w rui een studente. EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 3AMRACHT BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, M0ERCAPELLE, NIEUW KR. K a. 1 U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 60» Jaarga 14821 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen UITEN LAND. EUILLETON. Donderdag 5 Januari 1922. kern 4 Jan. (N. T. A. Draadloos.), gezant te Brussel is, vol- it New York benoemd de »wek- i een Rom premier poederen, joren. irtijen op De jlégen is in een jm onmiddel- poli- irijs. Groote letter» en randen ientiön kunnen worden ingezom A dvertéh tiebureaux en onto Ag Bureau zijn ingekomen, teneinde tulaire a par- De Oekraïne en Voigt; ,/lte kapitein hier overleden. (De Berlijnsche correspondent van de Tel. tee- kent hierbij aan De eens beroemde kapitein van Köpenick, de schoenmaker Wilhelm Voigt, is in den ouder dom van 71 jaar te Luxemburg overleden. Men herinnert zich het geval nog, dat vijftien jaar geleden den lachlust der geheele wereld opi te. Op 16 October 1906 stak hij zich in uniform van Pruisisch officier. Aldus aange kleed en met een langen sabel gewapend, hield hij in de stad Köpenick op de markt een voor bijtrekkende militaire macht aan en gaf bevel naar het stadhuis te marcheeren, waarin hij zijn soldaten, die hem blindelings gehoorzaamden, den burgemeester liet gevangen .nemen. Vervol gens plunderde hij de stedelijke kas leeg. Hij werd tot vijf jaar tuchthuisstraf veroordeeld. Het geval veroorzaakte groote hilariteit, maar heeft velen tot nadenken gebracht over het blin de respect voor de Pruisische officiersuniform). Amerikaanech gezant te Brussel. B e r I i j n, Tot Amerikaansche g< gena een bericht uit onderstaatssecretaris Fletcher. tusschen het Japansche leger in Siberië en kt *4 steche officieren, die in verbinding staan mH generaal SemenoL In dat verdrag stemmen Japanners er in tóe, met wapens en geld Semt nof's offensief tegen de republiek van t Ven 1 Oosten te steunen. Het verdrag was door d delegatie van de regeering te Tsjlta gepubll ceerd. In een paragraaf van het verdrag was ge, publiceerd, dat Japansche onderdanen in SibcrM voorkeursrechten zouden hebben wat betreft jacht, visscherij, boschexploitotie en mijncOM cessies. •-* Ds Krim. Kons tan t Jnopel, 4 Jan. (B. T. A.) Mos kou en de Krim hebben een overeenkomst ge sloten, waarbij de Krim volledig zelfbestuur krijgt, behalve ten aanzien van de buitenland- sche politiek, waarin de landstreek zich naar Moskou zal moeten richten. De overeenkomst, die 1 Jan. in werking is getreden, telt 28 arti kelen. Bezuiniging in Duitschland. 1 en, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). Vol richten uit Berlijn is de Daitsche regee- i plan een ernstige poging tot verminde- i de uitgaven te doen door beperking van tal ambtenaren op de ministerieele de- nten. Verscheidene departementen zullen ten, of bij andere ministeries worden in» Thans heeft Duitschland tweemaal zoo- nisters als vóór den oorlog en er zijn tige bedragen verspild door die vermeer- De bezuinigingsmaatregelen zullen bin- worden ingevoerd. Uit bezet Duitschland. ijn, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). De ideerende generaal te Trier gelastte on- 11e tegen vertogen van de stad, stalen, dat op de forten heel (N. T. A. Draadloos.). Te groep Union Popu de politieke L Luche de Foyer. toegetreden Mistral, Lon- B e r 1 ij n, Tot minister tauen is benoemd prof. Oergoellis. JAPAN EN SIBERIE. Londen, 4 Jan. (R.) Te Washington is een 1 van een beweerd verdrag West- i aan schade, aan- v w v v u J afschrift gepubliceerd u gekomen is I" „Het zou mij leed ge- i, ais ik u niet vaarwel had kun- Want nu zullen wij elkander wel en H.j had haar hand niet losgelaten. „Dat geloof ik ook niet. Het ga u wel, juf frouw Bauernfeind. Houd altijd maar goeden moed I" „ik dank u f Dnt zal ik zeker doen f” En als raad of aanbevelingnoodigheeft....” Zacht trok zij haar r hand terug en schudde glimlachend het hoofd. „Hartelijk dank I Maar ik geloof, dat, om te schrijven, de afstand tusschen u en mij te groot ilf Duitschland ligt tusschen ons. Laten tevreden mede zijn, dat wij hier in het TELEBRAMMEH. ONFERENTIE TE WASHINGTON. De duikbootkweatie. s, 4 Jan. (H.