- tivü MATIEK )rzaak en jzing. Het Verleren Tehuis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, mobrcapelle, nieuwer* kerk a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., 0UDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. 80» Jaargang Donderdag 16 Maart 1922. Ho. 14881 3 Dit blad verschijnt .dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. FEUILLETON. menten Courant :n door COOP i ïoirdnl IITT’S llaaspillen n doozen t.1.75 s» pothekers en alle k f.2.75 ayn het Ondervindt gy aankoop, zendt tal reten, waarom Engeland een „Natuurlijk I Waarom vraagt (Wordt verrol*^ SCHRIFT DOENDK EN )RR1OT1 UNO - IBOliGD. >EJVTEJV rk TELS 'ihuizen tien e Uit het Engelsch door Mevr. J. p. WESSB.INK.VAN door DAVID LZALL E. DOOR MNTIÈN f MIER- BLADEN WOR- ’LAAT8T EVEN - dit land onder zijn eigen be*, verlet uit* d-n oorlog gekomen, daar de Engel* 'sche troepen hothebben beschermd togen da Turken en daardoor de onafhankelijkheid voor* >nken* het Britscho protectoraat A wijziging in den statJ* ard»re mceren^heden in Egypte met x en om ime.n, ten nolitiek der uwr hel Lager! i- goedgekeurd. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ225, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ820. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA; Fü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie Tel. Int. 82; Redactie TeL 545. „Ik veronderstel, dat je mij eerst met Naomi I Speed’s woorden oen rilling ven groote spijt in spijt Izijn stem, die Ferguson vreemd ontroerde. Hij'is. een e t««Tnwoordfghfl| mar de auto te be en door het faj ren de belde inzft le landbouwers de familie per it. De wereld zal niet goed zijn, kwaad zal zijn vernietigd, maar is h«n laowic het geval, dan zal er niets goeds meer bestaan. OVERZICHT. i Men herinnert zich, dat de Vereenigde Staten niet bereid zijn deel te nemen aan de conferen tie te Genua, die, aanvankelijk bepaald op een der dagen van Maart, thans definitief is vastge steld op 10 April. De aard van hetgeen inder tijd te Boulogne tusschen den Franschen en den Engebchen premier is afgesproken, mag steMig als een der voornaamste redenen mede Worden beschouwd van Amerikas afwijzende houding; uit de motiveering der weigering blijkt, dat de Amerikanen bezwaar hebben tegen het geprononceerd-politieke karakter der confe rentie; de Amerikanen zijn van oordeel, dat een bespreking van den toestand, waarin het econo misch leven der wereld verkeert, niet wel moge- Hjk is en geen resultaten kan opleveren, wan- jseer de discussies ter conferentie zich niet mo- >en uitstrekken tot het vraagstuk der schade loosstelling. Trouwens van tal van andere zij len (niet alleen door de Duitschens, maar tevens foor verstandige Engelschen en vele onzijdigen) Is de opmerking gemaakt, dat de conferentie te Genua weinig zin heeft of althans veel geringer practischen arbeid kan verrichten,^ wanneer zij de bespreking van de „question des réparations" volkomen als punt van bespreking uitschakelt. In dit verband is het van belang nog eens In herinnering te brengen wat te Boulogne is beslo ten. Vooral de tweede, wellicht de belangrijkste, resolutie, die is aangenomen, verdient de aan dacht. Zij houdt n.1. in: „La question, des repa rations ne sera pas posée devant la conférence": het vraagstuk der schadeloosstelling zal niet aan de conferentie worden voorgelegd. Men ziet hieruit duidelijk, dat deze resolutie een volstrekt politiek karakter draagt; op dit punt is dooi Lloyd George wel een bizondere belangrijke concessie aan het standpunt der Franschen ge daan, die natuurlijk vreesden, dat oen bespreking Van deze kwestie zou kunnen uitloopen op een revisie van ’t verdrag van Versailles. De derde resolutie, die pas aan het einde der beraadslagingen