UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 944 Donderdag 1 a. d. U„ OUDERKERK TEN LAND. JILLETON. GENEZER B™™NW0UDE’ B0degrAVEN, boskoop, gouderAk, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- a. d. o., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDJNXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ÜUSj na- an- duurzaam karax- ”*ere toonecl," zei hij en peins het zoo EMERSON. - de tfnfc - - -jJnjillJMtol ftllWlTll alle, been beton, gzeop (Wordt ▼ervoltd.') door ROBERT HERRICK. mannen zijn een soort oogwater, ne uit onze oogen wascht en ons andere menschen en hun werken ▼an mot raad heeft zich in zijn vergader» ochtend bezig gehouden met t. afbakening van het verdrag van een goed s het wat hem ver van haar gehoy- schepsel in haar ellende. Het jon- greep het initiatief ep ze haatte I, dht iemand, man of vrouw, de r haar geliefde in beslag zou kun- 't was eigenlijk een onvergeeflijke Met een diepen zucht en op el- e lippen wierp zij den brief in een parfumeerde prulletjes en bekeek i den spiegel alsof zij verwachtte, ere Nel te zien, ontdaan van alle en en illusies. Zij zette haar hoed >p, totdat zij werkelijk leek op dat persoontje, dat dé plaats wilde i van dat dwaze eigenzinnige schep die maanden geweest was. lar gelukkig zijn kn het bezit van de bron, zijn arme zwervelingen n hutje. tez viteriep ze tot haar kame- Mademoüelle. Mademoiselle wa OVERZICHT. ebben de mogendheden de werk- e zij zich voorstelden ten einde die tot doel hadden de recon- cificatie der wereld, althans van bij to brengen, niet kunnen vol heid zal echter worden voortge len vorm van een bijeenkomst van in Den Haag, welke in Juni zal Wirth heeft er eergisteren in zijn reneens over gesproken en in ver- daagsche conferentie erop gewe- schland, wanneer dit gewenscht ook alleen, wanneer 't gewenscht 1 is zijn rol van bemiddelaar ver- jrechtheid en eerlijkheid te spe- us liet hij zich uit, die zulks wil- eeds te Genua zien, dat het den st was om zelf met de naties van ereenstemmlng te komen en ook -ht van dienst te zijn ten aanzien enstemming tusschen andere Toen verscheen hij, stond in levenden lijve voor haar in de oprijlaan. Ze had zich juist ge bukt om een hyacinth overeind te zetten, waar van de bloem op de natte aarde hing, toen ze zijn voetstappen achter zich hoorde. Terwijl ze opstond, verbleekte ze. Haar knieën knikten en haar handen voelden als ijs. Zijn oogen verslonden haar die oogen, die T*’ haar harwien GOTISCHE COURANT blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen ONNEMENTSPRIJSt per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad wartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geachiedt, o per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 3.80. innementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA* ze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. a bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.) Administratie TeL Int. 821 tie TeL 546. r dr. Wirth gerept van een die te Genua ter sprake is ge- mkbeeld n.l. van den godsvrede, n verheven noemde als de idee ntie te Genua zelf. Maar, al vond lier het denkbeeld als zoodanig I onthield zich, dit denkbeeld van ii” in principe bewonderend, ech- ran kritiek. Een godsvrede in den werd voorgesteld, voorloopig in zorm, zou voor 't Duitsche volk, n meening is, een zeer pijnlijke /eest. Wirth bedoelde dit: Kon ropa, aan alle volkeren van Euro- geven, terwijl terzelfder tijd het werd- blootgesteld aait een poli ties? In zijn rede werkte hij de fi d*ïi vorm van den godsvrede rende passage uit: kbeeld is zoetjesaan op den ach- feraakt. Wij kunnen 't betreuren, wereld is er nog niet rijp voor lachte in zijn zuiverheid en groot- jgrijpen, dat de economische re- dat het te boven komen van de sis met geweld niet mogelijk is. „treuga dei" in kleiner