DE WATERSNOOD. Laatste Berichten. i Beurs van Amsterdam. HONGARIJE. De bsnkbiljettenvervalachingf Betrekkingen tusschen Winduch- Grëtz en Loucheur? Te Budapest loopen allerlei geruch ten over de verklaringen, die prins WindSsch-Gratz g «teren heet te heb ben afgelegd. Hij zou de namen van alle bij het sohanduial betrekkenen hebben medlegedeeld','"en een volledi ge opgave hebben verstrekt van de Furopeewihe steden, waar mem de val- sche bankbiljetten) heeft uitgegeven, en vanmorgen vroeg zouden 80 re chercheurs op pad zijn gegaan om de door WindisdhGriilz genoemde perso nen, waaronder tal van hooggeplaatste regeeringspersonetn, te arresteeren. Ip hoeverre deze geruchten juist zijn, is niet te controleeren, daar de justitie het stilzwijgen blijft bewaren. Vast staat alleen, dat de ehef van de Hongaarsche poUtiel Nadoey, die gisteravond is gearresteerd, ©én vol ledige bekentenis heeft afgelegd. Zijn portret en zijn personalia worden in het misdadigersalbium opgenomen. Naar verluidt zijn de vroegere mi nister-president Stefan Friedrich en de persoonlijke adjudant vain don land voogd' Horthy, een zekere heer von Magashaay. eveneens bij het schandaal betrokken. De schulden van prins Windisch- Grfttz worden op circa 250.000 dollar beeijferd. Bij de huiszoeking in zijn paleis hoeft men een uitvoerige cor respondentie met den Franschen mi nister van financiën Loucheur gevon den. Het blÜtek dat Wind'isdh-Gratz met Loucheur vrienfdbcjhappielijke betrek kingen heieft onderhouden. Vofeens de Hongaarsche wet zullen Windisoh-Grfitz en zin medeplichtigen vermoedelijk tuchthuisstraffen van 5 tot 10 jaar krijgen, t binnenland. De Kabinetscrisis. Naar wij vernemen, had Dr. de Vis ser einde 1925 geen enkel practisch resultaat bereikt met zijn pogingen tot \orming van een nieuw Kabinet. Voor belangrijke mededeelingen, welke ve len voor het einde van dat jaar inza ke de oplossing der crisis verwachten, en voor geruchten als zouden de Mi nisters De Geer en Schokking def'ni- tief aftreden, bestond geheel geen aan leiding. Immers, uitgezonderd met de beide Chr. Historische Ministers, haa Dr. De Visser nog geen persoonlijke besprekingen gefvoerd, en zich uitsLui-, tend bepaald tot sdhriftel jk overleg. Het onderhoud, dat Do .Visser de vorige week ten Paledze heeft gehad, hield verband met het feit, dat de Ko ningin na haar terugkeer in de Resi dentie liaar ernstig misnoegen had uit gesproken over het trage verloop der crisisen de vraag had gesteld, of er dan geen rechtsche partijen meer wa ren met verantwoordelijkheidsgevoel Een en ander heeft értoo geleid, dat Dr. De Visser wederom heeft gepoogd, de oplossing van de crisis te vinden door het aanblijven van het tegefi- woordig© Kabinet. Daartoe had heden ten tweeden male een, buitengewone Ministerraad plaats, welke naar ver wacht wordt tot bovenbedoelde resul taten zal leiden. Officieel© mededeel ingem dienaan gaande kunnen echter met voor a.s. Woensdag worden verwacht. Aan een artiikel ,,uit parlementairen kring" in hen Centrum (r.-k.) onllee- nen wij het volgende bi welken vorm' dr. De Visser nel Gezantschap aal handhaven is niet be kend. Wel wordt verwacht, dat, nu de Katholieke ministers niet bereid ble ken om er toe mede te werken, Gat jhr. van Nispen tot Sevenaer ontslag zou krijgen, terw jl dan de gezant te Bern tevens bij den H. Stoed geaccre diteerd zou worden, de oplossing ge vonden zal worden, door jhr. van Nis- pen te Rome te laten en hem teWee- nen te accrediteeren. De Kamer be hoeft dan op het votum van 11 Nov. niet terug te komen, daar de g©. schraipte gelden dan niet nood'g zijn. Wel ka li men verwachten, dat er dan een motie zal worden voorge steld, waarbij de Kamer ofwel de com binatie afkeurt, ofwel zich uitdrukke lijk uitspreekt voor de opheffing van het gezantschap bij den H. Stoel. De vraag is nu maar, hoevele Christelijk- Historische Kamerleden bereid1 zullen worden gevonden om dan tegen, deze motie te stemmen. Want wordjt zij aan genomen, dan kan men theoretisch wel volhouden, dat de minister van bui tenlandsdie zaken haar rustig naast zich neer kan leggenzonder haar uit te voeren of er politieke consequen ties aan te verbinden, maar practisch komt de zaak toch anders te staan. Als de meerderheid, wil doorzetten, volgt een nvotie van afkeuring, 't Is begrijpelijk, dat men dit niet wil ris keer en en dat men eerst zekerheid wil hebben, hoe het met deze zaak zal loopen.^Dit is de ware oorzaak, waarom de crisis zoo lang duurt, zon der dat men iets positief verneemt. Toch zou het geen verwondering be hoeven te baren, wanneer binnen en kele dagen dr. De Visser aan het ein de van zijn moeilijken en zeer delica- ten arbeid gekomen bleek. Moge het niet het spreekwoord vaai toepassing: eind goed, al goed. De coalitie heeft, met met dr. Kuy- per te spreken, een „deuk major" ge kregen. Daarmee valt ook voöt de toekomst rekening te houden. Al gaat 't ook in de politiek wel eens op, dat krakende wagens het langst loopen. Uit de S. D. A. P. Het jaarüjkad» congres. Het jaariijksoh congres van de S.D. A.P. wordt naar in het Volk wordt meegedeeld, gehouden op Zaterdag, Zondag en Maandag 8. 4 en 5 April (Pasdhen) 'in het Concertgebouw te Rotterdam. 440 NEDERL. STAATSLOTERIJ. 4e Klasse. Trekking van Donderdag 7 Jan. ƒ100.—: 16020 Prijzen van 65. 177 277 593 638 1181 1203 1317 1615 1652 1719 1951 2289 2669 2636 2892 8194 3220 3296 3327 3424 3734 4108 4140 4263 4298 4301 4441 4469 4737 5009 5643 5684 5788 6346 6448 6702 7795 7824 8175 8359 Ö145 9209 9282 9396 9402 9427 9508 10011 10022 10S09 10476 10516 10670 10967 11248 11673 11611 11717 11726 12096 12317 12537 12726 12749 14457 14659 14714 14831 15070 15708 15768 15941 16100 16247 16507 16576 16600 16613 16720 16746 16888 17000 17114 17259 17927 17987 18040 18111 18239 18351 18406 18574 19360 19558 19589 20123 20464 20510 20816 RADIO-NIEUWS. Concerten van heden. 6.50 wUversuan>. >,Een praatje over accumulatoren" door lr. G. A. ten Hoope. 7.10 Hilversum'. Voortzetting van het concert. 