ibak. R RUS IEMAH "buitenland. Het Verloren Tehuis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VÖOR GOUDA EN OMSTREKEN 14872 Maandag 6 Maart 1922. 60* Jaargang FEUILLETON. :bt. prijs. - lA». I*. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen fa VAN Ingezondan Madadaelingen. I 1 3mnzx^ n» 851 88 r ïn'inT» fa/ (Want ten aanzien van de beslissende punten Niemand is vrij, die zich nitet beheerscht. t (VotA wnrol»^ i »i» 62 DITIeN. 1EDEN. ET I VAN TERDAM i, Zijdan te kunnen Engeland de I van i/ •tilstaan. Z4 •Ues* fa Unfafa Bm, Mijn wouw RIJZEN 808 40 de i de tme ave. >e»<-bé rimpen 887 20 iistno. DE LEVER'S ZEEP Mg .VLAAROINCEM Fabrikanten. van JwinK d* n" Ük. rqrypti.' alles bi DE AMERIKAANSCHE BEZETTINGS TROEPEN IN DUITSCHLAND. B e r 1 ij n, 4 Maart (N. T. A. Draadloos). Volgens de Chicago Tribune zullen, in den loop van de maand Maart opnieuw twee transporten Amerikaansche bezettingstroepen naar Amerika vertrekken. Het Amerikaansche Rijnleger wordt zoodoende gereduceerd tot 2400 officieren en manschappen. Omstreken >n te «oud» tan naar de Uit het Engelsch door M«w- 1, P. WBSSBLINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALU 41 e^oof, dat ik niet verder moet gaan,” zei- r* M nu en de toon en de stem waren zoo ver ff’ dat Elsa Marsden’s hartslag door die belee- versneld werd. .Hoe durfde hij die groote, lompe, logge C“°*> v°or wien zij zich zooveel moeite gege- F*n had om hem in een fatsoenlijke gedaante vervormen hoe durfde hij haar zoo te be- PMdefai» l A denk, Art ft miMchiro minstens een jaar F ^JOetika zal blijven," zeide zij met bitse F*”1- „Mevrouw Lincock heeft mij verzekerd, F* het niet te lang zal zijn, om alles wat daar F* angwekkends ia en mij nieuwe inspiratie ge- n.1?1’ °P nemen." i Jx hoop dat, of het kort of tang fa Je bezoek E?r. BToot succes voor Je zijn zal en dat F* 1* kracht xal geven, mijn waarde, voor P wart, en fa tsruggekomen, ons meer «n zelfs F*r «ark solt leveren." fa1** wwd zachter went M had rijn i^MraadBchappolUke stem weer hervonden. 801W (MIUVT. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDE. SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschied^ franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* bÜ onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur.j Administratie Tel. Int. 82; Redactie TeL 545. en stond stil op Er is niets .im samenstelling LUX dat de tónde, ren kan irnteeven iets vreemds dat zijn vrouw weggegaan was en geen adres had achtergelaten.” „Heeft Duncan Heriot Je dat verteld, Elsie? Daaruit blijkt, wat een groote dwaas die man is zeide Margaret ijg groote woede. Elsa glimlachte wat vreemd en een zenuw achtige trilling gleed over haar gelaat. „Och, dat weet ik nog niet. Er kan misschien meer overleg in die dwaasheid zijn, dan het zoo oppervlakkig schijnt.” Toen zocht zij in de ouderwetsche kralen reticule, die over haar arm hing en haalde een enveloppe te voorschijn. „Je weet natuurlijk, waar zij is. Ik zie het in Je oogen. Geef haar die, wil fa den eersten keer, dat je haar spreekt, of stuur die haar, als ge dat liever wilt." Margaret wilde de enveloppe niet aanraken Zij ging wat achterdochtig achteruit. „Waarom moet je aan Duncan Heriot’» vrouw schrijven, Elsie? Je kent die vrouw niet. Je hebt haar onlangs voor den eersten keer ont moet, juist bulten deze deur.’ „Dat is zoo, maar toch vraag ik je, of je het doen wilt." „Neen, ik wil het niet doen." „Waarom niet „Omdat ik bang ben. Ik weet niet, wat er in den brief staat. Elsie, ook niet, waarom je eigenlijk geschreven hebt. Maar het zal wel niet goed zijn dat er briefwisseling bestaat tusschen Jou en da vrouw van Duncan Heriot daarvaijxben ik vast overtuigd." Jfoe kan je daar zoo zeker van zijn Het zou iets heel goeds kunnen zijn." Margaret schudde haar hoofd. Zij waren het atelier ontvlucht en stonden nu samen onder aan de eigenaardige klein» wenteltrap van donker eikenhout. De arm van Margaret, tót aan den elleboog bloot, wear de kort» mow ven haar blauw fluweelen japon overdekte gang uhltef. om met hen te schertsen, kreeg zij den brie) te voorschijn en liep hem door. „Waarde mevrouw Heriot,” zoo begon hij. „U kent mij niet, maar vandaag, ik voel het, moei ik u iets zeggen, dat geen uitstek kan lijden* Morgen ga ik onder zeil naar Amerika en dil is een van de dingen, die nog gedaan moeten worden. Ik heb uw man vandaag gesproken heb hem toevallig ontmoet voor de deur van het ka* toor der stoombootmaatschappij en hij vent telde mij. dat u naar buiten gegaan waart, of-* schoon hij niet wist waarheenDat was alles, waf en’ hel w^b^7’d«'')e'het'air«Mr Sn jute. Hl mij «rt.ld Wl, m«»t k mijn lort w«l -------dat ge daarheen gegaan zijt, omdat u lets ge- I dacht hebt, wat beslist niet Juist te .Mr. Heriot is een lieve vriend voor mij geweest, hij heef» t het eerst kennis met mij gemaakt, door mij» k medewerking aan de „Interlude” en te afajd be* reid geweest, mij raad te Verleenen bij mijn pus, en Iets zegt het mij, dat u het doet, al» u de dingen tegen elkaar weegt, laat mij <w bulten. Ik tel nirt mee. Ik te! voor hem minder mee dan een zandkorrel aan het strand dte zee* Ik heb echter het gevoel, dat Ik niet uit Amerika! terugkomen zal en $at ik dit niet ongedaarP moet laten voor ik wegga. Ik hoop, dat wat ook onlangs de schaduw op «W gericht te voorschijn riep, die nu uitgewischt zal worden. Niemand zou zich meen van ganocber harte hierover vW f-h-W regeeringen vnn Duitschland en Polen er ofi fideel mee in kennis worden gesteld. De nieuwe Engelsche lord chief justice, Londen, 4 Maart (N. T. A. Draadloos1)* Sir Gordon Hewnrt, do attorney general, did tot lord opperrechter (lord chief Justice) fa bet noeind als opvolger van lord Trevethin, die aft getreden is, is gelijk tol van andere emit nente rechtsgeleerden zijn loopbaan als dag* bladschrijver begonnen. Aftreden vnn den Italiaanschon Kamer-voorzittegf Rome, 5 Maart (B. T. A.). De Tribun» meldt, dat de Nicola, de voorzitter van de Kat mor, zijn ontslag heeft ingediend en dat hij »p dit besluit In geen geval zal terugkomen. DE STRUD TE FIUME. De aansluiting van Fiume h|| Italië geprochtmeercL Rome, 5 Maart (B.T. A.). Uit Fiumd wordt gemeld Zanella, de gouverneur van Fiume en Bellas* schi, hebben zich te Flume'aan boord van een torpedojager begeven, «He naar een onbekend» bestemming te vertrokken. De Epoca meldt, dat hot comité voor natio* nale verdediging een manifest heeft doen aan* plakken, waarin do aansluiting van Fiume bi) Italië overeenkomstig het resultaat van hst ple* bisdet van 30 Dec. H>1ft wordt geproclameerd^ In een ander manifest wordt de handhaving va» d» openbare orde toevertrouwd aan de Italiaan* sch» knrabiniers. Rom», 5 Maart (B. T. A.). Het Comltl voor nationale defensie te Fiume heeft aan den ItaUaanschen minister van binnenlandse!»» zaken een telegram gezonden met den tekst van da gisteren aldaar uitgevaardigde proclamatie, Tevens wordt in het telegram aan de Italiaan* scha regeering het verzoek gedaan te Fiume d» orde zoo spoedig mogelijk door carabinieri va» de koninklijke troepen te doen handhaven. Volgens de Mondo zouden gedurende de» strijd te Fiume vijf personen wmtig W teL veertigtal licht zijn gewond. De Italiaansche minister van buitenlandschM zaken, Schanzer, verklaarde tegenover een vete tegenWoordlger van genoemd blad, dat v»n d» zijde