet slechts, zeide hij, dat Polen militair en daarmede ook politiek voor I1'rank rijk heeft afgedaan. Daar wit Polen buiten gevecht konden stellen, hebben wil eenige reden om aan te nemen dat wit het ook niet Hongariie kunnen klaar spelen. Dc politieke en sociale uitwerking van de zen oorlog zullen ten slotte niet wii te be treuren hebben. Frankrijk wenschte slecht» het kunstmatig gebouw van den vrede van Versailles; in waarheid heeft het met den Poolschen veldtocht den eersten zegevie renden aanval op de gevangenis van Ver sailles gedaan. Gelukt het Duitschland de rest van ziin economisohen krachten bijeen te houden, en is het in staat ziin neutrali teit te handhaven, dan zal het ook nag de definitieve ineenstorting van den vrede van Versailles beleven. als je blieft. Marie zei- scherp. „Lord Merle, ders in de kamer, mij het w'oord noem hei dadelijk gezien. Iedereen zou dat evengoed als ik kunnen ontdekken. „Ihm moet do dief het paneel dus ontsloten hehben. zeide. mevrouw Dal ton. Ei was stilte, terwijl aller oogen zich op Merle vestigden. „Tk kan tot geen ander besluit ko men zeide hij ernstig. Lucille keek naar Marie toen de oogen weer neer. Dalton ging al de zaken nh op defti ge. iiauwjkeflirige wijze. „Hemel’’, zeide zij, „ik henhui duidelijk, dat u ons gesproken over het geheime woord, dat hel neel kon ontsluiten. Wat ben ik blij, dat u ons ’f wflord «iet gezegd hebt. Ik ben zeker, miss Verner, dat u dank baar moet zijn, dat Lord Merle niet inging op uw verzoek om bet geheim te venellen.” Marie keek neer met een mooien schijn van verslagenheid; Merle keer de zich naar het raam het was Ln- cilTe die sprak. „Lord Merle vertelde woord", zeide zij. Mevrouw Dalton sprong op. «prong werkelijk op. „Heeft hij het gezegd-' gedaan. Lord Merle?" „Ja. mevrouw zeide hij. ..Maar ik begrijp niet wat dit met de inbraak te maken heeft.” „Mevrouw Dalton denkt dat ik die heb gepleegd", riep Marie pruilend. Merle lachte beleefd -...j. „Dus maar ga voort.” „Toen onderzocht ik het slot om te rten of het verkfaoeid was ik meen "P de een of andere wijze geforceerd, maar dat was ook niet zoo. Er was geen spoor van een beitel, of eenig ander werktuig. Er is geen schram of Lerf op het verguldsel of het gewreven hout. Als dat er geweest was, had ik wachten, doch de Sovjet-reigeerinj dat zii Polen bij de keel heeft en v baar niemand tusschen haar en haar slacht offer laten kornen. Met het oor op het on bevredigend antwoord bertoten de leiders der Fransche en Engelscbe utegeering Za- terdajravond de zaak te verwijzen naar hiyi respectieve militaire en Jnaritieme advi seurs. Hun advies zou Zoodag worden be spraken. Millerand zal derhalve ziin terug keer naar Parijs tot morgen namiddag uitstellen en Lloyd Georgé zal ziin beloof de verklaring niet eerder dan Dinsdag in het Lagerhuis kunnen afleggen. Tot zoo ver de Tir’*" Van zekere meld, dat Kai gen aan Fransche heeft gedai sovjet-i-"""' te trekkx,M 1 fisch Pole" sten Raai, regeeringer den aan V. hem en zij] te gcv< wordt een Krii den. De mogelijkheid van de Hongaarsche hulp aan Polen heeft in Tajecho-^lowakile de vree» gewekt voor een doormarsch. Het •leger is gemobiliseerd, wuarbi het tot einstige onlusten en plunderingen kwam. Het Praag sc he blad „Ceske Slowo” schrijft in verband met de neutrahteite- vérteteviag der TejeeMnehe regeering te den Russisch-Poolschen oorlog en met het oog op de mogelijkheid van een Hon- gaarschen doortocht door Slowakije naar •Rusland: de toestand is voor ons zeer ha chelijk. Wü moeeten of het Karpathen-ge- bied voor den doormarsch vrijgeven, maar dan hebben wii oorlog met Rusland, óf wij doen het niet, en dan hebben wii een feitelijken hoewel onbloedigen oorlog met de Entente. De gevolgen, zoowel van het eerste als van het tweede geval zou den voor ons noodlottig ziin. In Duitschland zit men niet minder in de rats. De regeering is vaat besloten coute que coute neutraal te blijven. Naar ver luidt zou <ie entente