7.20 Londen en Daventry. Tijdsein van Big Ben. Weer- en nieuwsbericht. .Opportunities in Canada". Muziek. München 485 M. Bonte avond. Ham burg. Sleeswijk-Holsteinavond. Frank fort 470 M. Gedichten, vertellingen en het drama ,,Die Lore" van Ott Erich Hartleben. 7 30 Hilversuml. Politiebericht. 7.45 Hilversum. Persberichten. 7.50 Londen en Daventry. The Hal le Ordhester. Munster. ,,Fidelio", ope ra van Beethoven. Eiffeboren 2740 M. Concert. Berlijn 505 M. en Könlgs- wusterbausen 1300 M. „Die Katastro- phe" 8 u. Daventry. ,,A PiCkwick Party Rome 425 M. Vocaal en instrumentaal Concert. 8.05 de Bilt. Weerbericht. 8.15 Hi versum. Abonnementsconcert uit uet Concertgebouw te Amsterdam, o. 1. v. Pierre Monteux, Frederic De- nay er, viola, solist. 8.20 Brussel. Causerie over Itadiaan- sche kunst. Berlijn en Königswuster- bausen. Walsen,. 2BD Aberdeen 495 M. Concert. 9.20 Daventry. Emiljo Colombo's or kest. PTT Parijs Ecole 8up 458 M. Galai-soiróe. Hamburg Dansmuziek. 9.35 Parijs Petit Parisieti 345 M. Concert. 9.50 Londen. Een nationale proef voor stenografen. Berlijn en Königs- wusterhausen. Dansmuziek. Rome Jazz band'. 10 u. Hilversum. Persboriohten RECHTZAKEN. Het vonnis van den Goudschen kantonrechter bevestigd. De Rotterdamsche rechtbank heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak van mr. F. L. J. E. R., 40 jaar, bur gemeester van Schoonhoven door den kantonrechter te Gouda, vrijgesproken van een hem ten laste gelegde over treding van de Motor- en Rijwiel wet beklaagd© zou op 24 Mei onder Moordrecht op den Hoog en Zeedijk zoo roekeloos en onvoorzichtig met zijn auto hebben gereden, dat hij, hoewel er ruimte genoeg was om te passee- ren, een stilstaande» wagen aanreed van welk vrijsprekend vonnis de ambtenaar van het O. M. in hooger beroep was gekomen. De rechtbank heeft het vonnis bevestigd. Veroordeeld. De rechtbank veroordeeld C. V., 29 jaar, koopman te Capelle o.d. IJsel, gedetineerd' en recidivist, wegens ver duistering van een handwagen ten na- deele van A. Pols, tot 1 maand ge vangenisstraf. GEMENGDE BERICHTEN. Ontploffing in het Hoogovenbedrijf te IJ muiden. 4 arbeiders gewond. Gisteravond te 9.10 sprong op het hoogovenbedrijf te- IJmuiden een der blaasvormen, waardoor de gassen zich een uitweg konden banen. Vier arbei ders bekwamen brandwonden in het gelaat. De knal, die van de explosie het gevolg was. kon in Bloemendaal gehoord! worden en veroorzaakte in de omgeving ernstige ongerustheid. Omugv UCI een goed einde zijn, al is hier zeker RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste stand' 774.6 te Stensele. Laagste stand 745.0 te Isafjord. Verwachting Aanvankelijk krachti ge, later matige zuid-westen tot wes ten wind, betrokken tot zwaar be wolkt. Regenbuien. Aanvankelijk koe ler. Weinig verandering in tempera tuur. De Bilt seinde hedenmorgen 9.45 Weest op uw hoede. De nood bü Pannerden. De gasfabriek te Deventer eerst stopgezet, later heropend. De toestand te Dalfsen. Onze militairen in actie. H. M. de Koningin bezoe kt de gevluchte bevolking/ hooger gelegen jl ook in de en- min gen in het 'lucht is gevonden, die zeer hoog ge- irportaal vol koeien Een Pannerden in nood. en inboedels is naar van de door de watersnood meest Oud-Leusen gebracht, getroffen plaatsen is wel Pannerden, waar gisteren een dijkbreuk plaats greep, die de welvarende streek waarin Pannerden ligt in een eimdelooze zee heeft herschapen. Vlak bij, de ontstane opening in den dyk waardoor het water opeens begon te stroo men, stond een groote, stevig gebouwde boerdery. Deze bad den eersten aanval van den geweldigen vijand te weerstaSh. Lang duunde de strijd niet. In een «ogenblik wa ren vensters en deuren weggeslagen. Het dak werd afgerukt, de muren verbrijzeld en in een korte spanne tyds was er niets meer van deze boerderij te zien. De bewo ner zelf ,die nog een poging wilden doen om wat te redden, werd door den stroom meegesleurd, totdat hy ten slotte zich aan een boom kon vastgrijpen en van daar uit zich verder kon redden. Het vee verdronk in de stallen. De huisboedel werd wegge spoeld of kort en klein geslagen en steeds verder baanden de woelende watermassa's met donderend geweld zich een weg, alles vermeldend wat er in den weg stond. 'Een paniek ontstond onder de uit hun slaap gewekte inwoners van het dorp. Tyd om te redden wils er niet meer. Slechts weinigen konden iets van beteekenis mee nemen. Men had slechts tyd om het eigen lyf te bergen. Velen hadden zelfs geen tyd zich behoorlyk te kleeden. Zieken en ge- brekkigen moesten door hun familie wor den weggedragen. (Zooveel mogelyk heeft men het groote vee nog losgesneden en dan zochten de die ren, eenmaal buiten, van zelf hun heil wel in de vlucht, klagend en loeiend meeloopend met de niet minder verschrikte meesters. De varkens die minder vlug waren, zyn grootendeels verdronken, evenals het pluim gedierte. Men schatte het verlies aan groot vee ook nog wel op een honderdtal, al was dit nog niet juist te zeggen, daar de meeste eigenaars nog niet eens wisten of hun vee gered was, en zoo ja,, waar het gebleven was. Ben uur na de doorbraak stond Panner den onder water en nog trachtte men uit den steeds hooger stygenden stroom te red den wat er te redden viel. Ook levende ha ve kon nu''en dan nog worden gered. Op den dyk heerschte een paniekstem ming. Menschen en die ran liolden in den donkeren ochtend radeloos door elkaar, het hoofd kwyt, niet beseffende nog, wat daar in die enkele oogenblïfeken was gebeurd. Gelukkig bood de zware breed® dyk voor- loopig een veilige wykplaats. 