EÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWE» K a. d, U-, OUDERKERK b. d. D„ OUDEWATER, REEUWDE. SCHOONHOVEN, 8T0LWUK, WADDINX’.'EEN, ZEVENHUIZEN, en*. IBM» Woenafaag 4 October 1922. 81« UITEN LAND. 4 *1 zUILLETON. len Maalstroom 4 Ingezonden Mededeellngen. r OVERZICHT. Mff 85 Lavater. •en i da heid, die den toenemen. werp aam graan wo\< nog heden dera het murice Maar kooplui xJ was zijn verdrir van zaken; «ob wijn wat, re tod na zijn vrouw, bl of itvtfis ZcEP VLAAMDIWCEN ^^^*1 febrtkanfen son Sunlight Imp cn Lux. r dagelijks meerrzwijgen door het an anderen. .Openknippen beval Otto Graebner. 'c nam de groote papierschaar van en knipte het leer in de lengte id ingezien den stich- voor het gerecht te Wolft meldt d.d. gisteren uit Berlijn ige fondsen in do werkloos- dreigt te zullen hand op zijn „Jongens" over od -» Zooate dat gebeuren kon, ab ren alleen op straat zwerven, ma- dan bV dat hardloop» en dat AMK4»i8wa««tor ADVERTENTIEPRIJS» Uft Gouda an omstreken (beboerende tot dra tomngtrteg 1—6 regels 1.30, elke regel maar 0.25. Van bulten Gouda an dan hexnrgkrfngt 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. AdvertentiSx in hat Xaterdagmnnmer M bijslag op den prijs. IJefdadigheldu-ndvartantiSn da helft van dan prijs INGEZONDEN MEDEDEEIJNÜEN» 1-4 regeie flM, tik» regal maar LM Q* de voorpagina 50 booger. Gewone advertatotiHa en ingasondra madndaaUagsnM aontraet tot naar gerwtoraar den prijs Groote letten» en randen worden berekend naar plaatsruimte Ad verten tién kunnen worden ingezonden door tusschankomxt vaa soiled. twefchaa» delaren. Advertentiebureaus en onxe Agenten an moeten daag* vóór da plantain* aan bet Bureau xün ingekomen, teneinde van opname verzekerd to afin. kreet vloog Susanne de trap heele- Kurt lag bewusteloos in de armen Frank. Een agent had de luid schrei- e! aan de hand en hield de opdrin- uwsgierigen terug. nog maar goed afgeloopen. De jon- »ar tegen den trottoirband geslingerd auto, heeft den voet verstuikt en is hard op zijn hoofd terechtgekomen, f het ergste niet." iraebner zei geen woord, hij nam lij hoorde nog hoe Susanne snikkend Gods wil, hoe ie dat toch ge- DUITSCHLAND. Het honorarium van den ex-keizer. Berlijn, 3 Oct (V. D.). De uitgever der gedenkschriften te Leipzig, Köhler, bestrijdt, dat de ex-kelzer 350 millioen mark ontvangen heeft en evenmin een tantième. Het betaalde over eengekomen honorarium had de ex-keizer groo- tendeels weldadige- inrichtingen doen toeko men. GROOTE HITTE. J veroorzaakt MR PIEKENDE HU© I.IFEBUOX yervüdept’on^eR. wüH de onaangename reuk en men gevoelt zfch over j^het gansche lichaam we. 1 9 der aangenaam en frisch. beroemde iïOObE VjlR tablet in deroode dwjjT Roman van OLGA WOHLBR0CK. ariseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossum. meer dan bijzakaq geboden, waar hij zich met zijn geheels persoonlijkheid zou willen geven. Zooals een clown in het circus trok hij mes aan hst kleed, en het was nog mooi, als hij, die trekken wil»to, niet mee ingerol^ werd. Dokter Graebner* scherpe, en ook nu niet gedempte stem wekte hem uit rijn sombere be schouwingen. „Het diere tot niets, dat je nu je vrouw ver wijten doet. Ik zal met haar spreken. Telefoneer o— OTt—uit T>iM t« .pKl.1. sten verplicht. D. twwd. bailu|<k Hu. K.H TacKow, klrard. wrarara. In d. org.nb.ti. C. nht vu. plicht M i|jn gmrat «X h.1 nrridbu vu hu praltb dimatm. Hu procra F.Aub«rh, Vooc hu .Volkwuichl" W lldnchu Ugw gbl.ru hu bndvuTud-procu Bhnug partlctrlieru ucretub Puhubuh WM medeplichtigen. FRANKRIJK. Uit SyHA Nopu. d. ov.runkoiMt