van Zuid-Slavië nog geen enkel protest d< consult» had bereikt. Hij heeft voorts te ken* nen gegeven, dat de Italiaansche regeering heden generaal Castelli nnar Fiume zal «endea om de rust aldaar te herstellen. Oostenrijk en RocmenJP. Boekarest, 4 Maart. (W. B.) Op Roe* meensch gebied waren, volgons het Orient Radid Ag. in totaal 82(X) miilioen Oostenrijksch» kronen in omloop, die thans tegen lel zijn in* gewisseld. Van de wegens dezo inwisseling aai» Roemenië toekomende goudkronen heeft dit land tot nu toe 14 miilioen uitbetaald gekre* gen. Een Roemeensrhe deputatie Is naar Wee* nen vertrokken, om de resteerende 6fl miilioen goudkronen in ontvangst te nemen. De Senaatsverkiezingen in RóemeniF. Bo e kar est, 4 Maart (W. B.) De tot toe bekend geworden refuhnten der senaatsver* kiezingen doen een overwinning der regeering verwachten. Boekarest, 3 Maart. (B. T. A.). BIJ d< verkiezingen voor den Senaat hebben de regeer ringspantjen tot dusver 111 zetel» behaald, tegen de oppositie 12. Goed passende kleertjes bevorderen de Gezond heid en vroqlijRheid en de moeder .welke LUX Gebruikt, is overtuiód dat haan kindje zich, behaoe. lyk. gevoelt. woi/en/aj. /es en truitjes en de dunne tijeertjes zacht ent rvet DB DUITSCHF. BBLASTINGONTWERPEN. Berlijn, 4 MaarL (W. B.) Het senioren convent van den Rijksdag heeft heden besloten de belasting-ontwerpen en het daarmee ver bonden compromis omtrent de gedwongen lee- ning in ochtend- en middagvergaderingen vóór Woensdag hls. te behandelen. De rijksdag komt Donderdng bijeen. Men hoopt alle ontwerpen snél to kunnen afdoen. B e r 1 ij n, 4 Maart. (W. B.) Bij het einde der heden gehouden rijksdagzftting ontspon zich een lang debat over de agenda, met name over de vraag of de rijksdag de volgende week de behandeling der belastingwetten al dan niet zal beginnen. De rijksknnoelier wees er op, dat de definitieve afhandeling van de belastingwetten dringend noodzakelijk is. Na de maandenlange voorbereidingen is het om redenen van binnen- landsch- en buitenlandsch-politleken aard ge- wenscht de behandeling ten einde te brengen. De volgende week, vervolgde hij, moet onder alle omstandigheden klaarheid brengen. Ook de be handeling der begroeting moet hiervoor wijken. Wanneer wij wenschen, dat het buitenland onze politiek ernstig opvat en willen bewijzen, dat ons alles er aan gelegen Is de noodige middelen op te brengen, dan moeten de besprekingen defini tief worden gesloten. De rijksdag ging met den tijkskanseller mede en besloot met groote meerderheid Donderdag as. met de behandeling der nieuweo belastingen te beginnen. De kosten van het levensonderhoud in Dtritechland. Berlijn, 4 Maait. (W. B.) Het Indexcijfer van het statistische rijksbureau voor de koeten van het levensonderhoud in Dtrttschland, dat 1» vastgesteld op grond van een onderzoek der prijzen voor verwarming, verachting en woning, is van Januari tot Februari gestegen van 1640 op 1989 of 21.03 percent JAARBEURS TE KEU1.EN. Berlijn, 4 MaarL (N. T. A. Draadtea»), Keulen zal door de eerlang in te stellen jaar beurs voor Noord-Weart-Duitschland dezelfde positie innemen als Frankfort a. d. Main voor Zuid-Weat-Dultschland, De tentoonatellings’lftk- te bedraagt 37000 vierkante Meter. De eerste Keulschp Juurbeurs zal in 1923 plaats hebben. DE JAARBEURS TE LEIPZIG. Leipzig, 5 MaarL W. B.). Heden ia de voorjanrs-Messe geopend. Het succes is over weldigend, Tegen den middag bedroeg het aan tal bezoekers reeds 100.000. Smeets veroordeeld. Keulen, 4 MaarL (B T. A.) Smeet» fa gisteren veroordeeld tot vijf maanden gevange nisstraf wegens beleediging van een ambtenaar der posterijen en de administratie van een socia