'Hooger steeg inmiddels het water, eerst Pannerden in zich, opnemend. Dan greep het vérder om zich heen naar Lobith en Herwen, wtaar de bewoners, inmiddels ge waarschuwd, eveneens hun heil zochten op den dyk, na eerat nog zooveel mogelijk het vee te hebben gered. Hoe weinig begrip de menschen hadden van den omvang; van de ramp, bleek wel daaruit, dat veled zich een wykplaats had den gezocht op dè zolders. Eer de dag aan brak steeg het water echter reeds tot de da ken en de menschen zagen den dood voor ■oogen. Gelukkig heeft men in deze omge ving vele booten en rappe gasten, met het water vertrouwd, welke spoedig in de weer waren om de achtergeblevenen te redden van de daken der woningen. De geheele omtrek, ruim 700 H.A. vrucht baar land, staat thans ddeponder water. Met Pannerden liggen Lobith en Herwen en Aerdt in deze watermassa verdronken. Alleen de woningen, dieop een hooger ter rein stonden, zyn nog weer te vinden en eigenaardig is het, dat vry wel overal, waar de zolderverdieping nog boven het water uit steekt, die zolderverdieping nog een schuil plaats biedt aan de bewoners, meestal ook aan het vee. De menschen zyn niet van hun plaats te krijgen. Overal dryven 1 ijken van koeien, vaakens, geiten en kippen rond. Men was reeds bezig deze cadavere op te visschen en ze naar den dyk over te bren gen. De opening in den dyk is nu zeker hon derd meter breed geworden, en rustig kab belen thans de golfjes aan de steeds verder afbrokkelenden dyk. Het water staat thans aan beide zyden van den dyk vrijwel even hoog, d. i. ongeveer 15 meter boven N. A. P. Op den dyk is het een ongewoon schouw- sepl. Menschen en dieren krioelen door elkaar in den maezerigen regen en den wind. Zooveel mogelyk tracht men mensch en dier te beschermen met overal opge- vischte rietmatten. Dalfsen geïsoleerd. Een troostlooze aanblik biedt het dorp Dalfsen. Het ligt geheel geïsoleerd. Slechts de lange smalle brug, waaronderdoor het water bruist, onderhoudt de verbinding met het achter den dyk gelegen station en de verdereomgeving. Door maréchaus sees wordt die toegangsweg afgesloten voor de talryke nieuwsgierigen, die, ondanks het slechte weer ,uit Zwolle komen opzetten. In het stadje zelf heerscht een groote be drijvigheid. Men is er in geslaagd, het gat, dat zich bevindt by de kom van de gemeen te en in een bocht van de oude Vecht, door een nooddam in te sluiten. De huizen aan de iWilhelminastraat en Koesteeg dienen als waterkeering. De openingen tusschen de woningen zyn gevuld met barricades van zandzakken. Achter de plaats van de doorbraak is het bouwland veranderd in een groote kolk. Van de vlak voor het gat gelegen woning, bewoond door de families Van der Vecht en Wesseling ,die hedennacht is afgebro ken, om te trachten het gat te stoppen, staat alleen nog de steenen schuur. Door de 80 militairen van den opleidingscursus te Kampen is onder leiding van kapitein Haan en eerste luitenant Mallmckrodt prachtig werk gedaan. Het kostte de uiterste inspanning, het vee van de boerderijen uit de buurt van de Leemcule te halen. Met booten kon men slechts op eenigen afstand de boerderijen naderen en men moest verder door het wa ter wandelen om het vee uit de stallen en dan weer naar de booten te kunnen drij ven. Een groot deel van de menschen, vee kele hooger gelegen dorp zelf een veilige In de Hervormde kei legen is, staat het vj en paarden. In hotel „Cuyk", tMzich bevindt in de eenige straat, die no«eheel vrij van wa ter is, logeeren de^Ernmisshris der Ko ningin in Overysel, Wr. A. E. baron Van Voorst tot Voorst, die reeds hedennacht ar riveerde, de ingenieur van den Waterstaat, de hoogheemraad, de officieren en andere autoriteiten. Met het oog op den ongeregelden toe stand, is door den burgemeester het tap- verbod afgekondigd. Ook is versterking aan gevraagd van de genietroepen. Gelukkig is hedenmorgen het water tot staan gekomen. Het was hedenavond reeds 10 cM. gedaald. De vrijwillige landstorm en de burgerwacht van Zwolle en Zwollerkersgpel zyn heden avond opgeroepen, maar na order te heb ben ontvangen zich gereed' te houden, weer ingerukt. Nader vernemen wy, dat deze oproep ver- moedel yk verband houdt met den zeer kri tieken toestand van den IJseldyk by het kleine veer. Achter den dyk bevindt zich een diepe kolk en juist daar ter plaatse ver- toonen zich sterke kwellen. Aan de voor zijde va nden dyk is reeds een .gedeelte aan het verzakken. De gasfabriek aanvankelijk stop gezet, ia later wedr gaan werken. In Deventer is het water nog 3 cjM. ge stegen. De gasfabriek, die reeds dagenlang een moeilijken strijd had te voeren, daar zy van alle kanten door het water omringd was en slechts door middel van kistdam men kon worden droogigehouden, moest in den loop van den dag de fabricage stop zet ten, later kon zy weer gas fabriceeren, maar verzocht de inwonres de grootste spaarzaamheid te betrachten. De spoorverbinding met het Noor den. Ten gevolge van het doorbreken van den waterkeerenden Vechtdyk by Dalfsen be staat de kans, dat de spoordijk tusschen Dedemsvaart en Ziwolde onder water komt te staan. Reeds nu loopt het water tegen dien spoordijk. Het spoorwegverkeer Groningen'Ziwolle zai, indien de baan op bedoelden dyk niet meer bereden kan worden, over Gaaselter- N ij e veen Coevorden Ommen Zwol le worden geleid. Dit is een groote ofeiweg, die een belangrijke vertraging zal brengen in het verkeer tusschen GroningenHol land. lntusschen zal, voor het geval dat deze bijzondere maatregel moet worden getrof fen, het sneltreinverkeer via Leeuwarden- StavorenEnkhuizen voorzien in een goe de verbinding tusschen Groningen en het Westen. Te Gennep vooruitgang merkbaar. in Gennep is naar .gemeld wordt de toestand vooruitgaande. De Spoorstraat is nagenoeg weer droog, zoodat het reizi gersverkeer en postvervoer kan plaats vin den over Goch en Cleve. De dyk voor het gehucht De Heide heeft men kunnen behou den, dank zy het dag en nacht werken van de bewoners. Langzamerhand begint men hier uit zyn isolement te geraken. Velen komen, na dagen lang doorgebracht te heb ben op een tochtige zolderkamer, voor het eerst weer op het droge. Aan verscheidene huizen is groote scha de toegebracht. Sedert Zondagavond zitten Gennep en Ottersen zonder licht. Petroleum wordt van gemeentewege gedistribueerd. Marine-hulp in de overstroomde gebieden. Van Marine-zijde bevinden zich te: iPannerden 10 man met 2 vletten, Neer bosch 5 man met 1 vlet, Grave 1 officier, 27 man en 5 vletten, Mook 1 opperschip- per, 10 man met 3 vletten. W ychen en om streken 5 officieren, 144 man met 20 vlet ten, onder comm. van den luit. t. z. 2e kl. W. Haruisen. Complex Cuyck-Boxmeer-BeugenLuit. t. z. 2e kl. G. E. Rotgans met 2 officieren en 160 man, benevens 5 motorvleiten ver deeld als volgt: 2 te Heien, 1 te Oeffeit, 1 te St. Agathe, 1 te Cuyck (varen heen en weer op de rivier), 11 gewone vletten waar van: 1 te Haps, 4 te Heugen, 3 te Cuyck (bovendien aanwezig vletten der land macht). Gedeelte der Maas tusschen Wansum en Eysden: Luitenant ter zee 2e kl. J. H. van Rankhuyzen met 6 officieren (w.o. een of ficier van administratie) en 4 motorvletten (nog staande op het station Echt). 