N GOUDA. ng ISEN :rij «ijk-Goüda Donderdag 28 October 1920. No. 14455 59e Jaargang. IG Dnds. vrij. Feuilleton. g van bond jTie'^-ws- exx u^cx-Trex‘texxtie‘toi3L<5. -pooi Q-otxcu®. en Oxxxetxeictoxx Herschijnt dagelijks 1 STERKE MAC. Britsch-Fransch meeningsverschil. BKHALVI ZON- IN FBBSTDAGBN. 1—ra«ala flM. rik. ra(ri ttM. £K"«iTn*M Bureau: M ARKTJ1, GOUDA. Redactie: Telef. In tere. 545. Administratie: Telef. latere. 81 30 WMtsch*pp|j|Mlli. UM. 8. 5006 40 6005 100 DA. (Warit wniS) Gewoee advertentila en ingezonden mededeelingen bjj contract tot sear gerata- caerdan prü». Groot» letter» as randan wordan barakend naar plaatsruimte. Advertentiin kannen worden ingezonden door Uiaachenkomat van eoliada Boakkan- delnran, Adv»rtenti»bureaux en onna Agenten. INGEZONDEN MEDBDKELINGBN: Op da voorpagina 50 hoogar. het ons verboden een wij U beleefd es VRIJDAGS te 5, 5.- 9.35. ’HUIZEN. ’F» ifitrantalcbe ku iter”. fiOlDSCHE COURANT. lm Ierland biüft hrt na Mac Swuwy'n dood merkwaandiig kalm. een bewijs dat de iuxlruk inderdaad rnindbr heftig is djut vroeger het geval taou zyn geweest. Nia het onderzoek van dien lilkschouwer nopens Mc Swimey’a dood in de gevangenis te Brixton sprak de jury als doodsoorzaak uit: uitputting tengevolge van de Weige ring om voedsel tot toch te nemen. De gevangenisdokter deelde mee. dat Mc Sfwn- ncy gevoed werd terwijl hü bewusteloos was. Ten .betouite van rijn ondanoak aai de lijkschouwer, dat hü geen ibewegdheid had om toe tie staan, diat het lijk naar ler- Uand zou worden oveigebmcht. EamiMe- leden begaven zich daarop per auto naar het ministerie van buktenlandoche zaken om de vereischte toestemming te verkrij gen. Volgen» de Maden aal deze waar schijnlijk worden venteend, indien de op tocht, welke men heden te Londen had willen houden, achterwege blijft. Requiemmissen voor Mc Swiney zijn ge lenen te Queenstown, Liverpool en andere pflaateen. wNu!” aaide Sharw Mc OuUoak dtaa- aelfden mengen om aaa uur zün hanen aanttekkend in dn met etna an hanteerde keuken van het Jhm van Muir, Jaat 4» ■aak fateoeoiGk en ovdtotfk gneehiedea. Ja kob, heb je de wMunchuwtewea Hater! Roy, de bijten! Ik mi het wan» tewta üoer nemen. JuUie arfi.notmmahanZonale je watt, jnngm» schoen ik hat «ut daar van niet into»!" ZU hadden had woag «tabotan. tea va der had wedaram gakoddt; terwijl dn >m- geni het vee an dn pnayls veraorgdeni ieder had een ijonren lantaarn aaagaate- tan. tejü (Japan), Quhwnes de Ltea (Span» en Oaciamania Griekenland). Paul Hyraaas heeft bü de opening dar zitting den koning van Griekenland her dacht. Daarna bracht hij hukte aaa Laan Bourgeois, den meeat noesten waiter van den volkenbond. Hü eindigde mat te Ber gen, dat eenmaal een nieuwe manachhabt het genot zal kennen van aan leven la wede onder de heerschappij van het recht Iteon Bourgeods heeft de toeeoraak be antwoord en Hymaiw lof toegemraaid. Dn algemeen» veogtadaring van dea hond la Genèrve zul een groot aantal staten bijeen zien. Een vertegenwoordiger van het Bel gische volk zal geroepen zijn haar te opw nen; bei is rechtvaardig zoo, gaaien de (heldhaftige houding van Beigil ia 1914. Vervolgen» heeft Quinones oen vrrtaag over de begrooting uMgwhracht en Bour geois over de financieel» eonfaronüa, wto- kc aaagevuld ia met aan hiiiveada fiaan- cieele commissie. Vandaag heeft de sluiting ptaafe. ’s Ochtends had Hymens «an oud «hl uw met