luuch.n SyrU ra Angora hult ««fcral Gourud vukb.nl <bt <b toraund In SyAl volkomu klrar b. D. ovu. unkorau mu Angora uUt d. grubu vut ra huM.ll du .ratte. Vlj bovlnrten. ra» ML <M then, op ullst.kutbn vo.1 mu 4. Torkuh. ovulbld. D. v.rh.bn v.n <b IroohMu te Sy. ti» djn ovurfravu g.wuU u ungulikt door ulkPruwch. kringu t. Half. U Kdra< ■btuh, <ht hu Fruuche hgm In Syri» vmWM king lmho.lt, ral hu kunne* word., teruggen bracht vu 70.000 op 35.000 mu, duik «ij deg goeden gerat vut eunMwukhtg, d. Syri» onrbr hu Pranrah. hratuur ram den deg bfe gen. counterend w* Leuven heelt Muur, i mm 13 teran 5 Memmen de wen- aid iriigasprok van de vernederland- an de rijksuniversiteit te Gent De go to en katholtokd re**dvleden stemden liberalen tegen. Ook de gemeenteraad tteren, hst groote indw^ecentrinn in «ndersn, dis zich vroeger onder den ran den Gentschen sociaal-democrati- idsr Anseels tegen deze hervorming Jaar<L krerds nu met 10 tegen 1 stem te voor do vervleamsching goed. Een niaJ gemeenteraden van kleinere plaat- hst Vlaacnscho land stuurden gelijk- ■soriso aan da regesring en het parie- hst vslt ts voorzien, dat vele sociaal- S0p <tts tot dusver onvsrsdiiHig of zelfs stotatos tegenover dit voorname punt Waaznschs jwogram, thans in alle ge- dra vra Vlaarosch België, ts zamen barak dareocratsn ra de VJaamsohge- hoMeksn de beweging voor dit begin snsch rechtsherstel zullen steunen. adtog naar ds Vlamingen toe, door *ds volbracht, vindt het hecle land groMto wsmklaxdc. De katholieke de bs T0d voorsprit reeds, dat W wets- Cauwsksrt tot gsWdeÜjke veraedra- F vaa de Prsnschs univsrsrtuk t» (tont nsr era Rinks meerderheid zal vinden, anti-Vtasmecbe pres al haar krachten m VandecveMe allerlei bijbedoelingen rijvra. Ds Kberals Matin, orgaan van I srpadto association libérale schrijft, •rvekte heel eenvoudig de argumenten mschgezinden voor rekening neemt doel era regeeringscösUtie vanutadto. katholieke democraten in de naaste mogelijk te maken. Voor de liberale Tourna! uit Doornik b Vandervelde lokte germanofiel, die de Fransche en rug toekeert, terwijl de zich eren aal Eestende Gazette de Charleroi Van- rerwljt ren volgeling te zijn van voor tons programma hij thans wil helpen Ijken. Ook conservatieve katholieke s de Luiksche Gazette de Liège en irpsche Métropole laten zich in den- n uit. ple, het hoofdorgaan van de Belgi- dderspartij, waarin het oph^famkend tfandervelde verscheen, publiceert van- i tegenhanger een zwak hoofdarfïkel Brusselsche Kamerlid Franz Fischer, aan dit blad, die nog steeds voorstan- i de oprichting van een nieuwe Vlaam- eisiteit te Antwerpen. Naar echter uit dew met den socialistischen senator ric Deswarte blijkt, zijn de socianl- sche kamerleden voor Brussel, Meys- Uytroever, die eenigen tijd geleden et standpunt van hun collega Fischer n een wetsvoorstel in dien zin bij de Hfenden, nu voor het principe der ver- sching van de universiteit te Gent ge- 5ok bfj de Gentsche socialisten begint kentering ten gunste van het voorstel relaert c.s., voor den oorlog mede-on- 3 door Anseele, waar te nemen. (iOlhSIIIE1011! I\T. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen ABONNXMENTSPIUJSi per kwartaal ƒ125. par weak 1? cent, mat Zondagsblad per kwartaal 2J0, par week 22 cent, overal waar da bezorging par looper gaachiedh franco par poet per kwartaal LU. mot Zondagsblad ƒ8.80. Abonzrananten worde» dagelykii aangenomen aan ons Bureau» MARKT 81. GOUDA; oom agent» ra loopers, den boekhandel re da postkantoren. Onsa bureaux rijn da**4Jk> geopend van t-4 uur.; Administratie TaL 1st 82; Redactie TaL ML Ex-keizer Wilhelm en Bismarck B e r 1 ij n, 3 Oct (V. D.). De Vossische Zel- tung publiceert eeh anoniem artikel „Wat had de keizer met Bismarck voor". Blijkbaar was de keizer meermalen van plan geweest een vervol ging tegen Bismarck in te stellen, maar had hij ten slotte de onmogt ter van het Duitsche i, dagen. DB SCHULD AAN DEN OORLOG Viviani contra Wirfh. Berlijn, 3 Oct. (W.