2 pontons te Echt, 2 vlotten te Venlo, 17 gewone vletten verdeeld als volgt: 1 te Eys den, 3 te Grevenbicht, 1 te Roosteren, 3 te Ohee-Laak en Echt, 3 te Stevensweert, 3 te Venlo, 2 te Wansulp, 1 te Herten. Omstreken Nijmegen: 1 gehuurde sleep boot. 4 vletten. Centraaldepot Nijmegen: 7 officieren en 180 man reserve (ónder commando van den luit. t. z. Ie kl. van der Stadt) met 3 mo torvletten, 8 gewohe vletten, 27 loodsjol- len (reserve). By afdeeling Pontonniers (landmacht) zyn werkzaam 150 mariniers. j Uit Nymegen. De Waal valt nog slechts heel langzaam. Dit wordt toegeschreven aan de zy rivieren beneden Keulen, die nog zouden tegenwer ken. De Ryn en de Maas vallen. Uit Zevenaar wordt ons geseind dat de Ryn ongeveer 1 Meter gevallen is, ook de Waal valt Men seint ons hedenmorgen uit Lex- mond: De stand van de Lek is thans 4.77 M.; de val bedraagt 24 c.M. Men seint ons hedenmorgen uit Maas tricht: De val van de Maas bedroeg het laatste etmaal 27 C.M.; de stand is nu 3.91 De Vechtdyk doorgebroken, Men seint ons dit Z w o 11 e r'Gisteravond is de Vechtdyk over een lengte van vak meters doorgebroken. Sedert gisteravond ii het water in de Vecht tot stand gebracht Den geheelen nacht hebben militairen ge werkt aan den Ringdijk. Redenmorgen is begonnen met het inheien van palen van de R. K. Kerk naar den dyk. De booten waarin de militairen werken, worden met staal draad vastgehouden, doch de sterke stroom dreigt ieder oogenblik de booten te zullen losslaan. Het gat in den dyk is thans 20 Meter. Het huis dat juist onder den wegge slagen dyk lag is thans geheel weggespoeld. Nog steeds komen vluchtelingen binnen en worden ondergebracht. In den loop van den dag, wordt een nieuw detachement uit Kam pen verwacht, om de thans werkende mili tairen af te lossen. .Hot autoverkeer op den dyk is gestremd, om een regelmatige zandtoevoer mogelyk te maken. Het gevaar dat ook de Zuidervecht by Vechterweerd zou doorbreken, wordt met het uur grooter. Met man en macht wordt gewerkt om den dyk staande te houden, doch men vreest het ergste. De stand by het Ka- terveer van den IJssel bedroeg hedenmor gen acht uur 4.16 M., dus in 12 uur een was van 8 c.M. Uit Boxmeer. Uit Boxmeer wordt hedenmorgen ge seind: Hedennacht is het water flink geval len. Verschillende huizen zyn vry gekomen. De situatie rondom Den Bosch, Optimistische berichten. In een onderhoud, dat dé secretaris van het R. K. Huisvestingscomité gisteravond te Den Bosch had met kapitein Dykhoorn, gezonden door het Departement van Oor log, weersprak deze met de meeste beslist heid eenige berichten, welke in de avond bladen van heden zyn verschenen. Het fa absoluut uitgesloten, dat de gemeente Hedel eenig gevaar zou loopen. Voor de spoor baan Zalt-iBommel'Hedel is voorloopig ge vaar niet te duchten. De Waal valt en de kwel die 2000 M. boven de spoorbaan ont staan was, is zeer solide voorzien door een uitmuntende kisting met zakken grint. De dyk is daar bovendien 15 M. breed en 10 k 12 M. hoog, zoodat deze zoo maar nier. kan worden „meegenomen." Het gevaar is geheel bezworen en men kan met gerustheid zeggen, dat de spoorbaan niet .het minste gevaar loopt. Reizigers behoeven zich er dus niet voor te laten afschrikken. De schipbrug te Hedel blyft passeerbaar, ook al zou de Maas nog 1 Meter wassen. Schepen worden wel door de schipbrug doorgelaten, zoodat de scheepvaart mogelyk blyft en geen hin der ondervindt. De kwel boven de kerk te Alem is eveneens voprzien, zoodat voorloo pig geen gevaar bestaat voor overstroo ming daar ter plaatse en van den straat weg Hedel-Den Bosch. De voorziening is zoo uitstekend, dat voor de ongerustheid, welke ten deze be staat, geen grond aanwezig is. Ten aanzien van het vervoeren van vee over den straat weg HedelDen Bosch zyn maatregelen genomen om dit vervoer verder te verhin deren. Het vee kan per boot tot Den Bosch worden veryoerd. De weg wordt vrijge houden voor eventueele passage van hulp! colonnes. Het I>uit8che station Laarwald over. stroomd. Uit Coevorden wordt ons geseind dat het Duitsche station Laarwald heden overstroomd. Naby Kleineringer is een ge vaarlyk punt in den spoorweg, doch het ver keer dan nog doorgaan. Tramdienst ZutfenEmmerik. Uit Doetinchem wordt ons gemeld dat hedenmorgen te 11.25 de Tramweg My. ZutfenEmmerik den dienst op het traject Doetinchem's Heerenberg heeft hervat. H. M. de Koningin bezoekt de vluch telingen. Men seint ons uit E d e Hedenmorgen te 10 min. over twaalf is H. M. de Koningin met een extra trein alhier aangekomen. On der leiding van den burgemeester en eenige hoofdofficieren heeft H. M. een bezoek ge bracht aan de barakken, waarin een, 60-tal vluchtelingen uit het overstroomde gebied' is ondergebracht. Daarna bezocht H. M. de ka zerne. Tegen half een keerde H. M. naar de salonwagen, welke op het station was blij ven staan, terug. Korten tyd daarop ver trok de trein. Het is hier nog niet bekend; waarheen de reds verder gaat, vermoedelyk naar Arnhem. Vluchtelingen te Ede. Uit Ede wordt ons gemeld dat daar he den nog ongeveeej 100 vluchtelingen uit het overstroomde gebied worden verwacht. Officieele Waterstand 7 Januari, 8 uur. -F N. A. P. Keulen 42.69 Tegelbrug 9.69 Lobith 16.04 Nymegen 13.07 St. Andries (Waal) 8.20 Arnhem 12.81 Vreeswyk 5.32 Deventer ?.33 Kampen 2.14 Westervoort niet te bereiken. Maastricht 45.90 Venlo 17.69 Grave ilö.50 St Andries (Maas) 7.24 Hedel 5.57 Heusden 4.13 Uit Spyk. Men meldt ons uit Spyk: De kerk en de pastorie zyn weer"vrij van het water. In een school zyn de vluchtelingen gevestigd van twee ondergeloopen fabrieken. Een huis je is ingestort Het binnenwater zakt flink. Uit Grave. Uit Grave wordt hedenochtend gemeld: Een week na de doorbraak van den