I ngeving iën, die omlig* VOND [TE. Het Verloren Tehuis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT. MOERCAPELLE, NTEUWER- KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, Donderdag 16 Februari 1622. 60. Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON.' ^BUITENLAND. oppER-sn Ezie. lo. 14857 Davidoff. r ÏSTÏ Tot deze krii die op ith Bokor. ais Schnitzler. 1 vóór <ta plaatsing te zijn. de be< .ydn. .olen. umann. liano en violoncefl», I Pari Justitie voor ressant programma aar joyeuse rentrée ide de jonge Hon- warm applaus. Eer- vijze waarop zij aan gaf; de eerste maai rig jaar, voelden we haar technisch kun- en wel sterk over naar thans deed zjj dat deze beide ge heel in balans geko- an hooge orde bood Cel-sonate, met het alijke Adagio Canta. doorvoeld en onge sprak het genie van pianist slechts ata arden, iets wat toch ing van wedergave» i, hoewel we *t vaak n! Dit geniale opus olkt, zóó schitterend ft wel gewekt moert oncert werd ons ook e verklankt, met na- met dat zware soio- de dubbele grenen, che vaardigheid ver- .ngrijke Adagio. st ademde de Suite van structuur, welk e vertolking wel in bing ons niet boeide. Iprezen „Abendlied" ispeeld, een zeer wel- itin met dien geesti- Am Springbronnen, nd stukje vol techni- tevidoff. is voortreffelijk als nste détails réageert n de Celliste en hjj n in de dankbaarheid phield hieraan geest, m een toegift konden ntkomen. verd Mevr. Bokor een xxffreerd. de drie door Dr. de ■rten al weer tot het is ons op deze drie ingenomenheid lazen programma, dat het wederom een Serie J worden ingesteld, én gedaan uit onder- ifer, Het Rosé kwar- Harold Bauer (de Birgit Engell (de Emmi Leisner (alt), [ues Thibaud en vre- ij houden ons aan- tt den voor den religies schermen, om de lat ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal ƒ2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Jfraneo per post per kwartaal 3.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA# b(j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur.; Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 546. Uit het Engelsch door J. P. WESSBLINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. De hoop is voor de menschenziel wat het pker fo voor het schip: een sterke en onwankel- 2*re Weun te midden van de stormen der be- De Zweedsche handelsvloot Stockholm. 15 Pebr. (N. T. A. D.aaA loos). Blijkens offic’ ele rapporten waren in <14 afgeloopen maand 544 schepen, d. i. 30 drt Zweedsche handelsvloot, opgelegd. regeering vóór de er wel van is voort de Zuid* te kennen bevoegdheden, ant< Chambcrlniq bevestigend. Hiï voegd< - J-. j- 1-xaken he voom wettige gezag K te bieden. 601IkSCI! E «OURANT. t, ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot dea bezorgkring): - “'1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.26, Van buiten Gouda en den bezorgkring: i» regels 1.55. elke regel meer f 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 i 1 xM bilslag op den prtfs. Llefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regel» ƒ2.06, elk» regel mear ƒ0.50. Op I de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gercduceer» den prjjs. Gr note letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daag» aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd t SSIM-eba si Het Duitsch-Zwitsersch arbitrage verdrag. B e r 1 ij nI 5 Pebr. (N. T. A. Draadloos). In een telegram van de Duitsche liga voor den Volkenbond wordt erop gewezen dat de Duit sche regeering blijk heeft gegeven van haar be reidwilligheid tot medewerking van het herstel der internationale rechtsorde door het