k mums® nra Veertl-ndaaaach Blad voor de Huishouding. ~LT ad. StaatslotirU. lede trekking. 7io - 'en 120, Gouda en Omstreken «AAGD. ouding uitbetaald. 8791 40 JHL3S. op. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Zaterdag 4 November 1922. 61* Jaargai Dit nummer bestaat ntt 2 bladen. EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. ANTüOK N». «07« ate /IP lefoon 68 telt nsrleesch rijzen flmthwirn In den Maalstroom Roman van OLGA WOHLBRüCK. sq 9 Nor. tdereen BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. LL, OUDERKERK a. d. LL, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WAljlHNXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. Goed voorbeeld? - Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Den Haag. den kreet „De •I de teedere 8774 bO ante 'RECHT. O.Z. IS utlnwrtM I 1 (Wordt vervolgd), j ««seetert...* BTOS !0 BU ZUlt an ran de brengt. - Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossom. i 6 actan. niuTcrM’ A DE SCHADELOOSSTELLING. De commissie van herstel te Berlijn. Ber 1 ijn, 3 Nov. (W. B.) Bij de bespreking met de leden van de commissie van herstel heeft de minister van financiën vandaag een memo randum ingediend over de vlottende schuld en K. L-, 12 fl. 21. era en goede 60UD8CHE COBRAr De eerste uitslag. London, 3 Nov. (R.). De eerste verkie zingsuitslag is de verkiezing bij enkele candi- daatstelling van twee conservatieven en een *- Als gij twijfelt of een handeling goed is of ledit, doe haar dan niet.’ (w. g.) Mussolini. Verzoek van Mussolini aan Zuid-Slavië. Volgens de Corriere della Sera verdocht Mussolini den Zuid-Slavischen gezant Antono- witsj er bij zijne regeering op aan te dringen de in de nabijheid van Zara ge concent tear d» troepen terug te trekken. HONGARIJE. Testamenten van keizer KurL Boedapest, 3 "Nov. (V.-D.) Van we', in gelichte zijde wordt vernomen, dat koning Kart drie testamenten naliet, een van 1917 te Wee nen, dan een van 1921 in Zwitserland en ee» van 1922 in Funchal gedateerd. Geen damvaa', bevat echter politieke beschikkingen. Het tee-t tament van 1917 zal op verlangen der Hrbs- burgsche familie bij het Wtensche gerecht be handeld worden. »|pe natie rgieton en tfog altijd etter, wor- 0 eenmaal len jonge, rruchtbare -80 kende nu den broer van Frank Nehls nog! En Pieps?De vrouw van den heer van Paul- sin betaalde haar plaatsen in de loge, zelfs als er een stuk van haar vader gereven werd. In de eerste weken van zijn verblijf in Berlijn was hij een paar maal bij Mara, da weduwe voor not eersi, van zijn broer, geweest, te bewoonde’ een aar- zakgeld leefde, dige kleine woning in het Friedenausohe Wag- o o o PrlJ» p«r kwartaal tr. p. paat. t 1— O O O I 9MF’ Men kan zieh abenneeren bü den 3 do UitgovoM A. BB1NKMAM A ZOON. GOUDA. herkwartier, speelde den heelen dag patience en las romans uit de leesbibliotheek. Ze praatte nog altijd haar onvervalscht Weensche dialect, omhelsde hem onder veel tranen en stopte hem vol met taart en praline’s. Ze was onvor melijk dik geworden van het Juie leven,” zoo- als ze zei. Naar het theater ging ze haast nooit meer. „Weet je, Felix, de stukken van mijn man nen kunnen we niet meer goed spelen, en ove rigens is alles plat of hoogdravende taal, waar niets aan is. Als ik voor mijn plezier uit wil gaan, ga ik met een vriendin naar een kino, dat net zoo mooi, kost niet zoo veel en je kunt er bij babbelen. Op een mindere plaats in het theater kan ik niet gaan, en de betera zijn me te duur, omdat ze het geld niet waard zijn. Dat zeg ik niet alleen, dat zeggen ze alten en daarom zijn de theaters leeg en d- kino'» vol, goed, dat Paul, God hebbe zijn ziel, 'Int niet meer bele«4d heeft, dle^zou er de geel zucht van gekr< Hij Inviteerde 1 te soupeeren. Ze maakte groot toilet, had ringen aan alle vingers en vroeg, dadelijk bij de Kaviaar cham pagne, omdat ze