ÏSÏF NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD; VOOR GOUDA ÉN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOÜDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. A U„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 61« Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. SO FEUH I ETON. Vrijdag 4 Augustus 1922. DE GENEZER £b. 14998 X F, tl rei Bu en os-Ayres tf Aug. van Buenot' ew-York, verfrol’ Mathieu. aan (Wordt verrolgtft. lie naar Hamburg^ Yokohama naai! rberioht. morgen raai daarmede de de verschll- bekende Cauer ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ255, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal 8.15, mot Zondagsblad 850. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 11. GOUDA» bÜ onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaus zjjn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie TeL Int 82; Redact!» TeL 54*. ioles 10—25 515 et, violier rozen 43 iylla 22 ct. Bal et, aÓes j terdam, passeert 1 4-, 60ÏDSCÏÏËOBANT door ROBERT HERRICK. van Amsterdanf an Genua. Rotterdam, pas* houding ig van de enblik kan beslist worden, ren zal aannetnengisteren- naar de Pacfffa i van Delagoabaa^ ran \East Londoif /an 4 Aug.t id uit Westelijk» end, later zwaaf schijnlijk eenigO ?ts warmer. r regeerii igen met I lucht. Indië naar Havrg van Plymouth, an Hamburg nara( gevel te L.._ naar Amsterdam loronha. ar Pot-^rdam, FT, s gebouwd. Wij zullen het hier heel vroolijk heb ben. Jammer maar de leege plaats, die u Wer achterlaat 1” Dan volgde er een heele lijst def tige namen van zomergasten. Die namen mank ten meer fndruk op de doktersvrouw dan zij vroeger zouden gedaan hebben, want door haar bezoeken aan de stad en het reizen met haar moeder, was zij goed op de hoogte gekomen van de verschillende standen, die een vrouw met sociale neigingen manr al te gauw leert onder scheiden. De Thornton Howards, de Payson Blakes dat waren groote aanwinsten in de Sanguishine kolonie. En het kamp van den dok ter had ook een mooie* lijst van patiënten. en mevrouw me- nog nomen met ier en twee natuur- aar Java, vertrolj INGEN. Rio Janeiro naad van Rottendam t< lalte aan na- uitsluitend >pfenen. zon- chemicallën, lekselklieren 2896 36 0.25. lummerd en ?de j reken. m UsseL afieve Tuinbouw, ssei en Omstreken tot 3.40; Eng tot 1.10; klein, t 0.40; kokoïw f 1.80 tot f 3.3C of f 1.50 per IOC 15.10 tot 18.—j tot 8.30; pronk* operwten f 15 tol f 4.00 tot 6—| ito C 3.20 to, klein 0.30, dito 100 pond. tot praatjes onder de patiënten en onder de zomergasten. D? pleegzuster had verteld, dat de dokter haar bevolen had de dosis te vermeer deren u hebt de geschiedenis zr,kcr wel ge lezen in de couranten maar natuurlijk werd de zaak geweldig overdreven. Er was geen be paald gevaar en mevrouw Gardiner was na eén paar uur weer in orde. Ze was wel genoeg om den volgenden morgen af te reizenMaar het was alles heel onpleizierig. De dokter is heelemaal niet goed, dus heb ik er niet met hem over willen spreken. Ik vind, dat hij eens vacan- tie moet nemen. Dr. Percy vond de inrichting een heel ding, en toch gaf hij er de voorkeur aan dat de dokter we? zou gaan een vreem de toestandl Welke boot denkt u te nemenl vroeg hij in zi*n volgenden brief, „Ik hne! den dokter over om een week de bosschen In te gaan. Hij is heelemaal niet goed." Deze laatste woorden waarden tweemaal onderstreept. Het leek wel of de jonge cokter doelde op dingen, die hij aarzelde te schrijven. Toch bleef ze in Langen'Schwaïbach, ze wilde» niet gelooven, dat de toestand zoo erg was, als ze zich die voor stelde, ze was ook niet zeker of haar tegen woordigheid iets helpen zou niet zeker van haar invloed op haar zonderlingen man. „Oude grijze Jack is er weer eens vandoor geweest,” schreef Dr. Percy. „Hij is tegen een van de patiënten erg brutaal geweest en is nu de schrik van T** '"“7 u“ moest weggestuurd worden, maar daar wil de dokter niet van hooren. Oude Jack weer aan den drank en er vandoor geweest het was ongelooflijk! Helen herinnerde zich de geschie denis va»' dien man en zeg er een slecht voor-.l teeken in. Ze vertelde het aan Vera, die lachend zei: „Die mannen zijn noo't h-e’emaal gene?