te Boulogne werd aangenomen, is duidelijkerwijze tegen Duitschland gericht. Daarin toch wordt nadrukkelijk gestipuleerd, dat de verplichting, die de* Europeesche staten op zich zullen nemen, n.1. om zich van eiken aanval op elkaar te onthouden, niet derwijze zou mogen worden uitgelegd, dat de geallieerden in den vervolge er van zullen moeten afzien om óf eventueel sancties (strafmaatregelen) op Duitschland toette passen óf de reeds ge nomen sancties te handhaven. M. a. w.: de re solutie beoogde artikel 10 van het volkenbonds- verdrag, dat niet door de beide deelnemers aan de conferentie van Genua, Rusland en Duitsch land, is onderteekend aan te vullen door een al- femeene verklaring. De Duitschers brengen hier nu tegen in, dat het recht om dwangmaatregelen tegen Duitsch land te nemen gebaseerd is op 17 en 181 van annexe 2 bij deel ÏÏI van het verdrag van Versailles. Hierbij zijn voorzien „economische blokkade- en vergeldingsmaatregelen en andere maatregelen, die de geallieerde regeeringen door oe omstandigheden geboden achten". Gewa pende maatregelen mogen de geallieerden derhalve niet nemen, oordeelen 'de Duitschers. Maar vooral wordt door onze Oosterburen de guer uitgesproken en van b-m vei kregen, dot hij zijn verzoek om ontslag zal intrekken en door znl gaan met don veldtocht in T’crrkko te leiden. De minister van oorlog heeft verklaard, dat do actie van gisteren je Melilla een groot auccoo is geweest. Het 'vijandelijk v «rwt is gebroken. Do verliezen aan Spaansche zijde waren zeer gei ring. HET EGYPTISCHE VRAAGSTUK. L o n d e n 1 5 M a r t. (N. T. A- Draadloos). Sultan Foead zul morgen tot koning van Egypt o worden uitgeroepen. Deze belangwekkende ge beurtenis zal het onmiddellijk geyolg kijh van do jongste verkloring der Engelsche regeering, waarbij hot Britse He protectoraat over Egypt® wordt opgeheven r*n hot land als een onafhan* k olijke soevereine slaat wordt erkend. Met dezo verklaring ram de Engelsche regeering de vei- plichting op rich in overeenstemming met hol conslitutioneelo gebruik de regeling bij het pui*» lement ter goedkeuring aan te bevelen; daar dö politiek der rege ring in Egypte gisterenavond door het Lagerhuis mei 202 tegen 70 stemmen i» goedgekeurd, knn mm aannemen, dat de sanc- tie van het parlement voor de verklaring reeds van Turkije aan den oorlog werker en de i treert, komen er. Je verbergt iets, Fergusc ik zou buitengewoon gaarne de bedoeling je verandering van front willen kennen." „Ik heb getracht, zoover ik weet, zoo eerlijk eh waarheidslievend mogelijk te zijn," zeide Fer guson bedaard en oprecht. Er was een oogenblik stilte. De natuurlijke teruggetrokkenheid van man tegenover man, nog verscherpt door hun nationale koelheid, weerhield ieder van hen. zijn innerlijke gedach te te openbaren. Was Barclay Speed beter in staat geweest, zich uit te drukken, dan zou hij gezegd hebben, dat een groote liefde, zooals hij als jonge man gekend had, niet alle kosten zoo zou berekend hebben. Het oogenblik was nogal spannend en zoo de gedachte geuit was, zou het zonder twijfel een beter ding geweest zijn voor allen, die erbij betrokken waren. Barclay Speed ging vóórt zijn pijp te vullen. terwijl zijn groote, sterke duim een kenmerk van een krachtig man bezig was tusschen de geurige blaadjes tabak in den tabakspot. zien, dat! „Ik veronderstel, dat je mij eerst met Naomi (Speed’s woorden oen rilling van groote spijt in spijt zou gevoelen. Manr, begrijp mij goed, dit en haar moeder zult laten smeken?" Izijn stem, die Ferguson vreemd ontroerde. Hij 1 is een verboden onderwerp. Charlie hoeft zijn u mij dit? Da' 'had de gewoonte met zijn oogen te knippen, kans gehad. Hij verkoos die* in de goot te v-- 1 als hij ontroerd was en nu knipte hij