een aantel journaljnten. waarin M verklaarde dat het ouderaoak vaa de Piootach-Uttauech» Icwwsti» neg aM gw hed was afgdoopen en dat da vwtogaar woorddgers van beide landen opnieuw wa len worden gehoord. De Raad betiwde zich een oplossing te aoeitea en veatltt len te doen ten einde het «eeoMt te tto- eindigen en den vrede In dit onmatige ge deelte van Gaat-Europa te vinenfcwMi. (De lWrt« Landdag heeft MddHa «te den voorlopigen vrede Met Rusland gjsra- taflceerd. Rad.) Hymans deelde voorts nog mede, datde Baad tot dusver Mg gwn «HM varnteh van Duitachtend had ontwnwan ean te» den VöUtedbond te worden toegelate«, maar de kwestie sol wnaowchünlük te Cbr nève aan de onde bomen. Het rapport in zake Dantelg ia tot der onderzoek teruggezonden. Nog wees de heer Hijmans eg de ter ming van een voortoopige financieel» aan- missie aan wte is opgedragen de cenelu- sies van de ffinancieete g on lier Mis te Brussel te bestudoeren. Ten slotte sprak de heer Hijmnns dag M-vnnch uit, dat ondanks de bestaande nseea- lükheden, Amerika nch ook bij dan Raai zal aansluiten. Voor de eeneto maal aedeet laagea tijd te de Duitache Rijksdag weer bijeingsboeisa Hij bracht, bAalve een «ndeioeae «ttM«- netting van den nteteter van FtaanaWa over den troogtetooaen toestand van het r(jk, een politieke redevoering vaa dea rifsskanseber, die de Hjnen aawttf. watt» de Duitscha negeering in de knmesiti «a- gen aal volgen. In het kort samsegeva^ komt iyn uiteemrtting hierop neer; In de buitanlajKtoche politiek te ew nemkort! En dan? Eerst dacht z\j niet aan zichzelve, zoo geheel was zy vervuld haar vader op te dragen aan de Eeuwige Ba*rmjhartigfliewl. Miaar daarna kwam de tweede vraag op wat er dan van haar zou worden? Zjj ken de het bedinag van de wereldsche bezittin gen van Donald Gcracie de meubels en ongeveer drie pond, onder in het theeflostje. De predikant en de raad zouden een nieu wen schoolmeester 'benoemen en ril aou Wonden uitgedreven op den natten weg, als een van de eeschenWaderen, die nier zonsqpgang' des moigens gevallen waren door den laatcuten vorsrt en nu vochtig en vertreden lagen in «len modder. Toch, of schoon Adora vele uren slapeloos had dooigebracht, vóel rij met de gelukkige In consequentie der jeugd om ze» uur des morgens in slaap en om acht uur steno Donald Grade zelf voor haar bed met een loop thee in de hand. Het was zijn aanboo tot verzoening, even bedaard aangeboden als ontvangen. Hy was hügdkomcn me» een smaak bitter als alsem in den rnon<l en met een dorst, dóe hem reeds dadeiyk b(J het ontwaken deed begrüpen, wat er ge beurd was. Hij was opgestaan, stond met bloote voe ten onzeker te zwaaien, met pijn in het hoofd en geheel moedeloos, dacht aan een zekere verzoeking, maar weerstond die mrt hartotochtelüken afteer en aloop toen weg om het keukenvuur aan te maken. Toen de schoolmeester rich gewaaschen en gekleed had, liet hjj wjrter achter ta zyn hals loopen en dronk snel twee tep- thee. Daarop waa hü gereed om een darde leMwr kopje mar hrt bed van rite dochter te brengen. i„iO, dat had u niet moeten doen, vader!” riep zij, toen ze zag wat hü gedaan had. is slecht my te laten slapen terwijl un Zyn geflaat betrok. Hü vtreeede dat Dom op het punt was hun niet uitgesproken overeenkomst te verbreken en da» morgens terug te komen op het gebeurde van den vorige® avond. „Bk voel.mü vanmorgen heel wed”, vie! hü haar koeltjes in de rede. ,/Maar bent u vergeten", riep xü. opatt- tend met het nog onaangeroerde kopje thee in de hand, ,Jbent u vergeten dat u gisteren een ongeluk in de school hebt ge had? U bent immers gxwallen en hebt uw hoofd aan de bank bezeerd!” ,Jh, ja, dat is waar!” zeide hü, ,dat Ui waar. Ik was het vergeten.