-B.). Wij vernemen, dat zeer waarschijnlijk van bevoegde zijde een antwoord zal worden gegeven op de uitlatingen van Viviani inzake het interview van den rijks- kanselier in do schuldkwestie. Waarom dr. Wirth, zooals Viviani meent, over de diploma tieke TJrchieven met groote bescheidenheid moet spreken, is niet goed duidelijk, daar de Duitsche geheime archieven volledig geopend zijn, zoo- dat Viviani uit de Duitsche geheime archieven kan citeeren zooveel hij wil, terwijl de Fransche archieven nog steeds gesloten rijn. Tegenover 160 Fransche documenten van het Fransche Geelboek van 1914,' welkr vervalsching reeds is vtotgesteld, staan 900 onverkorte Duitsche documenten. Ds prijs van het dtotributfegrren. Bsrlfjn, 5 Oct. (W. B.). Het rijkzministe- ris nam heden het door den rfjksminfeter voor 11 om *n Ismibouw togedisiida wetsont— waarbij de prijs van het dbtributie- dt verdriedubbeld. Het ontwerp gaat near het rijksjjepartement van eco nomie en den ^conomischen rijksraad en naar den Rijksdag, zoodra deze bijeenkomt Ver klaard werd, dat in verband met de enorme prijsstijgingen de graanprijs in allen gevalle moest worden verhoogd, waardoor het brood waarschijnlijk tegen den dubbelen prijs zou moe ten worden verkocht In verband hiermee kun nen onderhandelingen met de regeering inzake de verhooging van loonen en salarissen niet uit blijven. Verhooging der spoorwegtarieven. Berlijn, 3 Oct (W. B,) Het rijksministerle voor hetverkeerswezen heeft de commissie uit' den rijksspoorwegraad tegen 5 dezer uitgenoo- dig^.te Berlijn een bijeenkomst te houden, ten- ójnde te beraadslagen over de noodig gewor den nieuwe belangrijke ♦ariefverboogingen voor het personen- zoowel als voor het goederenver voer. Men is van oordeel, dat een verhooging van het goederentarief met 60 noodzakelijk zal zijn. Regeeringsmaatregelen tegen de werkloosheid. B er 1 Ijn, 3 Oct. (W. B.) In de 'Hjksdag- commissie voor sociale aangelegenheden werd heden verklaard, dat volgens de laatste statis tieken het aantal werkloozen in het geheele land, dat rijksonderwteuning geniet, in totaal 11,000 bedraagt. Indien zulks noodzakelijk zal b'ijken te zijn, zai de regeeun# do uitkeerin;vr. aan werkloozen, overeenkonvHg de waarde vermeerdering van de mark, verhoogen. Volgens de Lokal Anzeiger zijn besprekingen begonnen tusschen het rijksministerie van ar beid, het rijksmmfsterió van financiën en den rijksraad met betrekking tot het te rechter tijd beschikbaar houden van de noodif- ;n verband met de bestrijding van L.-j j». j k^mendeij winter Opgeheven stakirig. In de toestel lenfabriek van de A. E. G. te Berlijn is de arbeid volledig hervat, nadat de arbeidem hun tactiek van lijdelijk verzet had den opg toeven.