listisch blad te Duisburg. OPPER-SILEZIB. P a r IJ s, 5 MaarL (B. T. A.) Aon de Temp» wordt uit Berlijn geseindde bladen publicee- ren de volgende officieuze nota Gemeld wordt uit Oppeln, dat de int»rgc- allieerde commissie een plan omtrent de ont ruiming van Opper-Silezië door de intergeal- lieerde troepen en de overdracht van het ple- biscietgebied aan Duitschland en Polen thans definitief heeft vastgesteld. Het plan is voor gelegd aan den Oppersen Raad en zoodra deze laatste het zal hebben goedgekeurd, zullen de ADVERTENTIEPRIJ81 Uit Gouda en omstreken (behoorande tot den bezorglrring)i 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkrinr 15 regel» ƒ1.56. eike regel meer ƒ0.80. Advertentiën in het Zatardagnununer 20 vi bp-dag op den prijs. Liefdadigheids-advertentlën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGRN: 1—4 regels ƒ2.05. «Ik» regel meer 0.50. Op de voorpagina 60 hooger. Gewon» advertentiën en ingezonden medcdeelingen bü contract tot zeer geradiiceer* den prijA Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. tdvertentiën kunnen worden ingezonden door tusscheakomst van «olled» boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór d» plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnam» verzekerd t» z(in VOOR HÊT WASXHEH VAN BABV- XLBERTJE3 „Naar Schotland, misschien haar familie bezoeken?" zeide zij, maar zij keek hem niet aan. „Ik weet het nieL Zij heeft het mij niet ver teld. Dus, je ziet, ik heb mijn eigen strijd te strijden mijn levensvraagstuk op te lossen." Zij beet op haar lippen, die ondanks haarzel- ve, trilden. Er was iets zoo verlatens en om steun vragend» in dien man en toch stond hij zoo ver van haar af, dat zij bijna het gevoel kreeg, of zij hem voor den eersten keer ont moette. „Het spijt mij," zeide zij den hoek bij het genoemde trottoir. „Het spijt mij erg. Maar het zal wel weer in orde komen. Tob er maar niet over. Vaarwel.” Zij was dadelijk verdwenen en toch had de ware vlam der vriendschap nooit schitterender gebrand dan nu in Elsa Marsden’s hart Het was of zij en hij te zemen gereinigd werden van Iedere zelfzuchtige of persoonlijke neiging en zij deelden samen de begeerte, te doen, wat recht was. Toen zij later er aan terugdacht, wist Juffrouw Mar»den, dat het een zielkundig oogenblik in haar eigen leven was geweest maar zij kon het in geen enkel» bekende cate gorie onderbrengen. Dien avond te midden van den kleinen kring van bepreofd vrienden, dfe te zemen gekomen waren op de Beild om haar bon voy age te wenschen een vriendenkring, waaraan alleen Heriot ontbrak nam zij de gelegen heid waar, een woord onder vier oogen te wis selen met Margaret Bain. „Weet u, wat er by d» Heriot» gebeurd fa mevrouw Bah» J^e«v u wel r vroeg Margaret on haar ga laat werd als van steen. Jk M» hare vandaag «atmoet «a Mi mU» OVERZICHT r U (Slot). fa *t avondblad van Vrijdag hielden wij fri ’t ©verzicht ons bezig met de opheffing van ’t En- gelscbe protectoraat over Egypte. Terwijl <ïe Bngelschen het willen laten voorkomen, dat sij ■•er genereus hebben gehandeld, en het beste voor hebben met de Egyptenaren, laat een Duitsch blad als de Deutsche Allgemeine Zei- tung een heel anderen toon hooren. Het aan zienlijk» Stinnes-orgaan begint met op te mer ken, dat sinds Adli pasja na het mislukken van de onuerhandelingen ring zijn ambt als 8e toestand in Egypte onhoudbaar was gewor den na de weigering van Sarwat pasja, een Egyptisch politicus van gematigde richting om tie vorming van een kabinet op zich te nemen, omdat hij, gezien Engeland'» houding, er geen kans toe zag de meeningsverscMHen bij te leg gen, beijverde Engeland zich een tijdlang door het