* Artora was verstandig genoeg om te be denken, dat er geen reden was om iets over Muckle Sandy Ewan tegen haar va der te zeggen. Alls iemand dat uit moest vechten was zü aangewezen persoon. ,.Bn jü hefct leasen gegeven!*-zeide hü teeder. „Er i» niemand aooals JÜ!” „Kom, hgm, vader Aeneae!* riep zÜ «te „Ata ik dat deed, had ik Roy Mc Ckillock om mü te helpen. Daar valt niet te roe men, nu u zdf itw thee zet Maar bent u er zeker van dat uw hoofd beter H? Laat ntij een» rien.” De zwelling was zeker minder, maar ar was nog een erge kneuzing. ,Jk zal vandaag weer le» geven*, ver klaarde Adorn. Maar toen een piotoeiinge gedachte bü haar opkwam, voegde zü er bij: «maar u moet m(j kurnan bripen t4 De Raad van don Volkenbond, die de conferentie van Genève voorbereidt, is büna met zün werk gereed. Gjatertmdddag wérd een openbare zitting gehouden. Hymans was voorzitter. De bijeenkomst had plaats om 4 uur in de marmeren zaal van het paleis der academiën; slechte 50 belangstellenden buiten de leden van w» naad waren aanwezig. Hyman» was omge ven door Bourgeois, Tittenó. sir Eric Drum mond, de secretaris-generaal, sir Graham, de Engelache geeant te Btnissel, baron HOOFDSTUK XIII. De veldtocht. Op den dag, dat het recht op een weg van het „Huis van Muir” zou gehandhaafd Worden, werd Axiom Gracie vroeg wakker Sharon Mc Gulleek schudde langzaam het hoofd. „Een ding tegelük, Roy”, antwoordde hü bedaard. „Eerst moet de weg geopend en opengehouden worden, ten spü't van hun boosheid. Maar ik denk wel, dat menig plan bü ons zal komen, vófir de Kersitams- turven worden neergelegd voor de deur van Ohesney Berwhinnock of Bennan- brack.” „Eki de weg naar school!” zeide Jakob, die reden had om dat te vragen. Roy keek ook een. weinig bezorgd. ,4>at moet maar gaan, aooals het kan”, antwoordde Sharon ernstig. „Die weg staat voor je open. Het is niet kwaad om er zeker van te zün, dat die des avonds en des morgens veilig ie. Morgenochtend bü het aanbraken van den dag zullen wü den boom omlhakken en ons een weg ba nen om op den openbaren weg te komen.” ‘r ingeltbrten ar- telingen, nmr kan ik hter hM «M narieo.” Jta predikant km tut ia rito ho»M Mh g« aan te komen”, ari Arior» MM die haar vader toet uit het oog wikte ver- UeBcn. „U aoudt toch niet gaarne hebben, (tot hü mü alteen «chtar dm Imwiir vond. U behoeft kantors ateto te doea." TeraM rij eprak, verdwenen eeaige te- swenen uit Donald's geari. Toen tomani een helder detodbeete bü hem op. •Vrijdag!” apnak hjj. „Dm te htt geen dag voor vertalingen.” ^Neen”, antwoordde het aMiaJe Mri, „maar ik heb u noodig te <te w it ta- gende week te bespreken.* ,D. MM»!