dyk in den Gelderschen oever van de Maas naby Neder-Asselt, dringt het water uit de Maas nog steeds met kracht het land binnen. Het verval van het Maaswater by den doorbraak bedraagt heden zeker 50 c.M., zoodat het nog wel eenige dagen zal duren dat het wa ter niet langer het land binnendringt De val duurt ook heiden voort. De val wordt veroorzaakt door het laten wegvloeien van het water uit het land van Maas en Waal door het gat in den <Rjk van de Maas naby Alphen, dat de genie reeds op ongeveer 40 Meter heeft verbreed. Uit het feit dat er val is, valt te constateeren dat daar ter plaatse meer water op de Maas gelpo8t wordt dan dat de rivier by Neder- Asselt in het land voert Tengevolge van de zen afvoer ontstaat een vry sterken stroom, STADSNIEUWS, die voor sommige bolwerken wellicht fajaal 1 1 kan zyn. Aangenomen kan worden dit de GOUDA, 7 Januari, hoogste stand van het water thans va^rbji ^VHzigÜig Raadsbesluit d.d. 22 December is. 1925 tot reductie op cokes-brandstoffen 45.000 H.A. in Friesland Mank. 1 voor werkloozen. Van Frieslands boezemgebied (meren, B. en W. schrijven aan den Raad dat de kanalen, zomerpolders, buitenlanden) staat thans 45.000 H.A. onder water. Het groote stoomgemaal te Tacozyl loost per etmaal 5 6 millioen M3. water en weet den stand om de 64 c.M. pi. Z.P. te houden, d.i. 11 c.M. lager dan voor het gemaal er was. De ramp te Venlo. 1 achter den, rug is, is iten tot welk peil de Maas steeg. Het was 18.83 M. N. A. P. Zon dagmorgen. In het rampjaar 1880 werd de stand 18.01, zoodat nu het water 82 c.M. hooger heeft gestaan dan toen. Uit den goe den ouden tyd zyn de volgende grillen van de Maas bekend: In 1850 hoogste stand te Venlo 17.78 M. pl. AJP. In 1853 hoogste stand te Venlo 16.91 M. pl. A.P. In 1862 hoogste stand te Venlo 17.21 M. pl. A.P. In 1880 hoogste stand te Venilo 17.01 M. pl. A.P. In 1882 hoogste stand te Venlo 17.20 M. pl. A.P. In 1883 hoogste stand te Venlo 17.61 M. pl. A.P. In 1910 hoogste stand te Venlo 17.12 M. pl. A.P. In 1918 hoogste stand te Venlo 17.13 M. pl. A*P. In 1920 hoogste stand te Venlo 17.90 M. pl. A.P. 3 Januari 1926 slaat dus verreweg het record. FINANCIEELE BERICHTEN. Algemefene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand. Een verklaring van den president- commissaris prof. Treub. bi} d© opening vun het nieuwe bank gebouw van het kantoor d'en Haag der Algemieene Centrale Bankvereenlging voor den Middenstand (Noordeinde) heeft prof. mr. M. W. F. Treub, pre- «ideni-eoniimssaris der bank, een rede gehouden voornamelijk gewijd aan het gerucht, ontstaan door het ontslag van den commissaris der bank, den heer L. Bern. J. Gorris. Prof. Tfcub verzekerde dat 'er voor gebrek aan vertrouwen in A. C. B. v. d. M. geen enkele reden is. Hij vervolgde daarna woordelijk „Ik wensch hierop den nadruk te leggen, vooral in .verband met en naar aan leiding van een uitlating, die onlangs is geschied, een uitlating, afkomstig van iemand, in wien ik het volste'Ver trouwen heb en dien ik zeer hoog acht, maar die bij die gelegenheid, dunkt mij, niet voldoende heelt over wogen. de portée' vain zijn woorden en don indruk', dien deze hebben moesten, zoowel op degenen, die met het middenatandscredietwefcen in be trekking staan of op buitenstaanders. Het is aan gelukkige omstandigheden toe te schrijven dat de invloed van die woorden, die ik bedoel, niet ern stiger en bedenkelijker is dan anders het geval zou zijn geweest. Juist omdat van de zijde van iemand die door ieder, die hem kent. wordt hoog geacht, zulke ernstige woorden gesproken zijn, acht ik het zeer mijn plicht met den meesten nadruk te zeg gen, dat hoewel ongetwijfeld zijn ge maakt. groote fouten in het verleden ook door de Algemeen© Centr. Bank instelling v. d. Middenstand, ook ge bleken is dat er plaats blijven zal voor een speciaal mdddenstandscredict. Het zal hoogstwaarschijnlijk rijn tot een ingrijpende reorganisatie van he'. geheele nviddenstamdsoredietwezen te komen, waarschijnlijk zelfs binnen be trekkelijk korten tijd. Eenige reden tot gebrek aan ver trouwen is er op het oogenblik niet. Ik zal niet spreken over de aandeel houders. Wat met diie gebeuren zal, zullen zij moeten afwachten. Het gaat altijd zoo met aandeelhouders, dat zij lachen kunnen als er veel verdiend wordt en dan de lasten moeten dra gen als er verloren wordt. Maar dat is nu eenmaal 's werelds loop en het lot van aandeelhouders. MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt. GOUDA, 7 Jan. Aangevoerd 98 par tijen. Handel flauw. Ie kw. f 57—60, 2e kw. f 52%55, zwaardere r.m. f 64, ib. r.m. Ie srt. f 58—62, m'. r.m. 2e srt. f 54—57. BOTER. Red. aanv. Handel flauw. Goehoter f 1—1.10, Weiboter f 0 95 %1.05. EIEREN. Groote aanv. Handel red. Per 100 stuks f 8.50—9.75. GOUDA, 7 JaiTMelkVee f 325—425. Aanvoer red. Handel red. Vette var kens 44 k 46 ct. p. p. Red. aanvoer Handel vlug. Magere varkens 43 h 45 ct. p. p. Red', aanvoer. Handel stug. Magere biggen f 12—20. Weinig aan voer. Handel matig. Lammeren f 26— 32. Red', aanvoer. Handel, flauw. Nuch tere kalveren f 1418. Goede aan voer. Handel flauw. Graanmarkt. GOUDA, 7 Jan. Granen. Weinig ge animeerd. Tarwe f 14.25—16, Rogge f 9 50-10.25, Gerst f 11.50-12.25, id. chev. f 13.50—14.50, Haver f 11.50- 12.50, Erwten f 15.5019, Brui neb oo- nen f 17.50-24, per 100 K.G. meerderheid van hun vollege zich met de voorgestelde wijzigingen in het voorstel- Overhand-Sanders met betrekking van de reductie op de cokes aan werkloozen, die in hoofdzaak de strekking hebben boven en behalve de categoriën in het raadsbesluit van 22 December j.l. genoemd, ook de ge huwde dan wel kostwinner zynde werklooze arbeiders die uit de werkloozenkassen hun ner organisaties trekken behoudens het bepaalde in sub e van het voorstel in deze reductie te doen deelen, wel kunnen ver eenigen. Deze leden achten het alleszins ballyk en gemotiveerd dat ook deze categorie van werkloozen, die blyk heeft gegeven zelve met financieel© opofferingen hunnerzyds zooveel mogelijk voor hunne gezinnen inge val van werkloosheid te willen zorg dragen ook dezen bijzonderen steun deelachtig