van den wijn, dien ze thuis dronk, „al flauw wm." Na het tweede glas werd ze zelf monter. Men kan i „Het is maar jammer, Felix, dat alle» zoo i *»oekhandel of bjj de Uitgever» A. BB1M1 heeft moeten komen. ZOON, GOUDA. De beide vrouwen gaven elkaar de hand en «ken elkaar voorbij, de eene te schuw, de an dere te gesloten om open te preken van dat- tene, wat ze van elkaar geraden hadden. Felix Frank stoAd aan het venster van zijn kamer en las den brief van zijn vrouw. Hij las «em vluchtig en met innerlijk zenuwachtigheid -L.j en tegelijk vermanende woorden •chenen hem evenzooveel vangarmen toe, waar- *oor hij littft gevlucht zou zijn. Ze sprak van ffroote verbouwingen, van vergrooting der «verrassing”, sprak ook van de „massa geld die ze er aan besteedde. «Nu duurt het immer» niet lang meer, lieve fcanr of je bent weer thuis. Je zult oogen op tellen,’ Je zult onze kleine zaak nauv e'.ijks weer u*nnen» niaar ik wil je niets verraden, binnen jM® weken zul je alles zelf zien, denk ik. 's JJ^chts ontwaak ik dikwijls vol schrik, ab ik ■4 voorstel, wat een massa geld ik er aan be- had, maar bj ma baatte spaarzaamheid Je bent ook een arme slokker, Ik kan het m» best voorstellen, dat jij daar in dat provincie* gat Je plezier wel op kunt! Elk Jaar schrijft Ottilia mij eenmaal, ’t te een goed %menschl Maar wat een mensch zoo eens noodig heelt, behalve zijn eten en drinken, heeft ze nooit begrepen. Dat te nu eenmaal Pruissisch, weel je, daar te niets ann te doen. En omdat ze in haar goedhartigheid zijn plotselinge ontstemdheid voelde zei ze, orn hem te troosten: „Naar de Paulsens ga ik ook niet vaker dan twee maal per Jaar. Eigenlijk maar om mijn cadeau af te halen met Kerstmis en mijn verjaardag. Ik heb het koud bij hen. Mama hier en Mama daar.... maar zoo tets echt warms, dat vind Je er niet. fen heb’ -n”. ter een», met hem in d» "tad ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal ƒ2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad4 8.80, Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT IL GOUDA» b!j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zfjn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie TeL Int 82f Redactie TeL 646. nog te zwijgen van het feit, dat in ckze dagen, waarin vereenvoudiging en iiWini- king van de Staatstaak het eerst-noodieferis, de Regeering een wettelijke regeling door zet, waardoor „Vadertje Staat" een nieuwe taak op zijn reeds zoo zwaar Beladen schou ders heeft genomen: de voorkoming en ttij- legging van arbeidsconflicten, voorheen een taak van de Kamers van Arbeid, welke men juist als mislukt begraven had! Genoemde wijziging der Stoomwet is er een typisch voorbeeld van, hoe deze Regee ring bezuinigt. Dezelfde Regeering, die de Eerste en Tweede Kamer buiten de verplich te bezuiniging stelt, door het gehele Hoofd stuk 11 vrij te laten en die aldue sterk den schijn op zich laat bevreesd te zijn, om hier waar tienduizenden aan onnoodlg druk werk, -onnoodige seqatoriale avondbijcen komstjes en dergelijke verknoeid worden versobering te (jischen, geeft zelve bij Arbeid een voorbeeld, hoe zij niet kan versoberen. Het staatstoezicht op stoomtoe- stellen ingevolge de Stoomwet eischt mijdioen 's jaars. Of dat niet minder kan? Wij weten het niet en de Regeering ver diept zich er niet in. Zij decreteert eenvou dig: ik, overheid, betaal het niet langer en „wentel” het af op dg gebruikers der stoom- toestellen. Zoo „bezuinigt” minister Aalberse, wiens taak naar wij meenden, in de eerste plaats was om den arbeid te bevorderen, mil- lioen ’s jaars cn de industrie, die al bedol ven is onder staatslasten en die eén hoogst kommervollen tijd doormaakt, wordt op nieuw een duw gegeven. Zóó „bezuinigt” een Regeering, die wei gerachtig is werkelijke ^bezuinigingen aan te brengen, zooals die docy de bekende Bezui- nigingscommissie