reeds formeel ge- eischt hebben troepen voor Polen bestemd, door te laten, doch aan 't ministerie van Buitenlandsche Zaken is daarvan niets be kend. De centrale commissie derbedriifsradan van Groot-Berlijn heeft een oproep gericht tot de bedrijfsraden en arbeidersleiders van industrie en verkeer in Groot-Berliin. waarin zii de arbeiders aanspoort, voor een imperialisten-aanslag der Entente te gen Sovjet-Rusland op hun hoede te ziin De bed rijf «raad der spoorwegen zal lede ren trein doen onderzoeken, of er zich wa- pnen of oorlogsmateriaal in bevinden. Alia bedrijfsraden moetea er o» letten, dat de itie zou worden .rens een bericht Engelsche voorstel in op het volgendé neer; 10-daagsche wapenstilstand wordt gesloten, welke den 9en Augustus, des mid- men. De geallieerden verplichten zich geen troepen of oorlogsmateriaal naar Polen te zenden gedurende de perioden tusschen de staking der vijandelijkheden en de onder- teekening van den vrede. In ieder geval staat vast dat Lloyd Geor ge stelliger waarborgen heeft geëischt dan •jn de nota van Kamenef waren gegeven. De sovjet-vertegenwoordiger beloofde de Britsche wenschen onmiddelliik naar Mos kou te kabelen en omgaand antwoord te vragen, zoodat het op de conferentie te Hythe nog zou kunnen worden beesproken. Dit is gebeurd en prompt op tijd is Tsltsje- rin’s repliek te Hythe gearriveerd. Als een t>om is het te midden der vergaderden ge rold, ’t veroorzaakte een geweldige op schudding, 't was allesbehalve bevredigend. Volgens de Times is het een vierkante ver werping van het Britsche voorstel. Vrijdag avond door Lloyd George gedaan. De Sov- jet«regeering verkiest rechtstreeks met Polen te onderhandelen cn naa“ reeds de Russischt vei gedelegeerden moeten. De ,,Times”-corre8Pondent dat dit antwoord van Moskou der van toon is, dan men had wordtte Londen Kamenef’s delqBatie gir*- de hoofden vant, de Bril regeeringen lan, dat hierop regeering bereid is kken tot de grenzeij v len, vastgesteld d oi ui od voorwaaide, i. gen niet alleen hu Wrangels in leger ""“ven met het ...t verl,.l x.. i ander 11 im” zou de regeering in tien. g Indien deze bewering eon te dan blijkt daaruit dat de i >vjet-regeering Polen tegen generaal Wraatel of hem te gen Polen tracht uit te spel sovjet-regeering bereid te i_.. onderhandelen met de Fra»che regeering over (le aanzienlijke som, Rusland aan Frankrijk verschuldigd is. Men deelt 'onder alle voorbehoud medt De conferentie te Hythe leeft, zich gis en met Rusland’- weigering en om half drie werden de be sprekingen hervat. Lord Ridder, die deze mededeeling de geallieerde journalisten voegde Terecht. rend meer in ’t nauw sen tartan hem haast ‘ren terwijl hü graag de or’"' sisebe confli maar niet te na kw’am. De Italiaansche regeering, die, daartoe gedrongen door de arbeiders steeds vrij wel aan Engeland's zii de stand bij de be paling der politiek tegenover Rusland, heeft weinig lust zich in *t Oosten in een nieuw avontuur te steken. Naar in toon aangevende kringen te Rome verluidt wi’ ze wel haar bemiddeling geven om tot vrede met Sovjet -(Rusland te geraken zich in de gebeurtenissen in ’t Oosten men gen, daaraan denkt ze niet. De minister van Buitenlandsche Zaken. Sforza, heeft, naar de Vossische Zeitung verneemt, verklaard, dat er van de beide mogelijkheden van een politiek tegenover Rusland diegene van een prikkeldraadver sperring overal gaten had gekregen. De blokkade-politiek heeft de Sovjet-regee- MBBBMLJBKHMHHMMBHMaMHBMBMMIMKMaBI neer moreele voordeelen gebracht dan ieele schade. Deze politiek valt niet i geest bü het Italiaansche volk, dat ithie koestert met een legeertng, volgens zijn meeniog geweld wordt aangedaan. Het communistisch experiment in Rus- ig de minister voort, moet zich on verder ontwikkelen. De bovcot eigen kracht voortbestaan of af- i worden, doch mag niet tot een Hoe ongestoorder onze betrekkingen met Rusland ziin. des tc beter zal onze gezonde en heldere La- tünsche geest vasthouden