ermee. trappen. Nu, hij kan et naast blijven liggen. Ik Speed stak zijn pijp aan en deed een paar I „Het is heel goed van u, zoo tegen mij te knn zoo'n soort zoon niet gebruiken. En of- spreken. Ik ben er u dankbaar voor, en trotsch schoon ik boos over Je besluit ben en denk, dnt erop, Mr. Speed. Ik zal het nooit vergeten, manrje een dwaas bent, om jö eigen licht te onder bezorgd uitzag in het halve licht, en [ik kan mijn besluit niet veranderen. Ik geloofscheppen zooals ie doet,Jteb Ik daarom toch n uitdrukking lag, die veel verschilde niet, dat ik dien kant uit, ooit iets zou bereiken, eerbied voor je. Ik mag er over brommen Op het oogenblik, dat iets voor een man te ge- en dat dof ik ook maar «k ben werkelijk makkelijk gemaakt wordt, verliest hij iets. Ik machteloos, het te verhinderen. Naomi is meer* heb heel wat onderzoekingen gedaan op ktelne darjarig en -el zou -k dreigen, han geheel te schaal. Ik ben niet van plan, die te laten varen, jonteiven, zouden jij <n zij dut waarschijnlijk Naomi kent ten volle al mijn eerzuchtige plan- zelfs gaagio zien." 1 nen en zij is bereid ze met mij te ontwikkelen op „Ik kan voor haar werken,” z« ite Ferguson [mijn eigen manier." met een flauweh glimlach. „En ik ben voorbij 1 Speed stond op. zwoegende gedeelte. Ik heb de laatste vijl „Dat is dus je Inatste woord en ik knn de jaar niet meer dhn de helft van mijn inkomen edfords morgen schrijven, dat ik van den koop i uitgegeven en het groeit jaarlijks aan." „Nu goed dan. Leef yrvon in OaJd<y Square, gelukkiger mensch zijn, als ik i jongen en ik zal je trots niet wonden dooi ja is.” jnog een penny aan te bieden," zeide Barclay, „Goed," zeide Speed vrij grof en wendde zich i Speed en nam afscheid van hem met een stug j een einde aan het gesprek wilde „goedennacht." I Hij zat lang te rooken over zijn laatste pijp ssplinin lieren vMtzet. 1 g uit de nieren I, n.I. WITT’t BLAASFILLCH versterken, en du*, i^e, hevige pyne® innezuur, uit hel pderen. van nierziekte dient liet vergiftige urine* ren. Een werkelyk moot zoowel doo» vorden opgeuomen, y andere merpillen, nden. Neemt de bele blauwachtigs scheid tusschen De laaspillen cn anders ib vast, dat zy hare op de juiste plaats^ is, hebben uitgeoe* van deze courant/ in den rug, then* blaassteenen, epU icht, moet onmid* leftle middel pro* Di Writ s Nlsr- m i«! bereid voor sier* d aan het vochtige iet, zyn verpakt in zen, voorzien vaa n. WEIGERT in alle verpakkingen e strepen; ze zyn yder in Holland ooe. it beeteUing (f.030 egen) aan E. 0. d., Den Haag, van ratio op aanvraag, rjjgbaar bjji WUdatraat. «69 M waagd van het handhhven der reeds toegepaste sancties. Daaruit blijkt, zegt b.v. de Köln. Ztg., van dat de officieel© Einteritekringen opnieuw uiting zouden hebben gegeven aan hun opvatting, dat het recht op het toepassen van sancties zich zoover uitstrekt, dat de souvereiniteit van het Duitsche gebied mag worden aangetast, zooals dit te zijner tijd op grond vaiT't eerste ulitma- tum op de Londensche conferentie is geschied: „Een dergelijk recht heeft Duitschland noch in 't verdrag van Versailles, noch bij de aanvaar ding van 't Londensche ulimatum erkend. Tel kens weer opnieuw is van Duitsche zijde uit-1 eengezet, dat het recht om in de Duitsche soe vereiniteit (Gebietshoheit) in te grijpen defini tief door art. 430 van het verdrag geregeld is. Ben weigering van Duitschland om zijn ver plichtingen nopens de schadeloosstelling te ver vullen, heeft daarom alleen een verlenging van den duur der Rijnlandbezetting pf een vernieuw de bezetting van de reeds ontruimde landsge deelten tengevolge. De opvatting, als zou het verdrag van Versailles de bezetting van Duis burg, Ruhrort en Dusseldorp en de handhaving tot dusver van deze occupatie