* lekte Donald Gratie, Mtttt» nuchtend. voor jongen». In dte bookontst zullen de ioonen geregeld worden volgens de pro ductie van de mijnen. Eigenaar» en werklieden zuilen samen pogingen doen om de productie zooveel mngelük te verhoogen. Schachtecommfls- naes, diatrictecomonissdes en een natiomue raad zullen opgericht worden, ten eónde een veriwogde productie te verzeldnen. De eigenaars stemmen er in toe, om nieuwle machines te verschaffen in de ko lenmijnen en de leiders der mijnwenker» beloven maatregelen te «zullen nemen te gen het verbetten van het werk. Aan het «einde van het iaar zal de natio- nale loonraad den tioeetand hemen. De thans verleende opolag zal dan verhoogd of verminderd worden, al naar de ver meerdering of vermindering van de pro ductie. Naar verluidt, zoo seint Reuter, was het verechil van opvatting, tusschen de mijn werkers en de rqgeering gisterenmiddag terugjgdbnacht tot (fe vraag, hoe lang (re periode moet dunen, waarin de loonsrver- hooging bü wijze van proef toegestaan moet wonden. Naar het Schotsch van S. R. OROCKiETT. Geauthoriseerde vertaling van L P. WESSELINK-v. ROSSUM. tN«druk verboden. 28) Ais een men een hert in eigendom wfil hebben, aooals hü het doet met een schaap rii een koe, laat hü het dan omgeven met een heining, het merken met krüt, rijn rit- en ingaan regelen. Zoo zü het. Dan ■ri Sharon M’c Oullock rich niet bemoeien Wet iemands hertenkamp, rijn vaarsstal, rijn fazanten- noch zü'n hoenderhof. Miaar «toang de mooie bruine herten aansnel- over ,/ie Muir", over de hellingen «Mm ata patronen en over de beken ttto als de vogelen des hemel», zoolang tel ik, Sharon, Heer van „het Huis Muir”, M xelven houden, in naam van de macht God gegeven heeft aan Adam, den masten mensch, als heer van de wilde herten, die loepen, en de vogels, die viie- 8te, van de visschen, die zwemmen en de riteig, die kruipt op zün buik over de aarde.” ■Ite heeren mogen de anderen hebben, **t mü betreft, tot bun dienstI” mompel de Roy in tichzeiven, maar hardop zesde hü: „Hebt u er al over gedacht, hoe u van het jaar de turf naar Bennanbrack mlt MM»*** Engeland’s toenadering tot Duitschland. Ontstemming in Frankrijk. Persbeschouwingen. Wie moet Frankrijk te Genève vertegenwoordi gen? Het mjjnwerkersconflict nadert zün oplossing. Na Mac Swi- ney’s dood. Vergadering van den Volkenbondsraad. Verklaring van Hymans. Oorlog aan de communisten. Hölz c.s. veroordeeld. ONS OVERZICHT. t Is weteh mis tusschen Eng^aiul en ftwtorü'k. De ttwee bondgenooten doen denken aan een span vurige paarden due ieder hun edgw weg wlülen gaan. Nog gaan ze samen, nog voeden ze den hand dn hen veneenigid houdt, maar aan weers taten woaxlit getrokken en gerukt, aan de teugels, die op den duur zullen moeten treken en elk vrijlaten om de richting in te staan die het goed dunkt. De band, die Engeland en Frahkryk byeenhxxudti ie de ooodzaïkelljkheiil samen te werken zoolang het vredesverdrag van Versailles ndet ge heel is uitgevoerd, maar to>an^pte Enge land een mildere .politiek gdat volgen, wondt de santenwentaing minder inna'g. fkunkrük bflüft hard en oviermurwbaar staan op den eósch, dat Duitschland alle bepalingen moet uitvoer en. het is als een Shylock, die zich het pondóe vfleesch van den lang géhoten vijand, niet wil laten om gaan, Engeland daarentegen begrijpt, dat Duitschland met 'bet .pondje vfleesch ook het bloed, de levenssap, zijn beetiaansmo- geflü'hihedd zou inboeten en dit nu acht de Bi’Stsdhe regieering voor zich zelf nadee- Ug. Haar handelspolitidk. eischt de betrek- fcngen met hetcontinent zoodra mogeflük weer tot den normalen toestand te her talen. Reeds het vorige tear onmiddel- Ijjkua de ratificatie van den vrede, is of ficieel de handel met Duitschland weer tiegestaan en heefl kort daarop, eind De cember, werd ter