sluiten van het Duitsch-Zwitsersche verdrag. DE KWESTIE-SMEETS. Keulen, 15 Pebr. (W. B.) Het Landesge- richt heeft heden uitspraak gedaan in het pro ces tegen Smeets, die tot drie weken gevange nisstraf wérd veroordeeld. De verdediger heeft revisie aangevraagd. B e r I ij n, 15 F e b r. (N. T. A. Draadloos). Op 14 Febr. is de eerste volledige zitting te Genève tusschen de Duitsche en Poolsche afge- een kopje drinken." „Ik heb met het mijne opzettelijk gewacht. Ik had Je zooveel te vertellen. Ik heb een verte genwoordiger van de Waters’ Company Zater dagavond gesproken, met hem gegeten, heusch, bij de Fieldings in Bryanstone Square en hij is geneigd een geheele uitgave van mijn boeken in Amerika te bekostigen. Hij denkt dat ze daar, en vooral de gedichten, veel opgang zullen ma ken." Heriot’s gelaat klaarde even op. „Dat is goed nieuws. En hoe heeft Fielding zich verontschuldigd, dat hij je werken zoo schandelijk slecht heeft uitgegeven Juffrouw Marsden lachte, en terwijl zij ach terover leunde in haar stoei, liet haar Japon een zacht geruisch hooren en haar klein voetje kwam te voorschijn en bleef op het ouderwetsche vuurscherm ritsten, dat haar moeder bewerkt had met rozen en vergeet-mij-nietjes, toen Ber- lijnsch wollen borduurwerk een groot deel van de bezigheid eener dame in beslag nam. „Je kent Fielding hij glimlacht en glim lacht en wrijft zijn dikke handen. Hij is een goe de oude sukkel en ik ben erg dol op hem, of schoon hij mijn werk zoo afzichtelijk heeft uit gegeven. Maar de Amerikaan zijn naam is Lincock, een engel achtig man, met een paar slimme oogen en den ergs ten Amerikaanschen tongval, dien je ooit gehoord hebt’! zegt, dat het goed sou zijn, al» ik naar Amerika zou gaan. Hij heeft mij voorgesteld, hem en zijn vrouw een bezoek in Boston te brengen eigen lijk met hen de volgende maand terug te gaan.” „Een uitstekend denkbeeld I” zeide Heriot DB EGYPTISCHE KWESTIE. Londen, 15 F e b r. (N. T. A. Dt aadloos% Lord Allenby heeft heden een onderhoud gehad met den eersten minister, Chamberlain en Lord Curzon. Er had vervolgens een ministerraad plaats en hoewel Allenby hieraan niet deelnam^ verluidt, dat zijn inzichten omtrent de regeling der Egyptische aangelegenheden het onderwerj! der beraadslaging uitmaakten. Prof. dr. Pincher, f Kopenhagen, 15 Febr. (W. B.). Da Deensche Röntgen»pecialist, prof. dr. Fischer, ie heden 54 jaar oud overleden. DB UITSLUITING IN DENEMARKEN. Kopenhagen, 15 Febr. (W. B.) De middels afgekondigde uitsluiting omW»t ofcga» veer tweehonderd duizend arbeiders. De regeer rings bemiddelaars trachten de partijen elkaar te brengen. Zweedsche nrbeidMvraagstukker» Stockholm, 15 Febr. (N. T. A. Draad loos). Tusschcn de arbeider» en werkgever» ill de Zweedsche glasindustrie is een vergelijk tol stand gekomen. De loonen der arbeider» zullen met 40 6 45 worden verlaagd. Stockholm, 15 Febr, (N. T. A. Draad» loos). De door de regeerings-arbitraqe-conunhM sie gevoerde ondorhandelingen in do machin»» industrie zijn thans afgebroken, daar de partijen te ver van elkander staan. Ongeveer 5700 ar* beiders zijn bij het conflict betrokken. Rusland en Zweden. Stockholm, 15 Febr. (N. T. A.) Zweedsche machinefabrieken hebben van Sovjet-regeering bestellingen gekregen ten drago van onger/eer vier mil Hoen kronen en voor* namelijk bestaande uit turbines voor de Riumta sdhe krachtinstallaties. oogen en de gave der góden weigert, al» men het die voorzet. Het was natuurlijk een overdreven opvatting en niemand dan Elsa zelf wist beter, dat haar „waar” zooals zij het noemde, zeer middelma tig was en dat haar verbeeldingskracht, die