I de Miuwscn Mm. Veertiondaogsoh Blad voor do Huishouding. inn Lil 3 LON st it taligii •nneert U DD BUITENLAND. feuillfto MANDAG 2e Paaschdag ld da Goudaohe Courant nie* «r*ohl|nen. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN [ERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- [ERK a. d.^., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDK. SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. MEERil op it blad! Het Verloren Tehuis^ KALFS- B ’LEESCH, Zatererdag 15 April 1922. 61. Jaargang d. U., OUDEWATER. REEUWDE. SCHOONHOVEN. STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, CatM Bit lommir bentaafraK 2 bladen. EERSTE BLAD. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen -- lo. 14906 2, Gouda n 379 b Vleeschwarad - ■MMT fOJO. Of des- r ia,c4i «*•»»- (Worth ven'o’^d.) tat der conferentie re vergadering der \l aangelegenheden n van de volgende ropa, ook le Staten. GOIDSCHE WAN - 'f o o o OrtH V*r kwartaal Ir. *«M. t I— O O O OW Hm k.n .ld, .U.n«r.n bl d.. RmHusM ot 4. Ultamn A. BBDttM aioon. «oddL Wt het Eng.lsch door F. WBSSBLINK-VAN ROSBUM. door f DAVID yyuj. i 4 ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* franco per post fier kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad f 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 81, GOUDAj bij onze agenten en loopers, den "boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.» Administratie TeL Int, 32) Ssdadto TeL 541. rey. itf heb ontslagen. u het graeg zoudt Het wezen van de grootheid ligt ih 't be- dtt deugd zich zelve genoeg i«». EMERSON. OUDEWATER. Albertus Johannes, J. van Achthoven. hun leven zitting hebben, is heden bij het Lm< gerhub ingediend. Een Britsch tentoonstelling whip. Londen, IS April. (N. T. A.) Het stootte schip van 9000 ton, de British Trade, «al in Jtw|| uit Londen vertrekken voor zijn tocht om di narde met een tentoonstelling, die het Britsche handwerk en de Britsche industrie vertegenwort digt. De tocht zal 267 dagen duren; 119 dage® dnnrvon zullen aan tentoonstellingen gewijd sijs in verschillende havens. Op zijn reb van SB,000 mijlen znl het stoomschip dertig havens beMte ken. Het tentoonstellingsschip zal alle gemalw ken bevatten om zaken te doen, met vertrekken om boek te houden, te schrijven, te conlereeret^ enz. BRITSCHE ARBEIDSMOE11.UKHEDBN. Londen, 14 April. (R.). De onderhande- lingen der Amalgamated Engineering Union mat de werkgevers zijn etgebroken. De conferentie is uiteengegaan zonder eenig roaultaet. Do (rite sluiting omvat nu 600.000 man. DE IL’RSCHE KWESTIE. Activiteit der republikeinen. Londen, 14 April. (R.). Donderdagavond hebben driehonderd gewapende republikeinen de lersche gerechtshoven te Dublin bezet. (Reuters blzondere dienst meldt nog nadert De bezetting der lersche gerechtshoven te Dublin, genaamd Four Courts had zonder bloed vergieten plaats, hoewel enkele revolverschoten gelost waren door republikelnsche troepen, waarvan honderd met geweren gewapend waren en tweehonderd met revolvers. De vijf leden der Dublineche politie, die in het gebouw dienst .deden, werden in een der kamers opgesloten en goed behandeld. Toen de bezetting was uitge voerd werden zij vrijgelaten. De aanvallers in stalleerden zich ook in het aangrenzende Four- Courts-hotel, dot blijkUaar ate commissariaat moet dienst doen. De Four Courts speelden MB voorname rol in den Pnnschopetand van 1916. Bijzondere constabeb te Belfast, die gisten* avond in een auto patrouilleerden, zijn vanuit huizen beschoten. Vier hunner zijn gewond, waarvan drie ernstig). Londen,*!4 Aprail. (R.). De bevelhelw ber der republikolnsche troepen te Dublin zegt, dat hij het paleb van justitie en ’t daarnaast ge logen hotel in beslag heeft genomen, daar hij zijn troepen anders niet wist te herbergen. Het ligt niet in