- Een 3bhdénbur*”-film verboden. wet in juridisch opzicht niet onaanvechtbaar achten. Hij beweert, dat hij de onafhankidUjkheid der rechters niet gewaarborgd acht en dat bij de samenstelling van het («rechtsbof bijbedoelin gen hebben voorgezeten. Hfj oecritizeerde ten slotte den parlementairen vorm van <fe aanne ming <fer wat «n dwaalde daarbij af tot ara crittek op het DuiteclM p»rian»mta»fenw». „Oberreicksanwolt" Ebemraier antwoordde kort op het voorstel van Hahn en verHaarda, dat h«t onverschillig itas o( de wet warkrityk odder den druk van <fe skaat waa tot etend gre komen. Het kwam er slechts ap aan, dat tij for meel in orde waa, hetgeen niaf bestreden werd. Zij waa met de herdachte M meerderheid in den Rijksdag aangenomen, htrtgeen alle beswa ren opheft. Spr. stolt voor hot door Hahn inge diende voorstel te verwerpen. Het gerecht trekt zich daa*op terug besluit te neenen. Na *en half uur president Hagen mede, dat het Staatag bof rijn bevoegdheid heeft onderzocht a tigd, waarmee het voorste44fahn is va» Hierop kwam Hahn met een nieuw voorstek Thans verwierp hij het Gerechtshof als recht bank in haar geheel, en wel vooreerst de toeken-, bijzitters, daar rij poHtid waren en de leden van het Rijksge ridht, daar de voorzitter dr. Ha gen m een schrijven don rijksmWttar van justi tie had verzekerd, dat de in aanmerking komen de rechters de repubUkeinsche beginselen weren tor'T'ednan. Na een Verklaring van den voorzitter trok de verdedigér zijn voorstel inzake de niet erkenning van de leden van het Rijksgerecht in, doch hand haafde dat nopens den vooriztter, daar de be klaagden hem niet het volle vertrouwen konden Opmerkelijk, was, dat „Rekhsanwalt" Gold- na zijn collega Alsberg de den ziekei Otto Graebne^ knielde voor den divan en hield het hoofd van den kitoap tusschen zijn handen. Zijn donkere oogen staarden zonder uitdrukking op den' witten, natten doek. Dokter Graebner legde een hsrd - schouder en boog zich tot heen neer* „Wees flink^jong!" Een zwakke glftnlnch speelde even om Otto Graebners lippen „Jong” hoe lang had hij dat niet gehoord! „Jong” zoo noemde men hem in het ouderlijk huis, zoo had zijn broer hem genoemd, toen ze nog quatre-mains speel- den in de vacantie en hij op de ellendige wtoo gescholden had, waarmee hij het niet W®r t kon spelen. i trJ» maar waarom dan niet, jong F „Omdat er geen muziek uit komt ds«F^- dat is muziek I" i En toen had hij zijn viool gegrepen en den modfoch-student wat voorgefiedeld, zoo dat hooren en zien hem verging. Hij hoorde het nog „Dut Is goed gespeeld, jong I" En ’s avonds had de student bij zijn ouders gedaan gekregen dat rij den „Jong" naar het conservatorium lieten gaan. Erg veel strijd - kostte het niet want het was eigenlijk niet zoo- •choot te wiegen. Het leven had hem nooit veel ver uit de' aangewezen richting. De oude Gsaeb- ner had een pinno-agentschap fn Bromberg, bouwde en knoeide ook zelf aan instrumenten, bereisde groote landgoederen, stemde en repa-r roerde. Avonds speelde hij den eigenaars torn de landgoederen de nieuwste walsen voor, vry goed, en hij had een bbetje verstand van wijn 's avonds bij het souper. De oude Graebner kreeg altijd ren „goed, glas wijn”, en men be hield hem gaarne eenige dagen Hj rich\ 1 Van rijn zoons zri hijJ)e mm hoeft hot Otto Graebner hoorde niet meer. Hij legde den jongen op den divan in de eetkamer en probeerde hem met behulp van het dienstmeis je uit te kleeden. f „Kan ik u helpen F vroeg Felix Frank. „Belt u mijn broer op of hij dadelijk.wil komen maar dadelijk,als u wilt Susanne bukte snikkend over haar jongen. Jfurt! KurtjeF Zij wilde hem een laars uittrekken. Maar die ging niet over den gezwollen voet. „Open Rn i pp» Felix Frank de sstfrijftafel doo^, „IWfcjccr jij tóchr zei Otto Graebner ruw tegen zrR vfouw. „Ja .