de moeite waard was, om ontwikkeld te worden, lag binnen het rijk der gedichten. Zij had een aardige zinswending, voor het lied of een tref fend gezegde en haar gedichten waren steeds welkom in do betere avondbladen, waarin zij dikwijls verschenen en opgemerkt werden door een kleinen kring van bewonderaars. Maar zij was geen groot schrijfster en zou het ook nooit zijn. Zij wist dit zeer goed en twistte er niet over met het lot. Zij verdiende genoeg, om zich eenvoudige gemakken te kunnen ver- oorlooven. Daar zij een wees was, haar broers en zusters waren allen getrouwd had zij slechts voor zichzelf te zorgen en leefde een gezond, gelukkig, evenwichtig leven, gevuld met aangename bezigheid, geheel volgens haar smaak en verrijkt door goede kameraadschap. In den ongewoon prettigen kring harer vrien den, stond Heriot zonder twijfel vooraan, maar vandaag voelde zij iets beklemmends in hun gesprek, dat wees, op onaangename d'Agen. Zij had geen vermoeden, wat voor moeilijkheden er waren, en dacht, dat die uit zijn tehuis voor kwamen. Zij had Jeanie nooit gezien, ofschoon zij me vrouw Bain over haar had hooren spreken. Me vrouw Bain had gezegd, dat zij een aangename persoon was, die men zeer goed voorstellen kon in zijn kring, als men haar wat nader ken de, maar dat zij duidelijk getoond had, dat zij geen vriendschap zocht, zeggende, dat zij geen tijd had, en na herhaalde vergeefsche pogingen, had mevrouw Bain opgehouden, haar te bezoe- bliek vuil, waar verkieat, mei overleg en open ken. Maar, di. buimngewoon «owlharüg. .rouw ficieren, terwijl eveneens van Ulster bericht vaa aanvaarding is ingekomen. Op een vraag in hef parlement of de Britsche regeering, met het oog op den toestand in Ierland, van plan te gaan met de overdracht van de aan tersche toe woorddo C' er aan toe, dat de jammerlijke »taat het dringend noodig deed zijn de lei loopige regeering het volledige geven om de onrust het hoofd Londen, 15 Febr. (R). De verbetering in den toestand te Belfast is te danken aan da aanwezi(#heid van militairen in de straten. HM totale aantal doöden gedurende deze werk bes draagt *27, hrt aantal gewonden 100. Bij d4 opening van het assisenhof te Belfast Jweft <1* Lord Chief Justice Henry heden verklaard, dat personen, die zich aan roof met geweldpleging schuldig hebben gemaakt, behalve met dwang* arbeid met karwatw. gen zullen worden ■trafc. Londen, 15 Febr. (R.) De ontruiming vaR Ierland door de Britsche troepen is hervat. T< Belfast wiks het heden rustig. Maar, toen Heriot zijn, oogen geopend had r moedig de geheele inrichting van zijn leven terugge<teii«d te beken- r® dit alles hem te dierbaar en te onmis- Par Was Jeworden en dat het daarom uit zijn C/** v®r<;*ijnen moest Want geen man kan F» tehuizen hebben voor zijn geest of zijn CL k” vT1 6011 of het ander 'daardoor geen «rokkenen. r®ronder»tel dat je vanmorgen terugge- C r zij roort* ieta ^de zich e diepte van haar kalme, grijze oogen, een bachH»°?rUSt’sch’jn rnn TTeee' dien zjj te verbergen. 1 ►CS” *mtwoordde NJ dof. Jk ben gisteren heen. Zondagavond, geloof flt «®«n was Bank Holiday, niet Het komt er °P aan. a** I”b- -Gelo»t i* i »ilat kan H*0” *“t helpen.” Elsa Marsden sloeg haar oogen neer en zij l^aar als U antwoordde hij. scheen het patroon van de wollen roosjes te be- rt net hebt wil ik AahrarHjk graag «tudeeren. of zti s« voor den eersten keer zag. met haar breede opvatting, had nooit iemand veroorloofd, in hanr tegenwoordigheid ook maan de minste aanmerking te maken op de vrourt van Heriot. Niemand dan Jeanie zelf zou er meer ver* wonderd over geweest zijn, als zij