— Gerard zegt, vroeg of lam komt het toch terug.’ Dat was een groote troost. Ze nam Percy’» laatsten brief mee naar den tuin en las hem over. Hij was buitengewoon lang. „Ik heb u al geschreven, geloof Ik,” schreef hij na een onbeduidende inleiding, „dat de dok ter niet teruggekeerd is vep zijn tocht In de bosschen zooals wij hoopten* hij is eigenljjk nog erger" Hughes en ik doen natuurlijk wnt we kunnen; ik heb bijna al de bezoeken buitenaf Gebracht, maar de patiënten zijn niet tevreden. Ze willen den dokter eiken dag hebben. Ze beginnen er over te praten en denken, dat er iets niet in orde is. Was hij maar naar u toegegaan! Maar nu wil hij niet weg. d-n meeaten t’ft> biengt hij al’ern door op d« Eyrie, en dat S heel verkeerd voor hem hij moet niet zooveel alleen zijn. Van het treurige feit, waarop I>. Percv doelde, had de jonge vrouw nog ge"i» vermoeden en de kleine dokter kon het wet over zijn hart verkrijgen om ’ich duidelijke? uit te drukken, ten minste niet op papier. „Hij trekt zich Oude Jack’s terugval veel ts veel aan, en toch wil hij niets doen met den ouden vlegelWilliams de groote grawh* man is gisteren vertrokken, leer ontevreden» naar ik hoor. Een ordinaire kerel uit Minnea polis, maar het was verstandiger geweest, het hem naar den zin te maken. Er zijn den laatste* tijd nog tweo o! drie andere alva’ligen het gaat niet meer zooals vroeger. Ik kan er. den jna niet to$ krijgen om naar een nieuw komen kijken,... 71 „Nu u weet wat er van uw Genezer geworden kunt u gaan of blijven net zooals u wilt. U kent nu zooals slechts weinigen dat doen de voorraad kunstjes welke wij dokters in onze jnars hebben u kunt zelf beoordeelen wat het beste voor u is. Misschien gaat u liever heen ergens anders uw Genezer te zoeken I” Hij zweeg en lachte spotachtig. „Als u hem vindt, klamp u aan hem vast. Ik bedoel, stel vertrouwen in hem als u kunt!” Uk vroeg het niet voor mijzelf," zei ze. Hij trok zijn schouders op en langs haar heen gaande, ging hij naar de deur. nik blijf,” fluisterde ze. „Ik zal hier wachten tot mijn Genezer terugkomt «Zooals u wilt Uk zal op hem wachten om mij het wonder te brengen Ze stonden vlak bij elkaar in volmaakte duis ternis. «Ze kon zijn zware ademhaling hooren. „Dat gebeurt niet,” zei hij stroef, ‘„net zoo P»in als dat de wildernis terugkeert hier in de tergen.” „Er kan iets beters dan de wildernis in deze “tergen en dalen komen. Ik heb vertrouwen in »'jn wonder I" Z« stond alleen in het donker. IV. Nu «n dan kwam er op de mode Duitsche Williams de groote graan-man, Howard Gardiner degeen die vroeger vrouw Gardiner Howard was, u herinnert u wel heeft hier ook haar intrek gen< een gezelschapsjuffrouw, een kamenie verpleegsters een droevig geval. Dan lijk nog de loopende patiënten, besloot Dr. Per cy. „We zullen geen plaats meer onbezet heb ben.” Die goede Percy! dacht Helen, terwijl ze den brief las, zeo eerlijk en trouw, en zoo tactvol. Als hij niet zooveel gezond verstand had gehad en zoo’n kalmeerende manier om met lastige patiënten om te gaan, zou er zeker menigen «torm zijn losgebroken, vooral als de dokter in een prikkelbare bui was. Ja, Dr Percy was de del van de bloeiende onderneming en hij was zijn groot salaris ten volle waard. Ze kon rustig wegblijven