- Zij belde haar zwager in de kliniek op. Daar was hij het zekerst en snelst te bereiken. Toen zij zijn stem hoofde, begaf haar kracht haar. „Mijnheer Frank als ’t u blieft —r ik kan niet meer. Het was te veel voor een dag - te veel I Zij wankelde de kamer uit. Zij kon niets moer verdragen, zij kon niets meer zien Haar haar moest dit alles overkómen Zooveel kinderen speelden buiten en jflpkaar jongen moest een ongeluk krijgen juist de hare I wZij viel op haar bed naer, nrèt het gericht in 'k het kind af, en ging langzaam de de kussens. Al zou het kind sterven, alwou het su l--u— c.-«-1—J huia inetorten en hen allen onder zich begra ven ze komen niet meer I Bn ris era pijnbedwelmend middel eteeg de starita bedwehnrade geur der Parmavfooltje» uit de kussens tot haar op. Het was toch toet soo eenvoudig, eb Iwwm ffcmeend had, dat wordt een vtohrik zij geen ven belden." Dat Want hij zeH was ren ma» oed als hij een kenner van hij stierf, nauwelijks een Jaar rf er een massa geld voor de w/Wat hij zoo een „massa* ^de? hL dfe to Thom ere eigen klein kuisje een tuintje bent, dat alle groenten voor de tafel opleverde. De broers waren erg va* elkaar vervreemd, toen zij in het kleine huto bl|a eenkwamen om dé erfenis te verdeelenjPs^doks ter —'erg druk met rijn Jonge vrouwï dienbaar ••rate kind verwachtte ra er loch bij had witfe® zijn, opdat „zij niet te kort zouden kornets ra de jonge kunstenaar met dra stralende^ glans in de oogerf; di» de eerste schitterend* iritieken hem gaven. De vrouw en de ku^ri stonden tusschen hen in, trokken hen onbewuti in tegenovergeètelde richtingen Mtelkaar, g» ven hun noch den tijd, noch het verlangen. eU kander nader'te komen, en elkaar weer te vhM den in het verledene. Ere zakelijk samrekomrev «ra haastig «KaeM gaan was het. Door de centrale filmcontróle is de door de filmcontröfe vqn Berlijn toegelaten film „Ost- preussen und sein Hindenburg" verboden, om dat de film de betrekkingen tusschen Duitsch- land en de andere landen, alsmede de handha ving van de fopenbare orde, in het binjenfend in gevaar kan brengen^' Vot>r bepaalde groepen van personen, die rich de bcstudecring van Oost-Prvisische vraagsti leken tot taak hebber gesteld, mag de film «chter worden afgedraaTd Het proces inzake den moord op Raithenau. Uit Berlijn wordt «Ld. 3 Oct aan het Hbld. gemeld Hedenvoormiddag begon voor het staatsge- rechtshof te Xeipzlg het proces inzake den moord op Rathenau. h Om half negen wre ar in de zaal geen stoel meer onbeteL Het ia Matten beklaagden ge bleven, daar twee dtr herdachten, n.L de be woner van de Burg Saaleck, Stein, en een der hrid* garagehouder^ bij wie óe auto der moor- 4ra»r* getooid wm, rei sültea word» wr- De beklaagden zien er ietwat gedrukt en Week uit. Zij schijnen niet ten volle hun toe stand te beseffen. De door het Staatsgerechts- hof op te leggen straffen zijn vólgens de wet buitengewoonT streng: doodstraf of levenslange tuchthuisstraf, ook* vooF deelneming aan het moordcomplot, wanneer de daad geslaagd is. Kort voor het begin heersdtte in de zaal een opgewonden, stemming. Men hoorde, dat een ge deelte der verdedigers, en wei zij, die in poli tiek opzicht tot de rechterzijde behoorden, het StaatsgerechtShof wraakten, aangezien zij de geldigheid der wet ter bescherming der Repu bliek ontkendertl De tot de iinkerpartijen behoo- rende verdedigers konden zich daarbij natuur lijk niet neerleggen. 