aanmoediging van dien handel bepaald, dat Duitschland Weer ge rust goederen aan Engedusche onderdanen ten leveren of edgendommen in Engeland kon hebben. Hierop zou in geen geval be slag gelegd warden. Dit geldt natuurlijk alleen de goederen, die na het sluiten van den vrede in Enge land, zouden komen, maar nog bestond de (bepaling in het verdrag van Versailles, dat qp bezittingen die Duitschland reeds te voren in Engelland had, beslag kon wont en gelegd, indien Duitschland opzettelijk in gebreke bleef de vredesvoorwaarden ten uitvoer te brengen. Dtit .ppzetteiük” «s zeer rekbaar en t is moeüiik na te gaan wanneer deze casus zich voordoet- Enge land heeft nu buiten Frankrijk om aan de 'Ruitsche regieering meegedceld,, diat het die bepaling uit het vredesverdrag niet zal toepassen, een zeer belangrijk besluit dat te Berlün vreugde, te Darijs verbittering heeft gewekt. De Ftransché regeering ge voelt zich gepasseerd, in deze ndet te zün geraadpleegd, alsof Engeland ndet te vo ren loon weten dat het met een dergelijk voorstel nul op U request zou krügen. Hoe ’t zü, de Fransche bladen zün heftig ontstemd en ze schromen niet, wederom de „vuile wasch” in ’t publiek te behande len. Of er een zich van Schadenfreude de i landen wrijvende vüand boekükt, daarom bekommert de Ilarysche pens zich niet, aan haar misnoegen geeft ze in scherpe artikels lucht L fit. Brice o.a. merkt in het Jjpu'Enal op: Dit Briitsche gebaar” is weei^egn nieu we uiting van het mercantieflé atandpunj, hetwelk de hervatting van dektoken wil doen gaan vóór de verweeenliitlfflto yan hëi herstel; een uiting weflke des'WbefeeW; nisvoller is, nu zü plaats viflftt op het oogenbiik, dat Frankrük rich Inspant om een verzwaring der eventueele straffen op niet-naleving der verdragsbepalingen te krügen. Lloyd George heeft zich van een’ en ander zoo goed rekenschap gegeven, dat hü Duitschland (kennis heeft gegeven van den maatregel vóór Frankrük, ten einde dit land voor het voldongen feit te stellen. Deze laatste kant van de zaak is niet de mtinst verontrustende en spreekt (boekdeelen over den stand der betrekkin gen tusschen beide landen. De wélingelichte Eveninar Standard deelt mede, dat vele der Fransche perscommen taren aangaande het optreden van Enge land door het prijsgeven van een deel z(f- ner rechten, voortvloeiende uit het ver drag van Versailles, onjuist zün. De Eve ning Standard wdjst er op, dat de Briteche regeering in December bekend heeft ge maakt, dat geld schuldig aan, of eigen dommen verworven door Duitsche onder danen als gevolg van transacties, aange gaan sedert de hervatting van den handel met Duitschland officieel is toegestaan, niet onderhevig zü'n aan inbeslagneming m Engeland. Het laatste regeeringsbesluit, waarover de Fransche critici schrijven, gaat verder en brengt onaantastbaarheid in alle omstandigheden mede, waardoor de ibedredging met economische en financieel e represailles, welker eenige uitwerking het belemmeren van den handelsbetrekkingein was, verdween. Het blad verneemt uit ge zaghebbende bron, dat het prijsgeven van de clausule niet te wüten is aan Duitachen druk. Het is grootendeels het gevolg van tien toenemenden aandrang en van voor stellen van Briteche belanghebbenden en Voorloopdg kan Iloyd George te Londen niet gemist worxlien, de nüinwerioerssta- king houdt litem gevangen in Downing- street. Weliswaar maken de