zoo lang hij er was om haar man te helpen. Maar de volgende brief en degeen, die onze beste daarop volgde, waren minder bevredigend zij kwamen haar rust verstoren. Er was iets voor gevallen aan de bron. Een pleegzuster was ont slagen na allerlei beschuldigingen en tegen aanvallen het had haar aanleiding gegeven va.en) ondergesclükt aan de aanspraken der ge allieerden, waardoor het voor dezen voor een goed deel mogelijk is op den Duitschen han del in deze zaken toezicht uit te oefenen. Ver der liquideert het tractaat van Versailles alle Duitsche handelsondememingen in vijandelijke landen en de Duitsche koloniën en maakt Duitschland’s handel in uitgebreide mate af hankelijk van de contróle der geallieerden. Ten overvloede heeft Duitschland nog de last te dragen van een schadeloosstelling, die alleen zou kunnen worden betaald door een nationale industrie, die met man en macht en volkomen ge outilleerd in staat is te werken en door 'n bui'.en- landschen en exporthandel, die heel wat grooter zou moeten zijn dan die, welke Duitschland be zat, voordat het de vorengenoemde groote ver liezen had geleden. Het vredesverdrag blijft ten slotte voorts in gebreke ook maar eenige posi tieve en bepaalde voorzorgsmaatregelen te tref fen voor de onontbeerlijke élementen van de Duitsche industrietoelating op behoorlijke voorwaarden (on fair terms) tot de levensmid delen-, grondstoffen- en vrachtenmarkt, alsme de bescherming tegen vijandelijke maatregelen op 't gebied van differentieele rechten van den kant van buurstaten, elementen, waardoor al leen welke groote betalingen ook mogelijk zou den worden gemaakt. Norman Angell heeft zijn boek in 1919 ge schreven wanneer hij het thans zou publicee- ren, zou hij aan 't vorenstaande ook nog dfe contröle-maatregelen toe kunnen voegen ten aanzien van het Duitsche financieele beheer, die, zoo al niet naar de letter, niettemin naar den geest en dus in feite Duitschland’s soeverei niteit aantastenhij had bovendien nog kun nen gewagen van de improductieve bezettings- kosten, van de lasten, die verbonden zijn aan het onderhoud der Entente-commissies, wier aanwezigheid in Duitschland op bedenkelijke wijze gaat gelijken op parasitisme. Een en ander maakt, dat in Duitschland op nieuw eep zeer gevaarlijke crisis-toestand in 't leven is geroepenmaar terwijl het rijk op het oogenblik voor duizend moeilijkheden zich ziet geplaatst, saboteert Beieren nog steeds de een heid van 't rijk door zijn halsstarrige ten aanzien van de wet ter bescherming republiek. Elk oogei welke houding Beiere avond is het Beiersche antwoord naar Berlijn gezonden en vandaag zal het worden gepubli ceerd. Er valt reeds te beschikken over een telegram uit München aan een Dui'sch ochtend blad van heden, waaruit zou blijken, dat Beie ren bereid is zijn eigen verordening in te trek ken, op voorwaarde, dat de soevereiniteitsrech- tén der bondsstaten door opze'telijk voor dit doel te sluiten staatsverdragen erkend en ge waarborgd worden. Ten tweede zou Beieren met betrekking tot de tenuitvoerlegging der be- «rhermingswetten zekere garan'ies eischen, waardoor Beieren’s justitioneele soevereiniteit beschermd zou worden. Maar officieel is dit be richt nog nietwij moeten dus no<r even geduld hebben, voordat wij de werkelijke toedracht van zaken kennen. Wel schijnt zoo goed als vast te staan, dat de pogingen in Beieren om een rechtsche regeeringscoalitie te vormen zijn geslaagd. De Beiersche Boerenbond is, evenals de Beierscbe middenpartij (Duitsch-nationalen), tot de coalitie toegetreden, zoodat deze than.» bestaat uit Beiersche volkspartij, Duitsch- na'ionalen, nationaal-liberalen en boerenbond De grootste moeilijkheden bereidt echter het “SF—RHFRHMI