rechtvaardigen, alsmede een eventueele bezetting van het Ruhr- gebied wegens schending der verplichtingen met betrekking tot de schadeloosstelling, mist tel kens enteHcens weer eiken grond." voor alle r wetigd, maar is het laatste je niet luiert, noch klaploopt.' i prikkel voelen niet eens van den goeden prik toch uw recht." kelstok, maar slechts van een geldelijke ven «J.. «n». ,ITO. plichting, wat op zijn best genomen een lang trekjes in stilte. Toen schoof hij wat vooruit, i spreken. Ik ben ding is. Jlc heb reeds vroeger getracht, u uit te J keek Fergireon ze^remstig in het gelaat, dat er 1 erop, Mr. Speed, leggen, dat mijn zaken niet op dezelfde manier l mager en iuk* t tv i gevoerd worden als de uwe. Die worden be- waarop een beerscht door een ander zedekundig wetboekvan die van een zegevierend minnaar. „Het kan mij niet schelen, wat de zaak is," zei- „Maar ik moet je zeggen, dat je een fout be de Barclay Speed meedoogenloos. „De harde I gaat. Je neemt het laagste gezichtspunt daar man, die zijn krachten concern je alleen naar het geld kijkt. Ik zou je Naomi 1 Ferguson en i nooit gegeven hebben, indien ik geen eerbied gaarne de bedoeling van I voor je had. Ik heb je de laatste tien Jaar gn- 1 «nt wilton Vonnon degeslagen.” Ferguson keek verrast en begon er ondanks zichzelf belang in te stellen. ,.uai is aus je matste „Daarvan had ik geen vermoeden mijnheer I" Bedfords morgen schrijven, „Daarvoor heb ik wel zorg gedrayen en afzic het heeft, mij aangenaam aangedaan wat ik „Ja. Ik zal een gJJ. gezien en gehoord heb, beide. Je bent van de hoor, dat het gebeurd rechte soort. Je hebt goede hersens, gezond ver „Goed," zei'l** stand en nu zie ik, dat je ook de goede soort af, alsof hij onafhankelijkheid hebt. Ik heb in mijn tijd mijn.maken. i nij zaï «ang re nwwn «re» *«jn pot geld dikwijls voordeel® belegd. Ik ben de man, Maar Ferguson bleef dralen, ofschoon hij ook en had er toch den waren smaak niet van. H»'t die weet hoe hij met geld moet omgaan en ik opgestaan was. '*•--* ,J-’- ben nooit zekerder van een geldbelegging ge- „Naomi heeft vanmorgen met mij over Char- weest dan van deze." h’e gesproken, Mr. Speed. Kan hij niet terugge- „U meent hot geld, dat u hebt willen wagen [bracht worden? Misschieneis hij nu wel tot be- voor mijn loopbaan 'zJnn,‘ „Juist. Je hebt goede hersens en de kans is er voor verbeelding en je eerzucht doet ontvlammen I DE UITSLUITING IN ENGELAND. Londen, 15 Maart. (R.) De onderhande- lingen tusschen de patroons en de werklieden in de scheepsnijverheid zijn plotseling geëindigd, doordien de z.g. afgevaardigdenconferentie van de werklieden het aanbod der patroons heeft verwoi pen. Dit aanbod strekte tot het doorvoe- ren van de loonsverlaging van 16'i sh. per week in termijnen in plaats van ineens. Lo nden, 16 Maart. (R.). Als .gevolg var de tusschenkorrftt van den minister van arbeid W Jk heb dat natuttrlijk begrepen. Maar wat ik e gevat heb, was, hoe dat mij persoonlijk zou •MWoen, zeide Ferguson met een soort bedaar de yolharcung, die de opmerkzaamheid van den «taterenden r*n tot zich trok. „Ik heb ge- ►«Cht een dat denkbeeld te wennenmaar al» met deze onderhandeld.; op dezelfde wijze °®r’g® als zij begonnen is. als ik u veroorloof «gendomsrecht te koopen van het huis in nariey Street en er dus feitelijk in toestem, LSlikm jaar van u af- z ‘Jk te zou Ik geen goed werk mee kunnen leveren - ik zou verlamd zijn." -jou het tien jaar duren tMr’ Speed* Ten eerste heb ik het voor- J*1 den Schotschen geneesheer te be an J zeggen, dat er reeds te veel van de lekkerste brokje, krijgen. Vervolgen. Werken eSte *1ïfveer van c«n man om hem tot lelHlZu?n SP°r.en de noodza- ziju do onde handeliil^pn in het scheepsbedrijf heropend. Dp loonsverlaging is