wordt. De minderheid van B. en W. kan, dit niet onderachryven. Op den voorgrond stellende dat zy hare meening omtrent deze reductie in het algemeen, neergelegd in het voorstel van B. en W. d.d. 24 November 1925, no. 122, ten volle handhaaft, wil het haar in geen geval gewenscht voorkomen dat uit de gemeentekas toeslagen worden verleend aan personen die overigens niet rechtstreeks van ovenheidswege worden gesteund. Met de bedoelde georganiseerde werklooze arbeiders bestaat geen enkelen directen band, immers zy ontvangen hunne steunbe dragen uit hunne eigen kassen. Stelt men zich op het standpunt dat ook deze werkloozen in deze reductie moeten deelen, dan dient deze feiteiyk uitgestrekt te worden tot allen, die geacht zouden kun nen worden voor een dergelyke ondersteu ning in aanmerking te komen, n.l. de armen in den algemeenen zin van het woord, m. a. w. zy dus die door de kerkelyke en burger- lyke armbesturen worden bedeeld en ay, die hoewel niet bedeeld, hiermede zyn gelyk te stellen, de zg. stille armen. Een dergelyke ondersteuning zal evenwel stuiten op onderscheidene, eigenaardige moeilijkheden, wil men niet zeggen dat zy onuitvoerbaar en wat de kosten betreft, te bezwarend is. De minderheid meent dan ook dat reeds mede hierom het voorstel tot wyziging moet worden gewezen van de hand. Ook acht zy aan de uitvoering van het voorstel groote, zoo niet met bet oog op het beschikbare personeel onoverkome lijke moeilykheden verbonden. De vaststelling van de norm, sub e van het voorstel, eischt toch een wekelyks te- riigkeerende becyfering en controle van het door de by de werkverschaffing te werk ge stelde genoten gemiddelde gezinsinkomen en dat van de voor de reductie zich aanmel dende georganiseerde, nog uit hunne kassen trekkende, werklooze arbeiders. De meerderheid onderschryft ook deze bezwaren niet en handhaaft haar voorstel tot aanvaarding van deze wijzigingen,. Resumeerende stellen B. en W. dan ook voor het voorstel van de heeren Overhand en Sanders aan te nemen en het Raadsbe sluit van 22 December 1925 in dien zin te wijzigen. Naar de gegevens van 31 December 1928 kunnen volgens het ongewyzigde raadsbe sluit van 22 December j.l. 227 werkloozen voor de reductie in aanmerking worden ge bracht, hetwelk over 14 weken berekend, een uitgave voor de gemeentekas met zicih zal kunnen brengen van 1191.75. Dit getal werkloozen stygt by aanneming dezer wy- zigingen, geen rekening houdende met de aangegeven norm, waarvoor thans nog ieder gegeven ontbreekt, met 107 werkloozen (toestand op 1 Januari jJ.), tengevolge waarvan maximaal 'n uitgave van 1753.50, dus 561.75 meer, zal kunnen worden ge- eischt. Bekendmaking. Drankwet. Burgemeester en Wethouders der ge meente Gouda brengen ter openbare ken nis: dat op 6 Januari 1926 by hen is inge komen een verzoekschrift van Hermanus van 't Loo, wonende te Gouda, om verlof voor den verkoop van alcohol houdenden drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in de bênedenlocaliteit van het perceel Je- ruzalemstraat no. 2 aldaar; dat binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendma king een ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelyk bezwaren kan inbrengen. Loop der Bevolking gejüurende het jaar '25. De werkelyke bevolking der gemeente bestond op 31 December 1924 uit: Mannen: 13242. Vrouwen: 13987. Beide gesl.: 27229. Vermeerderd gedurende het jaar door: Geboorte: 299 mannen, 345 vrouwen, bei de gesl.: 644. Vestiging: 656 mannen, 703 vrouwen, bei de gesl.: 1859. Geh. vermeerderd: 965 mannen, 1048 vrouwen, beide gesl.: 2003. Verminderd gedurende het jaar door: Sterfte: 132 mannen, 141 vrouwen, bei de gesl.: 273. iVertrek: 643 mannen, 783 vrouwen, bei de gesl.: M26. Geh. vermand.: 775 mannen, 924 vrou wen, beide gesl.: 1699. De bevolking is dus vermeerderd met: 180 mannen, 124 vrouwen, beide gesl.: 304 en bestond op 31 December 1925 uit: 13422 mannen, 14111 vrouwen, beide gesl.: 27533. Deze cyfers doen zien dat de positie van Gouda ten aanzien van het bevolkingsvraag stuk en ten aanzien van de belastingen er ook dit jaar wederom niet op is vooruitge gaan. Wel is waar is het bevolkmgscyfer in to taal met 804 vermeerderd, doch deze ver meerdering is uitsluitend te danken, zoo als ook vorige jaren, aan het geboortecy- fer dat in belangrijke mate het sterftecij fer overtreft. Ditmaal is er op de geboor ten en sterf ten een overschot van 371 Het cyfer der uit de gemeente vertrokkenen is echter 1426 Jegónover dat gevestigden 1359 ,alzoo een tekort van 67. Dit tekort is zeker geen bewijs van veoruitgang. Qpmer- Jceiyk is het hierby dat 80 vrouwen meer de gemeente verlieten dan er in kwamen, terwyi het aantal zich hier gevestigde man nen het aantal der vertrokkenen met 7 heeft overschreden. Comité Watersnood. Gisteravond is door Burgemeester Mys geïnstalleerd een Comité voor steunverle ning aan de getroffenen door den waters nood in ons land. Leden van dit Comité zyn de heeren J. Brommet, R. v. d. Brug, Da. Joh. E. Byl, A. Dortland Sr., C. H. Hage- dorn, R. A. Hagemeyer, W A. .Hoyng, P. J. Kolyn, G. J. J. Pot, Pastoor Roeseling, Ds. J. J. Simon, C .W. v. Stapele, H. J. E. v. d. Ven, P. A. Vingerling, A. J. J. Vos, J. B. C. Niehof Wenting, de Deken Wytenburg en mevr. van DantzigMeilis. Zooals men ziet, behoudens een enkele uitzondering, dezelfde ingezetenen, die het vorige jaar deel hebben uitgemaakt van het Stormrampcomité. Door het Gomité werd 'besloten op dezelf de wyze te werken als het vorige jaar. Voorzitter van het Comité is wederom de heer Koemans, 2e Secretins de heer Hageimeyer, Penningmeester is de heer A. Dortland Sr. Te weinig betaalde belasting. De Minister van Financëin maakt be kend dat by den inspecteur der directe be, lastingen, enz. te Gouda is ingekomen 708,28 wegens te weinig betaalde Ryks- inkomstenbelasting. Verdedigingsbelasting II en gemeentelijke inkomstenbelasting over 1923/1924; als voren, 184^15 wegens te weinig betaalde Ryksinkomstenbelas- ting. Verdedigingsbelasting II en gemeen- telyke inkomstenbelasting over het belas tingjaar 1922/1923 alsvoren. ƒ442,42 we gens te weinig betaalde