vorm ten stand gekomen, die de Oostelijke er nieuw-ontstane staten voorloo- le maanden lang in een „Behar- :and” verklaart. Het is weinig, j tot stand is gebracht, maar des- s het een kleine stap vooruit op naar de pacificatie van Europa. l dit denkbeeld gaarne dienen en .erzijds ook helpen waar het mo rn tenslotte het non-agressie-pact r vorm te doen aannemen. is van oordeel, dat, wanneer dit lijkt worden, van de „termijnen betrekking tot de kwestie der adeloosstelling die zoo nauw t met het vraagstuk der sancties ien afgezien, omdat, wanneer in e politiek wordt volhard, telkens s-zwaard boven ’t Duitsche volk r op termijnen en daarachter de met brutaal geweld, acht Wirth elke ,treuga dei” in Europa. In dit verband wees de rijkskanselier op de gewel dige spanning, die in geheel Europa voelbaar was naarmate de 31e Mei naderde. Maar Wirth liet ook een blijder toon hooren, toen hij op merkte, dat, zooals het met Engelsche taaiheid was gelukt te Genua de- moeilijkheden, die de conferentie dreigden te doen mislukken, te overwinnen, ook de eerste maanden te boven moesten worden gekomen en wel derwijze, dat tenslotte de groote kwestie, die der schadeloos stelling, werd geregeld, zoodat het Duitsche volk kon leven. Anders kwam er van de paci ficatie niet veel terecht. Uit de berichten, die in ons blad de laatste dagen zijn opgenomen, valt af te lei den, dat het reparatieprobleem dichter komt tot een voor beide partijen bevredigende oplos sing, zoodat stellig tot sancties geenszins zal worden overgegaan. Wanneer de Duitsche nota bekend zal zijn, zal er gelegenheid zijn om na te gaan, of het optimisme, dat ten aanzien van de schadeloosstellingskwestie tot uiting komt, al dan niet gemotiveerd is. Mocht inderdaad een gunstige keer in deze kwestie zijn ingetre den, dan zal dit wellicht ook eenigszins toege schreven mogen worden aan den invloed, die van Genua is uitgegaan en misschien ook tot in Frankrijk is doorgewerkt. In dit verband is het nog interessant het saAmvallend oordeel te vermelden van Wirth over de resultaten der conferentie van Genua, die hij niet al te groot acht Hij merkte te dezen aanzien op, dat al was hetgeen werd bereikt, klein en bescheiden, na de groote catastrophe, waarvan Europa het slachtoffer werd, ook een kleine stap een be langrijke stap vooruit was. Wirth verzocht dan ook het verdrag van Rapallo te appredeeren als een werk van vrede en vooruitgang en ook het persoonlijk contact met de leidende staats lieden der wereld, met de politici, met de publi cisten van alle naties, met wie in acht jaren tijds geen samenkomsten hadden plaats gehad, even eens te beschouwen als een vooruitgang. Wij verzoeken u, besloot Wïrth, onze politiek te steunen, opdat de hoop wast, dat een pacifica tie van Europa en zoodoende ook een vrede voor het Duitsche volk tenslotte wordt bereikt. VOLKENBOND. Vergadering van Volkenbondsvereenigingen. Op 4 Juni komt te Praag de zesde vol- talige conferentie bijeen vnn Europeesche en Amerikaanscne volkenbondsvereenigingen. DUITSCHLAND. HET DUITSCHE MORATORIUM GEHAND HAAFD. P a r ij s, I Juni. (Havas). De commissie van herstel neemt in haar antwoord op het schrijven van Wirth van 28 Mei nota van de genomen en nog te nemen maatregelen door het rijk, erkent de ernstige pogingen door de Duitsche regee- ring in het werk gesteld om te beantwoorden aan de eischen der commissie, besluit het op 21 Maart gedane uitstel te handhaven, maar ver klaart tevens, dat het uitstel een einde zal ne men, als de commissie bemerkt dat Duitschland zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt, of als zij meent, dat er niet genoeg schot achter de maatregelen wordt gezet of nis Duitschland de montregelen betreffende de beperking der vlottende schuld niet uitvoert. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behooranda tot den bezorgkringh 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. V*d buiten Gouda en den 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnununer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiön de helft ven den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1—4 regels ƒ2.06, elke regel meer fOJiO. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceex» den prijs. Groote letters en randen worden beregend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. zich iets voordeed, dat in zou druischen tegen het vredesverdrag van Versailles, of als de Duit sche regeering zou weigeren het venjli^f. nu te komen. Frankrijk zou niet alleen worden gmaten bij het ten uitvoer brengen van de maatregelen, waarin voor zulke gevallen in het v ’osverdrag is voorzien. Wij zullen tezamen optreden, ver klaarde '’e premier. Engeland,-vervolgde hij, was voorstander van een politiek van gematigdheid en van een poli tiek van vervulling. Een afzonderlijk optreden van eenige geallieerde mogendheid is fnuikend voor de Entente tusschen deze mogendheden. Lloyd George zeide, dat het kritieke stadium van de kwestie der schadeloosstelling voor het oogenblik voorbij is. Er «was geen reden voor oneenigheid tusschen Frankrijk en Engeland. Hij hoopte, dat een overeenkomst zou kunnen worden bereikt, die zoowel voor de debiteur- als de crediteür-lqpden aannemelijk zou zijn, Hij verheugde er ^tlch over, dat de Duitsche regee- ring ernstige pogingen deed om tegemoet te komen aan de eischen der dommissie van horstel. Volgens den Bngelschen draadloozcn dienst zeide Lloyd George in ’t Lagerhuis, dat de com missie van herstel thans de Duitsche nota over weegt. Hij was thans niet in staat to zeggen, wat het definitieve antwoord zou zijn, maar men mocht aannemen dat de kritieke fase, waarin de kwestie van de schadevergoeding enkele weken geleden vei keelde, voor het oogenblik voorbij was. Een fr»:t had de balans van die commissie on zuiver gemaakt, evenals het had gedaan met de balans van den Volkenbond. Dat was de afwe zigheid van Amerika. De afwezigheid van Ame rika bij het werktuig van het verdrag van Ver sailles had dit minder doeltreffend en minder nauwkeurig werkend gemaakt. Er was geen oorzaak voer verschil van mee ning tusschen Frankrijk en Engeland. Hij had de overtuiging, dat veiligheid voor Frankrijk al leen kon worden gevonden in het in de praktijk brengen van wat voorgeschreven was in het Volkenbondsverdrag. Wat kon er, vroeg hij, te gen de voorgestelde internationale leening zijn, als middel om Duitschland in staat te stellen een groot deel van de eisch tot schadeloosstel ling af te betalen? Hij was zeer blij, dat de Duit sche regeering een werkelijke poging had ge daan om aan de eischen van de commissie van herstel tegemoet te komen. Hij geloofde, dat, wat Duitschland thans deed, in het belang van Duitschland zelf was. Een politiek van niet-na- koming der uit het verdrag voortspruiende ver plichtingen zou een politiek zijn, die onmiddel lijk rampspoeden voor Duitschland teweeg zou brengen. Üe premier eindigde met te zeggen Wij zijn voorstanders geweest van een politiek van gematigdheid en vervulling. De motie van wantrouwen verworpen. B e r I ij n, 31 Mei. (W. B.) Voor de stem ming over de motie van wantrouwen der Duitsch-nationalen stel’den de communisten voor de motie zoo te wijzigen, dat zij niet een for- meele motie van wantrouwen zou zijn, maar slechts de houding der regeering afkeurt. Zij verklaarden bij verwerping vnn bun voorstel voor de motie der Duitsch-nationnlen te stem men. Hergt (Duitsch-nat.) verklaardeDoor de thans gepubliceerde nota aan de commissie van herstel krijgt de motie der Duitsch-nationalen een grooter beteekenis. Dr. Becker-Hessen (D. en hield die een oogenblik stijf vast, toen frons- de hij zijn wenkbrauwen. „Waarom zie je zoo bleek