zijn bedoeling een staatsgreep te doeh. Niettemin b de bevolking ten zeerste on gerust ever den toestand. DEENSCHE ARBEIDSMOPHUKHEDEN. Een nieuw conflict* Kopenhagen, 14 April. (V. D.). Het groote Deensche arbeidsconflict, dat pas geëin digd was, dreigt opnieuw te zullen uitbreken. Do werkgeversvereniging brachh bij hot r* scheidsgerecht een klacht in over den bond der vakvereenigingen en verlangde schadeloosstel* ling wegens het feit, dat de arbeiders niet In vollen omvang het werk hadden hervat, en neig was overeengekomen. De werkgeversvereniging heeft reeds een nieuwe algemeens uitsluiting aangekqndigd. De onderhandelingen tusschen ds hevetyp-bei- dora en de werkgevers zijn op niets uitg eloópen. Da algemeens staking in Rangers is intusschen geheel mislukt. „Dat is zoo. Dat doen we allemaal, voor ei iets goeds van ons terecht komt. Dat heb ik zelf ook gedaan. Maar ik wil wel wat door de vingers zien, terwijl jij het leert. Het is noodig, dat eon van de familie deze afdeeling overneemt De zaken zijn nooit beter gegaan, dan toen ik zelf aan het hoofd ervan gestaan heb Geoffrey, die gedurende die drie jaren niet op de fabriek geweest was, zonder te weten, hoe de boel v^t elkander zat en heel wat meer om trent de misbruiken gezien had, dan hem eigen lijk lief was, zag?« veire van verheerlijkt uit door dit bewijs vaAjjn ooms vertrouwen. hebt dat goajj'niet gezien, veronderstel ik, oom Tom zeide hij aarzelend- „Wat steekt daarachter, hè V vroeg hij scherp '„Nu, het voldeed niet ban de eischen.” „Onjinf Wat zorgvuldiger uitzoeken en het fruit is goed. Maar wat ik zeggen wil, je moet, niet te nauwgezet zijn. Wat aan dat fruit niet) goed is, komt met koken wel weer'terecht. Hij Is een -stomme ezel, die Marshall I Ik heb hem nooit kunnen zetten. Ik persoonlijk haat de Schotten, Geoffrey. Als zij wat vooruitkomen, wenschen zij niet alleen de aarde te erven, maar die ook te regeeren. Die ezel Marshall loopt mij al een poos in den Weg en het wordt'jijd, dat hij weggaat. Opdertusschen zullen wij zijn pleats openhouden, dus nu. heb je de kans eens te toonen, wat je kunt” „Maar ik ben er zeker van, dat er niets goeds, uit voortkomt, oom Tom!" „Waarom zeg je dat, jij dwaas I Moet je spreken, als je een kans op bevordering wordt aangeboden Ben je daarvoor hier gekomen „Ik zou u veel erger dan Marshall in de wie len rijden. Ik ben bang ziet u, omdat ik geloot rdat hij gèliik heeft i „O zoo, geloof je dat? Duw jullie zijn twee handen op één buik, *00? vroeg Speed, \5fcijl Uit het Saargebied. Saarbrücken, 14 April (W.). Alle politieke pa Tijen en de voornaamste vakbon den protestveren tegen de vei ordening der re geringscommissie voor het in te stellen Saar» parlement. 2i* eischen eenstemmig algemeen kiesrecht op 20-jarigen leeftijd. Verder verlan gen zij voor de volksvertegenwoordiging het recht om over de wetgeving en het staatsbe stuur mede te beslissen, alsook volle vrijheid om haar zaken zelf te regelen, haar president te kiezen en ten slotte een regeling bij de wet over de immuniteit der afgevaardigden en w- meerdering van het aantui afgevaardigden. Wirth over Duitschland*s economischen toestand Berlijn, 14 April (N. T. A. Draadloos). Rijkskanselier Wirth heeft er in een onderhoud met een redacteur van Giomale dTtalla op ge wezen, dat de levensstandaard der Duitsche na tie ver beneden dien der andere Europeesche volken is gedaald. De middenstand is in Duitsch- land aan het verdwijnen en de Duitsche indu strie heeft weliswaar meer werk dan die van vele^ andere lalden, maar zij arbeidt met ver lies, zoodot men slechts van schijnwelvaart kan spreken. Moeilijkheden op het gebied der binnenland- sche politiek zouden volgens Wirth alleen van economische zijde zijn te verwachten. Zij zou den zelfs de meest kalme en behoudende krin gen