geweten had, hoe warm zij verdedigd werd, den enkelen Jteen dat Heriot het onderwerp van het gesprek uit* mankte in het atelier van Peter Bnin. Elsa was nooit bizonder nieuwsgierig naai! mevrouw Heriot geweest. Zij had reeds lang door hem geweten, hoewel hij er nooit ronduit op zinspeelde, dat zijn huwelijk op de een ol andere manier een mislukking was. 1 Zij behoorde echter gelukkig niet tot die-g* vaarlijke soort vrije vrouwen, die een groot dedl van hanr leven zoek brengen, door te trachten^ 1 echtgenooten te lakken, die zich voordoen, ol I zij verkeerd begrepen worden en die in haar, 1 strikken te vangen. Zij was veel te ver»tandig| 1 en veel te goed van nature voor nrlk een dwang tijdverdrijf. Zij mocht Heriot wel, «telde vriendschap op prijs, maar zij wa» nooit ver» der gegaan. Zij had er geen vermoeden vanj, welk een groote plaats hij in haar leven innam, ook niet, wat het voor haar zou beteekenen, hij er tiit wegging. „Wil je niet wat eten V vroeg zij, met een oprechte bezorgdheid. ^Je ziet er niet uit, of heelemaal in orde bent. I» er lots niet gMd ia Northampton Street?" „Niets. Zij zijn allen weg, goH «pelen g*> lukkig en zoolang als het duurt, b daar r«W 1 volmaakte nnrt." len deze verschillende sufe-commissies bij de •jtej.jerte commissie hun idieneiL 1 r/ (fl. T. A. Draadloos), raag heeft, wegens de on lat um, de benoeming Qtie nog uitgesteld en voorstellen, daat het meenen, dat de oplossing van t vraagstuk om Indiö een staatsvorm te verleenen beter m e t dan tegen Engeland kan worden gevonden, i Tot deze kringen, die al herhnaldelijk dé gedach te hebben uitgesproken „Wie zal Indië behoe- vLn burgeroorlog der rassen en der en „Wie zal het tegen Japan be- wanneer Gandhi's plan gelukken zou om de laatste Engelsche soldaten en de laat ste ambtenaren van de Indian Civil Service te nopen het land te verlaten richtte zich de ideeëngang der verklaring van den vice-koning, die tenslotte de voorwaarden aangeeft, ondel welke hij bereid zbu zijn over de politieke eischen der nationalisten te onderhandelen Gandhi biedt een korten wapenstilstand aan, ge durende welke slechts de boycot van den staat zal worden opgeschortGandhi eischt verde: vrijlating van alle politieke gevangenen voor het bijeenkomen van een Engelsch-Indische con- ferentie‘de vice-koning heeft tegenover deze voorwaarden slechts één voorwaarde te stellen afzien van elk ontwettig agitatiemiddel in de nationalistische beweging. Naar de Voss. Ztg. opmerkt, blijkt uit de berichten over de Indische toestanden, waarover valt te beschikken, niet, welken invloed de ver klaring van Reading heeft gehad. Het blad be sluit „Volgens de ^structuur der Indische nationa listische beweging is ’t nochtans zeer waar schijnlijk, dat de vice-koning met zijn uiteenzet tingen de positie van die leiders der nationalis ten heeft versterkt, die steeds de opvatting heb ben gehuldigd, dat' de overdracht der Engelsche neerschappij in Indië op een zelfbestuur-appa- raat, waaraan de Indische intellectueelen als leiders deelnemen, ook op constitutioneel en weg kan worden bereikt. De Éngelsche concessies in Ierland en Egypte staan de gematigde leiders er borg voor, dat de vertegenwoordiger van den Engelschen kroon niet alleen blijk geeft van zijn eigen goeden wil, maar ook aanduidingen geeft voor een politiek, die Engeland besloten is in concurrentie met den invloed der bolsjewis ten en de Jong-Turken op de Mohamme danen onder Engelsche heerschappij toe te passen om de vrijheidsbeweging der Ooetersche volkeren in banen te lelden, die niet tot ont binding, maar tot een ontspanning in zijn Azia