2 EN S. nensch, )0l Maandag 30 Augustus 1920. No. 14404 '59e Jaargang. ,N Feuilleton. 0e Vrouwe van Darracourt I en ri|. ZALF hloken hwd. J^Tie-a.*ws- ®zx -A-d.-v-ertezxtïe'blsLd. toot GkotxcLsi, exx Oxxxatxelceaa. De Poolsch-Russische oorlog. adersL BEHALVE ZON* QN FEESTDAGEN. 1—4 r*g*l* 2.05, elke ^ege! meer t.59. *41 Redactie: Telef. Interc. 545. Bureau: B1NNKNLAND. buiten landsch nieuws. S3. m 15 September aan a de (Wordt vervolgd.) Afdea- VTST IRUIT 3 het teer waarde 4.134.421.000 Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot aeer geredu- ceerden pr(je. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaacbenkomst van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voorpagina 50 hooger. sezoek illectie ‘rstaan hand ache de vi bil l sch« I ol< 3o. ■gen Drankmisbruik, alonthoudinfl. 15 regels 1455. 15 cent per regel. IIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt wartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. «er oi Nu kans dat. w""”- tüd vol..„„. gunste gemeld, 5144 70 TE^ voor hun ZOO- ehau aten «lin in tonnen. Nu de zaak ut ch. v®en (DrJ J. wonnmiiM*’ U «Dmb ormpo-der». -ken. O AtOTKa- noedera geeft, a der mMlachappij. brandt. en verplet allea wat (schappij opbouwt. te komen zien. 40 Galicië stuit het ont- len voor Lem- rolle tegenaan- i het bronnen- nstaties e arbei- de des- raad met 3 knie- voorzien van operen tongen en IOUBN f 13.60, reg. f 230—f 270. (OOM, 54, BOSKOOP. trom luidde het parool: i opmarsch niet verder renslün die voor Polen uit- in een nota van Engeland deze mogendheden wil wel te vei bepaling de In OosteHik Opper-Silezië keert dank zij eKje buitenspo- geenerlei WH IISCIIE COURANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS i«t kantoorwerk- ineschrijven. m te meleden bg DORFF, Karne- 5138 16 uwe ktaderea! m vele kwalen. Iers zijn van telling, welk. op de wegen lende spüten als kwamen!” Zij boog het hoofd toestemmend. Twee weken waren pas verloopen sedert hun hu welijk, maar zijn toon was reeds verwon derlijk veranderd. Twee weken geleden lag hij als het ware aan haar voeten, nu sprak hij als meester. Dit stond haar echter be ter aan dan dat hij de minnaar was ge bleven en zij knikte weer. ,J)e menschen vervelen elkaïider gewoon lijk doodelijk, voordat de wittebroodsweken voorbij z|jn”, ging hij voort. „Nu geloof ik, dat w|j te verstandig zijn om dat te doen, eenvoudig omdat het de gewoonte is.” „Ik hoop het”, zei zij kalm. „Laten wij daarom tot een schikking komen. Laat ons overeenkomen elkanders vrijheid te eerbiedigen. Jij kunt doen, wat jij wilt, zonder op mij te letten en ik zal mij de vrijheid veroorloven hetzelfde te doen.” OS 60 «ent- Apothekers W 2952 84 Daai den gre m ii uitten isch. Nu die wilde kussen; maar zij stond op en ging naar het raam en hij deed alsof hij de pa pieren van een tafeltje wilde nemen en giilg weer zitten. Vóór men een maand verder was, liep er een praatje door de beaumonde, dat de markies van Merle het méést van zün tijd in de Hazard doorbracht en veel van zijn geld ook; maar Lucille hoorde er niets van. Soms reed hij met haar door het park en zy’ werden van alle zjjden begroet; maar het meest van haar tüd bracht zü al leen door, altüd alleen, uitrijdende door de menigte en uitziende op de wereld met haar liefelyke, droeve en afwezige oogen. Op een namiddag bracht een der bedien den van de Club een kaartje aan Merle. „Deze heer wacht u in de ontvangka mer”, zeide hij. Merle knikte en liet den bezoeker wach ten tot sün>spel uit was en ging toen naar beneden. Het was de heer Slake; niet zoo gemeenzaam als hy op de Hal was geweest maar onderdanig en vol eerbied. „Het spüt mij, Markies, u lastig te val len, maar dringende