wórden voorgesteld en die lees de rapporten van Rekenkamer en Bezuinigingscommissie handen vol geld wegsmijt en blijft wegsmijten. Kan het verwondering wekken, dat de industrie, die toch reeds weinig vertrouwen stelde in mi nister Aalberte, zich geërgerd afvraagt, of d 11 de wijze is, waarop de „nieuwe” Minis ter Aalberse den arbeid steunen zal, dubbel ontstemd, nu de Minister in de Kamer een becijfering gaf van den last dezer heffing, die kennelijk onjuist was? Wij willen het hierbij laten. Het is vol doende om te doen zien, dat deze Regee ring het volk niet op de juiste wijze vóór gaat. binet-Ruys-de Geer doet de ambtenaren zich terecht afvragen, of men nog wel staat kan maken op de beloften der Regeering. Wat te zeggen van een Kabinet, dat men mag toch aannemen na ernstige over weging voorstelt Oorlog en Marine te vereenigen, om bezuinigings- en andere gronden en dat op een goeden dag, als bezuinigings-ministerie herrijzend, een af zonderlijken Minister van Marine meebrengt, omdat minister Van Dijk niet langer Marine er bij wil beheeren? Een premier van karak ter had voor de vereeniging van Oorlog en Marine moeten blijven pal staan en tegen den heer Van Dijk zeggen: collega, u of een ander, maar onze overtuiging geven w.ij niet ter wille van u op! Landbouw, om een ander punt te.noemen, gaat als departement verdwijnen. Bezuini ging heet het motief en juist toevallig nam in de dagen, dat het besluit viel, minister Van IJsselstein een particuliere functie aan. Zoo bleef het aantal ministers even gfoot. Maar... de r. katholieken vroege» op hun program een Ministerie afzonderlijk voor den landbouw. Jhr. mr. Ruys was hun can- didaat, onderschreef het program en ziet er nochtans geen been in, bij zijn wederoptre- den als premier heel het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel op te doe ken en Ëandbouw als onderdeel van Bin- nenlgmdsche Zaken op eigen niet al te des kundige schouders te nemen. Het kan het vertrouwen in den premier niet versterken en het geeft den overtuigenden indruk, dat het Kabinet zijn beleid op de meest belang rijke terreinen van staatsbeleid niet door overtuiging, maar door persoonlijke over wegingen laat bepalen. Hetgeen natuurlijk fataal is. Een ander voorbeeld van zeer practlsche beteekenis: het invoerrecht op sigaren. Ge ïntroduceerd door minister de Vries als een heffing van „lekkerbekken”, die voor hun dwaasheid om dure havanna’s en maniHa’s te willen rooken, wel eenige belasting mogen betalen, kortom als een heffing op iets, dat voor onze binnenlandsche industrie heel niet in aanmerking komt en waarin dus geen sprankje protectie te bekennen viel, heeft de Vries’ opvolger zich laten verlei den, dit invoerrecht aldus te wijzigen, dat het protectie woidt^van het zuiverste ras, een invoerbelemmering juist voor goedkoops sigaren, welke volgens De Vries hier geheel buiten vielen en zelfs practisch gesproken een sluiting der grenzen voor sigaren bene den de 5 cents, dus een heffing van de aller- minst-bemiddelden, die gaarne een zeer goedkoope sigaar zouden rooken, al is ze niet van de beste qualiteit. We gaan op dit invoerrecht niet diep in, daar het ons in dit verband slechts er om te doen is, te laten uitkomen, dat deze. Regeering dingen doet, die twijfel wekken aan haar oprechtheid en het vertrouwen ondermijnen. Een ander staaltje van recenten datum is de jongste wijziging van de Stoomwet, om ■ond en krach- ip diep en ver- gelaatskleur ijn wordt door >1 van moeheid is, wordt door ervangen. Gij ruinose probee- len. Maar zorg i Geeft de Regeering, gelijk wij in een vo- tig artikel betoogden, in haar administra tief beheer geen goed voorbeeld, ook haar wetgevend beleid geeft niet een vaste lijn te zien van bezuiniging en versobering. Wat meer dan ooit noodig is, is vertrou- jvën in de overheid. Vertrouwen, dat zij doet wat