tische gebieden, waar het heerschappij voert, zal leiden." TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 15 Febr. (R.) Reuter verneemt, dat in officieele kringen tot heden toe geen officieele voorstellen uit Rome zijn gekomen betreffende eenig uitstel van de conferentie te Genua. Er zijn daarentegen verschillende aan wijzingen, dat een uitstel niet noodzakelijk is. P a r ij 15 Febr. (Havas.). De Fransche interministerieele commissie, belast met he< voorloopig onderzoek van de technisch» kwes ties van het programma der conferentie van Genua, heeft heden haar eerste bijeenkomst gehouden. In deze zitting werd de te volgen werkwijze geregeld. Vervolgens werden de te bestudeeren vraagstukken over een drietal sub commissies verdeeld, die onderscheidenlijk de flnancieele, economische en transportkwestjes zullen behandelen. Bovendien zal een bijzondere interministerieele commissie het Russische vraagstuk bestudeeren. Binnen acht dagen zul-' algemeene interministerit rapporten moeten incl B e r 1 ij n1 5- F e b r. D» Zwitsersche Bondsrc_ zekerheid van den begk van een Zwitsersche delé ook het formuleeren vai, r programma van de conferentie nog niet voldoen de vaststaat Naar de Temps uit Londen ver neemt, zouden de Ver. St. aan de Bngelsciie re geering hebben medegedeeld niet in staat te zijn tegen 8 Maart vertegenwoordigers te Genua te doen zenden. DE POLITIEKE'^TOESTAND IN DUITSCHLAND. Motie van vertrouwen aangenomen. Berlijn, 15 Febr.--(W. B.). In de voort zetting op heden van' de discussies in den rijksdag over de fegeeringsverkloring omtrent de spoorwegstaking verklaarde de afgevaardig de Crispien in naam van de onafhankelijke so- ciaal-democratische partijvoor de motie van vertrouwen, die alleen betrekking heeft op de spoorwegstaking, kan de -onafhankelijke sociaal democratische partij niet stemmen, ofschoon zij het niet noodzakelijk acht het ministerie ten val te brengen. Hierop verklaarde evenwel rijkskans-dier, dr. Wirth, dat de motie der regeeringspartijen zeer duidelijk de goedkeuring bevat van de verkla ringen der regeering en deze was daarbij uitge gaan niet van een blnnenlandschen politieiken strijd, maar van den vqlledigen toestand van het Duitsche vaderland, waarbij de beoordee- ling der buitenlandsche politie): der rt de hoofdrol had gespeeld. Wie dus i motie van vertrouwen itemde moest bewust zijn, dat hij dparmee een oordeel uit sprak over de geheel» politiek der regeering. Nadat het debat nog korten tijd was voortge zet, volgde de stemming o*er de motie van ver trouwen, die werd aangenomen met 220 tegen 185 stemmen en 16 onthoudingen. Met dezen uitslag vervallen de moties vim wantrouwen. Berlijn, 15 Febr. (W. B.) De in den rijks dag aangenomen motie van vertrouwen was in gediend door het centrum, do democraten en de sociaal-democralen en luidde „De Rijksdag keurt de verklaring der rijksregeering goed.” vaardigden gehouden. I ‘hiffer en Olszowski Verklaarden het eens te zijn met het door Calen der voorgestelde pro^ra n der onderhandelingen nopens Opper-Silezië. De volgende zitting zal waarschijnlijk 19 Febr. zijn. HET PROCES-LANDRU. ij s, 1 5 Febr. (B. T. A.) De mintater van is van oordeel, dat er geen redenen zijn herziening vnn het proces-Landru. DE BEZUINIGING IN ENGELAND. Londen, 15 Febr. (N. T. A. Draadloos). De bezuinigingscommissie onder oorzitterschap van Sir Eric Geddes zal Vrijdag haar onder zoek naar de uitgaven der departementen vol tooien en de volgende week haar eindrapport aan het kabinet voorleggen. De bladen wijzen er op, dat de adviezen der commissie in een kort tijdsverloop door het kabinet