eischen---” „Goed, goed, Slake”, zeide de Markies met een kouden glimlach, „ik had je al I eerder verwacht.” „O, neen, Markies, ik had er niet aan ge dacht u zelfs nu lastig te vallen, als het niet hoog noodig was”, voegde Slake er nederig bij. „De tijden z(jn slecht; ik heb zware verliezen geleden.” Merle ging aan een tafel zitten en haal de zü» chèqueboek voor den dag. Toen hjj dit deed, keek hü een paar bladzüden naar voren, naar eenige getallen in potlood, die den staat zijner balans aantoonde. HÜ tel- door CHARLES GARViCE Geauthoriaeerde'vertaling van I P WES8ELINK v ROS8UM (Nadruk verboden) „Dat zal veel beter zijn”, antwoordde zü. „Heel goed”, sprak hü, „nu kun je doen wat je wilt met die menschen”, hü knipte met de vingers tegen het kaartenmandje »ze opzoeken of niet, kaartjes afgeven of er niets aan doen. De auto is er, er zyn bedienden; gebruik ze of blüf thuis, wat je wilt. Doe waar je zin in hebt en het zal je plezier <loen.’’ „Je bent zeer vriendelyk”, zeide zü rus tig. „Dat wou ik ook zyn”, hernam hü, „ik heb mün club en myn vrienden; dus be hoef je je niet om my te bekommeren.” De schikking was volkomen naar Lucil le’s zin, vermoeid en verstyfd als zy was; zü liet den prachtigen auto voorkomen en inplaats van bezoeken af te leggen by de grooten der aarde, die haar bezocht had den, gaf zy kaartjes af en liet zich door de groote stad ryden. Het zien van de eeuwigdurende beweging der menigte kon de wolk van verdriet niet verdrijven, die over haar hing; maar toch werd dje iets minder donker en het leidde haar gedach ten af. Van tijd tot tüd overviel haar de waarheid, dat zy gehuwd was met den Mar kies van Merle, en dat zü geheel alleen was in de groote, uitgestrekte, drukke we reld. Soms kwam een vreemde gedachte bjj haar op en maakte dat zy bevend achter over in de kussens viel. Veronderstel dat zü onder die vele gezichten, die onophou delijk haar auto voorbygingen, het oene zou zien, dat steeds voor oogen had dat van Harry Kernel Op de veronderatel- ling van zoo iets alleen sproi^r haar hart het ingrijpen der intergeallieerdi pen de rust wer terug. Over righeden van benden enz. zün berichten ingekomen. De gebeurtenissen hebben Duitschland een aanmerkelüke schadepost bezorgd. In de week tot 26 Aug. is er een tekort productie van 400.000 ton. De spoor- i hebben geen kolen meer; verschil- electrische bedrijven moesten sluiten iDe arbeiders hebben hun houding in geen enkel opzicht gewijzigd: alle vervoer van munitie ten behoeve van Polen wordt ge weigerd. Of een beroep van geestelijke zijde daarin verandering zal brengen? Gisteren is in alle kerken in België een schrijven van den Belgischen Bisschop voorgelezen, waarin een beroep op de Bel gische bevolking wordt gedaan om Polen mikldadig ter hulp te koinen. :hter een aan- -ied. dat zich ”i den Opper- Lemberg. wel- van den Op zou moeten sn de Po niet pre- op en «e verzonk weer in wanhoop. Het was schandelyk aan hem te denken vóór haar huwelük nu was het zonde! Dagen verliepen en nog scheen Merle er niet aan te denken Londen te verlaten. Hy was den geheelen dag uit, tot laat in Jen nacht. Lucille kon hem in de naastbügelc gen kamer hooren binnengaan, vroeg in den morgen, met zwaren, sleependen tred. Zy vroeg nooit hoe hü zy’n tyd had door gebracht. Hy had zyn vrienden, zün club, had hy gezegd. Zü giste niet dat hü ver zonken was in de draaikolk van de speel tafel en dat zyn avonden doergebracht werden aan de baccarat-tafel van de Ha zard Club. Hy had eens gezegd, dat het bloed der^ Merle’s bevlekt was met de speel- koortó en hy had waarheid gesproken. Hy had zich voorgenomen na zün huwelijk geen kaart meer aan te raken, maar den eersten dag reeds ging hij de stoep van de Hazard