lien moordenaar gearresteerd. Door de arrestatie te Dresden van den uil Amsterdam afkomstigen bookmaker Willem Blume, aldus het Bert. Tageblis men er in ge^ slangd het geheim te ontdekken van drie moons den, die enkel» jaren geleden te Berlijn gtoo^ opzien baarden. Blume werd gearresteerd, terx wij! hij herig was in de woning van een oud« vrouw een hinderlaag te leggen voor een posta bode, de daar gald moest brengen. Tijdens rljw verhoor bekende Blume, dat hij in Sep. 1918 t« Berlijn een postbode en een vrouw vermoord! had, terwijl hij in Jan. 1919 den postbode Lang» in het Bcrlijnsche hotel Adlon heeft vermoord! en beroofd. De politie denkt, dat Blume nog verschillende andere moorden op zijn geweten heeft rijk de ontwikkeling van den buitenlandsch- politieken toestand in verband met de nota-wis- seling inzake de compensatie-betalingen. Dat de toestand inderdaad ernstig is, blijkt uit het feit, dat de regeering zich genoodzaakt heeft gezien in een officieele proclamatie aan het volk te wij zen op den ernst van den toestand. Van be- teekenis is, dat deze mededeehng de instemming heeft verkregen van alle partijen, van de Duitsch-nationalen tot de onafhankelijker toe. De besprekingen, die gisteren tusschen den rijks- kanselier en de verschillende partijleiders zijn gehouden, hebben dan ook tot resultaat gehad, dat men het er over eens was, dat de gespannen binnen- en buitenlondsche toestand de volkomen eenheid van regeering en heel het volk ver- eischt; dat behalve de coalitiepartijen, ook de D. V. P., de Duitsch-nationalen en onafhanke- lifken zich op het regaeringsstandpunt stellen, illustreert dus buitengemeen duidelijk den ernst der situatie. Want Duitschland gaat op Poin- caré’s eischen niet in; dit beteekent dus, dat Frankrijk overmorgen te twaalf uur overgaaf tot het nemen van strafmaatregelen. Duitsch land is tot zijn besluitgekomen, omdat het van oordeel is, dat zijn géldmiddelen het niet ver oorloven op 25 Aug. de 40 miilioen goudmark als compensatiebetaling te storteneen verze kering, dat het 25 Aüg. deze betaling wel be reid is te doen, zou dus noodzakelijkerwijze hierop uitloopen, dat door Frankrijk medio Augustus zou moeten worden vastgesteld, dat Duitschland in gebreke blijft zijn woord gestand te doen. De Duitsche regeering weigert daarom liever, dan een niet te vervullen verzekering te geven. Dat de nood in Duitschland verder toe neemt blijkt uit het feit, dat, blijkens een te legram, de Duitsche regeering tengevolge van de rampzalige daling van de mark zich genoopt heeft gezien den aankoop van daviezen voor schadevergoedingsbetalingen te staken. Duitsch land’s positie is dus verre van benijdbaar en de VorwMrts «naakt in verband met het voren staande dan ook de opmerking, dat de Fran- sche premier hoopt de Pransch-Duitsche crisis te kunnen verbinden met de Beiersch-Duitscha crisis en dat Poincaré thans de gelegenheid acht gekomen om de Duitsche eenheid te ver troebelen. Onder deze omstandigheden DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Een nieuwe Duitsche nota Frankrijk. B e r 1 ij n3 Aug. (N. T. A. Draadloos). De rijksregeering otwerpt een tweede antwoord san Poincaré, dat in denzelfden zin als de brief vsn 26 Juli zal verklaren, dat de Ausgleich-termij- nen onmogelijk kunnen worden opgebracht, maar tevens zal gewagen van Duitschland’s be reidwilligheid en den geallieerden zal verzoeken voorstellen te doen omtrent een andere voor Duitschland mogelijke wijze der regeling va» de maandelijksche betalingen. DE DALING VAN DE MARK. B e r 1 ij n, 3 Aug. (W. B Naar het Berliner Tageblatt verneemt, is het bericht, dat de Duit sche regeering den aankoop van buitenlandsche dejpezen voor de schadevergoeding heeft