-R.). Uit Washington smeld, dat de Fransche afgevaardigden 1 hebban de beperkingen nopens den iet duikbooten aan te nemen. Eveneens zij medegedeeld, dat zij de andere ver- i van Root aanvaarden, waarbij wordt dat elke duikbootoommandant, die deze en overtreedt, zal kunnen worden ge- et de straf, die op zeeroof staat. hington, 4 Jan. (R.). Groot-Brit- ieeft de voorstellen reeds aanvaard en noch de Italiaansche noch de Japan- legatie van haar regeering definitieve ss ontving, wijst alles er op, dat Italië n evenmin ernstige moeilijkheden zullen in, nu het voorstel door Frankrijk is eurd. ge- zij zich, om een cahier vnn een der buitenlan den ders op te rapen, dat zij mede naar haar kamer joo- genomen had. Opeens deed een blik in den spiegel haar schrikken. Hij zag haar aan, zoo- als gisteren bij hun watertochtje, toen zij hoog opgericht in den zonneschijn op de boot stond, en uit volle borst jubelde. Alt-Heidelberg du Feine....” Gisteren had zij slechts een flauw vermoeden van de beteekenis van dien blik ge had, dat spoedig weer verdwenen was heden echter kreeg zij plotseling zekerheid. nE toen zij plotseling drukking cp om. hij v. Zij kreeg ■opzet in ht lijk in haar voo; komen het hoofd ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per loóper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie Tel. Int. 82; Redactie TeL 545. door RUDOLPH STRATZ uit het Duitsch door euw A. E. NUUS-POSTHUMUS. aide even de schouders op. itterd Neen. Ik zou eer zeggen, over- Niemand wilde mij helpen, en toen Hijzelf geholpen I Of liever, mijn vrien- a Wiggers heeft mij iets ten geschenke wat zij anders had weggegooid, na aar taalcursus, waarvan ik nu zal kun- »n. Zij heeft mij in ieder geval terzijde terwijl alle anderen.... waarheen is u reizen, professor, als ik vragen mag? dadelijk naar uw katheder terug of... hudde het hoofd. ien toon moet u niet spreken, juffrouw and IIk kom tot u als vijend I” zeide Ema met bevende stem. „Dat leb ik de laatste dagen herhaaldelijk n. Neem mij niet kwalijk dat ik daai' meer op vertrouw. Het was waarschijn- i eigen schuld, ik was te indringerig, lij voortaan op mijn eigen kracht ver zeker nooit weer bij iemand in huis met aanbevelingsbrievenzooals en ik af. Hij zag haar teer gezichtje ge- zeker zooveel arbeid, eerbewijzen en moeilijk» het'^ndnt u de arme studente uit Hek delberg spoedig vergeten zult hebben „Dat geloof ik niet I” antwoordde hij bedaart^ Nog eenmaal drukte hij haar de hntyl, e» ging heen. Nu was het afgeloopen. Om hom ware» nacht en ledige straten en sterrengeflikker* Voorbij 1 Voorbij l Bij de gedachte aan het lo^, dut het arme meisje wachtte, zonder dat hij er iets aan kon doen, gevoelde hij slechts mede* lijden, dat het laatste overblijfsel van begeert® doodde. Als het noodig was, zou hij haar heh pen zooals een vriend helpt, onbekenden uit de verte. Er zou wel een middel te vinden zijn, om op de hoogte te blijven van haar vem deren levensloop. Het leven mocht haar niet blindelings en noodeloos knakken; zij moest bloeien en zich verheugen in den zonneschijn* Daarvoor zou hij zorgen I En nu had Ema, die zoo verlangd had naag een vriend en dien nergens had kunnen vinden* toch zonder het te weten of te vermoeden, eert waren vriend voor het geheele leven de» man, die daar heenging, en die in zijn eigene eudige heifststemming, tusschen glimlach e» weemoeu, tot zich zelf zeide „Nu l eb je medelijden met de vrouw I N< ben je werkelijk oud!'’ Haastig moest hij nu gaan afscheid nemen* Voor de kamer van zijn zoon in het zieken-»- huis vond hij een aantal corpsstudenten het ondeihandelen met den assistentart», dl» hen niet wilde binnenlaten. De „gekneusd® arm", zooals de verwonding genoemd werdj eischte, dat de patiënt rust zou houden. (Wordt venrolgdH Rusland en Zweden. I M o s k o u, 4 J a n. (N. T. A. Draadloos). Kor- gentsjef, gedelegeerde der sovjets te Stockholm, heeft verklaard Onze ondei handelingen met de Zweodsche re- gearing zijn in vollen gnng. Het nieuwe mi- nisterie-Bi anting heeft den wensch te kennen gegeven besprekingen te beginnen en een com missie te benoemen. De bevolking van Zweden wcnscht nnuwe betrekkingen te onderhouden met Rusland. Een bewijs daarvan is de krach» i tige hulp aan de hongerlijdenden. Met Dene- marken zijn de onderhandclingen bijna geèin- digd. In Noorwegen treedt het verdrag in wer- ,n king en de kringen, die er vijandig tegenover stonden, merken er geducht den invloed van. Uit Rusland. Moskou, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). De sovjet te Moskou heft van de handelsinstellin- gen en de publieke vermakelijkheden opcenten op de belastingen ten voordeele van de nood lijdende bevolking. De marine-commissie, inge steld voor de vermindering der administratie deelt mee, dat in zes commissariaten slechts 40 pct. van het personeel, dat in October in dienst was, gehandhaafd zal blijven. Moskou, 4 Jan. (W. B. Draadloos). Het negende Al-Russische radencongres heeft het volgende besluit aangenomenHet Al-Russi sche radencongres zal elk jaar woflien bijeen groepen, terwijl de hoofdbestuurscommissie u>iemaal per jaar vergadert. Do congressen der republieken en der volledige gebieden' van de provinciën, districten en landschappen vergade ren eenmaal ’s jaars. Op 31 Dec. had een vergadering plaats van den oppersten economischen raad aan de goe derenbeurs, waarin een beurscomité werd ge kozen, dat uit 14 leden bestaat. Onder die leden is een vertegenwoordiger van den óppersten economischen raad. Haar gelaat werd nog ernstiger, ^erwijl zij met hem praatte over de indenting van haar tijd, haar inkomsten en uitgaven, den aankoop van boeken en de wijze, waarop zij haar vacantie dacht te gebruiken. Zij waren immers lotgenoo- ten. In de laatste acht-en-veertig uren hadden zij beiden, ieder op zich zelf, veel geledendoch zij hadden de overwinning behaald. En toen zij elkander de hand reikten om af scheid te nemen de man op leeftijd, wien het lot het laatste geluk, dnt hij zich droomde, ontzegd had, en het jonge meisje, wier eerste geluk door het leven verstoord werd za^n zij elkander nog eenmaal kalm in de oogen, zonde» angst, zonder schuld of berouw, met een droefgeestige» glimlach als een paar goede oude bekenden, die voor altijd scheiden gaan. Het leven heeft hen saamgcbracht, het leven rukt hen van elkander het leven speelt met hen en met allen. „Ik dank u, professor, dat zeide Erna eenvoudig, daan hebben, als ik u nen zeggen. niet wederzien E CONFERENTIE TE CANNES. I s4 J a n. (B. T/A.). De Fransche de afgevaardigden, de delegaties van Japan en Italië, burggraaf Isjïi, Hayasji, ansche gezanten te Parijs en Londen, de minister voor de bevrijde Italiaan- bieden, Salvago Reggi. de Italiaansche rdjgde in de commissie van herstel, zijn nmiddag te kwart voor «es naar Cannes :en. n e s, 4 J a n. (B. T. A.). Lord Curzon, de he minister van buiten! andsche zaken en tansche delegatie ter conferentie van den en Raad, zijn heden alhier aangekomen. e, 4 J a n.' (B. T. A.). De Grieksche mi- resident Goenaris is heden in gezelschap tazis naar Cannes vertrokken. De Duitoch» rijksprewdent. Mn, 4 Jan. (W. B) Over de kwestie nezing van een nieuwen rijkspresident it de D. Allg, Ztg., dat de Rijksdaggroe- t Vp zins zijn op een beslissing aan te voordat het wetsontwerp op het volks- ium if afgedaan. Omtrent een geschikte luur is men het tot nog toe niet eens worden, zoodat voorshands de verkie- n een nieuwen president weinig waar-, k is. Loonsverlaging bij de Deensche