aan de geleide lijke revolutie van onze eeuwenoude be schaving. Daarom hebbel Moskou een v den van een van een Ita’ die de ontwi trekkingen I bevorderen. De Russische agent zal hier kunnen wer ken; wii zullen zün reis vergemakkelijken en hü zal in Italië de meest uitgebreide gastvrijheid genieten. Het spreekt vanzelf. Hat hü zich tn geen enkel opzicht met de binnenlamdsche politiek mag inlaten. Onverschillig of de Russen haar wen schen of slechts dulden, de regeering te Moskou bestaat, en wii mogen niet schen, dat Europa voortgaat mat te alsof Rusland niet bestaat. iHiermee wendt Italië zich dus. althans ten aanzien der Russische politiek, defau- t<ef van ziin bondgenooten af. Zou dit *t begin zijn van het uiteengaan der entente? •t-Vah andere zijde heeft Polen wel hulp te wachten, n.l. uit Hongarije, dat, naar de mimster-president in 't parlement ver klaarde. bereid ia, ziin medewerking aan een militaire actie tegen Rusland te ver- leenen. Aan dit besluit ziin voorafgegaan onderhandel ingen met Frankrijk over een militair verdrag. De minister-president stelde den goeden wil van de geallieerden in zake de steunverleening aan Hongarije vast, niaar noemde de Entente een zeer ■langzaam werkend lichaam, dat de kans loopt, bü elke voorkomende kwestie te laat te komen. De militaire conventie tusschen rijk en Hongarije vormt, naar de sche corr. van het ..Berliner Tageblatt” meldt, de grondslag van een verdere actie, welke Frankrijk in Midden- en Zuidooste lijk Europa voorbereidt. In Boekarest. Belgrado en Sofia worden tegelijkertijd onderhandelingen gevoerd. In Belgrado en Sofia worden tegelijkertijd onderhan delingen geoverd. In Belgrado heeft een gewichtige bijeenkomst plaats gehad tus schen den prins-regent, den Franschen ge zant, en den gevolmachtigde der Russische contra-revolutionaire regeering, Strand- mann. Zuid-Slavië zal in hoofdtaak aan Hongarije de ontbrekende kanonnen voor den veldtocht tegen Sovjet-Rusland lee- nen. Bulgarije zal op zijn minst verplich ten de rust op den Balkan in de komende weken niet ongewenscht te storen. De Fransche diplomaat heeft dus tegen- „Ate ik dat dacht, «ou ik er niet over genproken hebben, maar u de reet van hel z (verwerk toegeaondon* hebben, zoodat uw collectie compleet zou zijn «prak hij hoffelijk. „Maar in ernst, ik geloof niet, dat het feit, dat ik miss Ver nor het woord heb gezegd, dat het slot kon openen, iets te maken heeft met mijn verlies. Het is niet waar schijnlijk, dat zij hel aan iemand ge zegd hoeft „Neen”, zeide mevrouw Dalton |4wli- lig, „ze’fs miss Verner zou zich aan zulk een ofthesehaamdheid niet schul dig maken. „Dat dacht ik,ook", sprak hij Inch Hg- Lucille hief het hoofd op. .Marie, zeg aim Lord Merle, dal u het wel verteld hebt zei zij langzaam. Marie keek half verlegen, half drietig op. O. Lucille! Lord Merle ik moet u zeggen ik hoop dat u niet te slecht over mij zult denken, maar maar ik vertelde het.” Hij glimlachte maar nog al ernstig. „Aan wien. miss Verner? „Aan aan Lucille." „En aan niemand anders?" vroeg hij Zij liet het hoofd hangen en zweeg, Zij speelde de comedie werkelijk met veel talent. „Ga door. do Lucille, bijna er wns iemand gpd toen miss Verner n de; mijn kamenier was er bij Sn De geschiedenis wordt woer in vliegens vlug tempo gemaakt. Vrijdagavond, Zater dagochtend nog waren de Britsohe bladen optimistisch gestemd ten aauzien van de Poolsche kwestie. Ze vertrouwden dat de zaak na Kamenef’s nota zich zou schik ken. Eiiacie hun optimisme is in pessimis me verkeerd en de medewerker van de Ti mes, die als Lloyd George’s schaduw mee naai Hythe getrokken is, noemt den toe- ■>tapd nu zelfs hoogst ernstig. Natuurlijk had Lloyd George, die niet veel voelt voo’1 een verscherping der verhouding tot Rus land, het optimisme der persmannen gaar ne gedeeld en genoegen genomen met de Russische verzekeringen. Nu staat Lloyd George niet alleen, hü heeft niet uitslui tend te handelen volgens eigên inzicht en