treffen.De groote beztygdheid voor Duitsch- lands toekomst zou slechts verdwijnen bij de verbetering van den markenkoers of de stabi lisatie van de mark, nadat de Duitsche beta lingsbalans in evenwicht zal zijn gebracht. Alle pogingen om buitenlandsche credieten op te ne men zouden tevergeefsch zijn, zoolang de scha devergoeding niet werd gebaseerd op een an deren, in economisch opzicht mogelijken, grond" slag, De begroeting der gemeente Berlijn. Berlijn, 14 April. (N. T. A. Draadloos). Do I -'oniinT der gemeente Herlijn voor 1922 sluit met een tekort van een milliard. orrep-sii Ezie. i De liquidatie-kwestle. De onderhend-llngen tusscjjen Duitsehland en Polen te Genêve hebben Donderdag tot een overeenkomst inzake het\liauidatie-vraagstuk geleid. Volgens de eerste berichterfl zou de overeenkomst, die dank zij de energieke be moeiingen van president Calender en de mede werking van den directeur der juridische afdee- ■Jjgj ling van het secretariaat van den Volkenbond, J- A. van Hamel tot stand gekomen ia, gun- «re^T^tig voor Duitsehland zijn uitgevallen. Berenguer door Millerand ontvangen. Fez, 14 Ap r i 1. (B. T. A.) Generaal Beren- guer, de Spaanschc hooge commissaris te Te- tocan, is hedenmorgen mpt generaal Poeymirau hier aangekomenhij had een onderhoud met Lyautey en werd vervolgens door den poesi- dent der republiek ontvangen, met "jÉRfcl dejeuneerde. De hervorming van het Hoogerhuis. L o n d e n, 13 A p r i I. (N. T. A. Draadloos). Een wetsontwerp inzake een hervorming van he» Hoogerhuis, alleen bepalend, dat de leden voor vergadering nog niet is vastgesteld. Zij zegt verder, dat de verdaging door de Russische de legatie was gevraagd. Lloyd George, Barthou, Schanzer en Jasper hebben vanochtend in de villa van Lloyd Ge orge opnieuw een lange conferentie gehad over het Russische vraagstuk. Vanmiddag om half een was de bijeenkomst nog niet afgeloopen. De bijzondere berichtgever van Havas acht het niet onwaarschijnlijk, dat de Russische delega tie ditmaal officieus was vertegenwoordigd. G e n u a, 1 4 A p r i 1. (B. T. Aj*l$e^sub-com- missie voor Russische aangelegenheden, die vanmiddag zou bijeenkomen, is-pp verzoek van de Russische delegatie tot morgeTi'verdaagd. Volgens Havas is er geen reden om daaruit af te leiden, dat er moeilijkheden zijn gerezen. Het terrein wordt integendeel verkend om eei? ver gelijk te vinden. Commissievergaderingen. Genua, 14 April (B. T. A.). De com missie voor de geloofsbrieven hield vergade ring. De financieole commissie besloot twee nieuwe sub-commisaies te benoemen voor de kwesties der credieten en dep wisselkoers. Lord Birkenhead e Genua. Genua, 14 April (V. D.). Gisteren is alhier aangekomen Lord Biikenhead, lord-kon- selier en juridisch deskundige der Engelsche regeering ter conferentie. Na zijn aankomst had bij een onderhoud niet Lloyd Gêocgo. d’Annunzio te Genua. PaiHs, 14*ApriL (V. D.). Uit Genua wordt gemeld, dat d'Anfiunzio aldaar aangeko men is. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Berlijn, 14 April (N. T. A. Draadloos.) Over het antwoord der commissie van herstel, waarin wordt bestreden, dat de Duitsche regee ring redenen heeft om bedenkingen te opperen en waarin categorisuh een onmiddellijke en aanmerkelijke vermeerdering der Duitsche be lastingen wordt geëischt en een verdere bespre king met de Duitsche regeering ónmogelijk wordt genoemd, wanneer Duitsehland bij zijn in de laatste nota aangenomen houding vol hardt, schrijft de Vorwürts ore. De commissie van herstel begaf zich van 't fi nancieel gebied op politiek terrein om aan te toonen, dat er buiten Genua nog steeds over winnaars en overwonnenen zijn. Tenslotte laat de commissie toch, nog de mogelijkheid open, dat over de nieuwe voorstellen der Duitsche regeering wordt gepraat. DE ONTWAPENING VAN DU1TSCHLAND. De