scheepvaart. Kopenhagen, 4 Jan. (N. T. A. Draad loos). Gisteren is een nieuwe loonovereenkomst geteekend tusschen de Deensche reedersvereeni- ging en de vereenigingen van stuurlieden, ma trozen en stokers. De nieuwe regelingen gelden voor 1922; voor «te stuurlieden is het loon met ongeveer 40 verlaagd. Voor de bootslieden zijn de maandelijksiche loonen verlaagd van 345 tot 200 kronen, voor de matrozen van 316 tot 180 en voor de lichtmatrozen van 200 tot 00. Ook voor de stokers is het loon aanmerkelijk verlaagd. Voor de mnchjnisten is nog geen rege ling getroffen. Ingevolge de overeenkomsten «net de matrozen en stokers laten de renders hun aanspraken op onderscheidenlijk 400.000 en 300.000 kronen als compensatie voor de sta kingen van 1920 varen. DE KWESTIE VAN HET NABIJE OOSTEN. Londen, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). De Times geeft haar voldoening te kennen, wijl de geallieerden weldra in gezamenlijk overleg de Kor( kwestie van het Nabije Oosten zullen bespre- <|rje ken. Het blad is van oofdeel, dat het Grieksche leger klaarblijkelijk in sfaat is nog eenigen tijd zijn defensieve houding te handhaven, maar da't Griekenlands kracht op’ den duur zal worden ondermijnd, indien zijn operaties in Klein-Azië nog langen tijd van defensieVen aard blijven. Ook wijst het blad met'voldoening op het feit, dat Griekenland dit steeds meer begint in te zien en het is voorts vaitoordeel, dat de Griek sche regeering wellicht'bereid zou zijn bemid deling aan te nemen. DtfTwmdfng der KemaHs- ten is echter volgens de Times uitdagender dan ooit. Het blad hoopt ten slottê, dat Engeland en Frankrijk op de a.s. conferentie zich zullen be wust zijn van het gevaar, dat gek voortduren der onrust in Anntolië lijk een krachtige en gemeenschappelijke tiek te dien aanzien zullen gaan voeren. aanblijven, die Teen algemcene verkiezjhg in Groot-Britanniö A-u* .onor noodig zal zijn na de ratificatie van hot iersche verdrag. Hun argumenten zijn hierop gebaseerd, dat het tegenwoordige parlement niet bevoegd is zülk een ingrijpende verandering in de grondwet te maken, zonder een beroep te doen op het kiezerscorps. Naar men verneemt, is dit ook de opvatting van den Lord-Chancellor. dien blik i verdwenen was he< zij plotseling zekerheid. nE ig zekerheid. En toen zij deze uit- op zijn gelaat las, begreep zij, waar bij vertrok f een hoogroode kleur en bleef met iet cahier bladeren, zoolang móge- gebukte houding, om het te doen alsof haar daardoor het bloed naar was gestegen. Het geheim tusschen hen beiden bleef onuitgesproken en zou nimmer uitgesproken worden. Doch nu wist zij ook, dat zij de vriendschap in het leven nooit anders zou vinden dan in de liefde van den man, en anders voo altijd eenzaam moest blijven, en de liefde bad zij overwonnen en in haar hart opgesloten. Dat was wel het bitterste van de armoede. Zoo gingen haar gedacbtch, terwijl zij geheel iets anders sprnk, -Eigenlijk was er niets ge beurd, en kalm, zooals het bij een beleefdheid,- visite past, ging het gesprek voort, en dreigde van tijd tot tijd te zullen blijven stokken. Zij spraken over Ema’s toekomst. Wel zou zij er kunnen komen en haar studie voo'tzetfcn van de opbrengst van den taalcursus, doch veel zou zij zich moeterf ontzeggen, dat vreug- is I Half Duitschland ligt tusschen de en glans aan het leven schenkt. I wij er _2_. Toen hij dit opmerkte haalde zij slechts Necknr-dal samen een paar lentedagen hebben is een even de schouders op, om zwijgend te kennen doorgebracht. Als u na uw langdurige ziekte bukte I te geven„Ik verlang en zoek nu niets anders!'’1 aan uw universiteit terugkeert, wachten u daar De Italiaansche premier naar Parijs. e, 3 Jan. (B. T. A.). De Italiaansche Bonomi is naar Parijs vertrokken. De Banen Italiana. Rom e, 4 J an. (B. T. A.). De rechtbank heeft den raad van administratie der Banca Italiana Sconto ontbonden en vier speciale commissaris sen benoemd. Tevens gelastte de rechtbank de inbeslagneming van alle meubelen en gc die aan de leden van dien raad toebehoc OOSTENRIJK EN HONGARUE. Wee nen, 4 Jan. (B. T. A.). Volgens de bladen zal Hongarije een eisch indienen tot het betaJen van 57 milliaid Oosten rijksche kronen als schadeloosstelling voor de Hongaarsche staatseigendommen, die aan den Oostenrijk- schen staat komen door den afstand van Hongarije. Oostenrijk zal daarentegen Hongarije een lijst aanbic-den van de sc door de Hongaarsche benden in Oostenrijk gericht. Uit Litauen. 