op en den meeaten tüd bracii; hy daar door. Toen de datum voor hun vertrek naan Parys gekomen was, vroeg hü of het haar kon schelen nog eenige dagen in Londen te blüven. „Niet in het minst”, antwoordde zü- „Ik ben heel tevreden.” „Als het je werkeltfk niets kan schelen”, zeide hü, naar haar opziende, terwijl hü aan tafel zat, „zullen wy het uitstellen. Ik heb ik heb verscheidene afspraken, die ik niet gaarne wil laten loopen.” „Laat ze vooral niet voor mü loepen”, viel zü hem in de rede. ,Jk wil gaarne blü ven, zoolang als je wik.” ,4e bent wel goed”, zeide hü en ópstaan de, kwam hy naar haar toe, alsof hü haar 81) ,4a”, zei hü bijter. „Ik heb opgemerkt, dat de moeilü’kheden, die gehuwde paren ondervinden, gewoonlük ontstaan door het ontbreken van een schikking. Het zou mü er moeilükheden tussehen ons >nsuj I De lersche beweging doet herhaaldelüfc haar tefkigslag in de Vereenijrde Staten gevoelen. En over de doodhongering van den burgemeester van Corfc èn wegens het niet toelaten van den bisachop Mannix m Ierland «iin in New-York de vrouwen in actie begonnen. Ce que femme veut Dieu Ie veut. Nu de vrouwen die voor de Ier* sche zaak voelen hun verontwaardiging uiten, blijven de mannen niet achter. De zeelieden die met de lersche zaak svmpa- th'iseeren, hebben Vrijdagavond het werk op de Amerikaansche. Franache en Belgi* sche schepen neergelegd. 250 negers, die een schip van de Cunawi- maatschappü losten, legden eveneens het werk neer. De Olympic en Aquitama «uk len vandaag vertrekken. Vijf schepen vaa <ie Cunard zijn thans door de staking ge troffen, die zich wel zal uitbreiden tot <l« Briteche schepen, die hier nog verwacht worden. De bootwerkers verklaren niet te «ullea lossen voordat Mac Swiney in vrijheid is gesteld en Mann'ix vergunning heeft ge kregen om aaar Ierland te «aan. ABONNEMENT8I per kwartaal ƒ2.90, Franco per post per Abonnementen worden\dagelyks aangpnomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bü onte agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS'Svit^ Gouda e* omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.251 Van buiten Gouda en den bezorgkring: elke regel meer 0.30j Advertentiën van publieke vermakelykheden Advertentiën in het Zfeterdagnummer 20 büslag op den prü's. zal brer~“ in L».„, elgischen Bis beroep op <1. gedaan om ders een betreffei In dd aantal 6.615.0 hunnei pondstt Vool deze 9 beidep pond l)( een proq landen. Verder toont de sthriiver aan, dat in 1913 de Amerikaansche mijnwerker 2:h ton kolen produceerde, tegen een Engelsch- man één ton! Ook op het gebied van land- AdministraÜe: TeteL latere. 82. bouw en vervoerwezen bestond een derge- lyke voor Engeland ongunstige verhou ding In arbeidsprestaties. AMERIKA. Vrouwenktearedit. De ratificatie van het negentiende amen dement op de grondwet der Vereeniade Staten, dat het kiesrecht aan de vrouwen verleent, is heden officieel bekend gemaakt dor den staatssecretaris Golbv. Na e«n strlH van 50 jaar hebben de vrouwen eindelijk de overwinning behaald. Collectief ar bei dec on tract in de schoennil verheid. De R.K. Vereeniging van Schoenfabri kanten. die haar collectief contract ziet af- loopen, heeft besloten, dat contract niat te hernieuwen, tenzijdaarin de loonen wor den gebaseerd op een minimum-arbeids- prestatie. De sociaal-economische adviseur der fihoenf abri kan ten had aan de vereen!