opgeschort. Een tiiinstcden-congres. Londen, 15 Maart. (N.T.A. Draadloos.). De gedelegeerden van 36 landen hebben dc conferentie bijgewoond, die georganiseerd was door de internationale tuinsteden- en steden- ontwerp-verceniging, die gisteren in Olympia te Londen werd gehouden. De voorzitter der vereeniging wees op het uitstekende werk, in de verwoeste streken van België verricht, evenals in Frankrijk. In Indië, zeide hij, is goed werk gedaan, zoowel door de Engelsche als Indische stedenontwerpers. Ook in China en Japan is een tuinstedenbeweging in opkomst. In de dominions wordt de bewe ging eiken dag sterker en in Groot-Brittanniö zijn vele goed© plannen uitgewerkt. Grerloff (Noorwegen) verklaarde, dat In Noorwegen de meeningen over tuinsteden gun stiger worden en dr. Piskao (Tsjecho-Slowakije) zei, dat sinds het begin van dit jaar 38 bui tenwijken zijn gevoegd bij de hoofdstad, met het doel een grooter Praag tot stand te bren gen. De leiders gingen te werk volgens het En- gelsche systeem. HET ARBEIDSCONFLICT IN DENEMARKEN. Kopenhagen, 15 Maart. (N. T. A. Draadloos). Op de algemeen© vergadering, die gisteravond door de samenwerkende vakvereoni- gingen is gehouden, werd met 328 tegen 270 stemmen een molie aangenomen, waarbij aan de aangesloten vakvereenigingen den raad wordt gegeven de latere voorstellen, die op 9 Maart j.l. door de regeeringsbemiddelaars zijn gedaan, te aanvaarden. In de motie wordt met nadruk be toogd, dat de?e voorstellen den achturigen at- beidstlng waarborgen en de oorspronkelijk voor gestelde loonsverlaging beperken. De motie geeft den afzonderlijken vakbonden voorts in overweging onderhandelingen met do cmdtnr- scheidene bonden van werkgevers te openen en dringt er bij de regeeringsbemtddelaars op aan hun invloed aan te wenden om de werkgeversor ganisaties tot aanvaarding van deze voorstellen te bewegen .Een motie ten gunste vap de afkon diging van een algemeene staking werd met de overstelpende meerderheid van 600 tegen 30 stemmen verworpen. Bolsjewisten en sociaal-revoluflonniren. B e r 1 ij n, 15 Maart. (N. T. A. Draadloos.) De Berlijnsche Vorlvarts maakt een officieel stuk bekend, waaruit blijkt, dut tal van leden van het centrale comité der sociaal-revolution- naire partij in Rusland in 1918 hebben deelge nomen aan aanslagen op Lenin en andere bols jewistische leiders. Volgens de Vorwiirts zou den in 't geheel 74 sociaal-revolutionnairen zijn gearresteerd, onder wie het heele bestuur der party. Het nieuwe Grieksche kabinet. A t h e n e, 1 5 M a a r t. (B. T. A.) Het nieuwe kabinet is gevormd. Goenaris wordt minister president en minister van justitie, Bnltazzi mi nister van buitenlandsche zaken, Theotokis mi nister van oorlog. ProtOpapadakis minister van financiën. Het nieuwe kabinet zal zich Maandag aan de Kamer voorstellen. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Madrid, 15 Maart. (B. T. A.) De regie ring heeft haar vertrouwen in f-n*- tiOi iisriiE coum ADVERTEWIEPKIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorende tot deo bezorgkrtngH 1—6 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën In het Znterdugnmamer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertantitn de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN; 1—4 regels ƒ2.06, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduem-r* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiëft kunnen worden ingezonden door tuMchenkomrft van ©oliede boek hun* delaren, Advertentiebureaus en ouzo Agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zi> men wenschte te bereiken met de laatste nota de regeering aan de geallieerde ministers van financiën. Nu zij “die erkenning heeft ver kregen, is de regeering van de Ver. St. voor het- oogenblik