Ryksinkomstenbe- lasting. Verdedigingsbelasting II en ge- meentelyke inkomstenbelasting. Denk om uw Rywielplaatje. Wy vestigen er de aandacht op, dat he den de controle is 'begonnen voor de rywiel- belasting. Houders van rywielen, die nog niet in het bezit zyn van het nieuiwe rywiel plaatje, worden hieraan herinnerd. Reeds moeten in het naburige Reeuwyk en Bode graven eenige nalatigen de dupe van him verzuim zyn geworden. De openstelling op Zon- en Feestdagen van de Jan Kattenbrug. Naar wy vernemen zal de Jan Katten brug voortaan op Zon- en Feestdagen voor de scheepvaart Worden opengesteld op de volgende uren: v.m. 9.10 t/m 9.40 uur1, v.m. 10.45 t/m 11.15 uur, n.m. 316 t/m 3.45 uur, n.m. 4.25 t/m 455 uur, n.m. 7.16 t/m 7.45 uur, n.m. 9.10 t/m 9.40 uur. Examen .boekhouden. Voor het door „Mercurius" afgenomen examen in Boekhouden slaagde onze stad genoot de heer T. H. Hugea. Dicht en ondicht in de Foësie. In plaats van den heer Herman Haan zal voor de negentiende Zondagochtendbijeen komst voor de afd. Gouda-Van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling de welbekende declamator de heer Jo Stèrnheim van sterdam ,een voordracht houden oi en Ondicht in de Poësie". Zy, die deze declamator hier het laatst hebben gehoord by de Heyermans herden king en de vele radio-luistervinken die met zyn declamatie kennis hebben gemaakt, de tweede Kerstdag, zullen stellig niet verzui men Zondagochtend naar deze byeenkomst te gaan, die zooals altyd gehouden wordt in de zaal Kunstmin van de Soc .„Ons Ge noegen." Uitspraken Kantongerecht. In de zitting van 6 Januari werden ver oordeeld: Wegens geen arybewys toonen: J. de R-> Ouderkerk a.d. IJ., 2 subs. 1 d. h. Wegens fietsen zonder licht: M. M. E., Ouderkerk a.d. IJ., 3 subs. 1 w. t. Wegens overtr. leerpl.w.: J. G. H., Gou da, 2 subs. 1 d. h. Wegens overtr. motorwet: F. H., Mont- foort, 2 X 4 sube. 2 X 2 d. h. (Wegens overtr. motor en ryw. regiem.: F. L., Utrecht, 2 subs. 1 d. h. Wegens overtr. politie v. Rw. en Rykssk.: A. H., R'dam, 5 subs. 2 d. h. Wegens overtr. leerpl.W,: ,J. v, V., Nieu- werkerk, 2 subs. 2 d. h. Idem: A. v. V,, Zevenhuizen, 2 subs. 2 d* h. Wegéns overtr. motor en rijw.w.J. H. W., R'dam, 4 subs. 2 d, h. Wegens overtr. alg. pol. y. v. Gouda: W. B., R'dam, 2 subs. 1 d. h. Idem: H. de W., Gouda, 3 subs. 1 d. h. Wegens venten z. vergunning: H. D. M., z. b. w., 2 eubs. 1 d. h.' Wegens overtr. arbeidsw.: A. H. v. d. W., Gouda, 0.50 subs. 1 d. h. Idem: W. H .B., Gouda, 7 X 50 ct. subs. 7X14 1. Idem: H. P., Wad'veen, 2 X 6 subs. 2 X 3 d. h. Wegens vaartuig z. licht: C. M., Klun- dert, 5 subs. 2d. h. Idem J. W., Wad'veen, 5 subs. 2 d. h. Wegens openbare dronkenschap: W. N. K., Gouda, 6 subs. 3 d. h. Idem: I. A. v. X-, Gouda, f 6 subs. 3 <t h. Idem: H. K., Ouderkerk a.d. LJ., 6 subs. 3 d. h. Wegens overtr. motor en ryw.w.: P. L., Utrecht, 2 X 1 subs. 2 X 1 <k h. Wegens overt, ryw.w.: M. C. A. A. V., Alphen, 3 subs. 1 d. h. Wegens overtr. aig. pol. ver. Gouda: T. O., Bodegraven, 3 subs. 1 d. h. Wegens overtr. jjkwet: J. JL., Gouda, 1 subs. 1 d. h. maat v. v. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 2 Januari: Antoinette Ger- da Hendrika, d. v. Teunis Cornelis Michae- lls en van Gerta Esser, Reeuwyk. Johan na 'Bernardina Maria, d. v. H. van de Pa- voordt en A. B. F. M. Kramer, L. Tiende- weg 12. Nelia Fredrica Susanna en Aart, d. en z. v. A. Rietveld en C. de Jong, Fluw. Singel 103. 6 Jan.: Hendrika Mati£,J<L V. C. A. van Willigen en M. C. van der Wate ren, Kattensingel 84. Matje, d. v. M. van Welzenis en M. Et Sas, Singel straat 9. GETROUWD: 6 Januari: P. Becker en M. A. Swart. M. van Driel en B. Poiet. J. J. van Herpen en A. van der Veen. OVERLEDEN2 Jan.: Jan Schouten, 72 j. 3 Jan.: Adriana Koppendrayer, geh. met J. M. Schouten, 68 j. 5 Jan.: M. Kraan, 78 j. Agenda: 7 Jan. 8 uur. Café „Central". Lezing van den heer A. Scheygrond over de Vogel trek. 7 Jan. 8 uur. Soc. „de Réunie" Volksuniver siteit de heer Vink, inleiding voor het ooncert v .h. Budapester Strykkwartet. 9 Januari 8 uur. Zaal „Kunstmin" Feest avond. Goudsohe H. B. S. Vereeniging. 11 Jan. 8 uur. Groote Schouwburg. Buda pester Strykkwartet. 11 Januari 814 uur. Soc. ,4e Réunie" Ds. G. Westmyse van de Ver. v. Vryz. Her vormden. 13 Jan. 34, 89 u. v. Iter son Ziekenhuis Cursus Gezinsverpleging „Ver. v. Huis vrouwen". De apotheek van de Firma Weyer, Gouwe 31, is deze week tot en met Vrydag 8 Januari, benevens den daarop volgen den nacht geopend na 8 uur des avonds (des nachts echter alleen voor recepten). UIT DEN OMTREK. BERGAMBACHT. Thans is het bestuur van den polder Berg ambacht er in geslaagd om het overtollige water in den polder alhier kwyt te raken.' Met het bestuur van den polder Stolwyk is' een overeenkomst aangegaan, dat deze het water weg zou malen, waarvoor op twee plaatsen in de Reekade over een lengte van vier meter een diepe geul is gegraven, waardoor het water stroomt in den polder Stolwyk. Met verlangen wordt er naar uitgezien dat het water weg gaat, daar velen over planken meten gaan over het erf, om in hun woning te komen, al waar op vele plaat sen ook water staat HAASTRECHT. Dinsdag was het 25 jaar geleden, dat door wyien mevrouw Le Fevre de Montig- ny—Bisdom van Vliet, het Kunst- en Sport gebouw Concordia voor de alhier bestaan de vereenigingen beschikbaar werd gesteld en was het ook 25 jaar geleden, dat mej. Pietje v .d. Burg als concierge van Concor dia werd aangesteld. Allen, die dn die 25 jaren geregeld of somwijlen in Concordia byeen kwamen, zul len de nauwgezette plichtsbetrachting van mej. v. d. Brug hebben ervaren en dde al len zal het zeker genoegen doen, te verne men dat dit jubilé voor haar niet onopge merkt is voorbijgegaan. By monde van den heer A. Muurling werd mej. Van der Burg, namens regenten van de stichting Bisdom van Vliet, onder wier beheer Concordia thans staat, met dit ju bilé gecomplimenteerd en werd haar een fraai bloemstuk benevens een geschenk on der enveloppe aangeboden. Zooals reeds iB gemeW, *al door de ver schillende vereenigingen het zilveren jubi lé van Concordia in Februari aji. feesteiyk