ontploffing bij Gleiwitz. Berlijn, 14 Ap|iV<W. B.). Pe Waden drukken hun verbarin«e?er uit, dót Barthou te Genua zich gerechtigd geacht heeft om te genover Ameriknansche en Engelsche journa listen do oniploffing te Gleiwitz als een aanslag voor te stellen, waartdt duidelijk het revanchf- gevoel van het Duitsche militarisme blijkt, ter wijl volgens de Fronsche militaire overheid in Opper-Siieriö de ontploffing hoogstwaarschijn lijk een ongeluk was, waqr niemand iets aan doen kon, stellig niet de Duitsche regeering, die sedert twee jnnr te C^eiwitz niets meer heeft in te brengen UIT BEZET DUITSCHI.AND. D« moord op luitenant Graff. Brussel, 14 A p r LI. (B. T. A.jj De T schuldigingen tegen Habicht, verdacht van moord op luitenant Graff, zijn onvoldoende ge bleken rom hem in hechtenis te houden. Daar om heeft dp Belgische juridische commissie te Duisburg besloten Habicht in vrijheid te stel len onder verplichting zich ter beschikkingyan de justitie, die het onderzoek voortzet, te |ft>u- den. Het corps Schupo te Hambotn, 450 man, heeft voor de. Belgische magistraten en de ge tuigen van de misdaad gedefileerd, eerst in uniform, daarna in burgerkleeding, om^e ge tuigen in staiA te stellen den schuldige te her innen. De uitkomst van dat onderzoek wffs gunstig voor Habicht, maar tevens bleex>Jdnt wee man verdwenen waren. Zij worden ijverig gezbeht. x. hij nog rooder in zijn gelaat werd, en al het vernis, dat de voorspoed hem gegeven had, viol van hem af eft liet den werkelijken man, den harden, gewetenioozen mo^zien. „Nu, je kunt met hem weggaan, als je .wnFof het overdenken pn je verontschuldigingen aanbieden, als je weer bij je verstand bent. Begrijp mij goed, ik verlang hier geen ratiek of bemoeizucht, Geoffrey. Ik ben het hópfd van deze zaak en die moet volgens mijn opvatting gedreven wor den de optfhtting, die ervan gemaakt heeft, wat zij nu is. En als je hiermede niet kunt over eenstemmen, nu dan is het uit tusschen ons, on danks alles wat er bestaat tusschen jouw Tami- -lie en de mijne. Begrepen?” „Ik begrijp het heel goed, oom Tom,” ant woordde hij, en zijn stem klonk zeer zacht. Hij vroeg zich af, óf een zoodanig tooneel ook voorgevallen was tusschen zijn oom Tom en zijn neef Charlie, voor de algeheele breuk tusschen hen gekomen was. Hij kon het zich voorstellen, hoewel hij ynoóit bijzonderheden daaromtrent gehoord haH. "TJiemand trouwens, want ^Charlie was weggeloopen en had noch een uitlegging, noch een verslag ervan gedaan en Speed zelf had sedert dien1 tijd nooit gaarne den naam van zijn zoon genoemd. Ofschoon Geoffrey nog jong was, begon hij dit alles nu te begrijpen. Hij had Charlie niet goed gekend, maar indien deze het fijne ge voel der Ferrars had zoowel als hun zin ¥oov rechtvaardigheid, nu dan kon men gemakkelijk' alles begrijpen, wat er gebeurd was. „Waarom sta je zó» te staren vroeg Speed boos. „Vat ja niet, wat' ik zeg Heb ik niet dui delijk genoeg gesproken?" Jk begrijp u zeer goed," antwoordde hij be baard. Jwmirlijk verlang ik Rivenea niet ts verlaten en ik ben bereid te trachten het werk van Marshall te doen, mar Oordigers i »gd over --1 innemen in de bijéénkomst- van de suh-com- issie voor de Russische aangelegenheden. Genua,,14 April. (B. T. A.) Een offici ële nota van het secretary pestigt de verdaging van p-conunissie voor Russiscl voegt erbij, dat de datiu Genua, 14 April. (B. T. A.) Officieel. Vertegenwoordigers van de Engelsche, Fran- sche, Italiaansche en Belgisdie delegatie heb ben heden onder leiding van Lloyd George een officieuse bijeenkomst gehouden om met de Russische delegatie het rapport der deskundi- gen-conferentie te Londen te overwegen. De besprekingen waren gewijd aan het technisch onderzoek van het rapport. Zij zullen morgen worden voortgezet ohder deelneming van kundigen van