onderhande- lingen met het bestuur van het münwer- iker.werbond flinke vorderingen (zelfs meldde een voorbarige berichtgever al dat het voorstel dat een eind aan het conflict moet maken is aangenomen, doch zóóver is het nog ndet), wat niet wegneemt dat de premier nu voortdurend gereed staat om te confereeren en beide groepen te hxroren. Enkele bepalingen uit de ontworpen overeenkomst hebben we al genoemd. De Daily Telegraph somt ze nog uitvoeriger op. Ze zün in hoofdzaak: Onmiddellijke opslag van twee shilling [per schoft voor volwassenen, van een shil ling voor jongelieden en van een stuiver het is meer om de wielen te smeren van den Britschen handel dan voor iets ander», dat de clausule voor zoover die Engeland eigen rechten betreft, thans i« prijsgege ven. De onzekerheid, waarin Duitscherc verkeeren, is thans Qpgdheweu De Brtt- sche scheepvaart en andere handelsbelan gen hebben van dóe onzekerheid te lijden gehad. De kwestie van de Duitache schul den van voor den oorlog en de Duitsche schadeloosstelling hebben niete met deze zaak te maken. Het blad voegt er aan toe, dat vooruitziende Fransche handelsteden hun regeering in dit optocht gaarne het voorbeeld van Engeland zouden zien vol gen, dat een stap vooruit beteekent naar het herstel van een normalen economiseren toestand in Europa. Met onmogalük dat Lloyd George en Miillerand (of diens afgezant Leygues) dit nieuwe meeningsvenschil in een conferen tie zullen bespreken. Voor Frankrük wordt nu de vraag nog moeilülOar. wie de re- Igeermg zal vertegenwoordigen in de VoT- 'kenbondsvergaderimg te Genève, waarheen de Briteche .premier aich in hoogst des zei fis eigen persoon denkt te begeven. Ook de premiere der andere ententedanden zui den hun regeeeningen representeeren, zoo- dat wanneer men het wenk niet aan Leon Bourgeois overlaat doch Mdllerand of Ley gues naar Genève gaan, de geheeïe Op- pererbe Raad' in Zwiteeriand vereenigd zon zyn. Te Parijs vreest men, dat dan te kwader ure besloten zou worden de Vb<- ikenbondsraad te laten komen in de plaats van den Óppersten Raad, zoadat de eerste ministers der geallieerden niet meer in een gezellig onder-onsje besluiten, die de ge- heele wereld raked, zouden loutaen nemen. Odk de neutralen en wat nog erger 1b, misschien ook wei de ex-viianden, zouden op die maniea' een woordje gaan meespro ken en dót wü het eens zoo democratische Erankryk liever niet. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2J5, per week 17 cent, met Zondagsblad kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 9.40. Abonnementen worden dagelüks aangenomen aan ona Bureau: Markt 91, GOUDA, bjj onae agenten, «len boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) regela f 1.90, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Adverientiën van publieke varnaakelükheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zatardagnummer 20 bü‘lag op den pr(ja. of beter gezegd had rij weinig geslapen. Midden in den nacht had zy lang wakker g^egen waidcer, met onnatuurtyk scher pen, helderen, begrypenden geent, met een bijtoMw helsch intocht. Zij zag het leven van haar vader haxr eigen leven «oo- <wW in het verteden aha in de toekomto. Zü wist even goed als een duidelük bewijs TOOT e» in Budiden, dat «1» hil TOOrttfW. no«U. Mj nu d«d. Donald Gna- adl <ten dood aand^d ad Mn-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1