kèn om de herleving te bevorderen, vertrouwen vooral, dat wat zij van het volk eischt, absoluut «oodig en onvemijdelijk is. En vooral niet moeten wij in deze voor velen zoo moeilijke tijden een overheid hebben, die wankelt, die .vandaag intrekt wat zij gistpren gaf.,.Wij •rijten dit een factor van groot belanfe en teikejis weer zien we, dat de Regeering hier van onvoldoende doordrongen is. Zij schijnt niet volobiende te beseffen, dat ons volk voor het voorbeteld der overheid zeer gevoelig is. De voorbeelden van de wankelmoedig heid en erger der Regeering liggen l(oor het grijpen. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijsbeleid Qer Regeering. Eerst een gewaagde rege ling, waarvan blijkbaar de kosten* niet be hoorlijk waren berekend. Het gevolg: een krankzinnige geldverspilling, welke de Mi nister van Onderwijs thans poogt te stui ten, ten koste van veel, waaraan niet ge raakt zou behoeven te worden, wanneer de Regeering niet eerst een „va banque”-poli- tiek had gevolgd. En het resultaat: groote óntevredenheid bij alle onderwijs-richtingen tn verloren vertrouwen in den Minister. Het militair beleid is al niet beter. Klein contingent groot contingent, het Kabinet beeft beurt om beurt voorgesteld en Pop en Van Dijk hadden gelijdelijk het vertrouweq Van Ruys de Beeienbrouck. De zeer velen, 'die vermindering van militaire lasten willen, kunnen zich op den premier z^elf beroepen hi gevoelen zich nu met Ruys-Van Dijk be kocht, Interne coalitie-verhoudingen hebben Uitgemaakt, dat wij een duur (en volgens Velen: onvoldoende bewapend) leger moes ten hebben en het resultaat is ontevreden heid haast alom. Over het financiëel beleid kan men wel ïwijgen. De „vorige” Regeering ging in zee met een onvoldoend bezetten financiëelen- mlnisterszetel en nóg zucht ze onder de ge volgen daarvan. De Vries ging eindelijk heen en De Geer moge ongetwijfeld bekwa mer zijn, het financiëel beleid van den nieu wen bewindsman viel tot dusver eer teg'en dan mee. Schijn-bezuiniging en uitstel n*- tnen vaak de plaats in van werkelijke bezui niging en wat haast nog erger is: onder de ambtenaren, die de Regeering hebben te dienen, is het vertrouwen in de Regeering Verdwenen. Het pensioenbeleid van het Ka- zullen we dat alles in twee, drie jaar er weer uitgehaald hebbenl Je hoeft voor de kinderen in elk geval geen groote cadeaux mee te bren gen, mij en Ottilie ook niet, we zijn van alles voorzien, en zijn het er over eens, dat wij graag van alle overbodige dingen willen afzien. Men kan slechts dan in het groot uitgeven, als men in het kleine spaart Zoo ging het acht dichtbeschreven kantjes door. Aan de millioenen kussen, en het „groqte verlangen” kwam Felix heel niet toe. Het jeuk te hem in de vingers, als wilde hij den brief in elkaar frommelen. Wat was het toch, dat hem altijd en altijd weer in zijn vrouw erger de? Wat hem prikkelde tot woede toe, ondanks Ottile, die beweerde, dat Alma alle eigenschap pen bezat, om een man gelukkig te maken De mannen thuis benijdden hem: ,^oon prachtige vrouwl”, zeide ze en wat passen ze goed bij elkaar!” heette het, als hij met haar uitging. De schuld lag dus aan hem, hij twij felde er niet aan. Maar dat maakte de zaak niet beter. Dat ze over hem beschikte, hoe liefde vol dan ook, maakte hem razend. En ze schreef hem den tijd voor, dien hij nog in Berlijn blij ven, de geschenken, die hij mee mócht bren gen. Ze beschreef hem zijn yeftassing, sprak van groote veranderingen, die ze zelfstandig ondernomen had, en legde hem tegelijkertijd den plicht op, dit door zuinigheid weer in evenwicht te brengen. Toen de welgestelde Glogausche boekhan delaarsdochter voor veertien jaar trouwde, was het hem een behoefte geweest den nadruk te leggen op haar volkomen geldelijke on<han- kelijkheid, als moest hij zich daardoor een» vooral van het verwijt zuiveren, «^t