ge- badplaats,- die mevrouw Goodnow’s laatste dokter voor haar jicht had aanbevolen, be richt van die andere Genezende bron, ver weg in de Nieuwe wereld. De doktersvrouw was tot !n den zomer in het buitenland gebleven om haar moeders rheumatiek en om andere famiüe- verwikkelingen, die haar tegenwoordigheid noo- dig maakten. Haar mah was nog niet gekomen. De twee kleine meisjes maakten vorderingen in „talen" en genoten van al de twijfel achtige voordeelen, waar Amerikanen in den vreemde van meenen te genieten. Er waren een groot aantal leden van die verdeelde huishoudens op de badplaatsen en elders op het vaste land. Vera Travers had haar Gerard weer naar zijn bank gestuurd en had zich met Nina Farring ton behagelijk genesteld in een villa naast me vrouw Goodnow. Elport had het heele gezel schap meegenomen op een autotocht langs den Rijn en bijna dagelijks kregen ze bezoek van Amerikaansche vrienden, zoodat ze zich niet eenzaam voelden. Helen had haar man willen overhalen om zijn werk een paar weken in den steek te laten en zich hier wat te komen op- frisschen, maar zijn antwoord was vaag en wei nig bemoedigend geweest. Van haar ouden vriend, Dr. Percy, kreeg ze een nauwkeurig ver slag van wat er thuis voorviel. Hij schreef ge regeld en uitvoerig. Zijn eerste brieven hadden goed nieuws behelsd. De dokter had na een korte vacantie in de bosschen iets van zijn oudé energie teruggekregen en was opgewassen te gen het zomerseizoen, dat altijd die vermoeiend ste tijd was aan de bron. De zomer had zich goed ingezet. Jdet belooft een van zomen te worden,” schreef Dr. Percy begin Juni. JZr is hier ge«n spoor van den brand meer te ontdekken, de kampen worden allemaal voor den zomer betrokken en er worden nieuw» bii- staakt, onjuist. Het is de regeering alleen ón mogelijk bij den tegenwoordigen hoogen koers van de dollar deviezen te koopen. BEIEREN EN HET RUK. Het antwoord der Beiersche regeering. B e r Hj n, 3 Aug. (W. BDe Beiersche ge zant heeft heden den rijkspresident het ant woord overhandigd van de Beiersche regeering, waarin deze haar oprechten dank uitspreekt voor het initiatief tot het befeiken eener over eenstemming in het conflict. Met het standpunt echter, als zou de Beiersche verordening een grondwettelijken grondslag missen, kan minis ter-president Lerchenfeldt niet Instemmen. Wanneer de verordening ter zijde zou worden gesteld of door een onbevredigende regeling worden vervangen, zou in geheel Beieren een tOMtand van onrust ontstaan. Veeleer vereischt de ernst van den toestand, dat een rechtsposi tie wordt geschapen, die ook met de Beiersche staatsbehoeften overeenstemt. De Beiersche regeering is te allen tijde bereid hieraan mede te werken. Zij koestert bovendien den dringen den wensch den wortel van toekomstige con flicten uit den weg te ruimen en betrekkingen tusschen het rijk en lende staten duurzaam te dienen. Het Beiersche volk heeft het vertrouwen, dat er met de krachtdadige hulp van den rijkspre- sldent een weg zal worden gevonden en wel door voorschriften, die een duurzamen waar borg bieden, dat de soevereine rechten der sta ten niet zonder hun toestemming» kunnen worden afgeschaft of beperkt. Ber 1 ijn3 Aug. (N. T. Draadloos). De Berlijnscbe pers Juicht het toe, dat de nota der Beiersche regeering in een verzoenenden toon Is gesteld en den weg opent voor verdere be sprekingen. Wen hoopt, det die zullen worden gehouden met dezelfde eerlijks bereidwiNgheid om tot overeenstemming te komen, als waarvan soowe! de brief van den rijkspresident ab het antwoord der Beiersche regeering getuigen. De uitbreiding der Beiersche regeeringscoalitie. München, 3 Aug. (W. B.)