en heb je koud vroeg hij. „Ben je niet wel Terwijl hij het bruine krulhaar terugstreek,'dat het litteeken verborg, keek hij haar onderzoe kend kritisch aan en mompelde1 „Waarom beef je zoo „Ik geloof* r- haar lippen trilden van iets, dat het midden hield tusschen een snik en een glimlach „ik geloof, dat ik geschrikt ben." Op eens kwam er weer kleur op hanr wangen en de glimlach kreeg de overhand. Zijn ernstig gezicht werd nu een en al teederheid en ver langen. Ze begreep, dat hij niet eerder had kun nen komen, niet vóór dat oogenblik 1 Ze keek hem van ter zijde aan. Hij leek haar nu niet langer schraal en ma ger toe als een afgewerkte man. In plaats van bleek had hij nu een gezonde kleur van iemand, die altijd in de open lucht leeft, en die even goed bèstand is tegen storm al» tegen felle zon. „Je huis is klaar I” fluisterde hij, en het klonk als een welluidend refrein van oneindige be teekenis, „het hub van steen gebouwd op steen.” „Dat heb Je geschreven," zei ze ontwijkend, terwijl ze zich keerde naar het groote deftige huis. Met saamgetrokken wenkbrauwen keek hij naar het machtige bouwwerk, toen barstte hij in lachen uit. „Woon je daar r vroeg hij met ruwen spot. „Ja," zei het meisje, „waarom niet Het ging door voor een mooi huis, een archi- ,®rhe bron (waar geen water in wns) tectopische triomf, en meer dan dat - een ka- 4- raktóristiek bouwwerk, zooals het daar log in --- -- -- - al zijn breedte op zijn stevisr fondament, met de vóór de droge bron. De dokter zat op van de bron en trommelde met zijn knokkel» op den leegen bak. „Het is hier net een zend ging hij voort „Jouw huis staat klaar al een maand lang. Maar die vrouw heeft gemaakt dat ik niet weg kon. Ze heeft een poging gedaan om dood t< gaan. Maar ik heb haar overtuigd, dat ze dat niet kan." „Je hebt van den winter veel zieken geha<L* honderd houthakkers^ rheerschten. De maat* [de niet voor do menschen. De chef» haar op. Adelaide, May of Josephine, het deed er niet toe, wie I De hand van het oude vroolijr ke luie leventje strekte zich weer naar haar uit. Lunch hier, diner daar, comedie, opera, bood schappen doen in de city; laat naar bed en laat op. Marie met haar ontbijt op een blaadje, als zij slaperig wakker werd, alles net zooals het altijd geweest was, zooals het was voor duizen den en duizenden van haar soort en haar kring. De dagen gevuld met kleinigheden, kletspraat jes en meer hoogst belangrijke nietigheden. Dat was het „Leven." En waarom ook niet Was het zoo niet bij al de bewoners van al de weelde rige woningen uit de voorstad Zij kon niet begrijpen, dat de zieke stumperts, die hij trachtte te genezen, -dat de steenen voor zijn kleine woning niet anders waren dan zoove le blijken van liefde voor haar, het ritueel van zijn aanbidding voor, het hooge ideaal, de af god, die hij in zijn hart van haar gemaakt had. Want de man is de dichter, de droomer, half god, half-dier, gereed om te aanbidden of te verguizen, in staat dus voor demöuw godin van zijn droomen te knielen. Terwijl hij de zieke vrouw genas en het beeld, door hem zelf gemaakt, aanbad, was zijn afgod bezig de nieuwste japonnen, naar den allerlaat- sten smaak te pnssen. „Weer een liefdesgeschiedenis tot eind gebracht,” oordeelde Vera. glinsterende vensters met hun zachte gordijnen, de vele veranda’s, de bloemperken en de goed onderhouden paden, wns het alsof het zijn kou- den blik op den vreemdeling liet rusten, alsof het zijn ruwe kritiek kwalijk nam. Hij keek nog eens naar het huis, liet zijn blik gaan eerst over het gladgeschoren grns, waar de tuinman het onkruid uittrok, toen over de oprijlaan, waar een andere knecht de laatste sporen van wielen ver wijderde en ten slotte over het jonge meisje. „Dus woon je daar f* „Ja,” zei ze, niet op haar gemak. ,Hier heb ben we de laatste tien jaar gewoond." Op eens drong het tot