elke delegatie. Naar Havas aan dit officieele bericht toe voegt, was Rusland vertegenwoordigd door Csjitsjerin, Krassin en Litwinof. De bespre kingen liepen voornamelijk, over de waarbor gen, die de geallieerde deskundigen eischen voor de hervatting der economische betrekkin gen met Rusland. De Russische^edeVgeerde werden uitgenoodigd aan de hand van het rap port te zeggen tot welk punt zij de voorwan den konden aanvaarden. Ber lijn, 14 A prl(N. T. A. Draadloos). ■Volgens den bizonderen correspondent Weyer uit New-ïork, die op 't oogenblik te Genua werkt voor de Berliner Lokal Anzefger, belooft de dag van heden (Goede Vrijdag) er een van grooten strijd te worden en wel door hei onver mijdelijke conflict tusschen de’ Sovjet en dm Franschen. Tsjitsjerin verklaarde aan den be4 richtgever in een inteiyiew, dat Rusland het zich niet zal laten welgevallen als China in Versail-’ les behandeld te worden. Qok andere corres pondenten kondigen aan, dat de zitting van 'Vrijdag eene beslissing zal brengen in de Rus sische kwestie en deelen mede, dat de Russen het werk der Londensche deskundigen onder zocht hebben en de voorwaarden daarvan, die ten doel hebben van Rugland een Turkije te ma ken, onmogelijk vinden, tenzij hun voorstel aan merkelijk wordt gewijzigd. Economische vraagstukken. Genua, 14 April. (B. T. A.) De eerste sub-commissie voor economische aangelegen heden is haar werkzaamheden begonnen. De Japansche afgevaardigde stelt voor de econo mische conventie, opgesteld vopr te doen toepassen op niet-Europe Dat werd aangenomen. Daarna ging de discussie over het protectio nisme, doch de Fransche en de Zwitsemche af gevaardigden verklaarden het onmogelijk te Ge nua over dit onderwerp besprekingen te voeren. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda on omstreken (bsfeooreade tot dea beaorrtrtnjrJi 1—6 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Guudn na dan bezorglcring! 1—5 regels 1.55, elke regel msor 0.30. Advertentiön ia bet Zatardagnummnr SO bijslag <>P den prijs. Liefdadlghelds-advertentiÜn dn helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEKUNGKNi 1-4 ngeb flM, «Uw da voorpagina 50 hooger. Gewone advertantiën en ingezonden medadaalingen btj eontnu. den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaaehankomrt van «oliede boekha»-' delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. •Sluft de deur en ga zitten, Geo Marshan daar zo° iuL- SToote onbeschaamheid, mij te ko- in n.' <“t de boel, die gisteren gekomen eigenlijk de geheele afgeloopen week an wi. j aan het doe’ beantwoordde I iemand vroeg ik. Aan hem, en nan teT, T*?1 Hat WM «ijn plicht, toe te I k, ?oeden staat aankwam en toen 0,te‘t had, zich daartegen te verzet- Lsu. u?8en' dat handen gebonden wa- moest koopen, heb ik hem dadelijk Aj zult Marshal I’s plaats innemen, ^^ey’a gelaat zich niet verhelderde ’«mnutzicht, vervolgde Speed vrij tend. kTJe moe<kr beloofd, dat je v/jor- r0*- Nu ziehier je kans. De inkooper f hST belanffriike P«r»oon na mij.” 6*." iver®,wui van den inkoop, G»o«rey ikuwljn. Jk m TELEOIUIMMEU. DB CONFERENTIE TE GENUA. D« houdin, vim Frankrijk. F.rij., 14 April. (H«vm.). Een offideu. ericht spreekt het te Genua loopende en door e Italianen vei melde gerucht tegen, dat Poin- •ré Barthou heelt verboden in de commissie -an elf met Duitschers zitting te nemen. Poin- lafé* heeft Barthou alleen gewaarschuwd tegen Is vorming van een internationalen Opper ton Raad, die zoogenaamd de- conferentie eidt. Er is evenwel geen sprake van geweest Ie vertegenwoordigers van Duitsehland te he etten zitting te<nemen in regelmatig geconsti peerde commissies. P a r ij s, 14 April (Havas.). Het gerucht, Ik zou het kabinet hebben besloten, dat de fransche delegatie te Genua zou kunnen deel nemen aart de discussie, indien de