'Kort na 9 uur verscheen onder ademlooze stilte het Gerechtshof en om kwart over 9 wérd de zitting 'geopend. De advocaat v. Hahn stelt 4«a«>iK^oor het Staatsgerechtshof incompetent te verklaren. Ter motiveering van dit voorstol houdt hij een uit voerige uiteenzetting omtrent de hoogste rechtsgoederen. De wet ter bescherming der re publiek aóht hij ohgeldiq daar zjj onder pressie von de straat en de vakvereeijigingen en in de opgewondenheid van het oogenblik tot stand is gekomen. Ten bewijze daarvan feest hij dóq- klaagd» bladuitknipsels voor en dteerj tój soclaBstische] schenk» redevoeringen bij de destijds gehouden debat- Cr... ten alsmede rechtsgezinde professoren, die del sticker onmiddellijk ke nwiJniini s. Graebner 1 k.. i JDe Jongen moet bij mij komen," besHsttè dokter Graebner na het eerste onderzoek „Waar is je vrouw 1 Otto Graebner trok het dienstmeisje het kou de compres uit de hand en legde het op het voorjtoofd van d^ bewusteloozen jongen. „Ik weet het niet Misschien in de slaap kamer of ook wel buiten op straat. Mijn wo ning is te klein daar loopt alles uit Bitterheid, die haast wanhoop was, kneep hem de keel dicht. Aan de schrijftafel zat Felix Frank. Hij had de kleine Lieael op de knieën, liet haar naar Parijs rijden, trok haar aan de blonde haartjes, kietelde haar in den hals allemaal erg önhapefig en in het geheel niet als een vader van vier kinaeren. Want hij had ook met zijn*’kinderen maar zelden geapeefö. Zij maakten hem ongeduldig, vermoeiden hem. iijn tpbberige aard gaf hem maar zeldzame oogen- blikken van onschuldige vroolljkheld. Maar hij schikte zich zoo goed hij kon naar het veel- rischende vreemde kind, gedreven door den wensch de jonge vrouw met de verlangende oogen nader te komen, door het samen dragen van moeilijke uren. Intuxschen bleef in deze ure niets anders voor hem te doen dan ere drenzend kind op zijn gelegenheid wnnrnam om zich oslentai H v» de overig* rechtsgezinde verdedigers ta veiwlft - deren. De „ObeïTeichsanwalt" verklaarde op sdtoi| pen toon, dahhat betwijfelen der onpartijdigheM van do rechters uit polftfeka motfevón <te b«( schulcüging inliie'.d, dat zij hun heiligste plicta ton ontrouw konden worderL Opnieuw verliep geruime tijd vóór het Gra rechtshof ook dezen hinderpaal uit den weg haj geruimd, want na verwerping van heV algtenreo ne voorstel moest onder voorritte/schap va* een plaatsvervangend rechter over /het wrako* van den voorzitter worden beslist. Natuur1-]* werd ook hiér het bezwaar niet geacceptaord. Het middaguur naderde reed*, toen dr. Hage* er eindelijk toe kwam de akte van beschuld* gin^ te laten dóórlezen. De beklaagden toonden weinig belangstellingj Van tijd tot tijd wisselden rij fluisterend va* gedachten. Alleen de *udste TecHow toonde een zekere neerslachtigheid, vooral toen zij* gezegde na het plegen der daad werd vermeldt „Do zaak is in orde, Rathenau is dood." Daarop begoh het verhoor van dezen beklaag* de, Ernst Werner Techow. r Hij heeft het gymnasium bezocht en 'was tot Nov. 1918 adelborst, trad daarop tere tot v«re schillende afdeelingen vrijwilligers, oa. het achta ste Uhlanenregiment, en maakte bij dezen troep da bevrijding van Berlijn van <to Spartakiste* mee, diende daarop lijdelijk bij het vrijkorps Sb Lettow-VraUck In Mecklenburg en ward December in <to brigade-Ehrhardt opgenoma» Later trad Techow toe tot da organisatie C kenschetst deze als een soort kameraadschappre lijke vereeniging, die ten doel had bij drdgerw de Putsch, van links zich ter berahikktog dto regeering te stellen voor de bescherming dat grondwet. Hij weigerde elke inlichting omtrent de vraag, o( hij voor da prganisatto C «ralgg reora door Dultschland had gedaan. Op do vraag ri in da organisatie C spactalg patmMBM» r*»» 4.» D*«lw»n*w «mmhImS gekozen, dia daartoe verplicht waren, antwoord.

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1