., De onderhan- delingen over de uitbreiding d»jr coalitie in Beieren met het middenblok hebben zich heden in zoover duidelijk afgeteekend, dat de Beier-, sche Boerenbond, in tegenstelling met de het- sluiten van gisteren, zich heden ermee heelt vereenigd, dat ook het middenblok nog vóór d^ sluiting van de zitting van den Landdag deeV gaat uitmaken van de regeering, Voorloopig hangen de besprekingen met het middenblok evenwel nog in de lucht. De Lokal Anzeiger. A.s. Zondag zal de Lokal Anzejiger, die ver boden is, weer uitkomen. Het verbod van het blad is n.1. gedeeltelijk opgehevep. B e r 1 ij n, 3 Aug (W. B.). Naaf de Duitsche Allgemeinc Zeitung meldt, is de verzachting van het verbod van de Berliner Lokal Anzeiger een gevolg van een verklaring, die hef blad jegens den Pruisischen minister van binneplnndsche za ken heeft afgelegd en die het in zijn eerstver- schijnend nummer zal afdrukken. Minna Cauer f In den nacht van 2 op 3 Aug. is leidster der vrouwenbeweging Minna overleden en gezien de mentaliteit, waarui* al de verwikkelingen, dfe wij boven kort aanstipten, voortvloeien, doet Bal four’s nota wel een we!nJ«r mnl-idealistisch aan. BELGIE. Prof. Daete opnieuw bij den minster ontboden. Dxl gisteren meldt de Brusselsche Hbkfx correspondent Ton gevolge van rijn rede bij de opening vrat de Vloamsche wetenschappelijke congressen ta Eiugge uitgesproken, waarin hij terugkwam op de berisping, hem door den ministerraad toe* gedeeld, is prof. Deels hedenmorgen wederoi» bij den'minister van kunsten en wetenschappen ontboden. Het ging, naar de „Standaard" meldt, speciaal om de uitlegging van Daels ovta het geschil met en de verontochirlditing aan generaal DrubbeL De „Standaard” voegt daar nog aan toe, dat de minister zich schrap stelde tegenover Daels* woorden, en de meening was toegedaan, dat prof. Daels zich niet te bemoeien had met eert eventueel onderzoek naar de verklaringen van genenaal DrubbeL Hij moest (Mens uitlegging en kel aanvaarden. Het onderhoud eindigde met de modedeellng van minister Hubert nader» bw stnKties af te wachten. Het blad merkt hierbij op: ..Blijkbaar wil men een mt’ddel zoeken om het geheele geval te her openen. Men koestert het onverholen insicht van den Vlaanwchen voorman, die vrijmoedig blijft opkomen voor rijn recht, voor het recht en de eer poter Vlaamsche soldaten, voor het recht op hooger cultnur van zHn volk, tot zwP- /en te noopen. Prof, Senator Camov te In dit blad met klem voor de vrijheid van het woord opgekomen. On dit stuk staat heel on» onverzettelijk. Wü men een nieuwen strijd aan binden, we staan bereid. De tijd is uit, dat de Vlamingen zich door het gehuil der Fransrh- doWe pers den schrik op het lf!f lieten Jagen. Zlf «taan met bei hun voeten op hun onverrette- lijk recht in een striid tegen hen, die de beritter» zijn van het voorrecht en de agenten ter besten diging van het onrecht Waar men één der luid** klinkende organen, opkomend vco- dat recht, wil breken, rijst de volk-wil In verzet, omdat men er op belust is de uiting van di-n wil bral taal te versiror'-n, en d{t tal niet.** FRANKRIJK. Uit den ministerraad. P a r Ij s, 3 A u g. (B. T. A.) De ministers heb ben vanochtend venraderd onder voorzitterschap van Millerand. De eerste minister hééft rijn ambtgenooten op de hoogte gesteld van <'en buitenlandschen toestand, met name wat be treft de kwesties van de schadevergoeding en de intergeallieerde schulden. De raad heeft de OVERZICHT Bén van de actueelste vraagstukken is de I tvaardevermindering van de mark, die bijna sprongsgewijze plaats heeft. Het Fransche ant woord van 1 Augustus op de Duitsche nota van 31 Juli dit is een verbluffend vlug be scheid heeft zeker tot de jongste depre ciatie zeer het zijne bijgedragen wegens het ul timatief karakter, dat