ontwape- kingskwestie er ter sprake mocht worden ge dacht, wordt'door Havas tegengesproken. Vol- jens de afspraak van Boulogne en het Fran- iche memorandum zou de Fransche delegatie n dat geval alleen wijziging nam- denVolken bond voorstellen en aan geen besprekingen er- [Ver deelnamen. Parijn 14 April. (V. D.). Naar men ver- eemt, is gisteren een telegram van Barthou,in- ekomen, waarin wkrd medegedeeld, dat de ja, j *estie der ontwapening op de conferentie te ®nu« elk oogenblik opnieuw zou kunnen wor- n opgeworpen. Barthou verzocht derhalve om Rructies aangaande de houding, welke hij loest aannemen. Poincaré riep terstond een ïbinetsraad bijeen, die na een uitvoerig, deels Sgewonden debat, aldus besliste, dat de Fran- ^e, «^legatie een zeer groote terughouding «eht Ihoest nemen, maar niet ipso facto jhn tig afbreken. Het besluit nister^ ad wordt in politiek^ kringen druk bespro- n en vindt bijna algemeene goedkeuring. Het Russische vraagstuk. Genua, 14 April. (B. T. A.) In Russische onferentie-kringen werd vanavond gezegd, dat •delegatie niet voor Dinsdag a.s. haar schrif- ijk antwoord zal kunnen indienen. G on u a, 14 Ap r i 1. (B. T. A.)^jpe vertegen van de geallieerden hebben beraad- r de houding, die zij morgen zullen loven, geheel te zijn, zooals willen hebben, oom Tom.” „Ondervinding is de beste leermeester,” aai de Speed handig. „Mijn raad is, dat je eens gaat nadenken, waar je Belangen zijn. Wat denk je te doau, als je dit gemakkelijke bn intje verlaat met de goede vooruitzichten die eraan verbonden zijn? Je bent nu vier-en-twintig jaar. Waartoe ben je in staat - „Tot weinig,” gaf Geoffrey bedaard toe. „Maar ik ben sterk en bereid tot werken. De zou kunnen leeren.” „Onzin I Dat heeft j6 neef Charlie ook in deze zelfde kamer gezegd, te^n hij die eigen zinnige dwaasheid in zijn hoofd kreegJ Waar is hij nu zeg mij dut eens MtsscMeiwiblok- ken zagen in een legerplaats in de afgelegen bosschen of misschien achter de toonbank be dienen in een mijnwerkershel I Wees toch niet zoo’n onuitsprekelijke dwaas, Geoffrey! En denk eraan dat je met je eigen belatten niet kunt spelen, al is het slechts terwilfe van je moeder, zoo niet terwille van jezelf. Zij heeft het tecjit van je te verwachten, dat je den recha te» weg gaat en zij tenminste weet, hoeveel ik voor je gedaan heb.” Geoffrey was blijde te kuhnen heengaan. Zijn gelaat zag wat bleek, terwijl hij de deur sloot. I Ofschoon hij geen drie jaar in da fabriek had daorgebracht, zonder kennis gemaakt te heb- ''ben met de afstoojende karaktertrekken van zijn oom den onverzettelijken, gewetenioo zen kant —'was dit toch de eerste keer, dat bij er in werkelijken, persoonlijken strijd mee kwhm. Nog worstelend met den barensnood van zijfi nieuw streven naar een hooger laven, var- .langend de jaren van niets doen, achter dsn rug te hebben, ontmoette hij nu plotseling zooals ik kan nkó W-’ da meeaten van ons, een (^doordringbars* muur, die alle vorderingen onmogelijk maakte. Terwijl hij de gang doorging, zag hij Mars hall In de kleedkamer diens hoed krijgen en onwilkeurig stond hij stil, om even met hem fe* te praten. Ferrars was bij iedereen in de fabriek gezien r en ofschoon het duidelijk merkbaar was, dat Marshall nog opgewonden was, door zijn pas verkregen ontslag, werd zijn gelaat tegh min* der somber, toen hlj het jonge, innenMde gsa zicht voor zich zag. „Het spijt mij, dat je weggaat. Marshall,'1 zeide Geoffrey bolefd. „Dank u,” antwoordde Marshall, terwijl, hf zich eerst moeilijk uitte. „Mij spijt het niet folk ben het hier zat. Hier kan geen man zijn brood verdienen en dnn nog een ziel hebben.” „Och, komzeide Geoffrey. Zoo erg te het nietP nestig ik Uwe de komende op mijn prima IRSTSÓORTEN. ALAGE. dt geregeld afnemerd i$ll

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1