- ingsleden, met het oog op de te vemieu wen arbeidsovereenkomst, vragen gekteld. Op de vraag: welke zijn uwe ervaringen de de cheques op die h(j getrokken had, toen hü de berekening gemaakt had zag hü dM hü reeds boven *ün budget waa. Voor een oogenblik staarde hü de «Ü^rs verwonderd aan. Had hü reeds zooveel ver loren „Kom morgenochtend by Ritx, «Uke. wil je?” zeide hy bedkanl. Ik heb, wat ik nu nog bezit, noodig." Slake boog. HÜ begreep het volkoman. ..Zeker, Mylord", wide hü vol eerbied, loen zyn hoed opnemend, voegde hy er bü: Uk heb nog geen gelegenheid gehad u geluk te wenschen.” Merle glimlachte vrieudeljte. „Dknk je, Slake, dank Je. Waarmede wil je op mün gezondheid drinken?" Slake dronk op de gezondheid van den Markies en ging heen en de Markies keer de terug naar zün écarté. Een groote geld som was te züner dispositie gesteld op i(ja huwelijksdag, een verbazende som en die was verdwenen. Hü moest morgenoch tend L 3000 hebben voor Slake. Toen hü -dien avond bü RRz kwam of liever, liet was reals morgen was hü nog armer; want hü had dien avond zwaar verloren, en hü kwam aan het ontbüt nog bleeker dan gewoonlyk, maar met een glim lach op het gelaat. Gedurende het gvheele ontbüt kwekten de drie duizend pond hem en hü staarde op de courant zonder een woord te zien. Lucille ut een brief te lenen, die vaa Marie was gekomen, mededeelende dat al les goed ging op den Hof en toen zü dit gedaan had, stond zü °P- De graanprüzen. Het Haagsche Corresoondentie-Burtau meldt: In enkele perabeschouwingen is den Mi nister van Landbouw verweten, dat hü ‘te graanprijzen wil opvoeren tot den wereld marktprijs. Naar aanleiding hiervan kan worden medegedeelddat er geen andere mogelükheid bestaat dan dat het araan tegen den wereldmarktprijs wordt aange kocht. Immers de tarweproductie van ons land is zoo klein, dat deze slechts voldoen de zou zün voor maand 5 2 maanden in onze behoeften te voorzien. Het groot ste deel van de tarwe voor once brood voorziening moet dus wel in het buiten land worden aangekocht. Nu waren vroe ger de vrüe vrachten belangrijk hooger dan de vrachten van gerequireerde sche pen. De Minister was toen derhalve ia staat, door schepen voor het graanvervorr te requireeren de tarwe hier te lande be neden den wereidprü* aan te voeren. Thans echter zün de vrije vrachten zelfs lager dan de op de wet gebaseerde vrachten van gerequireerde schepen. Hieruit volgt, dat het graan, dat thans aankomt, moet ge leverd worden tegen den wereldnrüs ea het wittebrood slechts dan goetlkooper zev v-" kunnen worden verstrekt indien de Minis ter daartoe de beschikking had over een door de Staten-Generaal toegestaan kre diet. De bruinbroodverstrekking geschiedt inderdaad beneden den wereidprü*. ‘toch op kosten van de schatkist. Met de rogge staat het anders. De rug- geproductie hier te lande is «rooter dan ds consumptie. Dientengevolge kan de Minis ter door den uitvoer van rogge te verbie den of te beperken, op den prüs van de rogge en daardoor van het roggebrood invloed uitoefenen. Ten aanzien van de tarwe echter is dit niet mogMiik. A R KT3I, GOUDA. geerden «uilen worden verleend vertrek naar iBrest-Litowsk. waarheen zoo- als men weet de regeering te Warschau haar afgevaardigden heeft ontboden om ver slag uit te brengen van hetgeen te Minsk besproken is. De Sovjetregeering zal bin nenkort een voorstel aan de Pool sche re geering doen betreffende hét voortzetten der onderhandelingen op een andere plaats. Nu hebben de Russen misschien de wanneer »e den strijd nog eeni- gen tüd volhouden, de kansen opnieuw te hunne gunste keeren. Naar uit Berlijn wordt gemeld, is de Poolsche opmarsch w egens vermoeidheid der troepen, bijna ten einde. Daarbij komt dat de Russen eindelijk versterkingen gekregen hebben en zich op sommige punten krachtig be ginnen te verweren. Vooral bli Bialystok doet zich een aan zienlijke pressie van de bolsjewiki gevoe len. Het ingrijpen van nieuw aangekomen bolsjewistische strijdkrachten is hier merkbaar. Het krijgsrumoer, dat Zater dag inDuitechland van de