haar door, hoe vol maakt ongeschikt hnar held voor deze omgeving was. Wel is waar had hij zijn grove jas en zijn sandalen thuis gelaten, maar zijn ruig pak, zijn zware schoenen en de vilten hoed met den breeden rand hoorden hier niet thuis. Vlug vergeleek ze in gedachten zijn uiterlijk met dat Van Dr. Percy, met dan van den veel- belovcnden diplomaat, met dat van de jonge mannen, die harr wereld uitmaakten die za gen er allemaal netjes en goed verzorgd uit al» het gras en dé struiken. „Het is me een raadsel I” mompelde de Wilde, terwijl hij van het meisje naar het huis keek. „Ik zal je de plaats laten zien,” zei ze, terwijl ze een kleur kreeg. Instinctmatig trachtte ze den schok nog wat uit te stellen, die onherroepelijk moest komen «Is haar moeder en de Wilde el kaar weer zouden ontmoeten. Ze nam hem mee door de pergola naar den stfjltuin met de lilliput-kunst, naar de Italiaan- 1 scha krnn Iwnnr cvnan uinf»r In ivhsj daBTOJ’ naar den moestuin. Ze keerden terug langs de stallen en de kassen naar een marmeren bank 'i den rand I DUITSCHLAND» ANTWOORD AAN DE COMMISSIE VA* HERSTEL. Gisteren is te Berljjn de tekst van Duitsch- land’s antwoord aan de commissie van herstel gepubliceerd. Van groot belang zijn de mede deelingen over de vlottende schuld en de bereid verklaring van de Duitsche regeering om het aangroeien daarvan te voorkomen, waarbij zij echter betoogt, dat zulks onmogelijk zal zijn zonder een buitenlandsctiè leening, die binnen redelijken tijd beschikbaar zou moeten zijn. Als normaal maximumbedrag van de vlotten de schuld wordt de stand op 31 Maart aange nomen. De overschrijding daarvan tot einde Juni zal binnen de eerstvolgende drie maanden worden terugbetaald met behulp van de over schotten op de inkomsten, die de uitgaven over treffen en door opneming van bizondere credie- ten. Indien na deze drie maanden het normale maximumbedrag nog steeds wordt overtroffen, zal de Duitsche regeering ontwerpen indienen tot belastingverhooging, waarvan de opbrengst binnen zes maanden de vlottende schuld tot het normale maximum-bedrag moet hebben terug gebracht De Duitsche regeering verleent de commissie vanherstel het recht haar financieele gestie na te gaan, mits Duitschland» souvereiniteit on aangetast blijft en de geregelde gang van het bestuur niet wordt gestoord. Ter bestrijding van de kapitaal-vlucht belooft- Duitschland alle noo- dige maatregelen te,.Wïffen. De autonomie van de Reichsbank ia reed» bij de wet van 26 Mei gewaarborgd. Verder deelt het antwoord mede, dat de sta tistieken weer op den grondslag van voor den oorlog zullen worden ingericht Als bijlage is aan de nota toegevoegd een gewijzigd begrootingsplan voor 1922. De rijksregeering merjkt ten slotte op, dat zij deze verklaringen aflegt in de verwachting, dat de commissie van herstel aan de in haar beslis sing van 21 Maeri ont*^ipen regeling dor scha devergoeding voor 1922 een duurzaam karak ter zal willen geven. Tot zoover de voorloopige inhoud van 't document waarop wij in 't avondoverzicht uit voeriger hopen terug te komen. De commissie van herstel en de Duitsche schadeloosstelling. P a r ij s, 31 M e i. (B. T. A.). De afgevaardig den der geallieerde mogendheden in de com missie van herstel zijn vanochtend bijeengeko men om het Duitsche antwoord, dat gisteren is openbaar gemaakt, te bespreken. Hoewel de be sprekingen vertrouwelijk waren, schijnt het, dat de nota van 28 Mei een gunstigen indruk op de leden van de commissie heeft gemaakt. Lloyd George over de schadeloosstelling. Londen, 31Mei. (R.) In het lagerhuis ver klaarde Lloyd George omtrent de Duitsche schadeloosstelling, dat de Duitsche regeering haar best doet de verplichtingen, voortvloeien de uit het vredesverdrag, na te komen. Z. i. doen de Duitschers eerlijke pogingen daartoe en wan neer zij bl/ven doorgaan hun politieke