M haar slechts om haar geld getrouwd had. En toen spoedig daarop haar vader «tiert, wee» hii haar vertoek, om tet a» haar w- maakte vermogen te beheeren, van de hand. Hij voelde, dat ze hem dit verzoek slechts ge daan had in de eerste verliefdheid van haar jonge huwelijk en wist, dat ze genoeg ver stand van zaken had, haar geldzaken zelf te regelen. Toch merkte hij het nu pas voor het eerst, dat hij als het ware van een dat zijn vrouw hem meer of minder onhandig ter hand stelde. Hij zelf had geen deel gehad aan‘den langzaam grooter wordenden welstand van het huis, en wat hij in <te weegschaal van hun huwelijksgemeenschap had kunnen leggen, waren slechts persoonlijke eerbewijzen, die zijn talent als musicus of zijn eigenschappen als representabel echtgenoot zijner rijke vrouw golden. Meestal hadden die huldigingen geld gekost, inplaats van het in te brengen. En nu voelde hij, dat het toch een verschil was, of hij tegen de boden, die hem de reke ningen voor zijn pakken, zijn sigaren, wijn etc. brachten, zei: „Presenteert u de nota beneden aan de kas:” of dat hij zijn vrouw schreef: „Lieve Alma stuur me per omgaande zeshon derd Mark." of zelfs duizend, zooals nog niet lang geleden. Hij moest het zi-hzelf bekennan: het was ontzettend, zooveel hij noodig b«J. Alleen al voor autos! Hij was do groote af standen niet gewend; he .tappor.k'immen bij de ondergrnndsche was hem 'asbg, de ciec ri- sche tram maak hem ne. 'eus, hr Joopeo ver moeide hem. Was het de adem van het Berlijnsche leven, het was hem steeds of hij door iemand gejaagd en aangespoord werd, alsof hij te laat op een afspraak kwiun, alsof hij iet» belangrijks ver zuimde, als hij niet in het snelst geoorloofde tempo naar zijn doel tufte. Bij het teven van zijn broer had hij vrijen toegang gehad in de meeste theaters, maar wie nationatd-hbernai voor de gezamenlijke b.-.at» sch» un.versiteitcn. De vertegenwoordiging is dezelfde als in het vorige parlement, IERLAND DE BURGERSTRIJD. Een manifest van De Vaterau Londen, 3 Nov. (R.). De Valera heeft heden een manifest openbaar gemaakt, waa.'it» -X hij zegt, dat de verkiezingen, die door het Engete sche bewind zijn uitgeschreyen voor de zes graafschappen van Ulster, niet- gesanctionneerd of uit geschreven zijn door de ,Dail Eireann, dis het eenige bevoegds gezag is. Hij voegt eraan toe „Deel te nemen aan die verkiezingen voor het lidmaatschap van een buitènlandsch parlement'’' wil zeggen: toe te stemmen in het deelnemen van het kind aan een buitenlandsche wetgeving cn te erkennen, dat die wetgevende macht het recht heeft wetten te maken, dte lërland binden. Zij die gelooven in de eenheid en onafhankelijk* heid van Ierland, zulten niets met die verktezin* gen uitstaandc willen hebben." Aanval op de woning van den minister van defensie. De correspondent van «Ie Star te Dublin seint, dat Donderdagavond met bommen en revolvers een aanvul te gedaan op de woning van generaal Mulcahy, den minister van ver dediging van den Vrijstaat. De wacht beard* woordde het vuur en verwondde een der snm» vollers doodelijk. ITALIË. DE REGEERING-MUSSOUNI Een boodschap aan hst volk. Rome, 3 Nov. (B. T. A.). Naar aanleiding van den vierden verjaardag van de overwinning heeft de regeering de volgende boodschap ann de natie gericht Ter herinnering aan en bij de kiertng van <te groote overwinning, door onze wapenen behaald, moet de geheele natie zichzelf weten terug te vinden en zich weten aan te passen uan de rnoete lijke omstandigheden van het tegenwoordig» oogenblik. De regeering is van plan werkelijk te regeeren en zij zal regeeren. Al haar streven zal er op gericht zijn den binnenlandschen vre de te verzekeren en het prestige van de natte in het buitenland te verhoogen. Alleen door ar beid, discipline en eendracht zulten de nati» en het land een tijdperk van grootheid en voor spoed tegemoet gaan. lereen. wees er dank- ed. Maar wan den helpen sn middel w Bt eens met lat u daarvan i middelen die lers niet? Pro- ADVEKTENTIKPRIJHi Uit Gouda eo onistrokoo ImhOvrsuds tot dmj beiorgtrnngu 15 regals 1.80, elke regal meer 0.2&. Van buiten Goud» en den b-ziorgkringt 1—J» regel» L66. elke regel meer 0.30. AdvertenUën in het Ziitsrdagnununsr 20 bijslag op dén prJht I4gf<la<llgheids-adverteTftiftn de.helft van den prijs INGEZONDEN MEfHttHSELINGEN: 1—4 regels ƒ2 06. elke regal nuwr fOAO. Og de voorpagina 60 hnoger?