onderzocht zullen zijn^om alle noodlge wijzigingen, die in de Jaar- lijksche begrooting zouden moeten worden aan- gebracht, vóór einde Maart mogelijk te maken. HET MOND- EN KLAUWZEER IN ENGELAND. Londen, 15 Febr. (N. T. A. Draadloos Dp Engelsche minister van landbouw deelde in het lagerhuis mee, dat hij van plan was andere landen uit te noodigen tot internationale samen werking, teneinde een nieuw onderzoek in te stellen naar het mond- en klauwzeer. De minis ter wees er op, dat men jaren lang de ziekte bestudeerd heeft, zonder eenige noemenswaar- dige vorderingen te maken. De kosten van het levensonderhoud in Engeland. Londen, 15 Pebr. (N. T. A. Draadloos). Hoewel van het indexcijfer der kosten van le vensonderhoud, dat deze week zal worden ge publiceerd, verwacht wordt, dat verdere daling aan wijst, zal deze niet zoo groot zijn als een maand tevoren. Vermoedelijk zal de daling 3 h 5 punten bedragen, in welk geval de kosten van het levensonderhoud sedert 1914 nog geen 90 zullen zijn gestegen. HET MOND- EN KÏ.AUWZEER IN ENGELAND. Londen, 15 Febr. (R.) Het aantal dieren, tot dusver afgemaakt in*ve.-band mot het mond ei klauwzeer, bedraagt tot dusver 13,000 rvn- dorer, 3000 schapen en 6000 varkens. DE TOESTAND IN IERLAND. Londen, 15 Febr. (N. T. A. Draadloos). Do toestand in Ierland toont teekenen van ver betering. Collins kwam heden te Londen en deelde den Britschen minister mede erin ge slaagd te zijn de invrijheidsstelling van vijf tien van de onlangs ontvoerde Ulsterlieden te verkrijgen. Hij hoopte binnen enkele uren de vrijlating der overige gevhngenen te bewerkstel ligen. Dit zou den gespannen toestand ten zeer ste verlichten. Churchill zeide^ dan ook in het Lagerhuis een soortgelijk optreden der Noorde lijke regeering, die enkele Sin Feiners, Ulster-gebied waren aangetroffen, als gijze laars vasthoudt, te verwachten. Churchill maak ten een onderscheid tusschen de personen, die op wettige wijze door de Noordelijke regeering gevangen zijn genomen en die, welke door de Sinn Feiners zijn ontvoerd, maar hij hoopte de Noordelijke regeering te kunnen bewegen op dit punt toe te geven. Collins stemde namens den Vrijstaat toe in het instellen van een commissie van linison-of- OVERZICHT Dt la etste weken stonden de Engelsche kran ten vol met tal van verontrustende berichten uit Britsch-Indië. Gandhi, de leider van de nationa listen, die door het congres van radicalen inder tijd met dictatorische volmacht bekleed werd, heeft op 4 Febr. tot den vice-koning een ulti matum gericht, waarin hij hem een week tijds liet Mn na vervulling vart een aantal voor waarden om met de nationalisten aan de froene tafel te gaan zitten. Werd het ultima tum van de hand gewezen, dan zou op II Febr. «en tegen den Engelschen staat gerichte boycot, Öie tot dusver op aanraden van de gematigde nationalistische leiders telkens weer moet uitge leid zijn, van kracht worden. De Britsch-Indi- iche regeering antwoordde heel gauw (den Gen Febr.) op Gandhi’s ultimatum in een verklaring ©ver den politieken toestand, die in 't algemeen een volstrekt afwijzend karakter droeg. Te Londen en in Indische regeeringskringen werd don ook verklaard, dat men de eerstvolgende dngen in Indië in verband met de boycotbewe- ging met bezorgdlfcid tegemoet zag. Wat deze situatie betreft, is begin dezer week een verras- Mnde, reeds door ons vermelde, keer ingetre den men herinnert zich het bericht uit Bombay, •dat de nationalistische leider Gandhi tijdelijk van de politiek der „burgerlijke ongëhoorzaam- heid” (civil disobedience) wil afzien. Dit zou dus beteekenen, dat Gandhi niet zal