onderdrukken der nationalistische beweging den toestand meester te wordenmen had ech ter klaarblijkelijk de kracht van den Egyptischen volkswil onderschat. Zagloel, die uit 't land ver bannen werd, noemt de D. A. Z. geen dema goog zonder meer, maar de „exponent” van het verlangen van geheel Egypte om als vrij volk «!Jn plaats in den raad der volkeren in te ne men. Wat de voornaamste trekken betreft, zijn I te» Adli en een Serwat het met Zagloel eens. D» Engelsche oppercommissaris te Cairo, veld maarschalk lord Allenby, die van 1917 af in Egypte en Palestina het opperbevel heeft ge voerd, begaf zich naar Londen om de regeering dear over de juiste stemming in 't Nijlland in I te lichten. Het gelukte lord Allenby, dat de weg ter bemiddeling werd gekozen, waaromtrent blijkens on» overzicht van Vrijdagavond Lloyd George het Lagerhui» nader» bizonderheden n»»ft verstrekt. De verklaring der Engelsche re- |»eringr aldus de D. A. Z., is erop berekend parwat pasja gouden bruggen te bouwen en net hem mogelijk te maken zich aan 't hoofd te plaatsen van een ministerie, omdat Londen gewicht hecht aan het bestaan van een verant woordelijke Egyptische regeering, waarmee het Verder onderhandelen kan. Maar zakelijk, oor- öelt de schrijver, beteekent het Britsche besluit geen stap vooruit i het verzet der Egyptenaren tegen de voorstellen van Milner was hiertegen gericht, dat door de voorgenomen nieuwe rege ling Eet protectoraat niet zou worden opgehe ven, maar op verkapte wijze blijven voortbe staan. Want Engeland was wel bereid den Egyp tenaren voor den vorm tegemoet te komen, ihaar wilde niets van de rechten opofferen, die het van belang beschouwde. Naar de D. A. Z. Van oordeel is, wijkt ook de Engelsche regee- Tingsverklaring van Lloyd George, die wij in 't Vrijdag-overzicht vermeldden, van dit stand punt niet af. Dat het protectoraat formeel wordt opgedoekt en dit feit aan de buitenlandsche re- geeringen plechtiglijk meegedeeld wordt, kon in crypte een kalmeerenden Invloed uitoefenen ook kunnen de Egyptenaren thans een volks vertegenwoordiging kiezen, zelfs een ministerie Van buitenlandsche zaken instellen en overgean tot de instelling van een diplomatieken en con- had Engeland allerlei voorbehoud gemaakt: niet eens de staat van beleg, waartegen de Egyptenaren bezwaren hebben, verdwijnt tei- stond en Engeland wenscht ten aanzien van de verdediging der rijksverbindingswegen, waarbij men wanneer men zorgt voor een eenigszins handigen uitleg behalve het Suezlcanaal ook het Nijldai kan rekenen, alsmede ten aanzien der verdere verdediging van Egypte en bij de bescherming der buitenlandsche belangen en minderheden naar eigen goeddunken te hande len. Van den Soedan, waarop de Egyptenaren aanspraak maken, denkt Engeland evenmin af te zien. Lloyd George stelde voor de regeling der nog hangende kwesties toekomstige onderhan- delingen in uitzicht met de naar hij hoopte met de Engelsche regee- meegaande nieuwe Egyptische regeering, groot-vizier had neergelegd, maar tot dien tijd blijft alles bij 't oude: En geland gaat uit Egypte niet vandaan, waaraan het als schakel in den keten zijner Oostelijke bezittingen bizonder veel waarde hecht. In hoe geringe mate Londen bereid is op de Egyptische wenschen met betrekking tot een volledige on afhankelijkheid in te gaan, bleek reeds uit de op merkingen in de mededeeling over de opheffing van ’t protectoraat aan de Britsche dominions en de buitenlandsche mogendheden, dnt Enge land in verband met zijn eigen groote belan gen eenigerlei zelfstandige politiek van anderen staat in Egynte van de hand moet wijzen. De D. A. Z. besluit zijn artikel„Lord Allen by zei zich