\ Gewone advertentie" en Ingezonden mtsiedaalingen bij contract tot zeer geredneeei»» den firija Groote letters on randen worden berekend naar plaatsruimte Advcrtentiën kunnen worden ingezonden door tunschenkomst^ van «oliede boeKhao»' delaren. Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daag» vóór da plaaUung aan het Bureau zijn Ingekomnn, teneinde van opnama verzekerd te zijn. de sta^lisatie van de murk. Men is overeenge komen zich nog meer schriftelijke grondstegen te verschaffen. De besprekingen worden begin der volgende week voortgezet. De bijeenkömst van rijksdag. Berlijn, 3 Nov. (W.-B.). Het senioren convent uit den rijksdag heeft in zifn heden ge houden zit'ing, waaraan ook door eten rijkskan- selier werd deelgenomen, besloten den president van den rijksdag te vei zoeken den dag van het weder: bijeenkomen van den rijksdag in ovefleg met do rijksregecring te bepalen, zoodra de onderhandelingen met de commissie van herstel en met de finnncieele experts zoover zijn gevor derd, dat de regeering m den rijksdag een ver klaring kan afleggen. Tot dat doel heeft men 13 of 14 Nov. voorgesteld. De stabilisatie def mark. Be r 1 ij n3 Nov. (W. B.) De buitenlandsche financieels deskundigen hebben gisternamid- dag en hedenvoormiddag in het ministerie van financiën beraadslag* gen gehouden over de drie vragen, die door den rijkskanselier gisteren gesteld zijn. Vertegenwoordigers der rijksregee- ring namen geen deel aan de beraadslagingen. Berlijn, 3 Nov. (W. B.) Naar wij verne men, houdt hedennamiddrig de rijksregeering haar vierde zitting met de commissie van her stel. Deze had gisteren verzocht om een schrif telijke mededeeling van de kwesties en de mo tieven der regeering. Hedenavond zal de regee ring daarom haar mondelinge verklaringen om trent debegroeting, de stabiliseering der mark en de vlottende schuld in pchriftelijkr* vorm overhandigen. Deze zal den grondslag uitmaken van de bepaalde voorstellen der regeering. B e r 1 ij n3 Nov. (W. B.) Ter voorbereiding voor de bespreking op heden met de commissie van herstel heeft, naar de bladen berichten, heden voormiddag in de rijkskanselarij een be raadslaging plaats gevonden over de kwestie der schadeloosstelling, waaraan verschillende ministers cn staatssecretarissen en de president der Reichsbank, Von Havenstein, deelnamen. ENGELAND, De verkiezingscampagne. L o n d e n, 3 N o v. (N. T. A. Draadloos.). De bladen melden, dat hedenavond, aan den voor avond van de officieele candidaatstelling, het besluit is genomen door de politieke organisatie van Lloyd George om het aantal coalitie-libe- rale- candidaten aanzienlijk te vergrooten. Ge lijk reeds gemeld bestrijden in 35 districten con servatieve candidaten de coalitie-liberalen. Do hoop, door het hoofdkwartier van Lloyd George gekoesterd, dat eenigen dezer candidaten zou den worden teruggenomen, is niet verwezen lijkt en de aankondiging, dezen avond ge schied, dat de verkiezingsstrijd met de conser vatieven zal worden aangebonden in andere kiesdistricten wordt beschouwd als Lloyd George’s antwoord op het optreden der conser vatieven. Er zijn thans honderdzeventig coali- tie-libernlen gesteld, maar er wordt niet gemeld met welk aantal dit cijfer zal worden vermeer derd. 8800 61

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1