laten overgaan tot de uitvoering der boycotbeweging. Wat is de reden van Gandhi’s plotselinge koersveran dering? Engelsche bladen laten het voorkomen, dat dit „bijdraaien” het gevolg is van de cam- pagne, die aanstuurt op zijn arrestatie. Zoo schreef de Observer b.v„ dat de aanhouding wen Gandhi in verband met de laatste gebeur tenissen in Indië volstrekt noodzakelijk was ge worden. Het geschikte oogeriblik hiervoor moest achter door den vice-koning' en diens adviseirr» IFastgesteld wordenin geen geval mocht En geland toegevenanders zou de anarchie stel lig nog meer om zich heen grijpen. Is deze voorstelling van zaken de juiste en tou dus inderdaad Gandhi zich door den na- Brukkelijken eisch van de Engelsche pers, die pleit voor zijn arrestatie, tot tegemoetkomend heid hebben laten bewegen Het wil ons voor komen, dat op deze wijze men Gandhi geen fccht laat wêdervarenvrees verraadt wel heet Weinig het optreden van den politieken profeet Gandhi, die door een relegieus fanatisme zich kiut leiden, hij het behartigen der Indisch-natio- Walistische zaak. Een medewerker van de Voss. «tg. wil er ook niet aan, dat vrees voor per soonlijke vrijheid het motief van Gandhi zou «ijn geweest, toen hij besloot tijdeljjk af te zien •an zijn politiek van burgerlijke ongehoorzaam heid de schrijver merkt dan ook veeleer op, Mat een nauwkeurige analyse van 't kolommen- lange antwoord van den ïndischen vice-koning Pp Gandhilaatste pronunciamento een ander In redelijker licht werpt op de nieuwste, phase L de houding van den nationalistischen leider. De lange verklaring van graaf Reading blijkt, Wanneer ze psychologisch wordt ontleed, te be- ■ann uit twee deelenten eerste passages, die te kennen moeten geven, dat Engeland heer en meester wenscht te blijven en inlasschingen, die klaarblijkelijk aan 't adres van al die elementen Ser nationalistische beweging zijn gericht, die „Nu, ik heb het zoo riet opgevat en ik wei gerde. Mevrouw Lincotik was niet bij de Fiel dings, maar zij is hier in het Iqnd. Zij is op een pelgrimstocht naar Stratford-on-Avon ge durende de feestdagen. Ik zal haar deze week, denk ik, wel spreken. Hij scheen er erg op ge steld te zijn.” Het dienstmeisje bracht, in antwoord op het schellen, het theeblad binnen, en slechts een paar onbeduidende opmerkingen werden er tus schen hen gewisseld, tot zij haar plichten ge daan had en vertrokken was. Het was een erg huiselijk tooneeltjeteen aardige zitkamer, een aantrekkelijke sympathie ke vrouw en een omgeving van boeken en geest, waarin een man zichzelf geven kon en zijn diepste gedachten vrij kon uiten. De scherpte der tegenstelling tusschen dit al les en het beeld, dat hij van Pember Villas de zen morgen met zich droeg, sneed Heriot als een tweesnijdend zwaard door de ziel. En niets was er dit te beletten niets, zeide hjj tot zichzelf. Jeanie had even gemakkelijk zoo kun nen zijn. Tenminste bad zij zoo voor het uiten lijke kunnen zorgen, want er was noch buiten sporigheid noch weelde in de woning, niets dan eenvoudige dingen, smaakvol gerangschikt boeken, wat goedkoope bloemen, een paar mooie schetsen, geschenken van goedgezinde vrienden. i* En Els aMarsden was altijd aangenaam, te vreden, borrelde over van kalme levensvreugde, knorde nergens over en had nooit een vraagstuk op té lossen, dat haar zielerust verstoorde. Haar boeken waren net als zij zuiver, ge zond, gemakkelijk te lezen en aangenaam te her inneren. Dat het lang duurde voor zij haar ko ninkrijk veroverd had Heriot zeide dit met een vleug van woestheid toonde, dat het pu-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1