streek van Lom- sja te hooren was, bevestigd dat daar nog sterke bolsjewistische strijdkrachten staan. ■Het is dus te verwachten, dat nog meer troepen over de Duitsche grens zullen ko men. De Polen verschansen zich op de li- niet Grajewo-Kolno met het front naar Ooste-Pruisen om hun Noordelijke vleu gel tegen een omtrdekende beweging en tegen een doorbraak van de geïnterneer den te beschermen. Ten Oosten van 'BresteLitowsk duren de operaties voort. In CiikX lastingsoffensief van de Poh berg op krachtige, succesvt vallen van de bolsjewiki in gebied van de Slota tipa. r De laatste berichten welke in Londen ontvangen zün, geven de bijzonderheden over de waarschijnlijke verliezen, welke de soviet-lexers geledetekeWteii. Gedood 4U.000; gevangen genomen 80.000; geïn terneerd 30.000. Dit laatste cijfer is waar- schünlük onjuist, daar alle Duitsche be richten eenstemmig het aant»U Russen, dat over de grens in Oost-Pruizen is gekomen op 80 5 90.000 stellen. en de geheele industrie staat stil. Ook met de levering aan de Entente is men ten achter en als de Entente vasthoudt aan de levering der vastgestelde hoeveelheden, zullen de gevolgen onafzienbaar zün. De moeilükheden met de geallieerden zün legio. Frankrijk heeft met Duitsch- land nog een appeltje te schillen over de plundering van 't consulaat tc Breslau en tot ovenmaat van ramp dreigen de Kiel- sche arbeiders, door te weigeren 230 mo toren te vernietigen, zooals de entente verlangt, de regeering het toppunt van Frankrük’s ontstemming te bezorgen. Het conflict tussehen Duitschland en Peipië is büxelegd. Perziè heeft zün ver ontschuldiging aangeboden over de moord op de Duitschen consul te Tabriz. Verwachtingen over de houding der entente. Poolsche vredesvoorwaar den. Verplaatsing der conferentie. De Russen krijgen versterking, -r Verliezen der bolsjewiki. Oproep tot hulp aan Polen. De rust in Opper-Sijezië keert weer. Verzet der Kielsche arbeiders. Perzische verontschuldigingen. Staking in New-York. ONS OVERZICHT. .Met spanning zyn aller oogen gewend naar Luzern. Hoe zal Lloyd George, wiens vacantrie büna geheel gevuld wordt met ’t afdoen van hoogst belangrijke staatszaken, oordeelen over de Russische antwoordnota? Zal hü er genoegen mee nemen dat Tsjit- sjerin verklaart af te zien van 'de vorming van een militie-leger in Polen? Te Londen gelooft men, dat de premier de nota voor kennisgeving zal aannemen en daarin geen aanleiding zal vinden om verder in het Oostersch conflict in te grijpen. Men houdt daarom opnieuw rekening met de moeilükheid van hervatting der betrekkin gen der sovjets. Heel anders zün de verwachtingen te Parijs. De Temps en andere bladen twij felen er aan, of Lloyd George de meening van Tjitsjerin zal deelen, dat er nu volkomen overeenstemming tussehen den en Moskou heeft officieel nooi Lloyd George zich len der bolsjewieken vereeni De Temps weigert Lloyd George de terugbrenging van het Poólwche leger tot op 50.000 man zou goed gekeurd hébben. De premier weet heel goed dait Polen dan verforen zou ziin. Evenmin zijn de twaalfde en dertiende conditie aannemelijk. In de oogen van Frankrijk zün nog steeds de politieke on afhankelijkheid en de ethnische integri teit van Polen de hoofdvoorwaarden voor een vrede. Nu schijnt men in Frankrijk verder te willen gaan dan in de bedoelingen der ger associeerden en speciaal van Amerika lag. De Vereenigde Staten staan met hun sym pathie geenszins aan de züde der bolsie- wiki, integendeel, ze hebben altijd betoogd dat Polen’s onafhankelijkheid, zooals die bü het verdrag van Versailles is vastge steld, moest worden gehandhaafd. Amerika wil een vrij Polen dat .baas is in eigen huis, echter ook niet meer dan dat. het wil niet dat de