niet voornemens nader op de be taling aan te dringen. De overeenkomst van Wiesbaden. B o r 1 ij ri1 5 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). De onderhandelingen tusschen de Fransche- de legatie en de Duitsche regeringsambtenaren be treffende een eventueele wijziging van het ver drag van Wiesbaden hebben tot een voorloopige overeenkomst geleid, die beide regeeringen nog moeten goedkeuren. De Fraiftche delegatie der commissie van herstel keert heden naar Parijs terug. DE ENGELSCHE LEGERBEGROOTJNG. Londen, 15 Maart. (N.T.A. Draadloos.) Bij de bespreking van de óorlogsbegrooting in het Lagerhuis heeft Sir Laming Worthington Evans, de binister van oorlog, uiteengezet in welke mate in het komende begrootingsjaar, dat 1 April begint, de sterkte vaj» het leger zal worden gereduceerd. Zooals reeds is gemeld, stelt de begrooting het aantal manschappen van alle rangen op 152.836, d.i. een vermin dering van meer dan 48.000, vergeleken bij verleden jaar. Met inbegrip van koloniale, In dische en andere troepen, die in het Midden oosten dienst doen en onder het lucht-ministe- rie komen, zal het Britsche leger voortaan 215.000 manschappen van alle rangen tellen. De regeering is bezig 24 bataljons infanterie te ontbinden, n.1. zes regiment, die geheel of gedeeltelijk voor Zuid-Ierland zijn gereduceerd en de derde en vierde bataljons van vijf Brit sche regimenten, die vier bataljons tellen. Vier regimenten cavalerie zijn reeds ontbonden en nog vijf regimenten zullen worden afgednnkt. De vermindering bij de artillerie omvat 47 batterijende overblijvende bewapening is voldoende voor vier divlsit^en voor de leger- brigades. Het land beschikt bovendien over do krachtige reserves van de oudgedienden uit den oorlog. De regeering wil de tegenwoordige reserve van 65.000 man versterken door aan werving van kader en de militie uit de dagen van voor den oorlog herstellen. De minister verklaarde, dat één divisie in fanterie en één divisie cavallerie op volle sterk te en met volledige uitfustig te allen tijde bin nen 14 dagen kan zijn gemobiliseerd. Alle 14 territoriale divisies zullen blijven bestaan. Be sloten is hen deel te laten nemen aan de lucht verdediging. DE ZOMERTIJD IN ENÓE1.AND. Londen, 16 Maart. (R.). De zomertijd begint 26 Maart 's morgens en eindigt 8 Oct. 's ochtends. erberleht, n morgen y«| 22. Xberdeen. 1 '<k Röst bij de NooJ i van 16 Maart® tot N.-W. wlnA weinig of geen rtf temperatuur. TELEOMMMEB DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Een nieuwe Entente-nota. P a r ij s15 Maart. (B. T. A.) De raad van gezanten heeft het rapport dér intergeallieerde militaire commissie over de kwestie der contröle in Duitschland onderzocht. Berlijn, 15 Maart. (Havas.). Laurent heeft in de Wilhelmstrasse een nota overhan digd, geteekend door de gezanten van Frank rijk, Japan, Italië en België, waarin de aan dacht van Duitschland wordt gevestigd op de tegenwerking, die de intei'geallieerde militaire commissie de laatste maanden ondervindt. Voorts wordt verzocht de noodige maatregelen te nemen om een eind te maken aan dé prac- tijken, die de door het vredesverdrag vöorge- schreven ontwapening vertragen. Berlijn,15 Maart. (W. B.) De heden door de regeering ontvangen nota van de gezanten der,, mogendheden, die in de geallieerde militaire Contrólecommissie zijn vertegenwoordigd, bevat klachten over beweerden tegenstand inzake de ontwapening en brengt tevens nog eens de or ganisatie van de Schutzpoüzei ter sprake. Over de laatste kwestie is heden aan de contróle commissie na overleg met de landsregeeringen een verklaring overhandigd. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Berlijn, 15 Maart. (W. B.) In tegen spraak met berichten in de Fransche pers, vei- neemt de Berl. Ztg. am Mittag, dat Duitschland de volgende decadebetaling op den vervaldag, 18 Maart, zal voldoen. De Amerikaansche nota inzake de bezettingskosten. Wash i nat on, 15 Maart. (R.) Uit ge zaghebbende? bron verluidt, dat de erkenning van het reent der Ver. St. om te deelen in de passage bedenkehjk geacht, waarin wordt ge- Duitsche schadeloosstelling het eenige was, wat mij zoudt kunnen overlaten, om toe te „Dan zou ik de steek van den ossendrijvers- g< geldelijke ver- had reeds middernacht geslagen, toen hij ten laatste naar boven ging en toen zag zijn gelaat er vermoeid en oud uit, zelfs verwerd, alsof hij bij de geesten der doode dingen was geweest. Zijn vrouw, die nog klaar wakker was, riep te trach- j hem door de deur der kleedkamer. noemen vnn - w - maar ik zal het haar zelf wel zeggen. Je deedt die weet hoe hij met geld moet omgaan en ik opgestaan was. ben nooit zekerdér van een geldbelegging ge- „Noonu i lie gesprok» wv.. zinning gekorven. Zij wilde zelfs onze huwelijks- fr._ rois maken naar het Verre-Westen, om t* >or je- Ga in’welken tok je wilt. Waarom .en, hem weer, terug te krijgen." j Heb je «I dien tijd met Dan gepragl, Toml kankeronderzoek Is daar niets in, dat je Speed keek hem met een plotselinge woede |(om binnen en vertel mij, wat hij gesegf u. xn». w— -5?* -- aan, die zijn gelaat verduisterde. beeft.” Mirige blaadjes tabak in den tabakspot. Ik geloof dat je het zoudt kunnen doen. Ik ben „Hoe durft ge mij den naam te noemen van J9us wat mij verzocht wordt te doen, is ja [geneigd te betalen., ft zal er wel iets uit knj- jd’en ondankbaren welp Zeg Naomi goedennacht te zeggen, Ferguson. Ik wi» iets zeggen .waarover ft misschien later- is verkregen. De deelneming van Turkije aan den oorlog nan de rijde vat Duitschland nan het eindo van 1914 was de reden, waarom Engeland een eind maakte aan te soevereiniteit van Turkije over Egypte en dit land onder zijn eifi scherming’plaatste- Egypte is welvarend uit d«n oorloff gekomen, daar de Yrur. ui. m -'-h -- - w - *sche troepen hotl”'bbct' beschermd togen de Tu.'rv2- b-reld, din this's non het land is geschonken* De opheffing van l »*«•-«-- •—-—*■ brengt evenwel geen quo vnn r.-- zich m-te. H«t k duldriift. dat te welvaart en in* tegriteit van Egypte van essentieel belang zijn voor h-r-t Britsche rlft, want hot Suez-knnnn! vormt een vitaal deel v.-n te verhfctMngWW»»"" van het rijk; daarom rel Engeland steeds zijn bijzontere relaties met Egypte handhaven, di» reeds lang sijn erkend. Daa«om is met name te kennen gegeven, dat ee/vige poging tot inmen* ging in Egyptische aangek'genhed.n door een andere mogenteeid of een agressieve handelinf tegen het gebied v©n Egypte door Engeland als een onvriendelijke daad zal word n beschouwd* De regeering ven d*n sultan mol Sarwat Pasja els premier on m’nister van buitenlandsche za ken wordt in Egypte algemeen gesteurd bij het uitoercnen van haar nieuwe verantwoordelijk-» heid. Londen, 15 Maart. (N.T.A. Draadloos.)* De politie beeft te vnfversftelt van Cairo on der haar toezicht genomen, teneinde te voorkom men, dnt npdere studenten dan die staan in-» geschreven worden toegf-laten. Dit geschiedt nanr aanleiding van een poging om in het ge bouw ,een vergndermg te beleggen, wear de bestrijding van het minlsterie-Sarwet »ou wor den besproken, w»lke bijenkomst bovendien in t strijd wns met de verordening, wnarbij het ge* brulk van Mohnmmedaansihe instellingen voor politieke doeleinden wordt verboden, HET BRI 1SCIMNDISCHE VRAAGSTUK. Hef aftreden van MontagtC Londen, 15 Maart. (R.) Het I ngerhul® was propvol voor de bespreking van het inci-» generaal Beren- dent-Montagu. Montagu hield een lange per-»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1