worden herdacht. STOLWIJK. De opbrengst van de gehouden inzameling voor het huldeblyk aan H. M. de Koningin heeft alhier opgebracht 100. Burgerlyken Stand. GEBOREN: Teunis, z. v. M. Burger. Johanna, d .v. A. J. Zyderlaan en J. van Limborgh. Poulus, z. v. B. Versluis en M. A. Stoppelenburg. Adam, z. v. A. J. de Jong en van M. van der Spek. Annie, d. v. G. J. Kleyn en van A. P. B. Baas. Johanna, d. v. T. Koolwyk en van C. C. Stoppelenburg. OVEiRtLEDENB. den Ouden, 80 j. we duwnaar van A. Koolwijk. W. Kool, 31 j. echtgenoot van G. Both. P. Blonk, 77 j. ongeh. GEHUWDB. den Ouden 29 j. met D. Loeve, 24 j. J. Speksnyder, 29 j. met N. Molenaar, 31 j. INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijkheid eter Red.) Wder een eigen predikant. Na een 1 i]ü©nt>gescnioaeuiain meer of mindere mate, van bijna twee jaar Krijgt de gemeente Mooroireeht einde lijk weer een eigen predikant. Zondag 10 Januari heeft de bevestiging plaats vrfn den beroepen predikant Da. B. Nieuw burg. ex-pr. uit Boskoop. Als bevestiger hoopt op te treden Dr. Glas uit Boskoop, terwijl Ds. Nieuwburg 's middags om 2 uur zijn intreerede noopt ce houden. Voorzeker is dit voor de Vrijzinnig Hervormden, een heuglijk feit. Laat dan ook niemand a.s. Zondag thuisblijven, maar ieder door zijn tegenwoordigheid blijk ge ven van zijn belangstelling voor het kerkel'jk leven in die richting die zij zejf iijn toegedaan. Ieder die de sa menstelling van den Rkng Gouda ken nen zullen begrijpen dat wij het zeer op prijs stellen weer zelf een predi kant te bezitten, want al kunnen wij het op een enkele uitzondering na met de Ring-pre:!ikanten goed vin den, toch is hun prediking voor een vri-zinnige geen bevrediging. Daarom nocmaalf toont uw belangstelling bij herhaling. P. v. d. HEUVEL. Moordrecht, 7 Januari 1026. (DKAADLOOZE DIENST.) De toestand van Kardinaal Mercier. De bladen melden uit Meedelen, dat de toestand van Kardinaal Mere'er rich verergerd zou hebben. Er zou groote ongerurftHéid "bestaan in rijn omgeving. Botsing in den ondergrond te Parijs. PARUS, 7 Jan. Gisteravond' rijn 2 treinen tegen elkander gebotst inden ondergrondschen spoorweg. Niet min der dan 29 persone«i werden gewond. De Vesuvius werkt. Nadere buonderheden. Gisteravond «s een hevige eruptie uitgebroloen van d© Vesuvius. Stroomen lava storltem uit de openingen inden krater aan de Westzijde. Massa's bran dende lavasteenen worden door explo sies u t den kraiter geperst. Professor Mal Indira, de bekende Ve- sius-kemior veirklaart, dat deze eruptie verscheidene dagen zal duren, doch geeai gevaar zal opleveren vow de dorpen, beneden den krater gelegen, aangezien de- lavamassa's hun uitweg vinden binnen de inwendige kanalen van den krater. H. M. de Koningin te Arnhem. Men seint ons uit Arnhem; H. M. de Koningin is hedenmiddag te half twee met een extratrein uit Ede te Arnhem aangeko men tot het in oogenschouw nemen van de legering der vluchtelingen. Hedenmiddag tegen 3 uur wordt hier nog eenboot met ongeveer 200 vluchtelingen uit het overstroomde gebied verwacht. Na aankomst alhier begaf de Koningin zich per auto naar het Hulp-ziekenhuis, waar een 8-tal zieken en kinderen uit het watersnoodgebied worden verpleegd. H. M. die o.a. vergezeld was van den burgemees ter van Arnhem, werd rondgeleid door de hoofdverpleegster. Daarna begaf H. M. zich per auto langs de kade en via de schipbrug naar Elden en naar het overstroomde gebied van Paaner- Een Hoofdcommies gearresteerd. MAASTRICHT, 7 Jan. De hoofdcom mies der gemeente Vermeulen is he den gearresteerd1, verdacht van ver duistering van gelden, door hem ge pleegd als secretaris van den Ambte naren Bouw vereeniging „Woningzorg" Het onderzoek in deze zaak is in vol len gang. Duitsch Stoomschip in brand ia de Noordzee VLISS1NGEN, 7 Jan. Volgens hier ontvangen bericht staat het Duitsche stoomschip Lo«tte* Leonihardt in het En- gelfeche Kanaal in brand. Het schip heeft dringend' om) assistentie gevraagd. De sleepboot Rêbde Zee is ter assis tentie vertrokken. Het Duitsche stoomschip is 2500 ton groot en op weg van Hamburg naaj Btavanger het heeft pi.mi, 28 koppen aan boord. Een laffe misdaad op een 74.jarige! man. ROTTERDAM, 7 Jan. Sinds Maan- dagmiddaiF werd' de 75-jarige gepensi oneerde politie-^gent J. v. S. uit woning in de Beverstraat vonnist. Woensdagmiddag j 1. bemerkte zijn 49. jarige echtgenoot© bloedsporen in dé nabijheid van den kelder en daar zij ten ongeluk vermoedde waarschuwde zij de politie. Deze stelde ©en onder- Zoek n en vond in een hoek van den kelder het lijk van den vermiste man. Daaroverheen was een zak geworpen, terwijl een schilderij er tegen aan was gezet opdat het niet zoo gauw op gemerkt zou worden. Het hoofd van v. S. was gedeeltelijk verbrijzeld, zoo dat onmiddellijk aap misdri j werd oedacht en een ongeluk was uitgeslo ten. Bovendien wees het politie-onder- zoek uit dat de dadier het lijk moet hebben versjouwd, want ook op an dere plaatsen in den kelder werden bloedsporen aangetroffen. Omdat ver moed wordt dat een der huisgenoo en meer van het misdrijf zal weten, wer den zoowel de eohtgenoofe als de 16- jnrige zoon van het slachtoffer gear resteerd en naar het politiebureau overcebracht. WISSELKOERSEN. 6 Jan. 7 Jan. Officieel. Landen 12.06% 12.06% Beriyn 59.22 59.22 Parys 9.58% 9.64 Brussel 11.28% 11.28 Zwitserland 48.10 48.07% Weenen 36.10 36.07% Kopenhagen 61.55 61.65 Stockholm 66.75 66.70 Oslo 50.55 50.60 New-York 2.48% 2.48% Niet Officieel. Madrid 35.15 35.15 Milaan 10,04 10.06 Praag 747% 7.37% Beursoverzicht. De handel op de Amsterdamsche beurs was vandaag weer zeer gering. Het publiek blijft nog steeds een af wachtende houding aan nemen, zelfs voor rubbers wfts de belangstelling minimaal. De rubberprijs te Londen bieb' vrijwel onveranderd1. De meeste rubberfondsen werden omstreeks het vorige slot gethoteerd. Tabakkenniet slecht gedis poneerd en1 hoewel er maar weinig in omg'ng konden de Sumnirasoorten zich goed handhaven. Oliewaarden slechts bescheiden om- zetteri; ffónfriklijken weinig belangstel ling. Prolongatie 3

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2