de Fransche nota over de compensatie-betalingen droeg. Immers over morgen al moet Duitschland de geëischte ver zekeringen hebben gegevenzoo niet, dan zul len sancties worden genomen. Dezen mogen wellicht niet van militairen aard zijn, wanneer zij een financieel en economisch karakter dra gen, rijn de gevolgen er van evenzeer uiterst fataaL In allen gevallede mark was gisteren reed» gedaald tot ’/iw van haar vredeswaarde I 'Juitschlands buitenlandsche vijanden, die zelf verbluft zijn door het depreciatie-proces van «1» mark, schrijven de waardevermindering toe aan de Diritschers zelf en in bovengenoemde nota van Poincaré heeft deze ook verklaard, 3at volgens alle inlichtingen, die hem hadden bereikt, Duitsche particulieren door het aan- koopen van buitenlandsche deviezen tot de ge weldige daling der mark hebben bijgedragen. En ten overvloede schuiven de binnenlandsche vij anden van de Duitsche regeering bij hun poli tiek» agitatie de rijksregeering den val der mark in de schoenenvolgens hen zou deze catastrophe te wijten zijn aan de feilen der regeering. Vaiy belang in dit verband is het >bjectieve antwoord, dat een boek van Nor man Angell geeft. In zijn „Het vredesverdrag en de economische chaos van Europa” heeft de Amerikaansche pacifist reeds in 1919 tal van feiten vastgesteld. Hij heeft er aan herinnerd, dat het tractaat van Versailles Duitschland be rooft van meer dan der ijzerertsen, waarvan zijn nijverheid afhing. Tengevolge van de over dracht der kolenvelden en de eischen betref fende groote leveranties, houdt Duitschland ttau- welffks voldoende kolen over voor huisbrand en praktisch niets voor zijn industrieën. (Tegen woordig voert Duitschland zelfs kolen uit En geland in I) Het verdrag berooft Duitschland van zijn belangrijkste zinkvoorraden, van gewich tige vindplaatsen van kali in den Elzas, van groote, op landbouwgebied veel-beteekenende, uitgestrekte gebieden, die vroege/ een surplus aan voedingsmiddelen opleverden, van zijn over- teesche koloniën, die in de toekomst belang rijke bronnen voor het verkrijgen van grond stoffen zouden zijn geweest, van het recht tot ’ruchtgebruik, dat het voorheen met andere na ties in Marokko en andere gebieden bezat, van zijn nederzettingen in China, van groote hoe veelheden rollend spoorwegmateriaal. van al zijn groote zeeschepen ten slotte, terwijl het ver drag Duitschland verder kan dwingen verschei dene jaren lang producten van zijn scheeps bouw aan de geallieerden uit te leveren. Boven dien worden zijn voornaamste waterwegen en zijn verkeer onder de contröle der geallieer den gesteld. Het 'directe verkeer tusschen Duitschland en Rusland wordt belet, doordien I het Memelgebied te dezen einde door de geal lieerden werd geannexeerd. Het vredesverdrag maakt enkele der tot dusver belangrijkste Duit sche takken van nijverheid (b.v. synthetische kleurstoffen en chemicaliën, steenkoolteer-deri- ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda «a oraatrekan (Hhnor—rt» tot daa twaorrtnarh 15 regels 1.30, elk» rogel meer 0.25. Van buiten Gouda daa beaorgkringi 16 regel» L55. elk» regel meer f0.30. Advertentiën ia het ZataniagaumiMr M bijslag op den prüra Liefdadigheids-advertantién d» helft van dm prlia. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1—4 regel» ƒ2.05. «ik» legeiI maar /OUMl O* de voorpagina 50 hooger. Gewon» advertentiën en ingezonden nedodaaltngen bQ eantraet tot s»tf g»r*taemr*> den prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van aoUada tMMkhan> delaren. Advertentiebureau* en onze Agenten «n *M»ten daag» vóór d» pl—tei»* aan het Bureau zijn ingekomen. teneinde van opnam» v»n»k»rd te «tja ^4SPj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1