Wtarschausche regeering niet haar huis en erf vergroot ten koste van den buurihan. Daarom luidde het parool: gaan dan de f»’ gestippeld en en Frankrijk denzelfden went Franlkryk, met lichten. iDe Poolsche legers hebben het groot ste deel van ethnografisch Polen heroverd. Alleen in het uiterste noorden is een streek ten zuiden van Litauen, die nog op bevriiding wacht. Van Brest-<Litowsk in zuidelijke richting tot aan de Galicische grens correspondeert het Poolsche front vrij nauwkeurig met de Curzon-linie. In. ENGELAND. Arbetdapreatatie. Een bli Dorman Co. te Londen ver- schenen werkje bevat een belangwekkende vtrgelijking tussehen de arbeidapref der Amerikuansch en der Engelsche len ander aan de hand van d ode statistieken. /Vereenigde Staten bedroeg l fabriekarbeiders in 1919 omreft 6, terwijl de gezamenlijke arbeidsproducten tferl. beliep. Engeland (over 1907) bedroegen ffüfers respectievelijk ë.019.746 (ar- s) en 1.617.340.000 (producten in lit) feze cijfers toonen duidelijk aan welk jgroot verschil er bestaat tuiwchen de luctiviteit der arbeidskracht in de beide Galicië bezetten de Polen ech zienlijke streek van het gebi< uitstrekt vooibii de linie van sten Raad. Daarin ligt ook Le ke stad, volgens de opvatting persten Raad, aan Rusland komen. Nu zouden de Geallieerde! len bü hun militaire operaties n.^. - c,es aan de vastgestelde grenslijn willen binden. Deze houding wordt aangenomen op grond, daarvan, dat de militaire toe stand invloed zal uitoefenen op de vredes voorwaarden. De Geallieerden ziin het ech ter algemeen eens in de verwachting, dat de Polen hun legers binnen de ethnografi- i grenzen zullen terugtrekken, zoodra irede met Rusland geteekend is. De opmarsch buiten grenzen zou dus al leen dienen om Rusland te overtuigen dat het werkelijk een nederlaag geleden heeft en in hoogste instantie om het te dwingen gevolg te geven aan de eischen. die de Polen op hun beurt zullen stellen. Het blad „Czas”, dat in nauwe betrek king staat tot den Poolschen minister van buitenland sc he zaken Sapieha. noemt als hoofdpunten der Poolsche vredesvoorwaar den: lo. Erkenning der buitenlandsche en bmnenlandsche onafhankelijkheid van Po len. 2o. Toekenning eener 'Oostgrens, waar- alle gebieden met een overwegend Pool- :he bevolking en Poolsche cultuur aan «ten toekomen. Oost-Galicië zal voorgoed tot Polen behooren. De onafhankelijkheid van Li- thauen en Wit-Rusland moet in zooverre gewaarborgd worden, dat het gevaar voor hun afhankelijkheid van Soviet-Rusland uit den weg wordt geruimd. Om dit te be reiken kunnen tie randstaten voorloopig onder den volkenbond gesteld worden. Wannéér Polen inderdaad van plan iB deze vooorwaarden, die nogal ver zouden «aan, te stellen, zal daarover op een con ferentie in de een of andere stad doch zeker niet in Minsk, worden beraadslaagd. Minsk heeft als conferentie-plaats afge daan. Oék de sovjet-regeering is tot de conclusie gekomen dat haar keuze onge schikt was. ze stelt voor/le besprekingen in een stad en Estland te hervatten. 'De Poolsche regeering preferfeert Riga, in dien de Lettische regeering geod vindt dat op haar gebied onderhantleld wordt. De Poolsche minister van Buitenlandsche Kaken heeft telegrafisch een desbetref fend voorstel aan Tsjitsjerin gedaan. Intusschen heeft de Russische volkscom missaris van Buitenlandsche Zaken prins Sapieha een draadloos telegram gezonden, waarin hü 'zegt dat alle moge- Hike faciliteiten aan de Poolsche gedele- -s zün de r ’emps en an< of Lloyd Get i zal deelen. weer Lon» is. De Fransche regeering >it bericht ontvangen, dat i met alle vredesvoorstel- .jigd zou hebben, te gelooven. dat Mieerdï r tendLp gd

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1