4 Jan. (N. T. A. Draadloos.), van buitenlandsche zaken in Li- wrascHE aniuv ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorande tot den bazorKirrinR)l 1—5 regel» 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regel» 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in Ifct Zatordagnununer 20 bijslag op den pry,. Liefdadighoids-advertentiën do helft van den prfj* INGEZONDEN MEDEDbJJLlNGEN» 1—4 regel» ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.60. de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bU contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letter» en randen worden berekend naar plaataruimla. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhan» dolaren, Advertóhtieburaaux en onze Agenten en moeten daag» vóór de plaataing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te z\jn.- de Kemalisten. Kons tan t inope 1, 3 Jan. (B. T. A.) De besprekingen, die te Angora zijn begonnen tus schen generaal Frontz, het hoofd vnn de Oekrai- nische delegatie en de Kemalistische leiders no pens bet sluiten van een verdrag van vriend schap tusschen de twee regeeringen, hebben tot overeenstemming geleid. Het verdrag zou alle Turksche verzoeken inwilligen. De beide partijen verbinden zich elkaar bij te stnnn zoowel op economisch, commercieel als militair gebied. De Nnt. Verg, znl het verdrag moeten bespreken en bekrachtigen. POLITIEKE BERICHTEN. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Ingevolge het ultimatum en de ontwapening»* nota van Mei 1921 heeft de „Reichstreuhandgo* sellschaft” tot 15 Nov. de volgende voorraden wapens, munitie en oorlogstuig ter vernietiging in ontvangst genomen546 kanonnen, 546 kas nonloopen, 978 affuiten, 2.465.143 stuks ars tillerie-munitie en niijnen, 2.022.197 lontM voor artillerie-munitie, 3.950.661 K.G. kruit e.a« ontploffingsmiddolen, 1577 bomwerpers, 9903 machinegeweren, 415.512 geweren, karabijn»» en tankgeweren, 27.242 reyolvers en pistolen, 246.482 blanke wapens, 2.419.356 granaten e» handgranaten, 2.849.200 lonten voor handgrai naten, 62.723.477 patronen voor handwapen» t 420,842 kardoezen, 839.963 springpatronen 18.283 wagens, 1337 veldkeukens en verdei groote hoeveelheden ander oorlogsmaterioal, al» onderdeden van schietwapens, optische instnM menten, telefoonmnterlaal, materiaal voor hel bouwen van bruggen en pontons, gasmasker» werktuigen, veldspoorwegmateriaal, keukenges rei, stalmateriaal, onderdeden van wagens, 12C veldbakkerijen, 214 auto's, 35 aanhangwagen» voor auto’s, 289 rijwielen, 14.789 zadel^ 500.000 knalpatronen. DE ONTHULLINGEN VAN WILSON. De New-York Times heeft het eerste stuk g« publiceerd van de lang verbeide en door vele» zoo gevreesde onthullingen van ex> iresidenl Wilson over de vredesconferentie te Parijs e» den vrede van Versailles. Ditmaal zijn er, volgens de N. R. Ct., nog geen onthullingen van eënige beteekenis. Wel wordt in het stuk aangekondigd, dat in de eerstx volgende zes hoofdstukken zal worden verhaal^ hoe de vertegenwordiger der vijf geallieerd» mogendheden in 1019 in het geheim over onH wapening hadden beraadslaagd, zooals daarove» thans te Washington openlijk wordt gediscussk eerd. De posities der verschillende regecringetf waren, sedert 1910, weinig of niet gewijzigd. In een brief van 18 Dec. 1920 verwerpt Wik son een voorstel, dat hijzlef eei^geschiedenis