moeilijk heden onder het oog te zien, als zij thans doen, zouden zij recht hebben op alle consideratie, die tegenover hen kon worden toegestaan. Een politiek van niet-nakoming van het vredesver drag echtte de premier een politiek, die Duitsch land onmiddellijk in moeilijkheden zou brengen. Er was, zeide hij, geen sprake van, dat Frankrijk zelfstandig zou optreden, indien er zei ze. „Er waren wel een waaronder de pokken schappij zorgde niet rooi -- moesten in het pesthuis worden opgesloten I” Ze dacht aan den dikken kolonel met zijn lys riache verheerlijkingen van pulp en materieel* ontwikkeling. Verbeeld je dat die in eelt pesthuis werd opgesloten I Ze kon niet laten t* lachen. „Maar het seizoen is goddnnjr voorbij, en het heele zoodje is verdwenen en nu kom ik J* halen,” liet hij er op volgen. „Je moest liever hier in de stad komen weri ken net als andere dokters,” zei ze weifelend. „Hier?" en hij barstte in een spottend lachaf idL M „Hier een rankje opletten en pielen verkoop®* en kletspraatjes houden?” „Er zijn een heeleboel knappe dokter» Her i* de stad.” V. P.) verklaatde, dat zijn fractie na kenniHWk ming van de Duitsche antwoord-nota thon» voot de motie van wantrouwen zou stemmen. Na de verwerping van de motie van wantrous wen werd de zitting verdaagd tol 13 Juni. Voot deze zitting is een door de onaf Konkel ijken aan gevraagde interpellatie over de kwestie der schadeloosstelling op de agenda geplaatst. Zal minister Hermes aftreden? Keulen, 31 Mei. (W. B.) De Köln. Ztg. schrijft, dat het resultaat van de stemming kr den Rijksdag niets verandert nan het feit, dat' gerekend moet worden met een latente regee* ringscrisis, omdat ook de andere burgerlijk» partijen zich pijnlijk getroffen gevoelen door d» jongste ontwikkeling van den toestand. Daarbij gaat het niet alleen om verschillet* bij de be* oordeeling van de buitenlandsche politiek ill het algemeen, maar ook om de behandeling van den Rijksdag bij dc besprekingen in de commis. ito voor buitenlandsche aangelegenheden, die tot het einde toe in de wann is gelaten, dat de concessies aan de commissie vnn herstel afhan kelijk zijn gemankt vnn de verleenintoVnn PCI' internationale leening en dat een financieel» contröle niet kon worden toegestaan. In parlementaire kringen meent men, dat het mogelijk is, dat de rijksminlster vnn financiert zal vallen als slachtoffer van de thnns gevoerd» debatten. Hermes contra de Freiheit. Berlijn, 31 Mel. (W.-B). Het proce» va» minister Hermes togen de Freiheit wegens be. leediging, zal op 24 Juli dienen Het betreft d» berichten in de Freiheit over z.g. wijnleverlngea aan den minister. Wapen von<!sten. Berlijn, 31 Mei. (Havas). De Vorwfirt» maakt gewag van de ontdekking van 2700 pas tronen, vier mitrailleurs on ander oorlogsmates riaal, begraven in den tuin van den vooruttef eener landbouwvereeniging in Pommeren. Duitsch-Dee.ns< h verdrag. Berlijn, 31 Mei. (N. T. A. Draadloos). Dl Rijksdag heeft heden in tweede en derde lezing hot verdrag tusschen Duitschland en Denemaix ken aangenomen, in verband met de toewijzing van Noord-Sleeswijk aan Denemarken. D» Duitsch-Nationalen stemden tegen, Opper-Sileiië. Par ij s, 31 MeL (Havas). De gezantenraad zal stappen doen bij Tsjecho-Slowakije, opdat dit op zijn grondgebied den Duitschen beschut* digde Conrad zal doen opsporen, die betrokken is bij het gebeurde te Petersdorf en hem uite leveren aan de geallieerde commissie vonr Op> per-Silezië. FRANKRIJK. De gezantenraad. A P n r ij s, 31 M e i. (B. T. A.). De gezanten* «Srn VUU hedeiV* 1 ~.zt enkele kwestie» grondgebied, in verban/ Trianon. j DE HAAGSCHE CONFER EN GE. Het Fransche standpunt. P a r ij 3 1 Mei. (Havas.). De lomps ncldV dat de Fransche regeering, die de 'litnoodiging van Facta voor de conferentie in Den Haag

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1