allemaarstiglijkst beiiveren op grond van den Jongsten keer in de Egyptische aan gelegenheid een ministerie in Egypte tot stand te brengen, waarbij Engeland daarna zijn par ticularistisch streven denkt door te zetten, maar duurzaam succes zal hij er we’ niet mee berei ken; want de Egyptenaren zullen zich omtrent de werkelijke strekking van het Engelsche op treden niet laten misleiden. Voor de Engelsche regeering is het stellig niet makkelijk een uit weg te vinden, die de Egyptenaren bevredigt en tegelijkertijd den Engelschen die waarborgen verschaft, zonder welke rij ’t niet klaar meenen spelen. De beste weg zou zffn, wanneer de Egyptenaren ertoe bewoog vrijwil lig een bondgenootschap te sluiten met Groot- Brlttannig, waarbij echter niet mag worden ver geten, dat een groot deel van 't Egyptische volk staat op de volledige onafhankelijkheid van zijn vaderland, omdat het niet weer in een oor log wil worden meevesleept. In elk geval stelt de Jongste stap der Engelsche regeering slechts de oplossing trit van 't Egyptische vraagstuk, dat nog steeds brandend blijft." TELEGRJIMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. P a r ij s, 5 M a a r t (B. T. A.). Het Italiaan sche ministerie van buitenlandsche zaken heeft verzocht de besprekingen tusschen de minis ters van buitenlandsche zaken van Frankrijk, Engeland en Italië, die te Parijs zullen worden gehouden om over de kwestie van het Nabije Oosten te confereeren, tot 21 dezer uit te stel len, daar minister Srhanzer’s vertrek wordt be- :et door de parlementaire werkzaamheden het nieuwe Italiaansche kabinet toch zal zich op 16 Maart aan de Kamer voorstellen. De gezantenread. -r-Parijs, 4 Maart. (Havas). De gezanten- Bulairen dienst, maar dat bleven fraaie decora- I raad, die werd bijgewond door Foch en Wey- l’eve concessies zonder werkelijke beteekenis. gand, heeft de behandeling van het vraagstuk T_‘. L__7-2I van het toezicht op Duitschland voortgezet. eindigde, rustte op de trapleuning. Elsa wa» in het wit en zag er Jong en meisjesachtig uit en aantrekkelijk genoeg, om Margaret Bain's rust te verstoren, die door veel rond te zien, wist, hoe zwak de mannen waren. „Ik weet, wat je denkt» mevrouw Baln, en het is niet mooi van u,’ zei Elsa vrij levendig. Een roode vlek brandde nu op haar wangen en plotseling scheurde zij met een vlugge, ®b- nuwachtige beweging de «nvelOppe open en nam er het beschreven blad uit, dot zij Mar garet voorhield. „Nu wil Je het/ifoch wel nemen en het lezen en net wegsturen, ms je ner uoarvuvr ucn jukt ten tijd vindt? Stop het In Je zak en lees het door, als je vanavond rustig alleen bent, nadat wij allen weggegaan rijn. Vraag Peter, als je wilt en als jij en hij het samen eens zijn, dat het .geen kwaad xal stichten, zend het dan aan mevrouw Heriot. Als je tot een andere gevolg trekking komt, gooi het dan in het vuur." „Ik wil Peter Bnin niets vertellen," zeide Mar garet vast. Maar zij weigerde den brief niet en stak dien fa»haar zak, zooata haar gevraagd wa». Zij moest het vlug doen, want Peter kwam buiten, om te zien, waarom rij wegbleven en om hnar te zeggen, dat Ivan Konski, de Russi sche violist, eerr klacht zou spelen wegens Elsa’s vertrek, die hij zoo juist gecomponeerd had. De kleine bijeenkomst^was meer dan gewoonlijk gezellig en Elsa Marsden had zich niet te be klagen over haar afscheidsavond. Zij was er zich wel degelijk ven bewust, dat I Margaret haar gadesloeg met een nieuwe be-1 langstelling, maar geen woord, dat een bijzon der stempel droeg, werd meer tusschen haar ge wisseld. Terwijl Peter de laatste bezoeker» door d»{ daar »og «ven stilhield

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1