va» de vredesconfercntiee zou schrijven. Hij gal echter te verstaan, dat Ray Stannard Baker een boek zou kunnen schrijven, dat een uitstekend» kern zou vormen, waaruit dan later zoo’n g(H schiedenis van de conferentie zou kumiefl groeien. Dadelijk nadat Wilson het Witte Huis ha<1 verlaten, verklaarde hij, er toe bereid te zijn, in* ziige te geven van de z.g. „notulen” van den Rand van Vier. Baker, die thans de artikelen in de New-York Times schrijft, verklaart ckrt de dcxumenten van Wilson verpakt waren in twee koffers en dri« stalen doozen, die na Wilson’s terugkeer uit Parijs onaangeroerd waren gebleven. De daarin schoonheid en de poëzie van het leven ankelijk van de beteekenis, die wij aan de volle straatverlichting zal totnogtoe uit spaarzaamheid beperkt was, maar toereikend was. Overzee-corfgres te Hamburg. Berlijn, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos.). In Hamburg wordt in Augustus van dit jaar een overzee-congnes geopend, tegelijk met een al gemeen economisch congres, ten doel hebbend het herstel van Europa. In het presidium heb ben zitting de heerenCuno, Hapogdirecteur, bankier Warburg en de vroegere minister van buitenlandsche zaken, dr. Simons. De weduwe van graaf Zeppelin, f Berlijn, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos.). De weduwe van graaf Zeppelin is te Stuttgart op 75-jarigen leeftijd overleden. DE JAPITEIN VAN KöPENICK. f Luxemburg, 4 Jan. (B. T. A.). Wilhelm Voigt; „de kapitein van Köpenick” is heden al- Pacifisme. B e r 1 ij n, 4 Jan. Parijs is een nieuwe pacifistische sticht onder den naam van pour la Paix", staande buiten de tijen ert waarvan voorzitter is Luui Als leden zijn o.a. guet en Barbusse. Vilgrain in hechtenis genomen. Nancy, 4 Jan. (B. T. A.). De oud-onder- staatssecretaris van voedselvoorziening, Er nest Vilgrain, is in hechtenis genomen op be vel van den kapitein-rapporteur bij den krijgs raad. P a r ij s, 4 Jan. (B. T. A.). De Liberté meldt, dat tegen Vilgrain een bevel tot inhechtenis neming is uitgevaardigd, daar hij ervan be schuldigd wordt zich in Aug. 1914 door vrij willige verminking ongeschikt gemaakt te heb ben voor den dienst. DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND. 1. die alles Londen, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos), den nacht Rechtsgeleerden zijn de meening toegedaan, dat kleurd door den lichten blos van toorn en krenktheid. Zóó had zij twee dagen gelee tegenover hem gezeten onder de bloeiende hoo rnen ii\ den tuin, terwijl hij den brief van land raad Mayfarth Jas. Haar gelaat was nu echter anders, niet ouder, maar ernstiger. De vroo- lijke, kinderlijke, zorgelooze meisjesuitdrukk’ng was verdwenen, Zij was gerijpt, de bekoorlijk heid van haar trekken was geadeld door de smart, en in haar ernst waszij heden waarlijk schoon. „Zie eens hernam zij op droevigen toon „u heeft gezegd, dat u mijn vriend wilde zijn. Daar wa sik trotsch op. Maar toen ik den volgenden dag de proef daarvan nemen wilde, vond ik de deur gesloten. Dat heeft mij ge krenkt, en uw vluchtige regels naderhand nog veel meer. Het kwam mij voor, dat ik dat niet verdiend had I Dit is de geheele geschiedenis I” „Ik kon niet vermoeden, wat u naar mij toe- 1 dreef f En bovendienmijn zoon had ge duelleerd I Hij ligt gewond in het ziekenhuis I” Erna sprong op. „O God f En waarom „Och laat datm aar rusten I En mocht u het ooit vernemen het is voorbij I En zijn wond is volstrekt niet gevaarlijk 1" „Maar wilt u nu weg?" „Hij wordt immers uitmuntend verpleegd goede geneesheeren, moeder; zusters, twee do zijn corpsbroeders wat moet ik daar nog bij doen?” Ongeloovlg zag zij hem aan. „Toch begrijp ik het niet recht. Vanavond vertrekt u „Zoo aanstonds „Is de zaak dan werkelijk zoo dringend Hij knikte zwijgend. Daarop kon zij niets antwoorden. Er was een benauwende stilte. In haar verlegenheid 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1