dat zyner raadgevers, hü heeft ook reke ning te houden met de gevoelens van ziin bondgenoot, in casu Millerand, Wiens mee- ning genoegzaam bekend is. De Fransche premier zou niets liever willen dan de bols- iewiki te vuur en te zwaard vervolgen, als hü maar troepen, munitie, etc. had en de omstandigheden gunstig waren om Polen ter hulp te snellen. Lloyd George achtte het daarom beter met ziin Franschen col lega eerst eens overleg te plegen. Hythe werd wederom uitverkoren als conferentie- plaats en Zaterdag zün de staatshoofden daar aangekomen. Millerand was natuur lijk vergezeld door Foch (wi«ns vacantie nu al ten tweede male onderbroken wordt) terwijl ook de adjunct-chef van den gene- ralen staf, generaal Desticker. en Berthe lot eveneens op het appel waren. Lloyd George heeft zich de assistentie verzekerd van lord Curzon en admiraal Beattv. wat er oop zou wijzen, dat, wanneer het even tueel tot een oorlog tusschen de entente en Rusland komt. Fi land zou bevechten en ding ter zee voor zijn rekening zou neme Nu moet aan deze dreigende houdii niet al te veel waarde worden geheel Wanneer Lloyd George de wapens tegen Rusland zou opnemen, kreeg hü meteen de geheele Russische arbeidersbevolking, die niets wil weten van onderdrukking der re volutie in Rusland”, tegen zich. Te Hvthe zal hü dus wel remmend optreden, waneer Millefand al te hard van stapel zou loe pen. Mogen we de berichten geloovqn. dan vindt de Fransche minister-president vol doende aanleiding om aan te dringen op een krachtige actie tegen de botejewiki, een aanleiding, die ze hem zelf aan de hand hebben gedaan. Na het ontvangen van Kamenef’s nota hebben Lloyd George en Curzon een onder re grond heeft >vjet-r-- - UKel of hem w- al i. Ook heet de n te Parijs te 'rankrük de sovjet te Engeland de bestrij- rekening zou nemen. :ht worden de wapt (reeg hü i - 1 Nieuwe conferentie te Hythe. Lloyd George’s eischen aan Rusland. Per omgaand antwoord ontvangen. leen vierkante weigering. Italië blijft onzijdig. Hongarije tot hulp aan Polen bereid. Hongaarsch- Fransche militaire conventie. Polen in ’t nauw, -te- De regeering naar Krakau verplaatst. Russische vorderingen. De boycot tegen Honga rije mislukt. Apponyi over ’t schrikbewind. Gratificatie aan Belgi sche oud-strijders. Een monu dient voor den gevallen Vlaming. ONS OVERZICHT. houd gehad met de twee Russische verte genwoordigers over den inhoud en resul taat. waarvan vele verhalen de ronde doen. 'doch waarvan niemand 't rechte weet. Vol gens het Journal zou Lloyd George ge- eischt hebben dat de regeering te Moskou onmiddelliik aan haar troepen bevel zal geven om dep opmarsch te staken ert zich tot ’t defensief te bepalen en zou hij verder 't volgende toegezegd hebben: De Poolsche parlementairs, die niet alleen het Poolsche oppercommando, maar ook de Poolsche re- geering vertegenwoordigen, zullen onmid- ;delliik naar de vijandelüke linie tcrugkee- 'ren, voorzien van volmachten, niet om den [vrede te teekenen. doch om de bolsjewis tische regeering afdoende waarborgen te geven, dat Polen niet tot het offensief zal overgaan en wellicht tevens om de alge- meene lynen van het accoord vast te stel len. De Russen en Polen zouden zoodoende onder elkaar een basis vaststellen voor het vredesverdrag, welke od de Londensche conferentie zou worden beekrachtigd. Volgens een bericht uit Londen komt ’t v ‘j[ jn samengevat agels( het Een ..v-jayc :cpcotieve ?urs. Hun i >roken. Mil Der m '‘stellen en Lloyd Georgé zal taring niet eerder da :erhuis kunnen, aflégi /imes-correspond«a|. "ikere züde wordt t< '‘“•nenef’s del^Batie gistermoi- van de Britsche en een. nieuw voorstel id n erkoint, dat de te *ar leger terug van ethnozra- .lior den Opper- at de Entente- steun onthou- igels leger inffde Krim. doch r ook bevi cgen zich over beding, di hun amnestie redeend en toegesti in wordt naat A.r land te vertrekfl n Een ..Wjtte ,een geval dul

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1